\\Māja
Dro­ša brauk­ša­na pamatnoteikumi sli­de­nā lai­kā
 
©Mārtiņš ZILGALVIS, F64 Photo Agency

Sta­tis­ti­ka lie­ci­na, ka, pa­ze­mi­no­ties tem­pe­ra­tū­rai un sā­ko­ties ce­ļu ap­le­do­ju­mam, ar­vien bie­žāk no­tiek au­to­ce­ļu sa­tik­smes ne­ga­dī­ju­mi. Kas ir jā­zi­na un par ko aiz­mirst auto­brau­cē­ji, sā­ko­ties auk­sta­jam lai­ka pe­ri­odam, – par to sa­ru­na ar Dro­šas brauk­ša­nas sko­las eks­per­tiem.

Rū­pē­jo­ties par sa­vu, sa­vu tu­vā­ko un ci­tu sa­tik­smes da­līb­nie­ku dro­šī­bu, au­to pār­bau­des un ga­ta­vo­ša­nos zie­mai va­ja­dzē­tu uz­sākt lai­kus. To­mēr ak­ci­jas Uz­zi­ni, vai esi ga­tavs zie­mai! lai­kā eks­per­ti, vei­cot bez­mak­sas au­to pār­bau­des, pār­lie­ci­nā­ju­šies, ka šo­fe­rī­ši vil­ci­nās ar sa­ga­ta­vo­ša­nos zie­mai. Lai at­gā­di­nā­tu par ne­pie­cie­ša­ma­jiem sa­ga­ta­vo­ša­nās dar­biem, ie­stā­jo­ties vē­sā­kam lai­kam un pa­aug­sti­no­ties bīs­ta­mī­bai uz ce­ļiem, eks­per­ti ak­ci­jas lai­kā pār­bau­dī­ja gan­drīz 1000 au­to­mo­bi­ļu. Vēr­tē­jot ko­pē­jo si­tu­āci­ju, va­rē­ja se­ci­nāt, ka au­to­va­dī­tā­ji sil­to, to­mēr mai­nī­go lai­ka ap­stāk­ļu dēļ ne­stei­dzas ar sa­ga­ta­vo­ša­nos zie­mai. Kat­ram tre­ša­jam au­to bi­ja ne­pie­cie­šams ko­ri­ģēt gais­mas, vai­rā­kām au­to­ma­šī­nām - re­gu­lēt spie­die­nu rie­pās, sa­vu­kārt treš­da­ļai au­to vēl bi­ja va­sa­ras rie­pas.

Zie­mai jā­ga­ta­vo­jas lai­kus

Jā­at­ce­ras, ka šie lai­ka ap­stāk­ļi - zem­as gai­sa tem­pe­ra­tū­ras no rī­tiem un nak­tīs, mig­la, ne­re­gu­lā­ri no­kriš­ņi - ir īpa­ši bīs­ta­mi ne­sa­ga­ta­vo­tam šo­fe­rim. Pēc ak­ci­jas va­rē­ja se­ci­nāt, ka dau­dzi auto­brau­cē­ji sa­ga­ta­vo­ša­nās pa­sā­ku­mus at­liek uz pē­dē­jo brī­di. Lai arī jau no 1. de­cem­bra vis­iem au­to jā­būt ap­rī­ko­tiem ar zie­mas se­zo­nai pa­re­dzē­tām rie­pām, vēl ta­gad to dau­dzi ne­bi­ja vei­ku­ši. Ot­ra ten­den­ce - pēc au­to­va­dī­tā­ju āt­ru­ma un re­ak­ci­jas tes­ta re­zul­tā­tu ap­ko­po­ša­nas var se­ci­nāt, ka ap­mē­ram treš­da­ļa au­to­va­dī­tā­ju ne­spē­tu adek­vā­ti kon­tro­lēt sa­vas emo­ci­jas eks­tre­mā­lās si­tu­āci­jās uz ce­ļa zie­mas pe­ri­odā. Tur­klāt gan­drīz 10% au­to­va­dī­tā­ju kon­sta­tēts pa­lē­ni­nāts re­ak­ci­jas āt­rums un uz­ma­nī­bas no­tu­rī­bas trū­kums stre­sa si­tu­āci­jās. Tre­šā ten­den­ce - zie­mas rie­pu stā­vok­lis nav at­bil­stošs. Pēc no­tei­ku­miem zie­mas rie­pu pro­tek­to­ru dzi­ļums ne­drīkst būt ma­zāks par 4 mm. Rie­pām, kas ir viens no iz­šķi­ro­šiem un sva­rī­giem dro­šī­bas fak­to­riem zie­mas eks­tre­mā­la­jos ap­stāk­ļos, ir jā­vel­ta īpa­ša uz­ma­nī­ba, tā­dēļ au­to­va­dī­tā­jiem ir jā­pār­bau­da zie­mas rie­pu kva­li­tā­te un lai­kus jā­no­mai­na va­sa­ras rie­pas uz zie­mas rie­pām, kad vi­dē­jā dien­nakts tem­pe­ra­tū­ra jau sa­snie­gu­si +7 grā­dus.

Ne­pie­cie­šams pie­vērst īpa­šu uz­ma­nī­bu arī deg­vie­lai. Ir jā­iz­vē­las un au­to­mo­bi­ļa bā­ku jā­uz­pil­da ar zie­mai at­bil­sto­šu deg­vie­lu, kas pa­re­dzē­ta brauk­ša­nai līdz mī­nus 26 grā­diem. Kā­das zie­mas rie­pas iz­vē­lē­ties?

Ce­ļu sa­tik­smes dro­šī­bas di­rek­ci­ja at­gā­di­na, ka va­sa­ras rie­pas, ie­stā­jo­ties vē­sam lai­kam, kad gai­sa tem­pe­ra­tū­ra ir zem­āka par +5 grā­diem, zau­dē sa­vu kva­li­tā­ti un brem­zē­ša­nas īpa­šī­bas. Va­sa­ras rie­pu gu­mi­ja auk­stu­mā kļūst cie­ta. Zie­mas rie­pas, sa­vu­kārt, iz­strā­dā­tas no ma­te­ri­āla, kas auk­stu­mā sa­vas īpa­šī­bas ne­zau­dē, tā­dēļ tās ir pie­mē­ro­tas brauk­ša­nai pa sli­de­niem ce­ļiem auk­stu­mā un snie­gā. Au­to­va­dī­tā­ju zi­ņā ir iz­vē­lē­ties zie­mas rie­pas - ar vai bez ra­dzēm. To­mēr jā­ņem vē­rā, ka ar ra­džo­tām rie­pām at­ļauts braukt ti­kai līdz 1. mai­jam, bet tās ir aiz­liegts lie­tot līdz 1. ok­tob­rim.

Ir zi­nāms, ka no 1. de­cem­bra līdz l. mar­tam au­to­mo­bi­ļu un au­to­bu­su, ku­ru pil­na ma­sa ne­pār­sniedz 3,5 ton­nas, kā arī to pie­kab­ju ri­te­ņiem jā­būt ap­rī­ko­tiem ar zie­mas rie­pām. Sa­ska­ņā ar Ad­mi­nis­tra­tī­vo pār­kā­pu­mu ko­dek­su po­li­ci­jas pie­mē­ro­ja­mais sods par brauk­ša­nu ar zie­mas ap­stāk­ļiem ne­pie­mē­ro­tām rie­pām ir 20 la­tu.

Tiem, kam pa­tīk do­ties ce­ļo­ju­mā zie­mā, būs liet­de­rī­ga Starp­tau­tis­kās Au­to­mo­bi­ļu fe­de­rā­ci­jas ap­ko­po­tā in­for­mā­ci­ja - bū­tis­kā­kās pra­sī­bas un no­sa­cī­ju­mi brauk­ša­nai zie­mā gan mū­su kai­miņ­val­stīs, gan val­stīs, kas va­rē­tu būt Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju ga­la­mēr­ķis. Ja zie­mā ir plā­nots brau­ciens ar au­to­mo­bi­li ār­pus Lat­vi­jas, tad, lai ne­bū­tu ne­gai­dī­tu pār­stei­gu­mu, ie­tei­cams Ce­ļu sa­tik­smes dro­šī­bas di­rek­ci­jas mā­jas­la­pā ie­pa­zī­ties ar at­tie­cī­go val­stu pra­sī­bām un no­tei­ku­miem.

Pār­bau­dī­jums brauk­ša­nas meis­ta­rī­bai

Sā­ko­ties īs­tai zie­mai un pa­rā­do­ties ap­le­do­ju­mam, pa­lie­li­nās at­bil­dī­ba par se­vi kā dro­šu brau­cē­ju uz ce­ļa. To sa­prot dau­dzi auto­brau­cē­ji, tā­pēc iz­man­to ap­mā­cī­bas, ku­rās var ie­mā­cī­ties sa­val­dīt sa­vu spēk­ra­tu, pār­lie­ci­nā­ties par sa­vām eso­ša­jām au­to va­dī­ša­nas pras­mēm un ap­gūt jaun­as ie­ma­ņas. Ne­lie­la­jā kur­sā auto­brau­cē­ji piln­vei­do sa­vu au­to va­dī­ša­nas meis­ta­rī­bu, ie­mā­cās pa­re­dzēt ār­kār­tē­jas si­tu­āci­jas un at­tīs­ta spē­ju adek­vā­ti re­aģēt uz tām. Dro­šas brauk­ša­nas ap­mā­cī­bas sniedz te­orē­tis­kas zi­nā­ša­nas un prak­tis­kas ie­ma­ņas auto­trans­por­ta eko­no­mis­kā eks­plu­atā­ci­jā. Tās pie­mē­ro­tas gan jaun­iem, gan jau pie­re­dzē­ju­šiem au­to­va­dī­tā­jiem.

Eks­per­ti uz­ver, ka tie­ši ru­dens un zie­mas pe­ri­odā lai­ka ap­stāk­ļu iz­mai­ņas ir viens no gal­ve­na­jiem ie­mes­liem da­žā­dām pro­blēm­si­tu­āci­jām. Šo­fe­ri ne vien­mēr spēj pār­slēg­ties uz ci­tu brauk­ša­nas sti­lu, tem­pu un būt pie­sar­dzī­gā­ki, mai­no­ties lai­ka ap­stāk­ļiem. Lie­tus, sniegs un le­dus uz ce­ļa bū­tis­ki sa­ma­zi­na rie­pu sa­ķe­ri ar ce­ļu, tā­pēc šo­fe­riem ir ļo­ti ope­ra­tī­vi jā­pie­lā­go­jas jaun­ajiem ap­stāk­ļiem.

Ide­āli brauk­ša­nas ap­stāk­ļi ir no +10 līdz +20 grā­du, die­nas vi­dus, bez sau­les un bez no­kriš­ņiem. Spo­ža sau­le ra­da ap­žil­bi­nā­ša­nas ris­ku, sa­vu­kārt tum­šu sau­les­briļ­ļu lie­to­ša­na sa­ma­zi­na re­dza­mī­bu un re­dzes asu­mu. Zie­mas lai­kā sau­le nav tik augs­tu, tā­pēc ļo­ti bie­ži spīd tie­ši acīs, vei­do arī žil­bi­no­šu at­spī­du­mu no ce­ļa virs­mas un ci­tām au­to­ma­šī­nām. Šā­dā ga­dī­ju­mā ie­tei­cams lie­tot sau­les­bril­les ar po­la­ri­zē­tiem stik­liem. In­ten­sīvs lie­tus vai sniegs sa­ma­zi­na re­dza­mī­bas at­tā­lu­mu, kā arī vei­do ne­sta­bi­lu un kus­tī­gu starp­kār­tu starp ce­ļu un rie­pu.

Ko aiz­mirst brau­cē­ji vis­bie­žāk? Au­to­va­dī­tā­ji ne­māk lai­kus pie­lā­go­ties jaun­iem ap­stāk­ļiem, ne­pie­vērš uz­ma­nī­bu stik­lu tī­rī­bai (vi­su stik­lu, ne ti­kai priek­šē­jā), kas bū­tis­ki ie­tek­mē au­to­va­dī­tā­ja re­dzes­lo­ku, un gais­mu no­re­gu­lē­ša­nai, kā arī ne­pa­rei­zi lie­to tu­vās un tā­lās gais­mas. Jā­at­gā­di­na, ka arī dis­tan­ces ne­ie­vē­ro­ša­na un ne­pa­rei­za brauk­ša­nas āt­ru­ma iz­vē­le ra­da avā­ri­jas si­tu­āci­jas un ne­ga­dī­ju­mus.

IE­TEI­KU­MI BRAU­CĒ­JIEM

Pirm­kārt, auto­brau­cē­jam ir jā­ie­mā­cās re­aģēt uz bīs­ta­mām si­tu­āci­jām, ta­ču vis­pirms jā­prot pa­re­dzēt ap­kār­tē­jās si­tu­āci­jas, tā­dē­jā­di mak­si­mā­li iz­vai­ro­ties no ie­kļū­ša­nas bīs­ta­mās si­tu­āci­jās.

Otr­kārt, ir jā­no­tī­ra stik­li, pa­rei­zi jā­no­re­gu­lē un jā­iz­vē­las gais­mas. Au­to stik­liem jā­būt tī­riem gan no iekš­pu­ses, gan ār­pu­ses. Ne­kas ne­drīkst aiz­segt au­to­va­dī­tā­ja re­dzes­lo­ku, pie­mē­ram, pie at­pa­kaļ­ska­ta spo­gu­ļa pie­ka­ri­nā­tas smar­žu eg­lī­tes un plī­ša man­ti­ņas var trau­cēt pār­re­dzēt ap­kārt no­tie­ko­šo. Jā­ņem vē­rā, ka tu­vās gais­mas sta­ru kū­lis iz­gais­mo ce­ļu ap­tu­ve­ni 40 met­ru at­tā­lu­mā. Brau­cot ar āt­ru­mu 80-90 km/h, au­to­va­dī­tājs šo dis­tan­ci no­brauc ma­zāk ne­kā di­vās se­kun­dēs. Tā­lo gais­mu sta­ru kū­lis iz­gais­mo ce­ļu ap­mē­ram 150 met­ru at­tā­lu­mā, do­dot trīs­reiz vai­rāk lai­ka (ap­mē­ram 6 se­kun­des) ne­pie­cie­ša­ma­jai re­aģē­ša­nai.

Treš­kārt, ir jā­iz­vē­las pa­rei­zais brauk­ša­nas āt­rums un jā­pie­vērš uz­ma­nī­ba ce­ļu se­gu­mam. Vai­rā­ku­mā ga­dī­ju­mu, kad au­to­ma­šī­na ir sā­ku­si slī­dēt, to iz­rai­sa ne­pa­rei­za āt­ru­ma iz­vē­le, kā arī pā­rāk strau­jas dar­bī­bas ar stū­ri un pe­dā­ļiem. Lai ie­spē­ja­mi sa­ma­zi­nā­tu iz­slī­dē­ša­nas drau­dus, ir jā­iz­vē­las se­gu­mam at­bil­stošs āt­rums un vi­sām dar­bī­bām ar au­to­ma­šī­nu jā­būt pēc ie­spē­jas plūs­to­šā­kām.

Ce­tur­tkārt, ir jā­pār­zi­na au­to­ma­šī­nas dro­šī­bas sis­tē­mas. Au­to­va­dī­tā­jam jā­pār­zi­na, kāds ir dro­šī­bas sis­tē­mu uz­de­vums un ko no tām gai­dīt. ABS sis­tē­ma ne vien­mēr sa­ma­zi­nās brem­zē­ša­nas ce­ļu, bet ļaus ap­braukt priekš­ā ra­du­šos šķēr­sli, jo dro­šī­bas sis­tē­mas uz­de­vums ir ne­ļaut ri­te­ņiem blo­ķē­ties un sa­gla­bāt ie­spē­ju stū­rēt. Sa­vu­kārt ESP sis­tē­mas uz­de­vums ir ne­ļaut au­to­ma­šī­nai sākt slī­dēt un sa­griez­ties, vei­cot pā­rāk strau­jas dar­bī­bas ar stū­ri.

Piekt­kārt, ir jā­pie­vērš uz­ma­nī­ba rie­pu stā­vok­lim. Zie­mas se­zo­nā, kad ceļš ir sli­dens, īpa­ša no­zī­me ir rie­pu pro­tek­to­ru dzi­ļu­mam un spie­die­nam rie­pās. Zie­mas se­zo­nā mi­ni­mā­lais at­ļau­tais pro­tek­to­ru dzi­ļums ir 4 mm, to­mēr ne vien­mēr ar to pie­tiek, tā­pēc vē­lams re­gu­lā­ri pār­bau­dīt rie­pu stā­vok­li. Jā­at­ce­ras, ka zie­mas se­zo­nā sa­ķe­re ar ce­ļa se­gu­mu ir ap­grū­ti­nā­ta un rie­pu stā­vok­lis no­sa­ka to, cik šī sa­ķe­re ir la­ba vai slik­ta.

AT­GĀ­DI­NĀ­JUMS AUTO­BRAU­CĒ­JIEM

  • Ir jā­no­tī­ra stik­li, pa­rei­zi jā­no­re­gu­lē un jā­iz­vē­las gais­mas.
  • Ir jā­iz­vē­las pa­reizs brauk­ša­nas āt­rums un jā­pie­vērš uz­ma­nī­ba ce­ļu se­gu­mam.
  • Ir jā­pār­zi­na au­to­ma­šī­nas dro­šī­bas sis­tē­mas.
  • Ir jā­pie­vērš uz­ma­nī­ba rie­pu stā­vok­lim.