Eiropas augstākās revīzijas iestādes koordinēs atbalstu Ukrainas augstākajai revīzijas iestādei

© Scanpix/ZUMA Press

Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) un Lielbritānijas augstākās revīzijas iestādes iniciētā projekta darba grupas pirmajā sanāksmē nolemts par atbalsta koordinēšanu Ukrainas augstākās revīzijas iestādes kolēģiem, aģentūrai LETA pavēstīja Valsts kontrolē.

Pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā, pārstāvji no Ukrainas augstākās revīzijas iestādes ir vairākkārt aicinājuši starptautisko sabiedrību iesaistīt EUROSAI un izmantot tās labo praksi, lai nodrošinātu atbalstu Ukrainas kolēģiem revīzijas darbā.

Valsts kontrole norāda, ka nozīmīga finansiāla un cita veida palīdzība no starptautiskajiem partneriem, īpaši Eiropas, stiprina praktisko sadarbību starp augstākajām revīzijas iestādēm, EUROSAI biedriem un Ukrainas augstāko revīzijas iestādi. Darba grupas sanāksmē apsvērts, kā izveidot maksimāli efektīvu sadarbības formātu un nodrošināt sinerģiju ar citiem projektiem, kuru mērķis ir palielināt Ukrainas augstākās revīzijas iesdādes kapacitāti.

Starptautiskā sabiedrība jau sniedz atbalstu, lai uzlabotu Ukrainas valsts finanšu sistēmas pārredzamību un pārskatatbildību, kā arī, lai veicinātu uzlabojumus Ukrainas augstākās revīzijas iestādē.

Šobrīd tiek īstenots Eiropas Savienības finansēts projekts "EU4ACU", kas aptver gandrīz visus Ukrainas augstākās revīzijas iestādes darba aspektus, tostarp starptautiskajiem standartiem atbilstošu revīzijas rokasgrāmatu izstrādi finanšu, lietderības un atbilstības revīzijām, apmācības, iekšējo procedūru stiprināšanu, komunikācijas pilnveidošanu, kā arī revīzijas darba programmu izstrādi.

Šī projekta ietvaros arī Latvijas Valsts kontroles pārstāvji dalās ar Ukrainas pārstāvjiem savā pieredzē un ekspertīzē. ASV augstākās revīzijas iestādes Revīzijas izcilības centrs ir uzsācis projektu, lai stiprinātu Ukrainas augstāko revīzijas iestādi. Lielākā daļa no abu projektu aktivitātēm paredz stiprināt Ukrainas kolēģu kapacitāti un revīzijas darbā sniegt metodoloģisku palīdzību, tostarp, lai uzraudzītu ASV tiešo budžeta atbalsta līdzekļu izmantošanu.

Līdz šim panākta vienošanās arī ar Vācijas augstāko revīzijas iestādi, lai veiktu koordinētu skolu civilās aizsardzības revīziju un sniegtu metodisko palīdzību, pārbaudot Vācijas valdības līdzekļus, kas piešķirti valsts iekšienē pārvietoto personu mājokļiem.

Projekta darba grupas mērķis ir nodrošināt vienotu forumu Ukrainas augstākās revīzijas iestādei, kur tā vienuviet var lūgt atbalstu un konsultācijas citām revīzijas iestādēm, un - lai tās lūgumus varētu operatīvi apspriest, kā arī efektīvi koordinēt nepieciešamo atbalstu.

Svarīgākais