Trešdiena, 4.oktobris

redeem Francis, Modra

arrow_right_alt Latvijā

Latvijai jāizmaksā 6000 eiro kompensācija par personas nepamatotu atbrīvošanu no darba

© Ģirts Ozoliņš/F64

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) ceturtdien pasludinājusi spriedumu lietā "Tučs pret Latviju", liekot Latvijai izmaksāt cietušajam 6000 eiro kompensāciju, jo pārkāptas viņa tiesības uz taisnīgu tiesu saistībā ar atbrīvošanu no darba, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijā.

ECT secināja, ka Latvijas nacionālo tiesu izvērtējumā par iesniedzēja atbrīvošanu no darba tiesiskajām attiecībām atbilstoši Darba likumam nepietiekami tika ņemts vērā apsvērums, ka uzņēmums, kurā iesniedzējs bija nodarbināts, faktiski netika likvidēts, bet bija notikusi uzņēmuma pāreja, kā arī apstākli, ka iesniedzējs bija arodbiedrības biedrs.

Savās 2015.gada 20.jūnija sūdzībās ECT iesniedzējs apgalvoja, ka nacionālās tiesas, izskatot viņa pieteikumu par darba tiesisko attiecību atjaunošanu, esot nonākušas pie nepamatota secinājuma, ka viņa iepriekšējā darbavieta likvidēta un tāpēc darba līgums uzteikts pamatoti un tiesiski.

Iesniedzēja ieskatā, nacionālās tiesas nebija pietiekami izvērtējušas viņa izvirzītos argumentus, kas norādīja, ka uzņēmums, kas viņu nodarbināja, patiesībā īstenojis uzņēmuma pāreju, kā rezultātā prettiesiski uzteiktas darba tiesiskās attiecības. Līdz ar to iesniedzējs uzskatīja, ka šāda situācija radījusi viņa Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā garantēto tiesību pārkāpumu. Savukārt, ievērojot, ka nacionālās tiesas viņa bijušās kolēģes lietā, kas, iesniedzēja ieskatā, bijusi identiska viņa lietai, nonākušas pie diametrāli pretējiem secinājumiem, iesniedzējs uzskatīja, ka pārkāptas arī viņa konvencijā garantētās tiesības.

Izvērtējot iesniedzēja sūdzības, ECT vispirms pievērsās iesniedzēja sūdzībai par iespējamu konvencijas 6.panta - tiesības uz taisnīgu tiesu - pārkāpumu. ECT noraidīja valdības argumentu, ka iesniedzējs šajā lietā būtībā vēlējies, lai ECT konstatētu viņa tiesības uz lietas labvēlīgu iznākumu, ko konvencija negarantē.

ECT uzsvēra, ka izskatāmajā lietā centrālais jautājums bija nacionālo tiesu rīcība, izvērtējot iesniedzēja pieteikumā ietvertos argumentus, tādēļ nevar secināt, ka iesniedzējs būtu vērsies ECT ar sūdzību, ka viņam nebūtu bijusi nodrošināta tiesība saņemt labvēlīgu rezultātu nacionālā tiesvedībā.

Tāpat ECT secināja, ka, ņemot vērā ECT līdzšinējo judikatūru, valdība nebija izvirzījusi argumentu, ka iesniedzēja sūdzība neietilptu konvencijas "civilo" tiesību tvērumā. Secinot, ka iesniedzēja sūdzība nebūtu noraidāma arī citu iemeslu dēļ, ECT pievērsās iesniedzēja sūdzības būtībai.

Pievēršoties iesniedzēja sūdzības par iespējamu konvencijas 6.panta pārkāpumu būtībai, ECT atsaucās uz savu labi iedibināto judikatūru par nacionālo tiesu pienākumu pamatot savus nolēmumus un norādīja, ka izskatāmajā lietā nacionālajā līmenī iesniedzēja galvenie argumenti tiesvedībā bija, ka notikusi uzņēmuma pāreja, viņa iepriekšējā darbavieta faktiski bija pārtraukusi darbību un viņu un viņa bijušo kolēģi nodarbināja otrais uzņēmums, kā rezultātā viņa atbrīvošana, pamatojoties uz uzņēmuma likvidāciju, nebija pamatota un tiesiska. Tā rezultātā iesniedzējs nacionālajā līmenī apgalvoja, ka ir ticis diskriminēts viņa piederības pie arodbiedrības dēļ.

ECT norādīja, ka, noraidot iesniedzēja pieteikumu, nacionālās tiesas bija konstatējušas, ka iesniedzējs tika nodarbināts pirmajā uzņēmumā un, ņemot vērā tā likvidācijas procesu, iesniedzēja atbrīvošana no darba tiesiskajām attiecībām bija pamatota.

Tāpat ECT norādīja, ka šāds nacionālo tiesu secinājums bija balstīts apstāklī, ka starp iesniedzēju un pirmo uzņēmumu bija noslēgts līgums, kas nebija apstrīdēts un bija izpildīts, iesniedzējam saņemot par to atalgojumu. Savukārt, ņemot vērā šo secinājumu, nacionālo tiesu ieskatā, iesniedzēju nevarēja nodarbināt otrais uzņēmums.

ECT secināja, ka šāda analīze nebija pietiekama, jo nacionālās tiesas nepietiekami pievērsās iesniedzēja izvirzītajiem argumentiem. Lai gan nacionālās tiesas bija konstatējušas, ka abus uzņēmumus vadīja vienas un tās pašas personas, tie darbojās vienā jomā, bija reģistrēti vienā vietā, sadarbojās klientu pasūtījumu izpildē, nosūtot darbiniekiem uzdevumus no viena servera, kā arī citus apsvērumus, tiesas nebija vērtējušas iesniedzēja apgalvojumu, ka atšķirības starp pirmo un otro uzņēmumu bija radītas mākslīgi, tādējādi ļaujot radīt atšķirīgu attieksmi pret darbiniekiem, balstoties uz to piederības pie arodbiedrībām, un pieļaujot tādu šo uzņēmumu rīcību, kas apgāja nacionālo regulējumu arodbiedrību biedru aizsardzībai.

Turklāt ECT norādīja, ka nacionālo tiesu vērtējums par to, vai attiecībā uz iesniedzēju bija notikusi diskriminācija, aprobežojās ar secinājumu, ka otrais uzņēmums nav iesniedzēja darba devējs, tāpēc nevarēja notikt diskriminācija, neskatot, vai vienīgo divu darbinieku, kas piederēja pie arodbiedrībām, nenodošana otrajam uzņēmumam varētu būt radījusi nepamatotu atšķirīgu attieksmi.

Apskatot valdības izvirzīto argumentu, ka atšķirīgais rezultāts iesniedzēja un viņa bijušās kolēģes lietā faktiski bija balstīts apstāklī, ka abās lietās bija iesniegti dažādi pierādījumi, ECT secināja, ka tas nebija izšķiroši. ECT uzsvēra, ka iesniedzēja bijušās kolēģes lietā, nododot lietu atkārtotai izskatīšanai apelācijas instances tiesai, Augstākā tiesa secināja, ka apelācijas instances tiesa nebija pietiekami ņēmusi vērā viņas apsvērumus un izvērtējusi lietas būtiskus apstākļus, kas, ECT ieskatā, būtu vienlīdz attiecināms uz iesniedzēja lietu.

ECT uzskatīja, ka nacionālās tiesas nebija pietiekami vērtējušas iesniedzēja izvirzītos argumentus un nebija sniegušas pietiekamus apsvērumus par šiem apsvērumiem, lai gan tie bija būtiski iesniedzēja lietas iznākumam. ECT uzsvēra, ka izskatāmās lietas pamatā esošie jautājumi ir tādi, kam nacionālajām tiesām bija jāpievērš īpaša uzmanība, tādējādi secinot, ka ir noticis konvencijas pārkāpums.

ECT secināja, ka viņa pieprasītā atlīdzība kopumā 18 293 eiro apmērā nebija pamatota, jo nesaskatīja tiešu cēloņsakarību starp iesniedzēja konvencijā garantēto tiesību pārkāpumu un pieprasīto kompensāciju. Vienlaikus, balstoties uz tās līdzšinējo judikatūru, ECT iesniedzējam piešķīra kompensāciju par nemantisko kaitējumu 6000 eiro apmērā. Tāpat ECT iesniedzējam piešķīra 1000 eiro par tiesāšanās izdevumiem.

No 2009.gada decembra līdz 2012.gada decembrim iesniedzējs un viņa kolēģe "L.P." bija nodarbināti vienā uzņēmumā. 2012.gada janvārī šis uzņēmums uzsāka daļēju uzņēmuma pāreju, daļu no saviem darbiniekiem novirzot uz citu uzņēmumu, bet turpinot darbību līdz 2012.gada decembrim.

Iesniedzējs un viņa kolēģe "L.P." nebija starp tiem darbiniekiem, kurus novirzīja uz jauno uzņēmumu, taču viņus līdz 2012.gada decembra beigām turpināja nodarbināt pirmais uzņēmums. 2012.gada nogalē iesniedzējs un viņa kolēģe saņēma darba uzteikumu, pamatojoties uz Darba likuma - tiek likvidēts darba devējs.

2013.gada sākumā iesniedzējs un viņa kolēģe "L.P." vērsās tiesā pret abiem uzņēmumiem, apgalvojot, ka darba uzteikums bijis prettiesisks, jo, lai arī formāli viņu darba devējs bija pirmais uzņēmums, faktiski bija notikusi uzņēmuma pāreja un līdz ar to viņu darba devējs esot bijis otrais uzņēmums. Iesniedzējs un "L.P." uzsvēra, ka šādos apstākļos, ņemot vērā, ka viņi ir arodbiedrības biedri, pirmais uzņēmums ir "apgājis" Darba likumu un citas normas, kas aizsargā arodbiedrību biedrus.

2013.gada jūlijā pirmās instances tiesa pasludināja spriedumu, noraidot iesniedzēja prasības pieteikumu un secinot, ka iesniedzējs nebija pierādījis, ka pirmais uzņēmums nebūtu faktiski likvidēts un viņa darba tiesisko attiecību izbeigšana bijusi prettiesiska. Pie identiskiem secinājumiem pirmās instances tiesa nonāca arī "L.P." lietā.

2013.gada jūlijā gan iesniedzējs, gan "L.P." iesniedza apelācijas sūdzību. 2013.gada oktobrī Rīgas apgabaltiesa noraidīja iesniedzēja apelācijas sūdzību. Rīgas apgabaltiesa piekrita, ka šajā lietā būtu piemērojams apgrieztais pierādīšanas pienākums, jo iesniedzējs apgalvoja, ka ir ticis diskriminēts savas piederības pie arodbiedrības dēļ, taču, lai šādu apgriezto pierādīšanas pienākumu noteiktu, personai, kura apgalvo, ka ir notikusi diskriminācija, ir pirmšķietami uz to jānorāda.

Turklāt Rīgas apgabaltiesa uzsvēra, ka iesniedzēja iesniegtie pierādījumi, lai arī norādīja uz vairākiem apsvērumiem, kas varētu liecināt, ka notikusi uzņēmuma pāreja nevis likvidēts iesniedzēja darba devējs, nebija pietiekami, lai šādu secinājumu varētu izdarīt viennozīmīgi. Iesniedzējs Rīgas apgabaltiesas spriedumu pārsūdzēja, taču 2014.gada martā Augstākā tiesa noraidīja iesniedzēja kasācijas sūdzību.

Paralēli, 2015.gada 15.aprīlī Augstākā tiesa pasludināja spriedumu "L.P." lietā, apmierinot "L.P." prasību un secinot, ka apelācijas instances tiesa nebija izvērtējusi visus lietā iesniegtos pierādījumus un iesniedzējas apsvērumus, kas norādīja uz pirmā uzņēmuma pāreju, kā arī nepieciešamību piemērot apgriezto pierādīšanas pienākumu jautājumos, kas skar iespējamu diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu.

2015.gada 20.jūnijā iesniedzējs ar sūdzībām par iespējamiem konvencijas pārkāpumiem vērsās ECT.