UZZIŅAI. Raksturs. Temperaments. Astroloģiskās stihijas

 
©Pixabay

Glu­ži kā da­bā, arī kat­ra cil­vē­ka ho­ro­sko­pā ir pār­stā­vē­tas vi­sas četr­as sti­hi­jas – Uguns, Gaiss, Ūdens un Ze­me.

Ap­ska­tot sa­vu ho­ro­sko­pu vai kon­sul­tē­jo­ties ar as­tro­lo­gu, kļūst re­dzams, vai sti­hi­jas ir līdz­sva­rā vai kā­da no tām do­mi­nē, var­būt kā­da nav pār­stā­vē­ta vis­pār (kas arī ir sva­rī­gi), un tā­dē­jā­di ie­spē­jams iz­prast sa­vas rak­stu­ra īpa­šī­bas, no­slie­ces, tiek­smes. Uguns do­mi­nan­tei rak­stu­rī­gi rī­ko­ties, Ze­mes īpat­svars iz­vē­lē­sies no­gai­dīt, Gai­sam va­ja­dzēs vi­su sa­prast, Ūdens sti­hi­jai iz­just. Pie­mē­ram, cil­vē­kam, ku­ra ho­ro­sko­pā pre­va­lē Uguns sti­hi­ja, bet Ze­mes zī­mēs vis­pār nav ne­vie­nas pla­nē­tas, var bie­ži ras­ties la­bas ide­jas, ta­ču ne­vie­nu no tām viņš ne­spēj re­ali­zēt līdz ga­lam. Vi­ņam, ie­spē­jams, pa­tīk būt sa­bied­rī­bā un uz­ma­nī­bas cen­trā, ta­ču pa­ga­lam ne­vei­cas ar sa­dzī­vis­ka­jiem jau­tā­ju­miem. Sa­vu­kārt cil­vē­kam, ku­ra ho­ro­sko­pā dau­dzas pla­nē­tas ir Ūdens sti­hi­jas zī­mēs, var būt grū­tī­bas ar ro­be­žu ie­vē­ro­ša­nu - ir tiek­sme uz at­ka­rī­bām, viņš vien­mēr un vi­sur ka­vē, ie­grimst me­lan­ho­li­jā un dep­re­si­jā. Arī uz vie­nu un to pa­šu no­ti­ku­mu sti­hi­jas re­aģē at­šķi­rī­gi - Uguns var likt aiz­svil­ties dus­mās, bet Ūdens - iz­plūst asa­rās.

Stihiju raksturīgākās īpašības ir šādas:

Uguns - ini­ci­atī­va, im­pulss, centrs, lī­de­ris, ide­ja, uz ār­u vēr­sta ak­ti­vi­tā­te, dros­me, mērķ­tie­cī­ba, di­na­mi­ka, strau­jums, spēks, gri­ba, ātr­as dus­mas, spējš prieks. Ātr­i uz­švirkst, ātr­i iz­dziest.

Gaiss - in­te­lekts, sa­skar­sme, ziņ­kā­re, zi­nāt­kā­re, mā­cī­bas, ko­mu­ni­kā­ci­ja, daudz­vei­dī­gas in­te­re­ses, dip­lo­mā­ti­ja, prāts, in­for­mā­ci­ja, iz­glī­tī­ba, jau­nu­mi, pļā­pī­gums. Vai­rāk ru­nu, ma­zāk dar­bu. Ja nav va­ja­dzī­bas mo­bi­li­zē­ties, da­rīt­spē­ja iz­plēn.

Ūdens - dvē­se­le, dzī­ve, sa­turs, at­mi­ņa, emo­ci­jas, re­li­ģi­ja, māk­sla, mis­ti­ka, in­tu­īci­ja, sap­ņi, at­tie­cī­bas, ģi­me­ne, vi­de, līdz­jū­tī­ba. Tiek­sme uz me­lan­ho­li­ju, ira­ci­onā­lo. Pie­lā­go­jas ap­stāk­ļiem, to­mēr tos ne­ma­nā­mi ie­tek­mē­jot.

Ze­me - ma­tē­ri­ja, for­ma, re­zul­tāts, pat­stā­vī­ba, ap­strā­de, krā­ša­na, ob­jek­ti­vi­tā­te, ana­lī­ze, lo­ģi­ka, pie­rā­dī­ju­mi, pie­re­dze, sta­bi­li­tā­te, prak­tis­kums, ēr­tī­bas. Da­ra lē­ni, bet pa­ma­tī­gi. Vēr­tī­ba ir vi­sam, kam ir for­ma un ko var sa­taus­tīt, sa­krāt, uz­celt, pa­ņemt.