Rīgas dome sāk izmaksāt pabalstu izglītības ieguvei

© Depositphotos

Lai palīdzētu sagatavoties jaunajam mācību gadam, Rīgas pašvaldība sāk izmaksāt ikgadējo pabalstu izglītības ieguvei. Tā apmērs ir 50 eiro katram skolēnam. Pabalstu var saņemt līdz 31. oktobrim.

Pabalstu piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, un audzēknim, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

Pabalstu ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kura ir deklarējusi un dzīvo norādītajā adresē Rīgā, un kuras ienākumi ir līdz 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim līdz 31. oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur:

· jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

· jāiesniedz rakstisks iesniegums;

· jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Iedzīvotāju pieņemšana Rīgas Sociālajā dienestā (Baznīcas ielā 19/23) notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta: pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16. Aicinām pieteikties apmeklējumam, zvanot uz tālruni 67105048 vai 25770080.

Iesniegumu Rīgas Sociālajam dienestam var iesniegt arī attālināti:

· iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;

· parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt, rakstot uz e-pastu soc@riga.lv;

· izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Iesniegumā jānorāda šādas ziņas: pieprasītāja vārdu, uzvārdu; personas kodu; deklarētās dzīvesvietas adresi; elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts); tālruņa numuru; pabalsta pieprasījuma gadījumā jānorāda kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme). Sociālā atbalsta pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Papildu informāciju var saņemt, zvanot uz Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Svarīgākais