VIENKĀRŠI PAR SAREŽĢĪTO. Sāp gal­va? Ma­zāk dus­mo­jies!

 
©Pixabay

Ja mums kas ie­sā­pas, mēs vai nu tam ne­pie­vēr­šam uz­ma­nī­bu (vis­maz īs­lai­cī­gi), vai arī tū­līt do­da­mies pie ār­sta. Dak­te­ris mūs iz­tau­jā, iz­rak­sta zāles, un pēc lai­ci­ņa šķiet, ka ve­se­lī­bas ķi­be­le veik­smī­gi pār­va­rē­ta. Ta­ču rei­zēm tā at­grie­žas at­kal un at­kal. Ko da­rīt? Ie­spē­jams, ka ar zā­ļu pa­lī­dzī­bu tiek no­māk­tas ti­kai se­kas, ta­ču dzi­ļā­kais cē­lo­nis pa­liek.

Šo­reiz ne­ru­nā­sim par as­trā­la­jiem ener­ģē­tis­ka­jiem cil­vē­ka ķer­me­ņiem, bet snieg­sim pa­vi­sam ma­zī­ti­ņu ie­ska­tu me­di­cī­nis­ka­jā as­tro­lo­ģi­jā. Viss pa­sau­lē ir sais­tīts un ne­kas nav ne­jaušs. Sar­ka­nā krā­sa sim­bo­li­zē ak­ti­vi­tā­ti, ener­ģi­ju, ag­re­si­ju; arī pla­nē­ta Marss at­bild par šīm īpa­šī­bām, un tā ir sar­ka­nā krā­sā. Un tā tā­lāk. Glu­ži kā par ak­me­ņiem, ne­dē­ļas die­nām, augiem, krā­sām, to­ņiem un vi­su ci­tu, arī par cil­vē­ka ķer­me­ņa da­ļām un or­gā­niem at­bild da­žā­das pla­nē­tas, kas pār­val­da arī da­žā­das zo­di­aka zī­mes. Cil­vē­ka ķer­me­nī kā mikro­kos­mā at­spo­gu­ļo­jas vi­sas zo­di­aka zī­mes.

Kā jau ne vie­nu rei­zi vien esam vēs­tī­ju­ši, kat­rā no mums iz­pau­žas viss zo­di­aks - ik­vie­na zī­me un pla­nē­ta, ku­ra lie­lā­kā, ku­ra - ma­zā­kā mē­rā. Kat­ra zo­di­aka zī­me ie­zī­mē no­teik­tu mū­su dzī­ves šķaut­ni. Tā­pēc past­āv uz­skats, ka pro­blē­mas fi­zis­ka­jā ķer­me­nī vēs­ta par to, ka no­teik­tā dzī­ves sfē­rā kaut kas nav īs­ti kār­tī­bā. Ja ilg­sto­ši ne­iz­do­das at­ri­si­nāt kā­du ve­se­lī­bas pro­blē­mu, ie­spē­jams, ir vērts pa­lū­kot, kas no­tiek jū­su dzī­vē - vai nav kā­di sa­rež­ģī­ju­mi, ku­rus va­ja­dzē­tu at­ri­si­nāt.

Gal­va

Ja past­āvī­gi mo­kā­ties ar ne­iz­pro­ta­mām gal­vas­sā­pēm, ka­lam­bū­rā sa­kot - pa­do­mā­jiet, par ko jūs do­mā­jat! Kā­das ir do­mas, kas ir gal­vā? Vai tur nav par daudz aiz­kai­ti­nā­ju­ma, dus­mu, ne­ap­mie­ri­nā­tī­bas, greiz­sir­dī­bas? Marss pro­vo­cē šā­das iz­paus­mes, to­mēr ener­ģi­ja ir va­dā­ma, un jū­su va­rā ir to iz­da­rīt! Vai jū­su gri­ba vēr­sta pa­rei­zā vir­zie­nā? Vai rī­cī­ba, kas se­ko šīm do­mām, pa­tie­šām ir at­tais­no­ta? Ne­ap­do­mī­gas dar­bī­bas un ru­nas ie­tek­mē arī de­gu­na ve­se­lī­bu.

Kakls, rīk­le

Kakls ir Vēr­ša pār­zi­ņā, at­bil­sto­ši sais­tīts ar dzī­ves ma­te­ri­ālo pus­i, kā arī ar uz­ma­nī­bu un tās pār­mē­rī­bu vai trū­ku­mu. Sa­vu­kārt rīk­les sli­mī­bas, ie­spē­jams, vēs­ta par sli­mī­gu ne­pār­lie­ci­nā­tī­bu, ne­dro­šī­bu. Pa­do­mā­jiet arī par to, vai ne­mī­lat pār­mē­ru ten­kot un pīt in­tri­gas!

Ro­kas, at­slē­gas kauls

Ro­ku sā­pes var lie­ci­nāt par to, ka jums ir sa­rež­ģī­tas at­tie­cī­bas ar sa­viem tu­vi­nie­kiem; ka esat pret vi­ņiem ne­tais­ni, strī­da­ties, jū­ta­ties pā­rāks un mē­ģi­nāt uz­spiest sa­vu tais­nī­bu. Pār­ska­tiet sa­vu at­tiek­smi pret sa­viem ra­di­ņiem!

Bron­hi

Arī pro­blē­mas ar bron­hiem, pie­mē­ram, bie­ži bron­hī­ti, lie­ci­na par ko­mu­ni­kā­ci­jas pro­blē­mām, kā arī par il­gi gla­bā­tu aiz­vai­no­ju­mu un vai­nas iz­jū­tu.

Kuņ­ģis

Par kuņ­ģi at­bild Mē­ness, kas bū­tī­bā vis­pār at­bild par šķid­ru­mu plūs­mu mū­su or­ga­nis­mā (glu­ži kā par pai­su­miem un bē­gu­miem pa­sau­les jū­rās). Mē­ness ie­mie­so sie­viš­ķā pirm­sā­ku­mu, emo­ci­jas un jū­tas. Tā­pēc vi­sas ne­at­ri­si­nā­tās pro­blē­mas, kas sais­tī­tas ar mā­ti, «slēp­jas» kuņ­ģī. Nav no­slē­pums, ka lie­lā vai­ru­mā gre­mo­ša­nas trau­cē­ju­mu vai­nīgs ir tie­ši stress, «ner­vi», kā tau­tā sa­ka; ne­at­ri­si­nā­ti pro­blē­mu ka­mo­li, kas bur­tis­ki «ēd nost». Tur ir arī ne­iz­sā­pē­tas bē­das, rūg­tums, naids. Jā­har­mo­ni­zē zem­ap­zi­ņa. La­bi pa­lī­dzēs me­di­tā­ci­jas vai lūg­ša­nas.

Mu­gu­ra, mu­gur­kauls

Pro­blē­mas ar mu­gur­kau­lu lie­ci­na par pār­mē­rī­gu vēl­mi iz­cel­ties, tikt ie­vē­ro­tam, kā dēļ arī ne­re­ti cil­vēks uz­ņe­mas vai­rāk, ne­kā var nest... Da­ļu no ne­sa­mā me­tiet nost, sa­da­liet at­bil­dī­bu, ne­cen­tie­ties tikt star­me­šu gais­mā uz sa­vas ve­se­lī­bas rē­ķi­na!

Zar­nu trakts

Zar­nu trak­ta dar­bī­ba rā­da, kā jūs ap­gūs­tat un ana­li­zē­jat vi­su in­for­mā­ci­ju, ko sniedz dzī­ve. Ja ir pro­blē­mas, pie­mē­ram, aiz­cie­tē­jums, tas var lie­ci­nāt, ka, ie­spē­jams, jums ir grū­ti no kaut kā at­brī­vo­ties - gan ma­te­ri­āli, gan ga­rī­gi. Ap­do­mā­jiet, vai jūs ne­mo­ka sko­pums vai krā­ša­nas kai­te, vai var­būt ne­gri­bat šķir­ties no ne­pa­tī­ka­mām at­mi­ņām, ap­vi­ļā­jot tās vēl un vēl?

Nie­res

Nie­res ir di­vas, un te iz­pau­žas part­ner­at­tie­cī­bas. Jeb­kā­das pro­blē­mas ar nie­rēm lie­ci­na, ka jū­su part­ner­at­tie­cī­bās ir pro­blē­ma. Pie­mē­ram, ja pret ot­ru iz­rā­dāt ne­ie­jū­tī­bu, esat ne­uz­ma­nīgs, pat rupjš, vien­al­dzīgs - fi­zis­ka­jā lī­me­nī tas var re­zul­tē­ties nier­ak­me­ņos. Sa­vu­kārt nie­ru no­slī­dē­ša­na lie­ci­na par pār­mē­rī­gu iz­da­bā­ša­nu un pie­lā­go­ša­nos par­tne­rim.

Dzi­mum­or­gā­ni

Dzi­mum­or­gā­nos slēp­jas mil­zīgs ener­ģi­jas po­ten­ci­āls - ga­lu ga­lā tie­ši tur ta­ču ro­das dzī­vī­ba! Vī­rie­ša un sie­vie­tes at­tie­cī­bas nav ti­kai «pliks sekss», bet ener­ģi­ju ap­mai­ņa, jū­tu ap­mai­ņa, ab­so­lūts skais­tums, dzi­ļa sa­plūs­me vi­sos lī­me­ņos. Vis­maz tā tam bū­tu jā­būt. Ja tā nav, sā­kas da­žā­das pro­blē­mas, kas var no­vest pat pie ne­aug­lī­bas, im­po­ten­ces, ie­kai­su­miem un ci­tām kai­tēm.

Ak­nas, gur­ni, mus­ku­ļi

Šīs jo­mas ir Strēl­nie­ka pār­zi­ņā, tā­tad sa­vā zi­ņā šeit at­spo­gu­ļo­jas mū­su pa­sau­les uz­skats. Ja pa­sau­li uz­tve­ram iz­krop­ļo­ti, kā grei­za­jā spo­gu­lī, pie­mē­ram, slikts rā­dās labs esam, sā­kas ve­se­lī­bas pro­blē­mas. Arī tad, ja ne­vis ie­vē­ro­jam augst­ākos ēti­kas un mo­rā­les li­ku­mus, bet sā­kam tos lo­cīt at­bil­sto­ši sa­vām va­ja­dzī­bām, lai at­tais­no­tu ne vi­sai glī­tus iz­gā­jie­nus.

Kau­li, āda, arī ceļ­ga­li

Sa­turns no­sa­ka ro­be­žas un struk­tū­ru. Ske­lets no­sa­ka mū­su ķer­me­ņa pa­mat­struk­tū­ru, āda no­ro­be­žo mū­su ķer­me­ni no pā­rē­jās pa­sau­les. Me­žā­zis no­sa­ka mū­su mēr­ķus un kā tos sa­snie­dzam. Kā­das ir jū­su me­to­des? Vai rē­ķi­nā­ties ar ci­tiem? Esiet go­dī­gi pret se­vi, ne­kā­piet «pār­i lī­ķiem»! Kā sa­snie­dzat sa­vus mēr­ķus? Un kā­di tie vis­pār ir?

Kā­jas, apakš­stil­bi

Ūdens­vīrs sim­bo­li­zē brī­vī­bu un drau­dzī­bu. Ja brī­vī­bas jē­dziens ir iz­krop­ļots - būs pro­blē­mas fi­zis­ka­jā plāk­snē. Pie­mē­ram, jūs gan pats ļo­ti mī­lat ne­at­ka­rī­bu, ta­ču ne­gri­bat dot to ci­tiem, vai arī, glu­ži ot­rā­di, ap­slā­pē­jat sa­vas al­kas pēc brī­vī­bas, pa­kļau­jo­ties ste­reo­ti­pis­kiem sa­bied­rī­bas uz­ska­tiem. Var būt arī pār­pras­ta brī­vī­bas iz­jū­ta, kas no­ved pie li­ku­mu ne­ie­vē­ro­ša­nas un anar­hi­jas.

Pē­das

Pē­das ir vie­na no ju­tī­gā­ka­jām ķer­me­ņa da­ļām. Zi­vis ir vie­na no jū­tī­gā­ka­jām zo­di­aka zī­mēm. Rau­giet, lai pā­rāk dzi­ļi ne­ie­krī­tat paš­ap­mā­nā un ilu­zo­rā dzī­ves uz­tve­rē! Var­būt pā­rāk daudz zie­do­ja­ties ci­tiem un laiks pa­do­māt par se­vi?

Ma­te­ri­āli sa­ga­ta­vo­ti, iz­man­to­jot astrology.gri­mu­ar.in­fo, ame­ris­sis, as­tro­lus.ru u.c. avo­tus