SIA "Rīgas ūdens" – darbavieta tieši Tev!

 
VIENOŠANAI. Ik gadu SIA Rīgas ūdens organizē sporta spēles, kurās piedalās uzņēmuma darbinieki ar saviem ģimenes locekļiem, – tās der gan atpūtai, gan kolektīva saliedēšanai ©Vladislavs Proškins, F64 Photo Agency

SIA Rīgas ūdens ir Latvijā lielākais sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, kura misija ir nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un drošiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Viena no uzņēmuma lielākajām vērtībām ir tā darbinieki, kas ar savu profesionālo kvalifikāciju un gadu gaitā krāto pieredzi un zināšanām ir panākumu atslēga uzņēmuma efektīvai darbībai.

Pieprasījums pēc darbiniekiem

Patlaban SIA Rīgas ūdens 18 struktūrvienībās strādā 770 darbinieki. No tiem 520 jeb 68% ir vīrieši un 250 jeb 32% sievietes. Salīdzinoši augstais vīriešu īpatsvars darbinieku struktūrā ir skaidrojams ar nozares specifiku, kas nosaka augstu tehnisko profesiju īpatsvaru. Vislielākais pieprasījums uzņēmumā šobrīd ir pēc ūdenssaimniecības jomas inženieriem, tiem seko ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu santehniķi, kā arī dažādu veidu automobiļu vadītāji.

Izvērtējot pagājušajā gadā organizēto personāla atlašu rezultātus, jāsecina, ka vislielākās grūtības rada personāla piesaistīšana inženierkomunikāciju piesaistes inženieru amatu vietām, kurās ir nepieciešama augstākā izglītība siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā ar kvalifikāciju «inženieris» un vismaz divu gadu profesionālā pieredze, tajā skaitā arī pieredze ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu projektēšanā. Grūtības piesaistīt uzņēmuma darbības specifikai atbilstošus pretendentus ir saistītas gan ar minēto jomu speciālistu trūkumu darba tirgū, gan demogrāfiskajiem procesiem un arī emigrācijas problēmu, tādēļ uzņēmums piemēro arvien jaunas metodes darbinieku piesaistei, piemēram, meklējot tos Latvijas reģionos, izvietojot informāciju par vakancēm sociālajos tīklos (Twitter, Facebook, Linkedin), iepazīstinot ar uzņēmuma darbību radniecisko jomu studentus, piedaloties dažādos personāla vadības projektos utt. Vienlaikus SIA Rīgas ūdens lielu uzmanību pievērš esošā personāla attīstībai un noturēšanai.

Aicina iepazīt un uzsākt karjeru

Lai pilnveidotu savu kā pievilcīga darba devēja tēlu, SIA Rīgas ūdens katru gadu organizē Atvērtās durvju dienas, tostarp ekskursijas uz stratēģiski nozīmīgākajām objektiem, piemēram, bioloģisko attīrīšanas staciju Daugavgrīva, ūdens sagatavošanas staciju Daugava, Rīgas Ūdensapgādes muzeju un citām struktūrvienībām. Tās plānots rīkot arī šogad - aprīļa otrajā nedēļā. Tāpat uzņēmums katru gadu piedalās Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda apmaksātu prakses vietu konkursā Pierādi sevi vasarā! un universitātes organizētajā Karjeras dienā, arī Ēnu dienās (tās šogad notiks 13. februārī), jau vairāk nekā desmit gadu atbalsta Rīgas Dabaszinību skolas rīkoto Jauno ūdens pētnieku konkursu, kā arī citās sociāli atbildīgās aktivitātēs.

Augstākās un vidējās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem tiek nodrošinātas arī prakses vietas. Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar vairākām izglītības iestādēm, tostarp Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Valsts tehnikumu, tādējādi popularizējot izglītību inženierzinātņu jomā, kā arī veicinot studentu interesi par darbu uzņēmumā. Iepriekšējos gados tika nodrošinātas vairāk par 30 prakses vietām vidējo profesionālo un augstāko izglītības iestāžu topošajiem speciālistiem, tostarp arī ārvalstu studentiem pieredzes apmaiņu studiju programmu ietvaros. Iepriekšējā gadā uzsākta arī aktīvāka sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru, piedaloties tās īstenotajos nodarbinātības un atbalsta pasākumos, tostarp nodrošinot atsevišķu profesiju bezdarbniekiem darba vietas. Arī šajā gadā plānota sadarbība dažādu personāla attīstības projektu realizēšanā, nodrošinot bezdarbnieku apmācību pie darba devēja (uzņēmumā) vai organizējot esošajiem uzņēmuma darbiniekiem kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības.

Karjeras izaugsmes un attīstības iespējas

Uzņēmumā rūpējas par darbinieku profesionālo attīstību, karjeras izaugsmi un to kompetenču attīstību, kuras būs nepieciešamas tuvākajā nākotnē, lai nodrošinātu uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Viens no personāla vadības izaicinājumiem ir darbinieku motivēšana, kas ir viens no instrumentiem, lai darbinieks paliktu uzticīgs savai darbavietai. Lai to īstenotu, katru gadu tiek pārskatīta un pilnveidota esošā motivācijas sistēma.

Katram darbiniekam tiek nodrošinātas kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības atbilstoši ieņemamā amata specifikai, turklāt talantīgākajiem darbiniekiem ar SIA Rīgas ūdens saimniecisko darbību saistītās profesijās tiek kompensēta mācību maksa studijām augstākajā izglītības iestādē. Tāpat darbiniekiem tiek nodrošināta arī tā sauktā vertikālā karjeras izaugsme, dodot iespēju virzīties pa karjeras kāpnēm un turpināt darbu citā vai augstākā amatā. Piemēram, atbilstoši uzņēmuma personāla atlases procedūrai, darbiniekiem ir priekšrocības turpināt darba tiesiskās attiecības citā uzņēmuma izsludinātajā amata vakancē, ja minētais darbinieks atbilst obligātajām vakantā amata prasībām. Tāpat uzņēmumā tiek praktizēta arī darbinieku pārkvalificēšana darba attiecību turpināšanai amatā, kur ir nepieciešamas specifiskas zināšanas un prasmes. Tā, piemēram, tiek nodrošināta attiecīga transportlīdzekļa vadīšanas kategorijas iegūšana, apmācība metināšanā u.tml.

Uzņēmums pastāvīgi seko tam, lai katram darbiniekam būtu iespēja pilnveidoties un apgūt papildu prasmes un teorētiskās zināšanas, kas uzlabo darba kvalitāti un efektivitāti, kā arī personīgo izaugsmi. Tādējādi sagatavojam uzņēmumam nepieciešamo nozares profesionāļu komandu, kas vienlaikus ir arī ieguldījums uzņēmuma attīstībā un katra cilvēka personīgajā izaugsmē. Panākumus gūst tie darbinieki, kuriem iegūtā profesija ir sirdslieta un kuri mācās, godprātīgi strādā un nemitīgi papildina savas zināšanas! Ja vēlies darbu lielā, stabilā un prestižā uzņēmumā, SIA Rīgas ūdens būs Tava pareizā izvēle! Informācija par vakantajām amata vietām pieejama SIA Rīgas ūdens mājaslapā.

***

Saviem darbiniekiem nodrošinām:

• darba tirgū konkurētspējīgu atalgojumu (darba samaksu, piemaksas, prēmijas u.c. labumus);

• sociālās garantijas (pabalsti, kompensācijas, veselības apdrošināšana);

• apmaksātu papildatvaļinājumu saskaņā ar Darba koplīgumu - 5 līdz 7 darba dienas;

• darbinieku iekšējo un ārējo apmācību amata pienākumu izpildei nepieciešamo zināšanu papildināšanai, kompetenču uzturēšanai un attīstīšanai;

• finansiālu atbalstu darbinieku studiju apmaksai ar SIA Rīgas ūdens saimniecisko darbību saistītās profesijās saskaņā ar valdes apstiprināto profesiju sarakstu, noslēdzot attiecīgu līgumu;

• korporatīvos pasākumus (sporta svētki darbiniekiem un viņu ģimenēm, Vispasaules ūdens dienas balle, Ziemassvētku pasākums un citi).

Kontaktinformācija: SIA Rīgas ūdens Z. A. Meierovica bulvārī 1,

Personāla daļa, tālr. 67088429; e-pasts: personals@rigasudens.lv.