85% Vidzemes uzņēmumu iegulda inovācijās
 
Rigas Kreslu fabrika / Aldis Ezers ©Publicitātes foto

Eiropas Sociālā fonda veiktajā pētījumā[1] noskaidrots, ka gandrīz 85% Vidzemes reģiona uzņēmumu ik gadu iegulda finanšu resursus attīstības un inovāciju pasākumos. Vien 7% norādījuši, ka šādiem pasākumiem naudu neparedz nemaz. Interesanti, ka liels ir uzņēmumu īpatsvars, kas iegulda attīstībā vairāk nekā 15% no apgrozāmajiem līdzekļiem - 30% uzņēmumu.

Vienlaikus kā galvenie traucējošie faktori inovatīvas darbības attīstībai tiek minēti finanšu resursu trūkums (88%), cilvēkresursu trūkums (86%) un nepietiekošs produktu vai pakalpojumu realizācijas tirgus (27%). Finansējuma nepietiekamību šobrīd mūsu valstī iespējams risināt ar valsts atbalsta programmām. Daudzi uzņēmumi tās veiksmīgi jau izmantojuši.

Plūdu barjeru testēšana bez ūdens

SIA “Aqua Fence” realizēja interesantu pētījumu - plūdu aizsargbarjeru slodžu pārbaude līdz 2,4 metri augstumam . Vēlāk uz šī pētījuma pamata uzbūvētas un tirgū palaistas jaunas sērijas barjeras, kā arī projekta rezultātā tika izstrādāta testa metodika, kā pārbaudīt barjeras bez ūdens klātbūtnes. Tas uzņēmumam ļāva sertificēt 1,8 un 2,1 metrus augstas plūdu aizsargbarjeras. Projekts realizēts sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).

Kā atzīst uzņēmuma pārstāvis Edijs Jumburgs, no LIAA piesaistīts ne tikai finansiālais atbalsts, bet, pateicoties sadarbībai, iegūta arī lielāka publicitāte Latvijā. Lai uzsāktu šāda veida projektus, neiztikt bez sadarbības ar zinātniekiem. Kur tiekas uzņēmēji un zinātnieki? E.Jumburgs saka: “Izmantojām dažādus kanālus - piedalījāmies tīklošanas pasākumos, saziņā ar draugiem un paziņām, sadarbības partneriem, līdz izveidojās harmoniska komanda .”

Pēc projekta realizācijas veiksmīgi sākta jauno barjeru ražošana, iegūti nepieciešamie sertifikāti, kā arī kļuvis skaidrs - SIA “Aqua Fence” sadarbību ar zinātniekiem turpinās arī nākotnē. Arī šobrīd ikdienā norit darbs pie arvien jaunu produktu prototipēšanas.

Mūsu krēslos sēž ārzemnieki

Pozitīva ir arī SIA “Rīgas Krēslu Fabrika” pieredze finansējuma piesaistē ārvalstu tirgu apguvei. Pateicoties LIAA atbalstam, veiksmīgi realizētas aktivitātes “RIGA CHAIR” zīmola produktu virzīšanai un atpazīstamības veicināšanai ārvalstu tirgos.

Aldis Circenis, SIA “Rīgas Krēslu Fabrika” vadītājs īpaši gandarīts par atbalstu partneru piesaistē: “Priecājos, ka LIAA aktīvi palīdzēja, uzrunājot potenciālos sadarbības partnerus dažādās valstīs, tāpat arī tika veicināta ārvalstu mediju interese, kas labprāt informāciju par mūsu krēsliem ietver savās publikācijās, tādējādi popularizējot mūsu zīmolu.”

Arī citiem ir iespēja

Līdzīgas iespējas izmantot LIAA atbalstu gan idejās, gan finansējuma piesaistē ir ikvienam Latvijas uzņēmumam. Ja ir vēlme izstrādāt vai attīstīt jaunu produktu vai tehnoloģiju, izmantot zinātnieku pakalpojumus, noderīgu atbalstu var saņemt LIAA Tehnoloģiju pārneses programmu ietvaros.

LIAA piedāvā gan tehnoloģiju skautu komandu, kuri atklāj zinātnieku sniegtās iespējas uzņēmējiem, gan arī finansējumu - LIAA ir pieejami gandrīz 4 milj. EUR programmas "Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi" ietvaros. Viens uzņēmums var pretendēt uz atbalstu 60% apmērā, bet ne vairāk kā 25 000 EUR. Inovāciju vaučeri paredzēti, lai atbalstītu tādu ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību finansēšanu kā tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālā izstrāde, tostarp prototipu izgatavošana, produktu rūpnieciskā dizaina izstrāde, jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana, kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija.

Plašāka informācija par inovāciju vaučeru un citām atbalsta programmām ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Fondi” un Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2, e-pasts: jautājumi@liaa.gov.lv.

* [1] - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NFgcwRbxrjQJ:www.vidzeme.lv/upload/lv/Regionalie_petijumi/Izpeetes_dokuments_23_04_2012_FINAL1.doc+&cd=1&hl=lv&ct=clnk&gl=lv&client=firefox-b-ab