Pieslēgties centralizētajai ūdensapgādei ir izdevīgi

 
AKTĪVĀKIE. Penkules ielas iedzīvotāji pašlaik ir visaktīvākie. Iedzīvotāji paši organizējas un izvēlas optimālo veidu, kā efektīvāk un visiem labāk saņemt centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju ar pašvaldības līdzfinansējuma palīdzību ©Foto: Romāns KOKŠAROVS, F64 Photo Agency

Jau visa šī gada garumā SIA Rīgas ūdens (RŪ) aicina Mārupes (Rīgas administratīvās teritorijas robežās), Katlakalna un Bolderājas rajonu iedzīvotājus pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Pērn 29. decembrī stājās spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi, kuri paredz piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Par pieteikšanās kārtību konsultē RŪ Klientu servisa nodrošinājuma departamenta Klientu piesaistes daļas vadītāja Sandra Lipska.

Kam paredzēts līdzfinansējums

Šīs atbalsta programmas mērķis ir veicināt to dzīvojamo māju, kurām līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta ietvaros ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari, pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Šis projekts pagaidām attiecas tikai uz Bolderājas, Mārupes (Rīgas administratīvajā teritorijā) un Katlakalna iedzīvotājiem. Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt tikai fiziskas personas - nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašuma sastāvā ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja un līdz zemes gabala robežai minētā projekta ietvaros ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Šī projekta gaitā izbūvēti 1410 centralizētās ūdensapgādes un 1881 kanalizācijas pievadi.

Kādi ir ieguvumi?

Kvalitatīvs ūdens, nepārtraukta ūdensapgāde un sadzīves notekūdeņu novadīšana. Vietējās sadzīves notekūdeņu sistēmas un ūdens ieguves avoti daudzviet ir novecojuši un sliktā tehniskā stāvoklī, urbumos regulāri jāmaina vai jātīra filtri, ziemā tie var aizsalt vai sabojāties, un tad procedūra, lai pievienotos pie centralizētā ūdensvada vai kanalizācijas tīkla, ir ilga. Turklāt paredzams, ka tuvākajā laikā stāsies spēkā saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu, kas nozīmē, ka īpašniekiem tiks uzlikts par pienākumu sakārtot notekūdeņu sistēmu, lai tā atbilstu vides aizsardzības normām, bet tas var radīt papildu izdevumus, turklāt ne mazos. Arī tas var būt vērā ņemams arguments, lai izmantotu centralizēto kanalizācijas sistēmu.

Kā notiek pieteikšanās

Īpašumā jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamai mājai, īpašuma tiesībām ir jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā, un īpašniekiem nedrīkst būt parādu par RŪ sniegtajiem pakalpojumiem. Jāuzsver, ka tiek vērtēti īpašnieka parādi ne tikai konkrētajam īpašumam, par kuru iesniegts pieteikums, bet arī par citiem viņa īpašumiem. Parasti lielākie šķēršļi līdzfinansējuma saņemšanai ir nesakārtoti īpašuma dokumenti, bet pašvaldības izveidotā komisija līdzfinansējuma piešķiršanai īpašniekam atvieglo darbu tādējādi, ka pati pieprasa informāciju par ēkas nodošanu ekspluatācijā, ja iesniegtie dokumenti ir jāprecizē. Līdzfinansējumu ir paredzēts piešķirt arī tām fiziskajām personām, kuras ir nodrošinājušas pieslēguma ierīkošanu līdz pašvaldības saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai - 2017. gada 29. decembrim. Proti, daudzi nekustamā īpašuma īpašnieki sākuši izbūvēt pieslēgumus centralizētajiem tīkliem vēl pirms saistošo noteikumu pieņemšanas. Tāpat var būt, ka, piemēram, uzsākta projektēšana vai arī pat pilnībā pabeigti darbi, taču pieslēgums vēl nav nodots ekspluatācijā. Pēc darbu pabeigšanas šīs personas arī var saņemt kompensāciju. Pieteikšanās līdzfinansējumam tiek organizēta ar noteiktu secību - RŪ mājaslapā (www.rigasudens.lv) katru mēnesi tiek publicēti paziņojumi, kuros ir norādīti nekustamie īpašumi, kuru īpašnieki var pieteikties līdzfinansējumam. Paralēli tiek pieņemti iesniegumi par jau uzsākto būvdarbu izdevumu kompensēšanu.

Kāds ir līdzfinansējuma apmērs

Ierīkojot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, no apstiprinātās pieslēguma ierīkošanas darbu tāmes izmaksām vai kompensējamo pieslēguma ierīkošanas darbu izdevumu aprēķina summas iedzīvotāji varēs saņemt līdzfinansējumu 50 procentu apmērā, taču ne vairāk par 1200 eiro. Ierīkojot pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, varēs saņemt 60 procentu līdzfinansējumu, bet ne vairāk par 1700 eiro. Personām ar 1. vai 2. invaliditātes grupu, personām ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, politiski represētajiem, kā arī iedzīvotājiem, kuriem pirmās un otrās pakāpes radinieki, aizbildnībā esošā persona vai arī aizgādnībā esošā persona, kura deklarēta īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir ar 1. invaliditātes grupu, līdzfinansējums paredzēts 100 procentu apmērā. Kopīpašnieki kompensāciju vai līdzfinansējumu saņem proporcionāli īpašuma daļai: ja kāds no viņiem nav pieteicies šī finansējuma saņemšanai, viņš to nesaņems.

Termiņi pieteikumu iesniegšanai

Ja pieslēguma būvniecības darbi saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienā ir uzsākti, bet pieslēgums nav nodots ekspluatācijā, tad pieteikums līdzfinansējuma līguma slēgšanai iesniedzams triju mēnešu laikā no pieslēguma ekspluatācijā nodošanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz šā gada 31. decembrim. Ja pieslēguma būvniecības darbi ir uzsākti pēc 2017. gada 29. decembra, bet līdz RŪ paziņojuma publicēšanai, tad pieteikums iesniedzams triju mēnešu laikā no pieslēguma ekspluatācijā nodošanas dienas. Pieslēguma būvniecība ir jārealizē sešu mēnešu laikā, bet ne ilgāk kā gada laikā, ja ir objektīvi iemesli. Tos izvērtē komisija un lemj par termiņa pagarinājumu (piemēram, ieilgusi topogrāfiskā plāna izstrāde, bijuši būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi, īpašnieks ilgstoši slimojis utt.). Īpašniekam pienākošos līdzfinansējumu var saņemt tikai pēc būvniecības pabeigšanas un tīklu pieņemšanas ekspluatācijā. Īpašnieks vēršas RŪ ar iesniegumu, pievieno nepieciešamos dokumentus, un tad RŪ tos izvērtē un informē Rīgas domes Finanšu departamentu, ka var pārskaitīt līdzfinansējumu uz īpašnieka norādīto kontu. Ja iedzīvotājiem nav iespējams uzreiz segt būvniecības izmaksas, var interesēties par iespējām lūgt pieslēgumus izbūvēt RŪ, noslēdzot līgumu par izdevumu nomaksas kārtību un termiņiem.

Ja nokavē pieteikšanos

Ja budžets ļaus, RŪ varētu izsludināt arī atkārtotu pieteikšanos tiem minēto trīs rajonu iedzīvotājiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ pašreizējo pieteikšanos būs nokavējuši. Protams, pieslēgties centralizētajai ūdens un kanalizācijas sistēmai varēs vienmēr, arī pēc šī projekta noslēgšanās - jautājums ir tikai par līdzfinansējuma saņemšanu. Vismaz pagaidām netiek izskatīta iespēja šo programmu paplašināt, kas nozīmē to, ka īpašniekam darbi būs jāveic tikai par saviem līdzekļiem. Iespējams, ka pēc tam, kad līdzfinansējuma programma būs īstenota Mārupē, Bolderājā un Katlakalnā, kā arī izvērtēti tās rezultāti, varēs lemt par to, vai līdzīgu atbalstu varētu piedāvāt citu Rīgas apkaimju iedzīvotājiem.

Ja piesakās par agru

Ja īpašnieks pieteikumu iesniedzis agrāk, pirms vēl viņa īpašums ir izsludināts pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanai, viņš kavē gan savu, gan domes komisijas laiku. Pieteikuma izskatīšanas process ir garš, to izvērtē komisija un pieņem lēmumu, ka iesniedzējs nevar pretendēt uz līdzfinansējumu, tas ir, viņa kārta vēl nav pienākusi. Iespējams, jau pēc mēneša konkrētā adrese tiek iekļauta līdzfinansējuma saņemšanas sarakstā, un komisijai viss darbs atkal jāsāk no jauna. Taču inženiertīklu situācijas plāna izstrāde var aizņemt divus un trīs mēnešus, tāpēc īpašniekam var rasties vēlme procesu paātrināt, un to izstrādāt vai atjaunot gan var agrāk, pirms vēl sākusies pieteikšanās līdzfinansējumam. RŪ aicina rūpīgi iepazīties ar domes saistošajiem noteikumiem, izvērtēt iespējas saņemt pašvaldības līdzfinansējumu un tikai pēc tam maksāt par topogrāfiskajiem uzmērījumiem.

Kā iegūt informāciju

Plašāku informāciju par šo projektu var iegūt RŪ mājaslapā. Pieteikumu pašvaldības līdzfinansējumam var iesniegt RŪ Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53, tālrunis uzziņām: 80002122, e-pasts: klienti@rigasudens.lv. Arī tad, ja īpašnieks nav pārliecināts, vai var pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu, viņš ar jautājumiem var vērsties RŪ - var zvanīt uz informatīvo tālruni un precizēt neskaidros jautājumus, var rakstīt elektroniski. Pieteikšanās periodā uzņēmums katru mēnesi organizē tikšanās ar iedzīvotājiem - to laikā ir iespēja precizēt neskaidru informāciju, kā arī konsultēties individuāli par savu nekustamo īpašumu un līdzfinansējuma iegūšanas iespējām.