Par nodokļu reformu sabiedrību informēs komersants ar milzu nodokļu parādiem
 
©Pixabay

Valsts ieņēmumu dienests (VID) nolēmis šogad izglītot iedzīvotājus par nodokļu reformu un šo darbu par 23 tūkstošiem eiro (bez PVN) uzticējis komersantam, kura uzņēmumiem ir vairāk nekā pusmiljons eiro nodokļu parāds un kuri ir palikuši parādā vairākus tūkstošus eiro citiem uzņēmumiem.

Pēc publiski pieejamās informācijas, VID Iepirkumu komisija 20. februārī pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru SIA Alpha Baltic Media veidos informatīvo kampaņu par nodokļu reformu 2019. gadā. Biedrība Latvijas Reklāmas asociācija (LRA) ir sašutusi, ka konkursā uzvarējis uzņēmums, kura īpašnieks, valdes loceklis un patiesā labuma guvējs Lauris Špillers ir saistīts ar uzņēmumu virkni (SIA SERVIOD (iepriekš Creative Media), SIA Bal-tic Media (iepriekš Alpha Baltic) un likvidēto SIA Medialead group), kuri atbilstoši publiski pieejamajai informācijai uz 2019. gada 7. februāri bija parādā valstij 607 505,61 eiro un, pēc asociācijas rīcībā esošās informācijas, joprojām ir parādā virknei Latvijas mediju un mediju pētniecības uzņēmumu. Par iespēju informēt sabiedrību par nodokļu reformu 2019. gadā cīnījās septiņi uzņēmumi - SIA AGENCY B, Alpha Baltic Media, Creative Media Baltic, MEDIA PROFILE, MEDIJU TILTS, Nords Porter Novelli, Sabiedrības informēšanas centrs. To piedāvā-jumi svārstījās, sākot no 23 347 eiro (Alpha Baltic Media), līdz 32 650 eiro (MEDIA PROFILE).VID no septiņiem pretendentiem izvēlējās SIA Alpha Baltic Media, savu lēmumu pamatojot ar to, ka šis uzņēmums ieguvis «visaugstāko novērtē-jumu» un ka tā «kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām». Konkursa nolikumā ir minēts, ka pirms lēmuma pieņemšanas «komisija iegūst informāciju par to, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pa-rādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150». SIA Alpha Baltic Media tiešām nodokļu parādu nav, taču tādi ir SIA SERVIOD (iepriekš Creative Media), SIA Baltic Media (iepriekš Alpha Baltic), ar kuriem, pēc Latvijas Reklāmas asociācijas rīcībā esošās informācijas, L. Špillers ir saistīts. Firmas.lv dati liecina, ka SIA SER-VIOD nodokļu parāds februāra beigās bija 109 520,92 eiro, SIA Baltic Media -501 564,06 eiro, savukārt SIA Medialead group pirms gada pasludināta maksātnespēja, bet maksātnespējas process pabeigts vasaras vidū. VID sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa Neatkarīgajai uzsvēra, ka saskaņā ar iepirkuma nolikumu uz-var pretendents, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām. «Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam komisija varēja veikt tikai iesniegušā pretendenta SIA Alpha Bal-tic Media pārbaudi un pārbaudīt tikai tos izslēgšanas nosacījumus, kuri ir noteikti Publisko iepirkumu likumā; komisijai nebija tiesiska pa-mata izslēgt no iepirkuma SIA Alpha Baltic Media - tam ne uz piedāvājuma iesniegšanas, ne uz lēmuma pieņemšanas brīdi nebija nedz nodokļu parādu, nedz arī kādu citu pazīmju, kas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu liegtu šim uzņēmumam kvalificēties iepirkumam. Līdz ar to, iegūstot vislielāko punktu skaitu, par uzvarētāju ir atzīts SIA Alpha Baltic Media piedāvājums,» sacīja K. Augstkalne-Jaunbērziņa. Latvijas Reklāmas asociācija aicina VID pārskatīt pieņemto lēmumu, kā arī izvērtēt Iepirkuma komisijas sastāvu un darbu, kas strādāja pie minētā iepirkuma. Tāpat asociācija vērš uzmanību uz nepieciešamību publisko iepirkumu nolikumu dokumentos iestrādāt papildus pretendentu kvalifikācijas kritērijus, ar kuru palīdzību objektīvi novērtēt pretendentus, un nostiprināt to normatīvajos aktos.

«Uzticot Informatīvo kampaņu par nodokļu re-formu veikt SIA Alpha Baltic Media, tiek grauta ne tikai VID reputācija, bet tiek dots negatīvs signāls uzņēmēju sabiedrībai - visiem tiem uzņēmumiem, kuri godprātīgi veic uzņēmējdarbību, nodarbinot cilvēkus, norēķinoties ar partneriem un maksājot nodokļus, kas veido valsts ieņēmumus un attiecīgi publisko iepirkumu līdzekļus. VID ar šo lēmumu faktiski rada absurdu situāciju, kad uzņēmējs, kurš, pēc publiski pieejamās informācijas Lursoft un www.firmas.lv, ir palicis parādā valstij lielu nenomaksāto nodokļu apjomu, iegūst tiesības realizēt iepirkumu, kura finansē-jumu veido citu - godprātīgu - uzņēmēju sagādātie publiskie līdzekļi un kuru organizē Valsts ieņēmumu dienests - finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kam jānodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaite, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšana Latvijas Republikas teritorijā, kā arī jāiekasē nodokļi, nodevas un citi obligātie maksā-jumi,» vēstulē VID un Finanšu ministrijai norāda Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa. SIA Alpha Baltic kādreiz bija viena no spēcīgākajām reklāmas aģentūrām. 2010. gadā, Latvijas Reklāmas asociācijai apkopojot datus, SIA Alpha Baltic, kuras vadītājs bija Lauris Špillers un kuras kapitalizētais apgrozījums bijis 12,4 miljoni latu, tika ierindota reklāmas aģentūru to-pa augšgalā. Taču 2017. gadā reklāmas nozarē sāka klīst runas, ka ar L. Špilleru saistītie uzņēmumi ne vien-mēr norēķinās korekti. Asociācija atgādina, ka 2017. gada 7. novembrī ar LRA valdes sēdes lēmumu toreizējie LRA biedri SIA Alpha Baltic un SIA Creative Media Services tika izslēgti no biedrības, jo ilgstoši un sistemātiski bija veikuši komercpraksi pretēji nozares profesionālajiem standartiem, gan graujot nozares reputāciju, gan izrādot necieņu pret LRA, tās biedriem un mērķiem. Saskaņā ar statūtiem abiem biedriem, kurus uz toreizējo brīdi LRA pār-stāvēja Lauris Špillers, bija iespēja pārsūdzēt lēmumus, tomēr ne-viens no šiem uzņēmumiem to nedarīja.

Tāpat Latvijas Radio gada pār-skata vadības ziņojumā par 2017. gadu minēts, ka zaudējumu pieaugumu ietekmēja precizētie 2016. gada uzkrājumi neizmanto-tiem atvaļinājumiem 128 761 eiro apmērā, kas tika norakstīti 2017. gadā, kā arī izveidotie uzkrājumi šaubīgam debitoram Medialead group 35 854 eiro apmērā. Pagājušajā gadā trauksmi cēla arī SIA Visual Media un SIA Visual Agency, izplatot saviem sadarbības partneriem brīdinājumu uz-manīties, sadarbojoties ar Lauri Špilleru un viņa uzņēmumiem. «Pēc asām domstarpībām un vairākiem bezjēdzīgiem centieniem korekti risināt parādsaistību situāciju, nolēmām pārtraukt jebkādu sadarbību ar Lauri Špillera kungu - MediaLead Group un visiem tā saistītājiem uzņēmumiem: Creative Media Services (CMS), Alpha Baltic , Smart Promo un Smart Media. Mūsu rīcībā ir nonākusi arī vēstule, kurā aprakstīta Media Lead Group ļoti nopietnu finanšu saistību ilgtermiņa neizpilde pret SIA TVnet Latvia un aicinājums Latvijas reklāmas tirgus spēlētājiem kopīgi nostāties pret nekorektu, bezatbildīgu un klaji krāpniecisku darbību Latvijas reklāmas industrijā, lai nepieļautu kārtējo parādu un nodokļu norakstīšanu maksātnespējas procesā un veiksmīgu komercdarbības turpinājumu citas juridiskas personas paspārnē. Balstoties uz Lursoft pieejamajiem datiem, aģentūrai Media Lead Groupir maksātnespējas process (šobrīd uzņēmums jau ir likvidēts - I. Š.), savukārt aģentūra Alfa Baltic Media, kura ir saistīta ar šā uzņēmuma vadošajiem darbiniekiem un īpašniekiem, veido jaunu klientu portfeli un piedāvā saviem klientiem reklāmas izvieto-jumus Latvijas medijos,» savu satraukumu pērn pauda SIA Visual Media un SIA Visual Agency valdes loceklis Reno Grinbergs.