Latvijas val­dzi­no­šā­ko krū­šu Top 10

 
1. Ane­te Son­či­ka KRŪ­TIS IR VI­ŅAS VI­ZĪT­KAR­TE Vai kāds vis­pār zi­nā­tu, kas ir Ane­te Son­či­ka, ja vi­ņai ne­bū­tu TĀ­DU krū­šu?! Son­či­kas aug­šē­jie apa­ļu­mi bie­ži vien pār­spēj pa­šu to nē­sā­tā­ju, jo, tie­ši pa­tei­co­ties sa­vām ap­jo­mī­ga­jām D lie­lu­ma krū­tīm, bal­lī­šu ka­ra­lie­ne kļu­va par vie­nu no cen­trā­la­jiem dzel­te­nās pre­ses tē­liem. ©f64

Son­či­ka, El­la un Ku­ru­so­va – ap­jo­mī­gā­ko krū­šu saim­nie­ces.

Fran­ču psiho­lo­gi ir iz­pē­tī­ju­ši, ka 70% vī­rie­šu sa­ru­nas lai­kā lū­ko­jas ne­vis sie­vie­tei acīs, bet uz vi­ņas krū­tīm. Ļo­ti ie­spē­jams, ka Lat­vi­jā šis pro­cents ir vēl augst­āks, jo mums ta­ču ir tik daudz glī­tu sie­vie­šu. "VZ" ap­ko­po­ja, ku­ras paš­mā­ju dai­ļa­vas ar sa­viem apa­ļu­miem var le­po­ties vis­vai­rāk.

1. Ane­te Son­či­ka

KRŪ­TIS IR VI­ŅAS VI­ZĪT­KAR­TE

Vai kāds vis­pār zi­nā­tu, kas ir Ane­te Son­či­ka, ja vi­ņai ne­bū­tu TĀ­DU krū­šu?! Son­či­kas aug­šē­jie apa­ļu­mi bie­ži vien pār­spēj pa­šu to nē­sā­tā­ju, jo, tie­ši pa­tei­co­ties sa­vām ap­jo­mī­ga­jām D lie­lu­ma krū­tīm, bal­lī­šu ka­ra­lie­ne kļu­va par vie­nu no cen­trā­la­jiem dzel­te­nās pre­ses tē­liem.

2. El­la (Elī­na Fūr­ma­ne)

BRI­NU­MAI­NĀ ZIE­DE

Iz­rā­dās, vi­zu­ālas pār­mai­ņas no­tiek ne vien krie­vu se­ri­ālā «Krēms», kur gal­ve­nā va­ro­ne, ie­zie­žo­ties ar brī­num­lī­dzek­li, pēk­šņi kļūst glī­ta, bet arī re­ali­tā­tē te­pat, Lat­vi­jā. Kā­da jau­kā die­nā El­lai (Elī­na Fūr­ma­ne), kāp­jot uz ska­tu­ves, pēk­šņi uz­ra­dās vis­maz C+ iz­mē­ra krū­tis. Dzie­dā­tā­ja gan no­liedz, ka šā brī­nu­ma ra­dī­ša­nā bū­tu ie­jau­cies plas­ti­kas ķi­rurgs, ap­gal­vo­jot, ka šā­du efek­tu pa­nā­ku­si, pa­tei­co­ties spe­ci­ālai smē­rei.

3. Lin­da Le­en

AT­SPĒ­KO RAK­STU­RU

Lin­da Le­en (Lin­da Lez­di­ņa) rak­stu­ra zi­ņā nav ne­kā­da me­dus­mai­ze, ta­ču – viens skats ra­jo­nā ne­daudz zem kak­la un pat aiz­mir­stas, kā­pēc dzie­dā­tā­ja vēl brī­ti­ņu ie­priekš šķi­tu­si tik ne­špet­na. Tur­klāt der at­gā­di­nāt, ka Lin­dai, vie­nai no re­ta­jām, līdz šim ne­kad nav pār­mes­ta vi­zī­te pie plas­ti­kas ķi­rur­ga un vis­drī­zāk viss re­dza­mais ir da­bas dots.

4. Mai­ja Si­lo­va

BAS­KO­VA PA­TVĒ­RUMS

Tele­vī­zi­jas se­jai Mai­jai Si­lo­vai la­bā­ka­jā ga­dī­ju­mā ir A+ krū­šu lie­lums, to­mēr vi­ņa ar sa­vām krū­tīm ir spē­ju­si pa­nākt to, par ko sap­ņo tūk­sto­šiem krie­vu es­trā­des zvaig­znes Ni­ko­la­ja Bas­ko­va fa­nes. Jā­at­gā­di­na, ka Bas­kovs «Jaun­ā viļ­ņa» lai­kā tie­ši starp Si­lo­vas krū­tīm mē­ģi­nā­ja pa­slēp­ties pēk­šņā jū­tu uz­plū­dā.

5. Aina Po­iša

RA­DĪ­TA ŠO­VAM

Psiho­te­ra­pei­te Aina Po­iša spēj gan iz­teik­ties par psiho­lo­ģis­ka rak­stu­ra pro­blē­mām, gan uz­dzie­dāt, gan la­bi iz­ska­tī­ties. Pie­da­lo­ties šo­vā «Dzie­di ar zvaig­zni», Po­iša bie­ži vien ar sa­vu tēr­pu iz­vē­li spē­ja ie­dot kur­vī­ti pat ga­dos kriet­ni jaun­āka­jai El­lai. Par uz­drīk­stē­ša­nos sa­vas B iz­mē­ra krū­tis ie­spī­lēt vi­sai sek­sī­gā la­tek­sa krūš­tu­rī Po­išai tiek to­pa piekt­ā vie­ta.

6. Alek­san­dra Ku­ru­so­va

EK­SO­TIS­KA IT VI­SĀ

De­ju šo­vi ie­vie­sa ko­rek­ci­jas sa­bied­rī­bas bur­zi­ņu ap­rin­dās, arī »VZ« vai­rā­kas no šo­va zvaig­znēm ie­priekš pie­mi­nē­ju­šas, tie­ši pa­tei­co­ties dā­mu ap­jo­mī­ga­jiem apa­ļu­miem. Ar sa­vu C+ krū­šu lie­lu­mu un ek­so­tis­ko iz­ska­tu uz pā­rē­jo de­jo­tā­ju fo­na it īpa­ši iz­ce­ļas Alek­san­dra Ku­ru­so­va. Jā­at­gā­di­na, ka vi­ņu fo­to­gra­fē­ties sa­vam ka­len­dā­ram bi­ja uz­ai­ci­nā­jis arī Ser­gejs Kon­dra­šins.

7. Di­āna Ku­ba­so­va

SU­ŅU PRIN­CE­SE

Šo­gad pie­da­lo­ties Ķī­nā no­tie­ko­ša­jā skais­tum­kon­kur­sā, šo­va «Lat­vi­jas prin­ce­se 2008» da­līb­nie­ce Di­āna Ku­ba­so­va dau­dzus pār­stei­dza ar to, cik la­bā for­mā ir vi­ņas krū­tis. Sprie­žot pēc kon­kur­sa mā­jas­la­pā re­dza­mās fo­to­grā­fi­jas, «su­ņu prin­ce­se» līdz šim ar ma­zu klēp­ja su­nī­šu pa­lī­dzī­bu ir veik­smī­gi no­vēr­su­si vī­rie­šu uz­ma­nī­bu no vi­ņas vis­maz B+ iz­mē­ra krū­tīm.

8. Candy

MĀK LIKT LIE­TĀ

Candy (Lie­ne Bro­nu­ša) ar sa­vu iz­ska­tu vien­mēr ir ap­mie­ri­nā­ta. Iz­man­to­jot pie­gu­lo­šu ap­ģēr­bu, dzie­dā­tā­ja ir mā­cē­ju­si sa­vu sek­sa­pī­lu iz­rā­dīt, gan uz­stā­jo­ties uz ska­tu­ves, gan po­zē­jot fo­to­grā­fiem. Lie­ti no­der arī mā­ka veik­smī­gi īs­ta­jā brī­di uz­likt uz­sva­ru uz sa­vām C iz­mē­ra krū­tīm.

9. Mai­ja Ro­zī­te

KAUT­RĪ­GA AT­KAI­LI­NO­TIES

Blon­dā TV dī­va Mai­ja Ro­zī­te kai­la ir fo­to­gra­fē­ju­sies ero­tis­ka­jam ka­len­dā­ram, arī sā­kot va­dīt TV3 šo­vu «Ko­ru ka­ri 2», vi­ņas de­kol­tē li­ka ie­mir­dzē­ties dau­dzu vī­rie­šu acīm. Tie­sa, brī­dī, kad par mei­te­nes C+ iz­mē­ra apa­ļu­miem un to iz­cel­smi sā­ka in­te­re­sē­ties bul­vār­pre­se, Ro­zī­te pa­li­ka vi­sai kaut­rī­ga. Šķiet, vie­nas no vis­vai­rāk ap­spries­ta­jām krū­tīm.

10. Ladybird

PI­ONIE­RE KRŪ­ŠU TE­MA­TI­KĀ

Pirm­ā paš­mā­ju skais­tu­le, par ku­ras krū­tīm sā­ka spriest pub­lis­ki, bi­ja dzie­dā­tā­ja Ladybird, īs­ta­jā vār­dā Tat­ja­na Ših­mu­ra­to­va, ku­ru drau­gi dē­vē par Da­cī­ti. Lai gan mei­te­ne jau gan­drīz trīs ga­dus dzī­vo Liel­bri­tā­ni­jā, lat­vju ze­me jo­pro­jām nav aiz­mir­su­si ne vi­ņas C+ lie­lu­ma krū­tis, ne to, ka vi­ņa bi­ja pirm­ā, kas ne­slē­pa sa­vu vie­so­ša­nos pie plas­ti­kas ķi­rur­ga.