Skaitļi turībai un naudas vairošanai. Izrēķini, par cik pārdot vai cik ieguldīt!

 
©Pixabay

Eksistē da­žas vil­tī­bi­ņas, kā­ var mēģināt vai­rot ma­te­ri­ālo lab­klā­jī­bu, lie­kot lie­tā skait­ļu da­bu. Numeroloģijā zināms, kā­di skait­ļi pie­velk nau­du, bet ku­ri – at­grūž, kā­du sum­mu la­bāk no­gul­dīt ban­kā un kā­du mak­su no­teikt par sa­viem pa­kal­po­ju­miem, kā­dā ap­jo­mā no­for­mēt kre­dī­tu, cik lie­lu sum­mu ie­tei­cams aiz­dot, bet kā­du – at­vē­lēt lab­da­rī­giem mēr­ķiem.

Kā iz­skait­ļot nau­das sum­mas nu­me­ro­lo­ģis­ko no­zī­mi un tul­kot to? Pie­mē­ram, jums lūdz aiz­dot 2500 eiro. Sa­skai­tot vi­sus ci­pa­rus, ie­gūs­tam skait­li 7 - 2+5+0+0=7. Šā­du sum­mu ne­va­jag aiz­dot. Kā­pēc? Ma­te­ri­āla­jā pa­sau­lē sep­ti­ņi ir ne­lab­vē­līgs skait­lis. Ie­spē­jams, pa­rād­nie­kam var ras­ties pro­blē­mas ar at­do­ša­nu. Ja aiz­do­siet 2400 eiro, tad nu­me­ro­lo­ģis­ki tas at­bil­dīs skait­lim 6. Pie­dā­vā­jiet aiz­ņem­ties 2100 eiro, kas sum­mā vei­do skait­li 3! Se­ši un trīs ir ba­gā­tī­bas skait­ļi, tā­pēc pat aiz­do­dot ju­tī­sie­ties dro­šāk, jo šie skait­ļi vai­ros (nu, vis­maz ne­ma­zi­nās) jū­su fi­nan­ses.

Tāpat arī varat saskaitīt ciparus summā, par kuru gatavojaties pārdot kādu privātu lietu vai uzņēmuma produkciju, veikt investīcijas u.tml.

Bet nu - sī­kāk par skait­ļiem un to spē­jām nau­das pa­sau­lē.

Trīs, se­ši un as­to­ņi - ba­gā­tī­bas skait­ļi

3 - ide­āls skait­lis ba­gā­tī­bas pa­lie­li­nā­ša­nai. Trij­nieks bur­tis­ki pie­velk jaun­as fi­nan­šu ie­spē­jas, vai­ro ka­pi­tā­lu. Ja gri­bat ie­gul­dīt nau­du biz­ne­sa pa­pla­ši­nā­ša­nā, tad skait­lis 3 ir ļo­ti lab­vē­līgs. Va­rat dro­šu ro­ku ap­gro­zīt nau­das sum­mu, kas nu­me­ro­lo­ģis­ki vei­do skait­li 3: kre­di­tēt kā­du, aiz­ņem­ties, ap­rē­ķi­nāt ce­nu sa­vu pa­kal­po­ju­mu ap­mak­sai. Var­būt tie būs 3 eiro, var­būt 21 eiro, bet lai ci­pa­ri sum­mā vei­do­tu skait­li 3.

Der ie­vē­rot, ka skait­lim 3 pie­mīt kā­da īpa­šī­ba - tas ne­der ka­pi­tā­la uz­krā­ša­nai. Tā­du nau­das sum­mu ne­va­jag no­likt ilg­sto­šai gla­bā­ša­nai uz dau­dziem ga­diem. La­bāk laist ap­gro­zī­bā, lai nau­da strā­dā jū­su ma­te­ri­ālā stā­vok­ļa uz­la­bo­ša­nai šeit un ta­gad.

Gla­bā­jot nau­du kon­tā (jo ik­die­nas tē­ri­ņu ap­mak­sai bez nau­das ne­iz­tikt un au­to­mā­tis­kais mak­sā­jums at­vieg­lo dzī­vi aiz­mār­šī­ga­jiem), var iz­vei­dot tā­du pa­ro­li, lai ci­pa­ru un bur­tu sum­mā ras­tos trij­nieks. Tā­dā vei­dā pa­pla­ši­nā­siet ie­spē­ju, ka arī elek­tro­nis­ka­jā ma­ci­ņā nau­da vai­ro­sies.

6 - vēl viens skait­lis, kas der ba­gā­tī­bas pie­vi­li­nā­ša­nai. At­šķi­rī­bā no trij­nie­ka seš­nieks ir vai­rāk sais­tīts ar ru­tī­nu. Sa­vu­kārt trij­nieks ir di­na­mis­kāks. Ik­die­nas vai ik­mē­ne­ša tē­ri­ņiem (ko­mu­nā­lie mak­sā­ju­mi, kre­dīts, lī­zings utt.) la­bāk tē­rēt nau­das ap­jo­mu, kam ci­pa­ri sum­mā vei­do skait­li 6. Par šā­du nau­das sum­mu var ie­gā­dā­ties ap­ģēr­bu.

Tie­sa, jā­ņem vē­rā, ka se­ši ir sta­bi­li­tā­tes skait­lis. Sum­mas, kas nu­me­ro­lo­ģis­ki vei­do skait­li 6, ide­āli der uz­krā­ju­mu vei­do­ša­nai. Tā­du sum­mu var no­gul­dīt de­po­zī­tā vai tu­rēt mā­jās. Nau­da strā­dās jū­su la­bā. Kā tas no­tiks, tu­rot nau­du ze­ķē, ne­zi­nu - var­būt aiz­do­siet uz pro­cen­tiem?

Seš­nieks ne­ra­da vēl­mi nau­du tē­rēt ne­ap­do­mī­giem pir­ku­miem vai mak­sā­ju­miem. Pie­mē­ram, azart­spē­lēs no­triekt vai no­pirkt kār­tē­jo, trīs­des­mi­to pēc skai­ta, kur­pju pār­i.

8 - pret­ru­nīgs skait­lis, jo tas ie­tver pa­stā­vī­gu fi­nan­si­ālo ne­sta­bi­li­tā­ti. Kā šū­po­lēs. As­tot­nieks te pa­aug­sti­na peļ­ņu, te ra­da zau­dē­ju­mus. Lai kā arī bū­tu, as­to­ņi to­mēr ir ba­gā­tī­bas skait­lis. Lai kā ie­sāk­tais pro­cess beig­tos, tik un tā bū­siet ie­gu­vējs, ja fi­nan­šu jo­mā «ope­rē­siet» ar skait­li 8 vei­do­jo­šām sum­mām.

Krahs ne­draud, pat ja uz­sāk­siet dros­mī­gus pro­jek­tus. Ja vien jū­su ner­vu sis­tē­ma ir pie­tie­ka­mi sta­bi­la, tad iz­man­to­jiet as­tot­nie­ku, lai sa­snieg­tu augs­tus re­zul­tā­tus, tas no­zī­mē - ne­bai­die­ties ris­kēt! Pirms tam gan gri­bas ie­teikt - sa­prā­tī­gi ris­kēt. Ja ci­pa­ru sum­mā būs skait­lis 8, tad gai­dā­mi vai nu lie­li pa­nā­ku­mi, vai arī at­gū­siet ie­gul­dī­ju­mus, ne­ko ne­no­pel­not, bet arī ne­zau­dē­jot. Vis­i ris­ki būs mi­ni­mā­li.

Viens, di­vi un sep­ti­ņi nav nau­das skait­ļi

1 - fi­nan­šu jo­mā vie­ni­nie­kam nav la­ba sla­va, jo tas ir ti­kai ne­daudz la­bāks par nul­li. Un nul­le ir cau­rums, glu­ži kā kliņ­ģe­rī. No vie­ni­nie­ka ie­nā­ku­mus gai­dīt būs vel­ti. Šis skait­lis ir na­ba­dzī­bas sim­bols. Gā­dā­jiet par to, lai nau­das ope­rā­ci­jās ne­fi­gu­rē ci­pars 1. Vie­ni­nieks ne­no­ve­dīs pie uz­plau­ku­ma, lai cik lab­vē­lī­gi ap­stāk­ļi vis­ap­kārt bū­tu. Ne­iz­man­to­jiet sum­mas, kas sa­tur skait­li 1! Ma­ci­ņā ne­va­ja­dzē­tu tu­rēt, pie­mē­ram, 10 vai 100 nau­das vie­nī­bas vai arī ti­kai šā­da no­mi­nā­la pa­pīr­nau­du, jo arī no nul­lēm vē­dī na­ba­dzī­bas vib­rā­ci­ja, ko ap­stip­ri­na vie­ni­nieks.

2 - arī šim skait­lim pie­mīt na­ba­dzī­bas vib­rā­ci­jas. La­bāk, lai fi­nan­šu da­rī­ju­mos ne­tiek iz­man­to­tas sum­mas, ku­ru nu­me­ro­lo­ģis­kā no­zī­me ir skait­lis 2. Fi­nan­šu jo­mā div­nieks sim­bo­li­zē ap­mā­nu, krāp­ša­nu un pat zā­dzī­bu. Ja aiz­do­siet sum­mu, kas ci­pa­ru sum­mā vei­dos skait­li 2, ļo­ti ie­spē­jams, ka to jums ne­kad ne­at­dos.

Div­nieks ir ne­liet­de­rī­gu tē­ri­ņu sim­bols. Ja par sum­mu, ku­ras nu­me­ro­lo­ģis­kā no­zī­me ir div­nieks, būs no­pir­kta kā­da man­ta, tā var ātr­i iz­iet no ie­rin­das vai iz­rā­dī­ties ne­va­ja­dzī­ga.

Ne­ie­sa­ka likt nau­du di­vos ma­ci­ņos, da­līt to di­vās da­ļās. Ja do­da­ties ce­ļo­ju­mā, ne­lie­ciet nau­du di­vās ka­ba­tās, tad jau la­bāk sa­da­liet to četr­ās da­ļās un no­gla­bā­jiet da­žā­dās vie­tās.

7 - nu­me­ro­lo­ģi­jā ļo­ti lai­mīgs skait­lis, bet nau­das, ma­te­ri­ālās lab­klā­jī­bas vai­ro­ša­nā tas diem­žēl veik­smi ne­nes. Sep­ti­ņi ir ga­rī­gu­ma sim­bols, tā­tad tiešs pret­stats vis­am ma­te­ri­āla­jam. Tā­pēc ne­va­jag aiz­dot un paš­iem aiz­ņem­ties sum­mu, ku­ra kop­sum­mā vei­do skait­li 7. Ne­no­lie­ciet šā­du nau­das dau­dzu­mu ne­bal­tai die­nai vai ka­pi­tā­la vai­ro­ša­nai. Ja nau­das lie­tās pa­rā­dās skait­lis 7, ie­spē­ju ro­be­žās va­jag no tā iz­vai­rī­ties, jo tas kā mag­nēts pie­vilks nau­das pro­blē­mas.

Čet­ri­nieks - sta­bi­li­tā­tes skait­lis

Čet­ri ir īs­tens sta­bi­li­tā­tes sim­bols. Tas sta­bi­li stāv uz ze­mes, kā ie­miets ar vi­sām četr­ām kā­jām. Ja fi­nan­si­ālo jau­tā­ju­mu ri­si­nā­ša­nā fi­gu­rēs sum­mas ar skait­ļa 4 vib­rā­ci­ju, tad ma­te­ri­āla­jā jo­mā lab­klā­jī­ba ir no­dro­ši­nā­ta. Ti­kai jā­at­ce­ras, ka čet­ri­nieks at­bal­sta tos, ku­ri ne­bīs­tas cī­tī­gi strā­dāt. Čak­la­jiem dar­ba­rū­ķiem skait­lis 4 ir pie­mē­rots kā ne­vie­nam ci­tam. Bet ne­gai­diet eiro lie­tu no de­be­sīm, at­vē­lot biz­ne­sa at­tīs­tī­bai, pie­mē­ram, 4000 eiro un ne­ko ne­da­rot. Te vie­tā ir tei­ciens: ir cil­vē­ki, ku­ri la­sa Ko­el­ju, un ir cil­vē­ki, ku­ri rī­ko­jas. Gai­dīt ne­va­jag, va­jag rī­ko­ties paš­iem. Pro­tams, arī tad, ja ie­gul­dī­siet nau­du, bet sē­dē­siet un gai­dī­siet ie­nā­ku­mu pa­lie­li­nā­ša­nos, glu­ži be­šā ne­pa­lik­siet. To­mēr, lai gū­tu peļ­ņu, va­ja­dzēs strā­dāt, un pat vai­ga svied­ros.

Ja ne­pie­cie­šams ap­mak­sāt rē­ķi­nus, no­pirkt man­tas mā­jai un ģi­me­nei, tad skait­ļa 4 vib­rā­ci­jas var dro­ši iz­man­tot. Sum­mas, kas re­zul­tā­tā dos čet­ri­nie­ku, ir lab­vē­lī­gas, lai tās no­gul­dī­tu nā­kot­nes va­ja­dzī­bām. Tā­da sum­ma kon­tā die­zin vai vai­ro­sies ātr­i, bet ide­āli no­de­rēs ne­gai­dī­tu tē­ri­ņu seg­ša­nai.

Piec­nieks - tē­ri­ņiem lab­vē­līgs skait­lis

Piec­nieks ir lab­vē­līgs, lai ar šā­du sum­mu uz­sāk­tu ko jaun­u fi­nan­šu jo­mā. Piec­nieks tiek uz­ska­tīts par ma­te­ri­ālās lab­klā­jī­bas skait­li, bet ne vien­mēr pie­velk ba­gā­tī­bu kā trij­nieks, seš­nieks vai as­tot­nieks. Piec­nieks ir sais­tīts ar ris­ka fak­to­ru, tā­pēc var teikt arī tā: vai nu bū­si zir­gā, vai no­kri­tī­si no tā. To­mēr piec­nie­kam pie­mīt kā­da ci­ta, ne ma­zāk sva­rī­ga īpa­šī­ba: tas ir ļo­ti lab­vē­līgs tē­ri­ņiem. Sum­mas, kas kop­sum­mā dod skait­li 5, var iz­lie­tot tā­dām lie­tām, kas ra­da lab­sa­jū­tu - at­pū­tai, ce­ļo­ju­miem, iz­klai­dei. Vār­du sa­kot, vis­am, kas sa­gā­dā prie­ku un bau­du. Tā­dā ga­dī­ju­mā vis­a nau­da drī­zu­mā at­grie­zī­sies pie jums - tā ap­gal­vo nau­das ma­ģi­jas te­ori­jas ra­dī­tā­ji.

Uz­ma­nī­bu! Skait­lis 5 ne­der uz­krā­ju­mu vei­do­ša­nai. Viss, ko no­lik­siet ne­bal­tai die­nai, tiks iz­tē­rēts pa­vi­sam ci­tiem no­lū­kiem un daudz ātr­āk, ne­kā bi­jāt plā­no­ju­ši šo nau­du likt lie­tā.

De­vi­ņi - skait­lis lab­da­rī­bai

De­vīt­nieks nav pats la­bā­kais nau­das skait­lis. Tas ne­pa­līdz vai­rot nau­du, to­ties lie­lis­ki kal­po tam, lai cil­vēks ap­jēg­tu ci­tas vēr­tī­bas. Kā­das? Pie­mē­ram, to, ka īs­ta lai­me ne­slēp­jas nau­das dau­dzu­mā vai ma­te­ri­āla­jā lab­klā­jī­bā. Ja jū­su ro­kās no­nāk nau­das sum­ma, kas vei­do skait­li 9, tad zi­niet - tā ne­sīs veik­smi, ja šo nau­di­ņu uz­dā­vi­nā­siet vai zie­do­siet tiem, ku­riem tā to­brīd vis­vai­rāk ne­pie­cie­ša­ma. Ja kāds lūdz, ne­at­sa­kiet!