ASTROPSIHOLOĢIJA. Iepazīsti personības daudzkrāsainās šķautnes

 
©Depositphotos

Mums, astrologiem, ļoti patīk teikt, ka psihiatrs un analītiskās psiholoģijas skolas dibinātājs Karls Gustavs Jungs savām teorijām par pamatu ņēmis astroloģiju, astroloģisko stihiju raksturojumus. Bija vai nebija tā, kas to lai zina, bet starp «zvaigžņu tulkošanas» metodikām eksistē novirziens – astropsiholoģija. Šī metode pēta un skaidro kosmosa ietekmi uz cilvēka psihes dzīlēm.

Jēdziens astropsiholoģija sastāv no triju grieķu vārdu savienojuma: zvaigznes+dvēsele+zināšanas. Ar šīs metodes palīdzību iespējams ielūkoties dvēseles dzīlēs, iepazīt personības daudzšķautņainību. Individuālajā astrokartē redzami mūsu plusi un mīnusi, mūsu iespējas un riski. Tos izskaidrot var tikai profesionāls astrologs, bet mēs piedāvājam ielūkoties sevī atbilstoši tā dēvētajām Saules zīmēm*. Šie horoskopi paredzēti vienkārši pārdomām.

Auns

Auns ir dros­mīgs, ap­ņē­mīgs un ne­bai­dās uz­ņem­ties ini­ci­atī­vu, taču rei­zēm vi­ņa bez­bai­lī­ba var ro­be­žo­ties ar, mai­gi iz­sa­ko­ties, neapdomību. Auns nepadodas apstākļiem un dodas uz priekšu, uzmundrinot sevi ar apgalvojumu, ka viņam viss pa spēkam, bet šīs zodiaka zīmes valdošā planēta Marss provocē trauksmi un vēlmi konfliktēt. Svarīga personīgā brīvība un neatkarība. Lai saglabātu sirdsmieru un līdzsvaru, jā­ie­vē­ro pa­reizs dien­nakts mie­ga un aktivi­tā­šu režīms, kā arī ne­drīkst pār­strā­dā­ties.

Vēr­sis

Vēr­ša psiho­lo­ģi­jas pa­vēl­nie­ce ir pla­nē­ta Ve­ne­ra, kas no­sa­ka ša­jā zī­mē dzi­mu­šo rāmo da­bu. (Bet - tikai līdz zināmai robežai.) Pārsvarā Vērša zīmes cilvēki ir mierīgi un laipni, tomēr neatveras katram pretimnācējam. Gal­ve­nais Vēr­ša dzī­vē - mā­jas, ģi­me­nes pa­vards un kom­forts. Viņš cen­šas iz­vai­rī­ties no kon­flik­tiem un skan­dā­liem. No­kļūs­tot nepatīkamā si­tu­āci­jā, šīs zī­mes pār­stāv­ji paslēpj emo­ci­jas dzi­ļi se­vī. Vēr­si re­ti var re­dzēt tra­ko­jam un plē­šam sev ma­tus. Bet, ja satrakosies, tad nomierināties būs grūti.

Dvī­ņi

Dvīņu zīmes cilvēki ir sarežģītas un pretrunīgas personības. Valdošā planēta Merkurs provocē negaidītas garastāvokļa maiņas. Dvīņi vienā brīdī var būt jautri un atraktīvi, bet jau nākamajā sajust nospiestību un dvēseles skumjas. Smieklus nomaina asaras, mīlestību naids, prieku skumjas. Labā ziņa ir tāda, ka pārdzīvojumus Dvīņi nepatur sevī, bet izpauž uz āru, ietērpjot vizuāli pārliecinošā formā. Šīs zodiaka zīmes pārstāvjiem jāsargās no izdegšanas, traucoties pa dzīvi.

Vē­zis

Vē­ža val­do­šā pla­nē­ta Mē­ness rada spēcīgu un daudzkrāsainu emociju gammu. Taču sliktos aspektos tas iniciē pārdzīvojumus, nemieru, trauksmi un bailes. Vēža zodiaka zīmes pārstāvju psihe ir ļoti smalka un arī ievainojama, tāpēc Vēzīši īpaši dziļi pārdzīvo sāpes, kas saistītas ar cilvēciskajām attiecībām. Vēzis prot būt uzticīgs, empātisks, viņam piemīt dabas dota iekšējā inteliģence. Viņš ir sirsnīgs un līdzjūtīgs, bet dažkārt arī pārlieku sentimentāls un raudulīgs.

Lau­va

Lauvas aizgādne ir pati Saule, un šīs zodiaka zīmes pārstāvjiem allaž vajag atrasties uzmanības centrā. Lau­vas spēj būt augstsirdīgas, tā ir ener­ģis­ka un ne­ti­ca­mi dros­mī­ga ho­ro­sko­pa zīme. Šķiet, ka Lau­vu ir grū­ti pār­bie­dēt, bet iz­rā­dās, ka tie­ši krāšņā­kās īpa­šī­bas var būt bai­ļu avots. Lau­vas spē­ju ap­šau­bī­ša­na ār­kār­tī­gi aiz­skar vi­ņas paš­cie­ņu. Lau­va vēlas ap­kār­tē­jo sa­jūs­mu un kom­pli­men­tus, tie mudina uz jauniem sasniegumiem.

Jau­na­va

Jaunavas ir pieklājīgas un inteliģentas. Arī viņu aizbildnis, tāpat kā Dvīņiem, ir Merkurs - planēta, kas rosina apgūt dažādas prasmes, papildināt zināšanas, paplašināt redzesloku. Jau­na­vām nav raksturī­ga sap­ņo­ša­na un vis­pār­īgi sprie­du­mi, vi­ņas izceļas ar skaidru, ra­ci­onā­lu prā­tu. Viņas neprot at­slā­bi­nā­ties, bieži ir nedaudz uzvil­ktas un no­rū­pē­ju­šās. Jau­na­vas sa­prā­tī­ga­jai dvē­se­lei nepieciešama no­teik­ta lie­tu kār­tī­ba un dis­cip­lī­na.

Sva­ri

Sva­ru zī­mē dzi­mu­šie parasti mek­lē zel­ta vi­dus­ce­ļu. Vi­ņiem pie­mīt spē­jas rast kom­pro­mi­su dažādās situācijās, taču grūti rast līdz­sva­ru sa­vās jū­tās un emo­ci­jās. Tiek uz­ska­tīts, ka Sva­ru psi­he ir kā trausls por­ce­lāns. Sva­riem bie­ži mai­nās no­ska­ņo­jums - te vi­ņi prie­cē apkār­tē­jos ar ska­nī­giem smiek­liem, te ie­slīgst skumjās. Šīs zodiaka zīmes aizbildne ir Venera (tāpat kā Vēršiem), un Svariem ļoti svarīgi, lai ap viņiem valda skaistums un harmonija.

Skor­pi­ons

Skor­pi­oni se­vī ap­vie­no ener­ģi­ju un mērķ­tie­cī­bu, iz­tu­rī­bu, dau­dzus ta­lan­tus un gri­bas­spē­ku. Šī zodiaka zīme atrodas enerģētiski spēcīgā Plūtona aizbildniecībā. Skor­pi­oniem ir la­ba in­tu­īci­ja, kas da­žos ga­dī­ju­mos var ro­be­žo­ties ar eks­tra­sen­so­rām spē­jām. Taču dau­dzi šīs zī­mes pār­stāv­ji ir ļau­nat­mi­nī­gi, kri­tis­kas pie­zī­mes Skorpi­ons uz­tver kā per­so­nis­ku aiz­vai­no­ju­mu. Slikti klāsies tam, kurš izdomās ar Skorpionu krustot šķēpus. Viņi ir noslēgti cil­vē­ki, kuri diezgan bieži bīstas, ka tiks at­klā­ti kādi vi­ņu no­slē­pu­mi.

Strēl­nieks

Strēl­nie­ks pa dzī­vi so­ļo pa­cel­tu gal­vu un paš­pār­lie­ci­nā­ti, nevairoties no šķēr­šļiem. Viņš prot no sirds prie­cā­ties, vi­ņam piemīt lie­lis­ka hu­mo­ra iz­jū­ta. Viņa sargs ir Jupiters, ko astroloģijā mēdz dēvēt par Lielo labdari. Strēl­nie­kiem tīk eks­tre­mā­las izdarī­bas, ja vajag, vi­ņi ir ga­ta­vi do­ties gan ugu­nī, gan ūde­nī. Diemžēl vi­ņu vā­jī­ba var būt iz­šķēr­dī­ba: Strēl­nie­ki mēdz nau­du iz­tē­rēt sīku­mos. Tā kā Jupitera dabā ir visu paplašināt, šīs zodiaka zīmes pārstāvjiem var rasties lielummānija.

Me­žā­zis

Me­žā­ži ir ļo­ti at­bil­dī­gi un ie­prog­ram­mē­ti veik­smei. To­mēr viņu aiz­bil­dnis Sa­turns diezgan bieži iz­rai­sa de­pre­sī­vas do­mas. Ār­ēji Me­žā­ži mēdz būt ne­daudz sa­drū­mu­ši. Astropsiholo­gi, ap­rak­stot Me­žā­zi, ir iz­do­mā­ju­ši jaun­u vār­du - satur­nisks. Šīs zodiaka zīmes pārstāvjiem tīk vien­tu­lī­ba. Me­žā­žu prāts val­da pār jū­tām, vi­ņi ir ļoti uz­ma­nī­gi un sta­bi­li stāv uz ze­mes. Vi­ņi ne­ļau­jas greiz­sir­dī­bai, slin­ku­mam, im­pul­si­vi­tā­tei un vieglprātī­bai, uz­ska­tot šīs īpa­šī­bas par ne­pie­ļau­ja­ma vā­ju­ma pazīmi.

Ūdens­vīrs

Starp Ūdens­vī­ra zī­mē dzi­mu­ša­jiem ir ļo­ti daudz ģe­ni­ālu cil­vē­ku, un viņu aizbildnis ir jauno nākotnes ideju nesējs Urāns. Ūdens­vīrs ir zi­nāt­kārs, vi­ņam ir lie­lis­ki at­tīs­tī­ta in­tu­īci­ja un iz­tē­le. Vi­ņš ir līdzsva­ro­ts un ne­ap­vai­no­jas. To­mēr, ņe­mot vē­rā spē­cī­go Urā­na ietek­mi, var pa­rā­dī­ties pār­lie­ku ek­scen­tris­ka uz­ve­dī­ba. Lai gan Ūdens­vīrs ap se­vi vei­do pla­šu drau­gu lo­ku, rei­zēm viņš noslēdzas se­vī, lū­dzot vi­ņu ne­trau­cēt. Ūdens­vī­ra do­ta­jam vār­dam var ti­cēt nosa­cī­ti, viņš ir ne­pa­stā­vīgs un ra­došs.

Zivis

Zivis ir pa­ti sap­ņai­nā­kā no vi­sām zodiaka zī­mēm. Tā ir ļo­ti jū­tī­ga, ie­vai­no­ja­ma, mai­ga un tik no­slē­pu­mai­na, ka var drau­dzē­ties vi­su dzī­vi, bet līdz ga­lam ne­iz­prast vi­ņas bū­tī­bu. Zi­vis pārsvarā ir līdzsva­ro­tas, taču dažkārt cieš no dus­mu uz­plū­diem. Pla­nē­ta Neptūns, kas pār­val­da šo zodiaka zī­mi, Zivs per­so­nī­bu var sa­bo­jāt ar si­tu­ācijas dra­ma­ti­zē­ša­nu un nerealizējamiem sapņojumiem. Zivju simbols ir divas pretējos virzienos peldošas zivis, kas straumē apstājušās.

__

* Saules zīme - zodiaka zīme, kurā cilvēka piedzimšanas brīdī atradusies Saule.