Šogad plānotais Tukuma novada budžets pārsniedz 40 miljonus eiro
 
©Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

Kā katru gadu, arī aizvadītajā, 2017. gadā Tukuma novada pašvaldības darbs bija vērsts uz novada iedzīvotāju labklājības, dzīves kvalitātes un drošības uzlabošanu. Šim gadam nospraustie mērķi ir ambiciozi, bet reāli.

Pērn paveiktais

2017. gada sākumā tika uzsākta sporta halles un stadiona būvniecība, lai nodrošinātu Tukuma 3. pamatskolas un E. BirzniekaUpīša Tukuma 1. pamatskolas audzēkņus ar iespējām sportot un risinātu sporta infrastruktūras nepietiekamību Tukuma Sporta skolai. Jaunā sporta halle būs savienota ar skolas ēku, un rekonstruētajā stadionā tiks izbūvēts mākslīgā seguma futbola laukums, skrejceļš un ierīkotas vingrošanas iekārtas.

Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

Pagājušā gada februārī tika atklātas veselības centra un bibliotēkas jaunās telpas Pūrē. Pārbūvējot ēkas «Pūre 18» 1. stāvu, tajā ir ierīkotas telpas Pūres bibliotēkai - informācijas un novada izpētes centram, bāriņtiesai, sociālajam dienestam, ģimenes ārsta praksei, aptiekai un zobārstniecības praksei, tādējādi atbrīvojot telpas pirmsskolas izglītības iestādes «Zemenīte» ēkā un ļaujot tajās iekārtot papildu bērnu grupas.

2017. gadā dažādu ES struktūrfondu projektu ietvaros tika izbūvētas vairākas Tukuma pilsētas ielas. Tika pabeigti projekta «Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Melnezera iela - Laustiķis» būvdarbi, tādējādi sakārtojot Melnezera un Putniņu ielu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai.

Projekta «Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II» ietvaros izbūvētas Vilkājas un Purva ielas. Arī šī projekta realizācija ir vērsta uz uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo. Lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā, projekta «Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā» ietvaros uzlabota publiskā un tajā pašā laikā uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamā infrastruktūra. Sadarbībā ar AS «Tukuma piens» pašvaldība uzsāka īstenot projekta «Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā» 1. kārtas būvdarbus, kā ietvaros tiek veikta Slocenes ielas pārbūve.

Ar pašvaldības budžeta līdzekļiem un Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu 2017. gadā tika atjaunota ēka «Aptiekas māja» Džūkstē, kurā ir ierīkots kopienas centrs ar nosaukumu «Tev». Šis ir jau ceturtais kopienas centrs Tukuma novadā, kurš izveidots ar mērķi uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un mudināt iedzīvotājus iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. 2018. gadā šajā ēkā paredzēts ierīkot arī aptiekas punktu, fizioterapeita kabinetu un iekārtot telpas sociālajiem darbiniekiem. Līdz ar pamatu ieliešanu un kapsulas ar vēstījumu nākamajām paaudzēm iemūrēšanu pērn uzsākta Džūkstes baznīcas celtniecība. Baznīcas lolotāji pauž cerību, ka jau 2018. gada 18. novembrī tur varēs noturēt Latvijas simtgadei veltītu dievkalpojumu.

Turpinot labiekārtot Pilsētas parku, tajā izbūvēta bērnu rotaļu un izglītojošā nojume, kā arī kafejnīca ar terasi un apmeklētāju tualetēm, kā arī vairākos ielu posmos izbūvētas gājēju ietves.

Ar pašvaldības un Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējumu veikta Durbes pils kalpu mājas jumta un telpu rekonstrukcija.

Aizvadītā gada laikā aktīvi noritēja Zigfrīda Annas Meierovica pieminekļa veidošana, kā arī skvēra labiekārtošanas tehniskā projekta izstrāde. Intensīvākie darbi notiks tieši šogad, lai jau šā gada novembrī, Latvijas valsts simtgadē, pilsētu rotātu izcilajam valstsvīram veltītais piemineklis, kas iedvesmos ikvienu no mums.

Tukums konkurē ar ralliju un pilsētas svētkiem

Kā katru gadu, arī 2017. gadā tika organizēti dažādi pasākumi. 8. martā Tukumā tika uzņemtas «Sieviešu dienas rallija» dalībnieces un organizēts sacensību starts. 28. maijā Tukuma dzelzceļa stacijā «Tukums I» piestāja Latvijas ekspresis simtgadei, kura pasažieri - kori un deju kolektīvi - kopā ar Tukuma novada amatiermākslas kolektīviem sniedza iedzīvotājiem pozitīvām emocijām piepildītu koncertu. Jūlijā trīs lustīgu dienu garumā norisinājās Pilsētas svētki, kuru tēma bija «Precību spēles Tukumā», kas ietvēra plašu pasākumu klāstu dažādām gaumēm. Svētki bija kupli apmeklēti un izdevušies. Lai veicinātu sadarbību ar novada uzņēmējiem, arī pērn oktobrī uzņēmēji tika aicināti uz Biznesa forumu, kā arī sumināti dažādās nominācijās pasākumā «Tukuma novada uzņēmējs 2017».

Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

Ievērojams pieaugums ceļu un ielu sakārtošanai

Pašvaldības ceļu, ielu infrastruktūras sakārtošanai plānots 4 676 013 eiro (pieaugums attiecībā pret 2017. gadu ir 3 794 221 eiro). Lielākie darbi Tukuma pilsētā ar ES fondu finansējumu ir Stacijas un Slocenes ielu rekonstrukcija. Ar pašvaldības līdzfinansējumu 500 000 eiro aizņēmumam ir plānots uzsākt Kurzemes ielas rekonstrukcijas 1. kārtu un uzsākt pilsētas grantēto ielu asfaltēšanu mikrorajonos par 100 000 eiro. Novada pagastos turpinās izbūvēt grantētās ielas ar ES projektu finansējumu 1 119 117 eiro, un 100 00 eiro no budžeta tiks novirzīts grantēto ceļu sakārtošanai.

Kopējais pašvaldības lauku ceļu garums 10 pagastos ir 530,5 km, un ielu garums pilsētā 104,5 km. Mērķdotācija ceļu uzturēšanai gadā ir 862 150 eiro, kas nav būtiski mainījusies kopš 2009. gada. Pārrēķinot uz vienu kilometru gadā, finansējums ir vidēji1357 eiro, kas ir nepietiekami, lai nodrošinātu ceļu un ielu atjaunošanu (grants sega, profilēšana, lietus ūdeņu novadīšana, cietā seguma ieklāšana). Finansējuma pietiek tikai tam, lai nodrošinātu ikdienas uzturēšanu, un arī ar nosacījumu, ja nav «ārkārtēji» klimatiskie apstākļi. Situācija ir līdzīga gan uz valsts vietējās nozīmes, gan pašvaldības ceļiem. Tāpēc ierobežotā finansējuma apstākļos prioritāri tiek uzturēti un minimāli uzlaboti tie pašvaldības lauku ceļi, pa kuriem tiek organizēti skolēnu pārvadājumi. Kopumā mūsdienu lauksaimniecisko ražošanu un mežsaimniecību esošais ceļu stāvoklis būtiski neietekmē. Tieši otrādi - mūsdienu tehnika sagādā problēmas ceļiem, kas nav būvēti tādām slodzēm.

2017. gadā pašvaldība uzsāka īstenot projektu «Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā», kas paredz 1. kārtā pārbūvēt pašvaldības autoceļus 43,7 km garumā visā novadā. Atbilstoši ELFLA pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» projektam «Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā» pieejamais finansējums 3,1 miljons eiro (t.sk. LAD finansējums 2,9 miljoni eiro). Minētajos posmos notiek segas nestspējas pastiprināšana, lietusūdens atvades nodrošināšana, ceļa profila izveidošana. No 2018. gada un turpmāk budžetā ir paredzēta īpaša programma ceļu un ielu atjaunošanai ar sākotnējo finansējumu 200 000 eiro. No paredzētā finansējuma tiek plānota ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana (profils, sega, grāvji, gājēju infrastruktūra, apgaismojums, cietais segums).

Bezdarba līmenis ir mazāks par 5%

Tukuma novads ir trešais lielākais novads (starp 110 novadiem) pēc iedzīvotāju skaita, Tukuma novadā ir 30 502 iedzīvotāji (uz 1.07.2017.). 2017. gada 1. pusgadā Tukuma novadā bijuši reģistrēti 19 250 iedzīvotāju darbspējīgā vecumā, kas ir 63,4% no visiem Tukuma iedzīvotājiem. Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam, salīdzinot ar 2016. gada sākumu, ir nedaudz palielinājies un ir 16,8% (vidēji Latvijā 15,1%).

2017. gadā Tukuma novadā darbojās 2452 ekonomiski aktīvas tirgus sektora vienības, tajā skaitā 1207 komercsabiedrības, 234 individuālie komersanti, 765 zemnieku saimniecības un 776 pašnodarbinātās personas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ekonomiski aktīvo vienību skaits ir palielinājies par 5%.

Nozare, kur darbojas lielākais organizāciju skaits Tukuma novadā, ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība - gandrīz trešā daļa no organizācijām (23,8%) jeb 480, tai seko tirdzniecība un auto/moto remonts (15,2%, 307 uzņēmumi) un apstrādes rūpniecība (8,2%, 165 uzņēmumi). Šajās nozarēs uzņēmumu skaits ir palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Apstrādes rūpniecība (pārtikas rūpniecība, vieglā rūpniecība, kokapstrāde, būvmateriālu ražošana, metālapstrāde) un loģistika ir starp prioritāri atbalstāmajām Tukuma novada ekonomikas nozarēm, un tās raksturo Tukuma novada ekonomisko specializāciju.

Saskaņā ar CSP datiem, 2017. gadā vidēji Tukuma novadā bija 9701 strādājošais un 755 pašnodarbinātās personas. Pēdējos gados strādājošo un pašnodarbināto personu skaits palielinās. Uzņēmumi ar lielāko nodarbināto skaitu Tukuma novadā: «Skonto Plan», «Tukuma piens», «Daiļrade koks», «Tukuma slimnīca», «Puratos Latvija».

Strādājošo vidējā bruto darba samaksa mēnesī Tukuma novadā 2017. gadā bija 815 eiro. Latvijā bruto darba samaksa bija 913 eiro. Attiecīgi Tukuma novadā vidējā darba samaksa ir zemāka par 10,8% no vidējās valstī.

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem, kopējais bezdarba līmenis 2017. gadā Tukuma novadā bija 4,9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Bezdarba līmenis novadā ir zemāks nekā Latvijā vidēji (5,9%). Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bezdarbnieku skaits un bezdarba līmenis novadā turpina samazināties. Tas rada darbaspēka trūkumu visās nozarēs.

Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai ir plašs - NĪN atlaides, līdzfinansējuma programmas infrastruktūras izbūvei (komunikācijas, ceļi), informatīvais un administratīvais atbalsts ar uzņēmējdarbības speciālista starpniecību, ES līdzfinansētie projekti infrastruktūras attīstībai, nefinanšu atbalsta instrumenti (zīmols, sakari, dzīvokļi), atbalsts uzņēmējiem konkursam «Radi Tukumā» - 20 000 eiro.