Bēgļiem, kuriem piešķirts alternatīvais statuss, piešķirs vienreizējo pabalstu - 500 eiro

 
©Dmitrijs Suļžics / F64

Saeima šodien nodeva izskatīšanai komisijās grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas paredz, ka alternatīvās personas statusu ieguvušiem cilvēkiem ar invaliditāti, šādā statusā esošiem senioriem, kā arī bērna likumiskajiem pārstāvim par bērnu, kuram piešķirts alternatīvās personas statuss, tiks piešķirts vienreizējs atbalsts.

Kā informē Labklājības ministrijā, lai pabalstu saņemtu par bērnu, vecākam, aizbildnim, audžuģimenei vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam būs jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) ar iesniegumu. Par bērnu, kuram piešķirts alternatīvās personas statuss, vienreizējā pabalsta apmērs būs 500 eiro.

Savukārt personām ar alternatīvo statusu, kurām noteikta invaliditāte vai kuras sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, kas 2021.gadā ir 64 gadi, vai personām, kurām ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, tiks izmaksāts pabalsts 200 eiro apmērā, pamatojoties uz personas iesniegumu.

Grozījumu mērķis ir sniegt vienreizēju atbalstu ģimenēm ar bērniem, pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām bija piešķirts alternatīvās personas statuss laika posmā no 2021.gada 1.marta līdz brīdim, kamēr visā valstī bija izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, tas ir 2021.gada 7.aprīlim.

Likumprojekts nosaka, ka VSAA 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskatīs iesniegumu un pieņems lēmumu par atbalsta izmaksu. To izmaksās vienreiz. Līdz ar to, ja par bērnu vienreiz jau ir izmaksāts atbalsts, tad otrreiz atbalsts izmaksāts netiks.

Alternatīvo statusu var piešķirt personai, ja ir pamats uzskatīt, ka:

  • šai personai tās pilsonības valstī vai iepriekšējā mītnes zemē (ja persona ir bezvalstnieks) draud nāves sods vai miesas sods, spīdzināšana, necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās pret to vai tās pazemojoša sodīšana;
  • ārējo vai iekšējo bruņoto konfliktu dēļ šai personai nepieciešama aizsardzība un tā nevar atgriezties savas pilsonības valstī vai iepriekšējā mītnes zemē (ja persona ir bezvalstnieks).

Uz bēgļa vai alternatīvo statusu var pretendēt jebkura persona, izņemot Latvijas Republikas pilsoņus, nepilsoņus un personas, kas Latvijā saņēmušas bezvalstnieka statusu. Taču šai personai ir jābūt pamatotam iemeslam, lai viņš saņemtu vienu no iepriekšminētajiem statusiem.