Izrēķini pats! Ko planētas vēsta par tavu vārdu?

 
©Pixabay

Numeroloģijā katram skaitlim atbilst savs burts, savukārt, sasaistot numeroloģiju un astroloģiju, katram skaitlim atbilst kāda planēta. Tādējādi varat izzināt, kādu «zvaigžņu kodu» nes jūsu vārds.

Cilvēka vārds ir viens no per­so­nī­bu vei­do­jo­ša­jiem fak­to­riem, kas at­klāj mū­su in­di­vi­du­ali­tā­ti. Ne­re­ti mūs da­žā­dās si­tu­āci­jās dē­vē at­šķi­rī­gi - mā­jās, dar­bā, drau­gu pul­kā, di­va­tā ar mī­ļo­to. Ga­dās, ka pa­ši iz­vē­la­mies ci­tu vār­du, ie­sau­ku vai pseido­nī­mu. Vai esat ie­vē­ro­ju­ši, ka ir cil­vē­ki, ku­rus vi­si uz­ru­nā ti­kai uz­vār­dā? Tā­dos ga­dī­ju­mos mai­nās pla­nē­ta, ku­ras pa­spār­nē at­ro­das kon­krē­tā vār­da zvaig­žņu kods. Dažādās teorijās skaitļu un tiem atbilstošo planētu skaidrojumi atšķiras. Mēs piedāvājam savu variantu.

Ša­jā tes­tā katrs ci­pars no 1 līdz 9 at­bilst sa­vai pla­nē­tai. Iz­skait­ļo­jot sa­vu zvaig­žņu ko­du, var no­teikt pla­nē­tu, kas ie­tek­mē kon­krē­to dzī­ves jo­mu - pro­fe­si­onā­lo kar­je­ru, ģi­me­nes dzī­vi, at­tie­cī­bas, ra­do­šo dar­bī­bu.

Kā rē­ķi­nāt?

Ta­bu­lā no­rā­dīts, kāds skait­lis at­bilst kat­ram al­fa­bē­ta bur­tam.

Ekrānuzņēmums

Pie­mē­ram, iz­rē­ķi­nā­sim zvaig­žņu ko­du vār­dam un uz­vār­dam - Jā­nis Bēr­ziņš:

6+2+3+4+8=23/5; 3+8+7+5+4+4+9=40/4; 5+4=9

Sa­skai­tiet vi­sus vār­da, uz­vār­da (vai arī ti­kai ie­sau­kas, mīļ­vār­di­ņa, pseido­nī­ma utt.) bur­tiem at­bil­stī­gos ci­pa­rus, ka­mēr ie­gū­siet vien­ci­pa­ra skait­li. Pēc tam sa­lī­dzi­niet, ku­ras pla­nē­tas rak­stu­ro­ju­mam cil­vē­ka vārds, ie­sau­ka, pseido­nīms at­bilst. Ša­jā pie­mē­rā Jā­ņa Bēr­zi­ņa zvaig­žņu kods ir 9, kas at­bilst Mar­sam.

Skait­lis 1: Sau­le. Vie­ni­nieks - vi­sa sā­kums. Cil­vē­ki, ku­ru aiz­gād­ne ir Sau­le, ir ļo­ti spē­cī­gas per­so­nī­bas un lī­de­ri. Vi­ņi ir im­pul­sī­vi - vis­pirms da­ra, pēc tam do­mā, un vi­ņus ne­var ne­pa­ma­nīt. Sau­les cil­vē­ki gūst pa­nā­ku­mus jeb­ku­rā no­dar­bē. Vi­ņiem pie­mīt mērķ­tie­cī­ba, mēdz gan būt va­ras­kā­ri, bet ir arī augst­sir­dī­gi, tais­nī­gi, ar at­bil­dī­bas iz­jū­tu ap­vel­tī­ti un ini­ci­atī­vas ba­gā­ti cil­vē­ki. Har­mo­nis­kas at­tie­cī­bas vei­do­sies ar šā pa­ša ti­pa cil­vē­kiem.

Skait­lis 2: Mē­ness. Mē­nes­tiņš sa­vus pa­valst­nie­kus pa­da­ra emo­ci­onā­lus. Šie cil­vē­ki var būt at­klā­ti un diem­žēl arī nai­vi - kā bēr­ni. Diem­žēl tā­pēc, ka ci­ti šo at­vēr­tī­bu un pa­ļā­vī­bu mēdz iz­man­tot. Vieg­li kon­tak­tē­jas un ātr­i pie­mē­ro­jas ap­kār­tē­jiem ap­stāk­ļiem. Vi­ņiem ir at­tīs­tī­ta in­tu­īci­ja, un, tai pa­tei­co­ties, spēj īs­te­not mēr­ķus ar ne­lie­lu pie­pū­li, jo in­tui­tī­vi at­rod vien­kār­šā­ko vei­du. Tas gan ne­no­zī­mē, ka vien­kār­šā­kais ceļš bū­tu ne­cie­nī­gā­kais vai kā ci­tā­di vēr­tē­jams slik­tāk par sa­rež­ģī­tā­ku ri­si­nā­ju­mu. Vi­ņi nav sma­ga, sa­rež­ģī­ta rak­stu­ra cil­vē­ki, bet var pie­dzī­vot ga­ra­stā­vok­ļa svār­stī­bas, un no tām iz­kļūt pa­līdz Sau­les cil­vē­ki, kas ir emo­ci­onā­li no­tu­rī­gā­ki. Ga­dās, ka kļūst no­slēg­ti - kā jau in­tro­ver­ti cil­vē­ki. Pro­blē­mas, ku­ras Mē­ness cil­vē­ki cen­šas ri­si­nāt iek­šē­ji, tad arī no­ved pie ga­ra­stā­vok­ļa mai­ņām. Mē­ness cil­vē­ki at­bil­dī­gi un no­piet­ni iz­tu­ras pret lau­lī­bas un ģi­me­nes in­sti­tū­ci­ju, ir uz­ti­cī­gi un lab­prāt uz­tu­ras ģi­me­nes lig­zdi­ņā. Vi­ņiem pie­mīt pie­tie­ka­mi stingrs rak­sturs, vi­ņus ne­maz tik vieg­li ne­var pie­spiest de­jot pēc sve­šas sta­bu­les. Mē­ness pa­valst­nie­ki ir ne­at­ka­rī­gi, dip­lo­mā­tis­ki un at­bil­dī­gi cil­vē­ki.

Skait­lis 3: Ju­pi­ters. Šī pla­nē­ta sa­vē­jos ap­bal­vo ar op­ti­mis­mu. Vi­ņi cie­na ci­tus un vē­las sa­ņemt tā­du pa­šu at­tiek­smi. Vi­ņi kā mag­nēts pie­velk lai­mi un har­mo­ni­ju. Nav uz­stā­jī­gi, bet sa­vu da­bū. Mēdz rak­ņā­ties sa­vā dvē­se­lē, mek­lēt dzī­ves jē­gu, bet tam ir po­zi­tī­vi re­zul­tā­ti. Vi­ņi ga­na la­bi ir ie­pa­zi­nu­ši se­vi un var ob­jek­tī­vi no­vēr­tēt ci­tus jau pa­šā pir­ma­jā acu mir­klī. Kā rent­gen­apa­rāts. Sa­pro­tot, ka ne­viens nav ide­āls, vi­ņi tie­cas piln­vei­dot se­vi, bet ne­pra­sa, lai vis­pirms mai­nās ci­ti. Pa­līdz un aiz­stāv tos, ku­riem va­ja­dzīgs at­balsts. Ir de­vī­gi, ne­sa­vtī­gi, pa­tīk ce­ļot. Har­mo­nis­kas at­tie­cī­bas ar sa­va zvaig­žņu ko­da, Ve­ne­ras un Mar­sa ti­pa cil­vē­kiem.

Skait­lis 4: Urāns. Par šā ti­pa cil­vē­kiem var teikt - ļo­ti stūr­gal­vī­gi un dzī­vo ar sa­vu tais­nī­bu. Vi­ņiem ir paš­iem sa­vi priekš­sta­ti par pa­sau­li un dzī­ves prin­ci­pi, ku­rus vi­ņi ie­vē­ro pat tad, ja tie ne­at­bilst vis­pār­pie­ņem­tām uz­ve­dī­bas nor­mām. Vis­sva­rī­gā­kā vi­ņu īpa­šī­ba ir ne­at­ka­rī­ba. Vi­ņiem pie­mīt lie­la at­bil­dī­bas iz­jū­ta. «Urā­nie­šiem» pa­tīk da­ba, un vi­ņi mek­lē drau­gus ar līdz­īgām īpa­šī­bām un in­te­re­sēm. Vi­ņiem ir daudz pa­zi­ņu, un vi­ņi al­laž iz­rā­da prie­ku, tie­ko­ties un ru­nā­jo­ties ar drau­giem un pa­zi­ņām. Šā ti­pa cil­vē­ki ir kus­tī­gi, sa­bied­ris­ki, strā­dī­gi. Vi­ņiem ir la­ba at­mi­ņa, bet bie­ži var kļūt ner­vo­zi. La­bas or­ga­ni­za­to­ra do­tī­bas.

Skait­lis 5: Mer­kurs. Šā ti­pa cil­vē­ki ir ap­vel­tī­ti ar dar­bī­gu un at­jau­tī­gu prā­tu. Vi­ņi lab­prāt iz­rā­da ini­ci­atī­vu, pa­tīk viss jaun­ais un bie­ža ap­stāk­ļu mai­ņa. Ru­tī­na vi­ņus no­māc. Ar en­tu­zi­as­mu ķe­ras pie ik­vie­na dar­ba, un viss vi­ņiem pa­do­das, dar­bi šķi­ras. Mer­ku­ra cil­vē­ki ir pie­dzi­mu­ši ar strau­ju da­bu - ci­tiem ar to ir jā­sa­mie­ri­nās. Vi­su da­ra ātr­i - ātr­i do­mā, ātr­i pie­ņem lē­mu­mus. Cil­vē­ki, kas at­ro­das šīs pla­nē­tas ie­tek­mē, tie­cas pēc zi­nā­ša­nām, ir paš­kri­tis­ki un spēj gau­mī­gi un mai­gi kri­ti­zēt sa­vus drau­gus, ne­ap­vai­no­jot cil­vē­kus. Tur­klāt vi­ņi spēj pa­teikt īs­tos vār­dus pa­rei­za­jā brī­dī. Kad vi­ņi pie­dzī­vo ne­veik­smi, tad gan ātr­i var kļūt no­māk­ti un dep­re­sī­vi. Mer­ku­ra cil­vē­ku pie­vil­cī­ba aiz­stāj dau­dzas ci­tas īpa­šī­bas, kas bū­tu ne­pie­cie­ša­mas ģi­me­nes dzī­vē. Vi­ņiem ne­pa­tīk saim­nie­kot, to­ties iz­rā­da in­te­re­si par itin vi­sām dzī­ves jo­mām. At­rod ko­pī­gu va­lo­du ar gan­drīz vi­su ti­pu pār­stāv­jiem.

Skait­lis 6: Ve­ne­ra. Jū­tī­gi, mī­les­tī­bas pār­pil­ni un mī­les­tī­bu alk­sto­ši cil­vē­ki, jo vi­ņus zem sa­va sau­dzē­jo­šā spār­na ies­kā­vu­si pa­ti dai­le - Ve­ne­ra. Vi­ņi spēj ap­burt ik­vie­nu, un tas pa­līdz sa­rež­ģī­tās si­tu­āci­jās, kad va­ja­dzē­tu iz­rā­dīt rak­stu­ra stin­grī­bu un at­ta­pī­bu. Eh, šo īpa­šī­bu Ve­ne­ras cil­vē­kiem… nav. Vi­ņiem pa­tīk viss skais­tais, tas, ko dē­vē­jam par ga­rī­gām ma­tē­ri­jām. Bie­ži vien gūst at­zi­nī­bu kā­dā no māk­slas no­za­rēm. Vi­ņiem vien­mēr ir nau­da, ku­ru iz­lie­tot ie­mī­ļo­ta­jām no­dar­bēm, jo Ve­ne­ras cil­vē­ki bie­ži vien spēj iz­de­vī­gi ap­pre­cē­ties - ar pār­ti­ku­šu ot­ro pus­īti. Ve­ne­ras cil­vē­ki ir pie­vil­cī­gi, pie­mīt iz­smal­ci­nā­ta gau­me. Jā­uz­ma­nās, lai ne­kļū­tu augst­prā­tī­gi. At­vēr­ti vi­sam jaun­ajam, un vi­ņiem dro­ši var jau­tāt par to, kas mo­dē. Ja jā­pa­veic kāds uz­de­vums, tad uz vi­ņiem var pa­ļau­ties, jo šā ti­pa cil­vē­ki ir ļo­ti strā­dī­gi. To­mēr vis­lab­prā­tāk vi­ņi at­pū­šas, at­vel­dzē­jot gan mie­su, gan ga­ru. Mier­mī­lī­gi cil­vē­ki, la­bi sa­dzī­vo ar ik­vie­nu no šo de­vi­ņu pla­nē­tu ti­pu pār­stāv­jiem.

Skait­lis 7: Nep­tūns. Pla­nē­ta Nep­tūns ir cie­ši sais­tī­ta ar Mē­ne­si, tā­pēc «nep­tū­nie­šiem» vei­do­jas har­mo­nis­kas at­tie­cī­bas ar Mē­ness cil­vē­kiem. Vi­ņi ir mai­ga rak­stu­ra, pie­kā­pī­gi cil­vē­ki. Var aiz­rau­ties ar re­li­ģi­ju un fi­lo­zo­fi­ju, bet dzī­vē ir ne­prak­tis­ki. Tā­pēc nau­da ma­kā un ban­kas kon­tā ne­tu­ras, bet ja ir, tad ātr­i iz­kūst. Ļo­ti gud­ri cil­vē­ki, ap­vel­tī­ti ar ne­pa­ras­tu prā­tu, vi­ņi spēj ģe­ne­rēt pa­tie­si ģe­ni­ālas ide­jas. Diem­žēl sa­viem spē­kiem ie­sāk­to ne vien­mēr no­ved līdz ga­lam, jo ir ha­otis­ki. Tā­pēc va­ja­dzī­ga pa­lī­dzī­ba no ma­las, jo pa­ši ar grū­tī­bām spēj pie­ņemt lē­mu­mus. Var pā­rāk aiz­rau­ties ar azart­spē­lēm. Ļo­ti jū­tī­gi, tā­pēc ne­pa­tīk strī­di un skan­dā­li, bet tu­vi­nie­ki var būt dro­ši, ka Nep­tū­na cil­vē­ki vien­mēr iz­rā­dīs līdz­jū­tī­bu un pa­lī­dzēs. Var ie­sais­tī­ties lab­da­rī­bas pro­jek­tos. Fi­zis­ki nav spē­cī­gi. Mēdz būt kap­rī­zi un ne­spēj se­vi ie­ro­be­žot.

Skait­lis 8: Sa­turns. Vien­tuļ­nie­ki. Ap­kār­tē­jie Sa­tur­na cil­vē­kus bie­ži vien ne­sa­prot. Ār­ēji šķiet vē­si, bet tā ir mas­ka, lai no­slēp­tu al­kas pēc sirds sil­tu­ma un lab­klā­jī­bas. Vi­ņiem ne­pa­tīk virs­pu­sī­gums, pa­vir­šī­ba, vi­ņi ne­pie­ņem pār­stei­dzī­gus lē­mu­mus. Sa­tur­na cil­vē­kiem pa­tīk sta­bi­li­tā­te, ta­jā skai­tā ma­te­ri­ālā. Dzī­vē vi­su sa­sniedz ar sma­gu dar­bu, bur­tis­kā no­zī­mē - le­jot svied­rus; ne­kas pie vi­ņiem ne­at­nāk vieg­li, ne­no­krīt kā no zi­la gai­sa. Vi­ņi at­zīst past­āvī­gas at­tie­cī­bas, past­āvī­bu dar­bā un ie­ra­du­mos. Ri­tu­ālu cil­vē­ki - ja no rī­ta iz­kāpj no gul­tas ar krei­so kā­ju, tad da­ra to vi­su mū­žu. Ve­cum­die­nās ne­re­ti ir ļo­ti la­bi no­dro­ši­nā­ti. Pie­mīt spī­tī­ba, kas ļauj sa­sniegt mēr­ķus. Pun­ktu­āli, pie­sar­dzī­gi, me­to­dis­ki un strā­dī­gi cil­vē­ki. Vi­ņi ci­tus pa­kļauj, ne­vis pa­kļau­jas kā­dam. Ir uz­ti­ca­mi, un uz vi­ņiem var pa­ļau­ties. Har­mo­nis­kas at­tie­cī­bas ar Mē­ness cil­vē­kiem.

Skait­lis 9: Marss. «Mar­sie­ši» ir ga­ta­vi vi­su ie­ka­rot pa­šu spē­kiem. Ja sa­stop šķēr­šļus vai ir spies­ti uz­klau­sīt ie­bil­du­mus, tad ne­ko no tā ne­ņem par pil­nu. Drī­zāk sa­vā ce­ļā uz mēr­ķi var kļūt vēl skar­bā­ki un ne­pie­kā­pī­gā­ki, sāk pre­to­ties šķēr­šļiem ar du­bul­tu ener­ģi­ju. Vī­riš­ķī­gi cil­vē­ki ar dzelzs gri­bu, bet ne­re­ti tie­ši vi­ņu im­pul­si­vi­tā­te un ne­spē­ja no­vēr­tēt sa­vus spē­kus var iz­nī­ci­nāt Mar­sa cil­vē­kus un vi­ņu ie­sāk­tos pro­jek­tus. Mēdz būt pat­mī­lī­gi, un šī īpa­šī­ba ra­da pro­blē­mas ģi­me­nes dzī­vē un at­tie­cī­bās. Ļo­ti la­bi or­ga­ni­za­to­ri, tā­pēc ne­būs pa­de­vī­gi un pa­klau­sī­gi pa­do­tie. Vi­ņi ir uz­ņē­mī­gi, ini­ci­atī­vas ba­gā­ti, ak­tī­vi un ener­ģis­ki cil­vē­ki.