Izrēķini pats! Kā labāk veidot attiecības?

 
©Pixabay

Vēl viens tests saderības un attiecību rakstura noteikšanai. Šoreiz pēc dzimšanas datiem. Aprēķinu rezultātā iegūsiet informāciju par attiecību raksturu, plusiem un mīnusiem.

Kā aprēķināt?

Lai no­teik­tu sa­de­rī­bu, jā­iz­man­to per­so­nas dzim­ša­nas da­ti. Ša­jā ga­dī­ju­mā arī tā dē­vē­tie meis­ta­ra skait­ļi 11 un 22 jā­re­du­cē līdz vien­ci­pa­ra skait­lim, pro­ti, 2 (1+1) un 4 (2+2).

No­sa­kām sa­de­rī­bu cil­vē­kiem A un B, ku­ru dzim­ša­nas da­ti ir:

A: 3.06.1974.=3+6+1+9+7+4=30; 3+0=3

B: 22.12.1958.=2+2+1+2+1+9+5+8=30; 3+0=3

Ska­tā­mies sa­de­rī­bu 3+3

1 + 1

Re­ti ga­ta­vi pie­kāp­ties un at­tie­cī­bās iz­man­tot kom­pro­mi­su. Kat­ram va­ja­dzī­ga per­so­nis­kā tel­pa un brī­vī­ba. Grib pār­au­dzi­nāt sa­vu ot­ro pus­īti, lai tā at­bilst vi­ņa iz­sap­ņo­ta­jam ide­ālam. Kā vei­do­sies abu at­tie­cī­bas? Tas at­ka­rīgs no vēl­mes pie­kāp­ties un sa­va ego ap­slā­pē­ša­nas.

1 + 2

Ša­jā sa­vie­nī­bā tiek ak­cen­tē­ta pat­stā­vī­ba, iz­lē­mī­ba, mai­gums un tak­tis­kums. Div­nie­kam va­jag aiz­stā­vi, viņš grib dzir­dēt uz­sla­vas, bet diez vai Vie­ni­nieks ir ga­tavs ie­rau­dzīt la­bo ot­rā cil­vē­kā (jo ti­kai pats tāds ir). Ja Vie­ni­nieks kļūst par mā­jas ti­rā­nu, Div­nieks jū­tas sa­rūg­ti­nāts un var aiziet. Ja Vie­ni­nieks cie­na sa­vu par­tne­ri, tad šīs at­tie­cī­bas kļūst har­mo­nis­kas.

1 + 3

Vie­ni­nieks do­mi­nē, Trij­nieks ar lie­lā­ko prie­ku pie­kāp­jas. Trij­nie­ka ori­ģi­nā­lās ide­jas pa­tie­si sa­jūs­mi­na Vie­ni­nie­ku, kurš vē­las ie­dzī­vi­nāt par­tne­ra kre­atī­vās ie­ce­res. Tie­sa, ne­daudz pie­dē­vē­jot ra­dī­tā­ja lau­rus sev. La­ba sa­dar­bī­ba biz­ne­sā. Mī­les­tī­ba ar lai­ku var trans­for­mē­ties no­tu­rī­gā drau­dzī­bā, kas ir ne­sa­tri­ci­nā­ma kā klints.

1 + 4

Part­ner­at­tie­cī­bas vei­do­jas sa­rež­ģī­ti, jo kat­ram ir at­šķi­rīgs dzī­ves temps. Vi­ņi la­bāk sa­pro­tas lie­tiš­ķās at­tie­cī­bās. Vie­ni­nieks ir ak­tīvs, Čet­ri­nieks - mie­rīgs, me­lan­ho­lisks, li­risks. Čet­ri­nieks ne­grib, lai vi­ņam ap­kārt strau­ji mai­nās dzī­ves bil­de. Viņš vē­las mie­ru un prog­no­zē­ja­mī­bu.

1 + 5

Ja past­āv mī­les­tī­ba no pirm­ā acu ska­ta, tad tie­ši ar vi­ņiem tā no­tiek. Sā­ku­mā vi­ņu sa­de­rī­ba ir ide­āla un vi­ņi ne­spēj at­rau­ties viens no ot­ra, bet pēc lai­ka si­tu­āci­ja kļūst ne­sta­bi­la. Vie­ni­nieks ir ego­is­tis­kāks, im­pul­sī­vāks, ne­at­ka­rī­gāks, arī Piec­nieks ne­grib ie­ro­be­žot sa­vu ne­at­ka­rī­bu. Vi­ņu at­tie­cī­bas at­gā­di­na šū­po­les, kas var uz­šū­po­ties tik augs­tu, ka viens no par­tne­riem iz­krīt un gūst stip­ras trau­mas. Ku­ram pie­mīt lie­lāks paš­sa­gla­bā­ša­nās in­stinkts, tas pir­mais iz­lēks no šū­po­lēm, ka­mēr nav no­ti­ku­si tra­ģē­di­ja.

1 + 6

At­tie­cī­bas var vei­do­ties veik­smī­gi, se­viš­ķi Vie­ni­nie­kam. Seš­nie­ka dzī­ves mēr­ķis ir da­rīt pa­sau­li lai­mī­gā­ku. Ja tas ne­sa­nāk, tad - ap­lai­mot vis­maz vie­nu cil­vē­ku. Viņš grib ra­dīt lab­sa­jū­tu ci­tiem, tā­lab iz­pil­da par­tne­ra kap­rī­zes. Vie­ni­nie­kam tas pa­tīk, bet… Ja Vie­ni­nieks pie­rod pie ap­te­ka­lē­ša­nas, tad ne­grib no­vēr­tēt par­tne­ra rū­pes. Der zi­nāt - lai cik al­tru­is­tis­ka dvē­se­le bū­tu Seš­nieks, viņš ne­gri­bēs kļūt par kāj­slau­ķi.

1 + 7

Kais­lī­bas šeit ne­ban­go, emo­ci­ju vul­kā­ni ir at­dzi­su­ši, to­mēr šī sa­vie­nī­ba, kur abi viens ot­ru har­mo­nis­ki pa­pil­di­na, ļauj cil­vē­kiem pa­likt ko­pā. Ci­ti sa­ka - tā ir vai­rāk drau­dzī­ba ne­kā mī­les­tī­ba, bet tā­das at­tie­cī­bas iz­rā­dās dzī­vot­spē­jī­gā­kas, ne­kā dau­dzi prog­no­zē. Vi­ņi spēj ra­ci­onā­li vie­no­ties un iz­man­tot viens ot­ra stip­rās pus­es. Jū­tas kom­for­tab­li un lai­mī­gi.

1+ 8

La­bāk vei­dot lie­tiš­ķas, ne­vis pri­vā­tas at­tie­cī­bas. Vi­ņi ir vien­līdz ener­ģis­ki un en­tu­zi­as­ma pil­ni, kas abus pa­da­ra par lie­lis­kiem kom­pan­jo­niem ko­pī­gos pro­jek­tos. Lie­tiš­ķās at­tie­cī­bās vi­ņi ne­ko ci­tu viens no ot­ra ne­gai­da. Jo ma­zāk ļau­jas jū­tām, jo la­bā­ka sa­dar­bī­ba. Tas ļauj vir­zī­ties uz mēr­ķi un gūt sa­snie­gu­mus.

1 + 9

Pre­tpo­li, pro­tams, var vei­dot har­mo­nis­kas at­tie­cī­bas, ku­rās viens ot­ru pa­pil­di­na. Ša­jā ga­dī­ju­mā - re­ālists un ide­ālists. De­vīt­nieks par­tne­rim pa­līdz ie­rau­dzīt dzī­vi no ci­tas pus­es. Ja ma­te­ri­ālo ap­vie­no ar ga­rī­go, var ras­ties veik­smī­ga sa­vie­nī­ba. Kā­pēc gan ne?

2 + 2

Ak vai - gan abu ne­pil­nī­bas, gan po­zi­tī­vās īpa­šī­bas du­bul­to­jas. Vi­ņi sa­vā par­tne­rī ne­sa­stop līdz­cie­tī­gu dvē­se­li un at­bal­stu, jo redz sa­vu spo­guļ­at­tē­lu. Tā­pēc gri­bas iz­teikt pre­ten­zi­jas, iz­rā­dīt ne­ap­mie­ri­nā­tī­bu, jo sap­nis par skais­tu un har­mo­nis­ku kop­dzī­vi pa­liek fan­tā­zi­ja. Ja Div­nie­ki viens no ot­ra ne­pra­sa ne­ie­spē­ja­mo, kaut kā­du īpa­šu emo­ci­onā­lo tu­vī­bu, tad var la­bi jus­ties gan lie­tiš­ķās, gan pri­vā­tās at­tie­cī­bās.

2 + 3

Vi­ņi var dzī­vot ko­pā il­gi un lai­mī­gi. Pa­tei­co­ties Div­nie­kam, par­tne­ris mā­cās pie­ņemt ap­kār­tē­jo pa­sau­li, se­vi un rast har­mo­ni­ju. Sa­vu­kārt Trij­nieks sti­mu­lē par­tne­ri ak­tī­vāk rī­ko­ties, at­tīs­ta vi­ņā ini­ci­atī­vu. Esot ko­pā, ir lai­mī­gi, bet ne­no­ro­be­žo­jas no ci­tiem, vi­ņi vien­līdz ap­mie­ri­nā­ti ir gan di­va­tā, gan ap­mek­lē­jot pa­sā­ku­mus.

2 + 4

Lie­lis­ka sa­vie­nī­ba. Div­nieks, kurš pie­ra­dis uz­trauk­ties un ner­vo­zēt arī bez ie­mes­la, Čet­ri­nie­kā at­rod cil­vē­ku, kurš iz­rā­da pa­tie­sas jū­tas, uz­ti­cī­bu, ne­vis ti­kai flir­tē un mek­lē iz­klai­des. Viņš sa­ska­ta to, ka par­tne­ris vē­las ilg­sto­šas, past­āvī­gas at­tie­cī­bas. Ne­viens la­bāk par Čet­ri­nie­ku ne­no­vēr­tē Div­nie­ku. Lie­lā­kais ie­naid­nieks var būt bai­les no pār­mai­ņām un ne­iz­lē­mī­ba. Ja viens no vi­ņiem ne­spēs at­zī­ties mī­les­tī­bā, tad var ga­dī­ties, ka at­tie­cī­bas tā arī pa­liks ti­kai drau­dzī­gas.

2 + 5

At­tie­cī­bas ne­vei­do­jas vieg­li. Sav­star­pē­ja vil­kme var būt acu­mir­klī­ga un il­gi sa­gla­bā­ties, diem­žēl ar lai­ku at­klā­jas pre­tru­nas, kas iz­skaid­ro­ja­mas ar šo cil­vē­ku ie­da­bu. Div­nieks ir ne­mie­rīgs, emo­ci­onā­li ne­sta­bils, vi­ņam va­jag dro­šī­bu un prog­no­zē­ja­mas at­tie­cī­bas. Piec­nieks nav ga­tavs upu­rēt sa­vu ne­at­ka­rī­bu ot­ra la­bā un ne­spēj pie­dā­vāt sta­bi­li­tā­ti.

2 + 6

Jā, lau­lī­bas no­slēdz de­be­sīs! Ja šie abi ap­pre­cas, tad ne­kas un ne­kad vi­ņus ne­iz­šķirs. Pat Kau­lai­nā ar iz­kap­ti ne. Vi­ņi ne­iz­mē­ro­ja­mi mīl viens ot­ru, sa­ska­nī­gā­ku pār­i grū­ti ie­do­mā­ties. Ja re­dzat ve­ču­kus, kas, sa­de­vu­šies ro­kās, ču­bi­nās par­kā, tad tie ir vi­ņi - Div­nieks un Seš­nieks. Vie­nī­gais brī­di­nā­jums: ne­pār­traukt sa­ka­rus ar ap­kār­tē­jo pa­sau­li, ja vā­rī­sies ti­kai sa­vā su­lā, tad sāk­sies rī­vē­ša­nās.

2 + 7

Sa­prot viens ot­ru bez vār­diem. Drau­dzī­ba ir il­ga un no­tu­rī­ga. Ja uz­lies­mo mī­les­tī­ba, tad prog­no­ze ir ma­zāk op­ti­mis­tis­ka. Div­nieks ir ļo­ti emo­ci­onāls, trauk­smains cil­vēks, viņš grib no­tu­rī­gas at­tie­cī­bas. Lai psiho­lo­ģis­ki ju­tos kom­for­tab­li, vi­ņam jā­sa­jūt, ka otrs iz­rā­da vai iz­sa­ka sa­vas jū­tas. Sep­tīt­nieks ir no­slēgts un, pat ja mīl no vi­sas sirds, to ne­iz­rā­da. Div­nie­kam ir grū­ti ar to sa­mie­ri­nā­ties.

2 + 8

Jeb­ku­ra sa­vie­nī­ba var kļūt ne­ti­ca­mi veik­smī­ga un abu par­tne­ru dzī­vi pa­da­rīt krā­sai­nā­ku. As­tot­nie­kam pa­tīk tu­rēt ro­ku uz pul­sa, kon­tro­lēt un va­dīt. Viņš jū­tas at­bil­dīgs par vi­su, arī par pri­vā­to dzī­vi, un ir ga­tavs vi­su dzī­ves nas­tu uz­velt sa­viem ka­mie­šiem. Div­nieks mur­rā: ak, cik la­bi, bei­dzot kāds par ma­ni rū­pē­jas un gā­dā! Viņš ne­grib ne­ko or­ga­ni­zēt, no­kār­tot, iz­rā­dīt ini­ci­atī­vu. Jo ma­zāk kla­pa­tu - saim­nie­cis­ko, ma­te­ri­ālo utt. -, jo Div­nieks ap­mie­ri­nā­tāks.

2 + 9

Tik da­žā­diem cil­vē­kiem mī­les­tī­ba tie­šām ilgs ti­kai di­vus ga­dus. Nu la­bi, trīs. Sā­ku­mā vi­ņi tie­cas viens pie ot­ra, bet pēc tam abi kon­sta­tē, ka uz­ska­ti at­šķi­ras. Div­nie­kam ne­pa­tīk, ja par­tne­ri in­te­re­sē kaut kas cits, ne­vis Div­nieks. Bet De­vīt­nieks jū­tas la­bi, ja vi­ņam ne­liek ko­mu­ni­cēt un iz­rā­dīt jū­tas. Eļ­ļu ugu­nī pie­lej abu par­tne­ru jū­tī­gums un trauk­sme - uz vie­nu un to pa­šu no­ti­ku­mu abi re­aģē pre­tē­ji. Drau­dzī­ba ir no­tu­rī­gā­ka ne­kā mī­les­tī­ba.

3 + 3

Ļo­ti la­bas pa­zi­ņu at­tie­cī­bas. Ne vai­rāk. Sa­ru­nas un tik­ša­nās abiem ra­da lab­sa­jū­tu, var ru­nāt stun­dām il­gi. Ja abi ir ko­lē­ģi un strā­dā vie­nā ka­bi­ne­tā, tad no­teik­ti zva­na viens ot­ram pēc at­grie­ša­nās mā­jās. Un at­kal ru­nā un ru­nā. Ne­va­jag ta­jā vi­sā mek­lēt zem­tek­stus - ka vi­ņi ir sa­mī­lē­ju­šies vai ap­ru­nā ci­tus. Šiem cil­vē­kiem vien­kār­ši pa­tīk pa­ru­nā­ties. Ja kļūs tu­vā­ki, vai­rāk ne­kā ti­kai drau­gi un pa­zi­ņas, tad lik­te­nī­ga lo­ma būs ne­no­tu­rī­gām jū­tām. Ja viens no par­tne­riem šo­dien ir kā traks pēc ot­ra, tas ne­no­zī­mē, ka rīt būs tā­pat.

3 + 4

Ja drau­gi, tad uz il­gu lai­ku. Ja sa­dar­bī­bas par­tne­ri, tad lie­tiš­ķās sai­tes ir no­tu­rī­gas. Ap­do­mī­gais Čet­ri­nieks la­bi ie­tek­mē im­pul­sī­vo Trij­nie­ku, kurš ne­re­ti rī­ko­jas emo­ci­ju, mir­kļa ie­spai­dā, ne­spē­dams ana­li­zēt sa­vas jū­tas. Lai at­tīs­tī­tos ro­man­tis­kas at­tie­cī­bas, Trij­nie­kam jā­pieb­rem­zē viegl­prā­tī­ba un jā­kļūst past­āvī­gā­kam sa­vās jū­tās. Čet­ri­nie­kam va­jag ie­vē­rot mē­ru, lai kā gri­bas ie­gro­žot Trij­nie­ku. Ja abi spēs sa­ba­lan­sēt sa­vus rak­stu­ra «mī­nu­si­ņus», tad viss no­tiks tie­ši tā, ka abi gri­bēs.

3 + 5

Šīs sa­vie­nī­bas sum­ma ir as­to­ņi, ko uz­ska­ta par har­mo­ni­jas un pil­nī­bas skait­li. Abiem ir ko­pī­gas in­te­re­ses, la­bi jū­tas viens ot­ra sa­bied­rī­bā. Abiem pa­tīk pro­cess, at­klā­ju­mi, ce­ļo­ju­mi, jaun­i ie­spai­di, iz­klai­de. Ja viens iz­do­mā, ka va­jag kaut kur do­ties, otrs me­tī­sies no­pirkt bi­ļe­tes. Par to, kā tē­rēt ģi­me­nes bu­dže­tu, ne­viens ne­strī­das, jo abi ru­nā vie­nā va­lo­dā.

3 + 6

Ja kāds ne­tic mū­žī­gai mī­les­tī­bai, tad lai ie­pa­zīs­tas ar šo pār­i. Šo har­mo­ni­ju ne­spēj iz­jaukt ne­kā­di pār­bau­dī­ju­mi. Abi ir dvē­se­lis­ki dās­ni cil­vē­ki. At­bil­dī­gais Seš­nieks ar cie­ņu iz­tu­ras pret vēt­rai­no, ener­ģis­ko un ini­ci­atī­vas ba­gā­to Trij­nie­ku. Trij­nie­kam pie­mīt trū­ku­mi? Ak, sī­kums vien! Seš­nieks ir ļo­ti, ļo­ti sa­pro­tošs. Tas sa­ce­men­tē šīs at­tie­cī­bas.

3 + 7

Ja sa­dar­bī­ba ir lie­tiš­ķa, pro­fe­si­onā­la, tad lie­lis­ki. Ja tas ir in­te­lek­tu­āls darbs, tad vis­pār fan­tas­tis­ki. Ja abus vie­no drau­dzī­ba un mī­les­tī­ba, tad si­tu­āci­ja nav tik ro­žai­na. Trij­nie­kam pa­tīk iz­klai­des, bet Sep­tīt­nieks to uz­ska­ta par tuk­šu lai­ka no­si­ša­nu. Sep­tīt­nieks sa­vas jū­tas ne­iz­rā­da, tas tra­ci­na emo­ci­onā­lo Trij­nie­ku. Ja no­tiks brī­nums un Trij­nieks spēs sa­vam dzī­ves­vei­dam pa­kļaut Sep­tīt­nie­ku, tad past­āv lai­mī­gas kop­dzī­ves ie­spē­ja.

3 + 8

Var būt veik­smī­ga sa­vie­nī­ba, ja tā di­bi­nā­ta uz ko­pī­giem biz­ne­sa pro­jek­tiem, vie­nā­dām pro­fe­si­jām, līdz­īgiem ho­bi­jiem. Mī­les­tī­bā var ne­veik­ties. Pie­trūkst ga­rī­gas tu­vī­bas, at­klā­tī­bas un no­tu­rī­bas, kā arī cil­vē­cis­ka sil­tu­ma, jo abi ir pā­rāk lie­tiš­ķi. Trij­nieks pro­tes­tē, ja vi­ņu kon­tro­lē vai iz­da­ra spie­die­nu, bet As­tot­nieks ne­at­teik­sies no sa­vas mī­ļā­kās no­dar­bes - kon­tro­lēt vi­su un vi­sus sa­vā dzī­vē.

3 + 9

Var vei­do­ties lie­lis­kas at­tie­cī­bas, ja viens ot­ram ne­liedz tur­pi­nāt ie­priek­šē­jo dzī­ves rit­mu un ne­pra­sa at­teik­ties no in­te­re­sēm. Vi­ņi ne­ap­draud viens ot­ra ne­at­ka­rī­bu, ne­pra­sa pie­lā­go­ties sa­vām pra­sī­bām. Sie­va tā­dās at­tie­cī­bās ne­pār­me­tīs, ja vīrs ska­tī­sies fut­bo­lu, mak­šķe­rēs vai re­mon­tēs ma­šī­nas. Vi­ņa at­ra­dīs in­te­re­san­tus ho­bi­jus sev. Vi­ņi ir pār­lie­ci­nā­ti, ka otrs sa­pra­tīs, uz­klau­sīs un ie­dves­mos, ka ne­sāks pra­ti­nāt - kur bi­ji? Ja nav no­ska­ņo­ju­ma ru­nā­ties, tad liks mie­rā. Šos cil­vē­kus ap­vie­no gan prāts, gan sirds.

4 + 4

Abi grib, lai viss ir prog­no­zē­jams, un tas var kļūt lik­te­nī­gi. Ro­man­tis­kās at­tie­cī­bās val­da ab­so­lū­ta gar­lai­cī­ba, tā­pēc ka abi grib sta­bi­li­tā­ti. Ne­kā­das iz­mai­ņas ie­ras­ta­jā kār­tī­bā ne­ie­vieš, pat ja tās ir va­ja­dzī­gas. Vi­ņu at­tie­cī­bas at­gā­di­na pur­vu un ož pēc naf­ta­lī­na. Viens ot­ru uz­ska­ta par sa­vu īpa­šu­mu un ir pār­lie­ci­nā­ti, ka drīkst pie­pra­sīt ot­ram at­skai­tī­ties par kat­ru so­li. Ne­re­ti viens no par­tne­riem ne­iz­tur uz aiziet. Ja tas ne­no­tiek, tad ne­mi­tī­gi burkšķ viens uz ot­ru, bet ne­ko ne­grib kar­di­nā­li mai­nīt.

4 + 5

Vi­ņi viens ot­ru ne­sa­prot. Čet­ri­nie­kam pār­mai­ņas ne­pa­tīk, viņš mē­ra ne ti­kai sep­ti­ņas, bet vi­sas 10 rei­zes, pirms ko uz­sāk. Bet Piec­nieks grib pār­mai­ņas un da­žā­dī­bu. Viņš pa­ķer pa­si un do­das ce­ļo­ju­mā, ja vien tas so­lās būt in­te­re­san­ti. Vi­ņam pa­tīk re­gu­lā­ri pār­bī­dīt mē­be­les. Čet­ri­nie­ku tas dzen šaus­mās. Tā­dā sa­vie­nī­bā abi ne­jū­tas kom­for­tab­li.

4 + 6

Vi­ņiem ir vai­rā­ki sa­skar­smes pun­kti, lai ko­pā kļū­tu lai­mī­gi. Pie­mē­ram, emo­ci­onā­lā sa­ska­ņa. Čet­ri­nie­ka stip­rā pus­e ir mī­les­tī­ba, sta­bi­li­tā­te, kas har­mo­ni­zē ar Seš­nie­ka at­bil­dī­bas iz­jū­tu, no­piet­no at­tiek­smi pret dzī­vi. Kā­du lai­ku abi var šau­bī­ties, vai jā­pre­cas, jo ir pie­ra­du­ši vi­su ne­stei­dzī­gi ap­svērt. Ja iz­lems ap­pre­cē­ties, tad šo so­li ne­no­žē­los, jo abus gai­da lie­lis­ka kop­dzī­ve. Vi­ņi ne­ju­tīs trū­ku­mu, jo abiem pa­tīk eko­no­mēt un nau­du iz­dot prā­tī­gi. Vi­ņi var dzī­vot sa­ska­nī­gi līdz pat ka­pa ma­lai. Bie­ži vien šī ir daudz­bēr­nu ģi­me­ne.

4 + 7

Var vei­dot stip­ras un no­tu­rī­gas at­tie­cī­bas gan pri­vā­ta­jā dzī­vē, gan pro­fe­si­onā­la­jā jo­mā. Ja vei­dos part­ner­at­tie­cī­bas, tad pa­do­mās un iz­vēr­tēs, ne­vis pa­kļau­sies kais­lī­bai. Abi ir mie­rī­gi, tā­pēc viens ot­ru ar pār­mē­rī­gām jū­tu iz­paus­mēm ne­mo­ka, ir pa­cie­tī­gi un cie­na viens ot­ru. Viens ot­ru sa­prot. Ir ga­rī­gi tu­vi. Tā­dām cieņ­pil­nām, har­mo­nis­kām at­tie­cī­bām pa­re­dzams ilgs mūžs.

4 + 8

Du­āla sa­vie­nī­ba. Abi ir mērķ­tie­cī­gi, grib gūt pa­nā­ku­mus, no­tu­rī­gi jū­tās, sap­ņo at­rast ot­ru pus­īti, ar ku­ru pa­likt ko­pā, «līdz nā­ve mūs šķirs». Tā­pēc spēj at­rast ko­pī­gu va­lo­du. Pro­blē­ma slēp­jas ap­stāk­lī, ka ne Čet­ri­nieks, ne As­tot­nieks ne­grib ģi­me­nē kļūt par pa­do­to, drī­zāk vē­las sa­cen­sties.

4 + 9

Ne­viens ne­spēj prog­no­zēt, kas no­tiks. Čet­ri­nieks ir ma­te­ri­ālists, De­vīt­nieks - sap­ņo­tājs un fi­lo­zofs, kam pa­tīk eks­tra­va­gan­ti iz­lē­cie­ni un pār­stei­gu­mi. Tas kon­ser­va­tī­vo Čet­ri­nie­ku šo­kē. At­tie­cī­bās ie­spē­ja­mi di­vi sce­nā­ri­ji: vai nu Čet­ri­nie­ku kā mag­nēts pie­vilks ori­ģi­nā­lais De­vīt­nieks, vai nu Čet­ri­nieks no vi­ņa aiz­muks kā velns no krus­ta.

5 + 5

Vieg­li at­rod ko­pī­gu va­lo­du. Līdz­īgas in­te­re­ses, vien­līdz jū­tī­gi cil­vē­ki. Mā­jās tik­pat kā ne­uz­tu­ras, jo ne­var no­sē­dēt uz vie­tas. Ci­tur ta­ču ir tik in­te­re­san­ti, va­jag vi­su pa­spēt! Abiem sva­rī­ga brī­vī­ba, tā­pēc ap­pre­co­ties at­tie­cī­bas var sa­šķo­bī­ties. At­tie­cī­bās pie­šķiļ ugun­ti­ņu ie­spē­ja, ka otrs var aiziet jeb­ku­rā brī­dī. Ja ne­ofi­ci­ālā sa­vie­nī­bā ju­tī­sies ne­ie­gro­žo­ti, tad no­dzī­vos ko­pā līdz sir­mam ve­cu­mam un zel­ta kā­zas sa­gai­dīs bēr­nu un maz­bēr­nu pul­ci­ņā.

5 + 6

Lai sa­gla­bā­tu at­tie­cī­bas, jā­vel­tī lie­las pū­les. Tei­ciens «at­tie­cī­bas pra­sa dar­bu» ir par vi­ņiem. Seš­nieks grib mie­ru un prog­no­zē­ja­mus ap­stāk­ļus, Piec­nieks ir kus­tīgs kā ūdens­zā­le. Vi­ņam jaun­i ie­spai­di ir mai­zes vie­tā. Ja abi grib pa­likt ko­pā, jā­mā­cās vie­nam ot­ru sa­prast un pie­ņemt. Piec­nie­kam va­ja­dzī­ga sa­jū­ta, ka sai­tī­te, ku­rā viņš pie­siets, ir pie­tie­ka­mi ga­ra, sa­vu­kārt Seš­nie­kam jā­sag­la­bā olim­pis­kais miers, ka­mēr vi­ņa par­tne­ris ak­tī­vi ie­pa­zīst pa­sau­li.

5 + 7

It kā ļo­ti at­šķi­rī­gi, lai ie­pa­tik­tos viens ot­ram. Piec­nieks bau­da sa­bied­rī­bu, Sep­tīt­nie­kam pa­tīk ka­vē­ties sa­vā iek­šē­jā pa­sau­lē. To­mēr vi­ņi var sa­tu­vi­nā­ties tā­pēc, ka at­šķi­ras no ci­tiem, jo ir iek­šē­ji ne­at­ka­rī­gi. Vi­ņi vai­rāk ar prā­tu sa­prot sa­vu bal­tā zvir­bu­ļa sta­tu­su sa­bied­rī­bā. Ne­re­ti sa­tu­vi­nās dar­bā. Vis­pirms kļūst par la­biem drau­giem, pēc tam kon­sta­tē ga­rī­gu tu­vī­bu, un tad jau arī uz­lies­mo mī­la. Ide­āla sa­vie­nī­ba die­nes­ta ro­mā­nam.

5 + 8

Vi­ņi viens ot­ru pie­velk kā mag­nēts. Piec­nieks jūs­mo par As­tot­nie­ka au­to­ri­tā­ti, paš­pār­lie­ci­nā­tī­bu, am­bī­ci­jām - tām īpa­šī­bām, ku­ru pa­šam trūkst. As­tot­nie­ku pie­sais­ta Piec­nie­ka dzī­vī­gums, bēr­niš­ķī­gais vieg­lums, avan­tū­ris­ta gars. Kaut gan abi ir at­šķi­rī­ga rak­stu­ra cil­vē­ki, vi­ņi sa­pro­tas la­bi, un sek­su­ālā vil­kme ir viens no at­tie­cī­bu pa­mat­ak­me­ņiem. Pro­blē­mas var ra­dīt abiem pie­mī­to­šā hi­per­tro­fē­tā ne­at­ka­rī­ba. Tik­līdz ju­tīs, ka otrs ie­ro­be­žo, aizies.

5 + 9

Vi­ņu dzī­vē gai­dā­mi pie­dzī­vo­ju­mi un rai­bi no­ti­ku­mi. Šis sal­dais pā­rī­tis vi­su lai­ku kaļ plā­nus - vie­nu par ot­ru fan­tas­tis­kā­ku. Bo­hē­mis­tu sa­vie­nī­ba, ku­rā cil­vē­ki ir ap­vie­no­ju­šies, lai sa­snieg­tu sap­ņo­to, bet vis­bie­žāk sap­ņi ir ti­kai fan­tā­zi­jas. Vi­ņiem sva­rīgs pro­cess, ne­vis re­zul­tāts. Ja ne­va­ja­dzē­tu gā­dāt die­niš­ķo mai­zi, viss bū­tu la­bi. Te nu abi pa­klūp, jo pe­lē­kā ik­die­na no­kauj bo­hē­mu.

6 + 6

Ra­do­šā sa­vie­nī­ba - lie­lis­ka. Abiem ir gai­ša gal­va, kur ro­das kre­atī­vas ide­jas. Diem­žēl ide­jas tur arī ie­strēgst. Pro­jek­ti pa­liek uz pa­pī­ra. Emo­ci­onā­li un ne­pār­lie­ci­nā­ti cil­vē­ki. Abiem sva­rī­ga ir ģi­me­ne, bet tā­pēc viens ot­ram ne­uz­met la­so un nes­tiepj pie al­tā­ra. Ja iz­lemj ap­pre­cē­ties, tad tas ir ko­le­ģi­āls lē­mums. Lai­mī­ga ģi­me­nes dzī­ve, to­mēr va­jag ko­pā iz­iet cil­vē­kos, ne­vis ti­kai ie­ru­ši­nā­ties sa­vā ģi­me­nes lig­zdi­ņā.

6 + 7

Vie­nas no sa­rež­ģī­tā­ka­jām at­tie­cī­bām. Emo­ci­onā­lais Seš­nieks grib, lai par­tne­ris at­sau­cas vi­ņa jū­tām. Sep­tīt­nieks ne­iz­rā­da jū­tas, tā­pēc ci­tiem šķiet vēss un ne­pie­ejams. Seš­nieks grib at­ras­ties cil­vē­kos, Sep­tīt­nieks ir vien­tuļ­nieks un fi­lo­zofs. Tas gan nav šķēr­slis iz­vei­dot sa­prat­nes pil­nas at­tie­cī­bas, ja vien spēj viens ot­ru res­pek­tēt. Ja ga­du star­pī­ba ir vai­rā­ki des­mi­ti ga­du, tad lie­lā­ka ie­spē­ja pa­likt ko­pā. Vi­ņi vi­su ana­li­zē, tā­pēc šķiet, ka jū­tas ro­das ne­vis sir­dī, bet prā­tā.

6 + 8

Šā­du at­tie­cī­bu lik­te­nis ir ne­prog­no­zē­jams. As­tot­nieks grib kom­for­tu, ne­vē­las eko­no­mēt, Seš­nieks priekš­ro­ku dod jū­tām un mī­les­tī­bas dēļ ir ga­tavs mi­ti­nā­ties pat bū­di­ņā. Ja As­tot­nieks ir vī­rie­tis, bet Seš­nieks sie­vie­te - at­tie­cī­bām ir lie­lā­kas per­spek­tī­vas. Vī­rie­tis ir med­nieks, sie­vie­te pie­ņem vi­ņa me­dī­ju­mu un tik un tā gai­da uz­ma­nī­bas pie­rā­dī­ju­mus. Kaut pu­ķu puš­ķi. Ja Seš­nieks ir vī­rie­tis, tad sie­vie­te at­teik­sies vi­ņu uz­tu­rēt. Vi­ņai va­ja­dzīgs līdz­vēr­tīgs, ma­te­ri­āli no­dro­ši­nāts vī­rie­tis.

6 + 9

Abi ir ide­ālis­ti, un vi­ņus tas ne­trau­cē. Vi­ņi ne­spēj ie­do­mā­ties at­tie­cī­bas bez mī­les­tī­bas. De­vīt­nieks vel­ta mī­ļo­ta­jai/mī­ļo­ta­jam dzies­mas un dze­ju, Seš­nieks, to dzir­dot, kūst. De­vīt­nie­kam mēdz būt ro­zā bril­les, to­mēr ga­rī­gi šie cil­vē­ki ir ļo­ti tu­vi. Vi­ņu tu­vī­bu grū­ti sa­triekt pu­tek­ļos.

7 + 7

Abiem tīk vien­tu­lī­ba, tā­pēc viens ot­ra sa­bied­rī­bā jū­tas la­bi. Var ne­sa­ru­nā­ties stun­dām il­gi. Har­mo­nis­kas, ga­rī­gas at­tie­cī­bas var sa­gla­bāt kopš bēr­nī­bas un vi­su dzī­vi tā arī no­drau­dzē­ties. Ja abus sais­ta pro­fe­si­onā­la sa­vie­nī­ba, tad tā ir aug­lī­ga. Mī­les­tī­bā at­tie­cī­bas ne­vei­do­sies vieg­li, jo abi ne­grib ag­ri ap­pre­cē­ties, bet, lai­kam ri­tot, ne­vē­las mai­nīt ie­ras­to dzī­ves kār­tī­bu. Kur nu vēl kā­dam pie­lā­go­ties. Tā­pēc il­gus ga­dus var past­āvēt kaut kas pa vi­du starp drau­dzī­bu un mī­les­tī­bu. Vi­ņi var vei­dot at­tie­cī­bas no at­tā­lu­ma - sa­tik­ties, bet ne­dzī­vot ko­pā.

7 + 8

La­ba lie­tiš­ķa sa­vie­nī­ba, ku­rā ap­vie­no­jas ma­te­ri­ālais un ide­ālis­tis­kais pa­sau­les uz­skats. Sep­tīt­nieks pie­dā­vās ne­pa­ras­tas ide­jas, As­tot­nieks iz­do­mās, kā tās re­ali­zēt. Ko­pī­ga­jiem pro­jek­tiem ir la­bas iz­re­dzes. Ja grib kļūt drau­gi vai mīl­nie­ki, vis­drī­zāk ne­kas ne­sa­nāks. Sep­tīt­nieks grib sa­gla­bāt ne­at­ka­rī­bu, bet As­tot­nieks - vi­ņu kon­tro­lēt un būt lī­de­ris.

7 + 9

Ap­vie­no­ju­šies ga­rī­gi tu­vi cil­vē­ki, ku­riem ir daudz kā ko­pī­ga. Ja sa­drau­dzē­sies, ne­kas vi­ņus ne­iz­šķirs. Vi­ņiem ir ko­pī­gas va­ja­dzī­bas un in­te­re­ses, abi mek­lē­ju­mus sāk un tur­pi­na ga­rī­ga­jā pa­sau­lē. Vi­ņi var ko­pā me­di­tēt, no­dar­bo­ties ar jo­gu un ma­ģi­ju. Bet kurš pel­nīs nau­du? Ja sāk­sies fi­nan­si­ālas pro­blē­mas, tad jau­kās at­tie­cī­bas var iz­irt.

8 + 8

Vie­na no la­bā­ka­jām sa­vie­nī­bām, lai īs­te­no­tu pro­jek­tus. Abi ir lie­tiš­ķi, ener­ģis­ki, am­bi­ci­ozi cil­vē­ki, kas prot ta­lan­tī­gi rī­ko­ties ar nau­du. Pat ie­mī­lē­ju­šies As­tot­nie­ki vai­rāk ru­nā par da­rī­ju­miem, ne­vis par jū­tām. Klup­ša­nas ak­mens at­tie­cī­bās ir vēl­me sa­cen­sties un kon­ku­rēt. Katrs ģi­me­nē grib spē­lēt pir­mo vi­jo­li. Var dzī­vot ko­pā il­gi un lai­mī­gi, ja par­tne­rī ne­cen­tī­sies ie­rau­dzīt kon­ku­ren­tu.

8 + 9

Ja past­āv lie­tiš­ķas at­tie­cī­bas, tad viss ir lie­lis­ki. De­vīt­nie­ka ba­gā­tā iz­tē­le ļauj pie­dā­vāt in­te­re­san­tas ide­jas, ku­ras As­tot­nieks prot pār­vērst īs­te­nī­bā. Jū­tu dzī­vē idil­le ne­pa­stāv, jo abiem at­šķi­ras dzī­ves mēr­ķi. As­tot­nieks gā­dā par dzī­ves prak­tis­ko pus­i, bet De­vīt­nieks ceļ gai­sa pi­lis. Ja ne­at­rod ko­pī­gu va­lo­du, tad pār­is var iz­jukt.

9 + 9

In­te­re­san­ta sa­vie­nī­ba. Var kļūt ne­šķi­ra­mi drau­gi, jo viens ot­ru sa­prot no pus­vār­da. Var par ne­sa­ru­nā­ties, tik un tā zi­na, ko otrs grib. Ie­spē­ja­mas ga­rī­gas at­tie­cī­bas, kas bal­stī­tas uz re­li­ģi­ozām vai ezo­tē­ris­kām in­te­re­sēm. Mī­les­tī­bā var ras­ties sa­rež­ģī­ju­mi, jo tur sva­rī­gā­kas ir jū­tas, ne­vis fi­lo­zo­fē­ša­na par augst­ām ma­tē­ri­jām vai sap­ņo­ša­na, ja do­mi­nē ga­rī­gums, fi­zis­kas at­tie­cī­bas var at­vir­zī­ties ot­rā plā­nā. Bet bez tām ne­var, ja grib ko vai­rāk ne­kā ti­kai drau­dzī­bu.