KRISTĀLU ENERĢIJAS. Cilvēku palīgi no dabas

 
©Pixabay

Minerālu enerģijas aizsardzībai un dziedināšanai tiek izmatotas jau kopš sirmas senatnes. Klu­sē­jo­šie sūt­ņi no Vi­su­ma, pul­sē­jot vie­no­tā rit­mā ar aug­stā­kiem spē­kiem, spēj aiz­sar­gāt, pie­vilkt, mai­nīt lik­te­ni, rak­stu­ru un uz­la­bot ve­se­lī­bu.

Iz­man­to­ša­na un efek­ti­vi­tā­te

Vis­se­nā­kie at­ra­du­mi, kas lie­ci­na, ka cil­vē­ki iz­man­to­ju­ši mi­ne­rā­lus un dārg­ak­me­ņus, da­tē­ti ar 12. ga­du tūk­sto­ti p.m.ē. Vie­do sen­ču zi­nā­ša­nas mūs­die­nu ha­otis­ka­jā, di­na­mis­ka­jā dzī­ves rit­mā, kad ne­tie­kam ga­lā ar dzī­vi, ir ak­tu­ālas kā vēl ne­kad. Bū­tis­kā­kais jau­tā­jums - kā iz­vē­lē­ties īs­to drau­gu un pa­lī­gu no vai­rāk ne­kā 1000 po­pu­lā­riem kris­tā­liem un mi­ne­rā­liem?

Priekš­ka­ru uz ak­me­ņu pa­sau­les no­slē­pu­miem ne­daudz pa­vērs as­tro­mi­ne­ra­lo­ģe, as­tro­lo­ģi­jas bied­rī­bas un sko­las «Se­lē­na plus» val­des priekš­sē­dē­tā­ja Al­la Bil­de.

Vi­ņa uz­ska­ta, ka da­ļa as­tro­lo­gu strā­dā ne­vis ar kris­tā­liem un mi­ne­rā­liem, bet, prog­ram­mē­jot klien­tu, iz­man­to pla­ce­bo efek­tu. Vi­ņa uz­ska­ta, ka ne­ek­sis­tē ab­so­lū­ti vie­no­ta as­tro­lo­ģis­ka pie­eja, kas ļau­tu iz­vē­lē­ties mi­ne­rā­lus un kris­tā­lus kā­dam kon­krē­tam cil­vē­kam, ģi­me­nei vai uz­ņē­mu­mam. Dzied­nie­cī­bā tiek iz­man­tots kris­tā­lu ap­raksts, kas pie­ska­ņo­jas cilvēka as­tro­lo­ģis­kajai kar­tei, to­mēr jā­teic, ka kris­tā­liem nav ho­ro­sko­pu. As­tro­logs, kas strā­dā ar ak­me­ņiem un mi­ne­rā­liem, ņem tal­kā fi­zi­ku, ķī­mi­ju, mi­ne­ra­lo­ģi­ju, ģe­olo­ģi­ju, far­ma­ko­lo­ģi­ju, nu­me­ro­lo­ģi­ju, sim­bo­lu te­ori­ju, dzied­nie­cī­bu utt.

As­tro­lo­mi­ne­ra­lo­gam jā­tiek ga­lā ar da­žā­dām pro­blē­mām, ņe­mot tal­kā sen­ču zi­nā­ša­nas un mūs­die­nu zi­nāt­nes sa­snie­gu­mus. Lūk, ti­kai da­ži no pla­šā jau­tā­ju­mu spek­tra: ku­ri ak­me­ņi pa­līdz ri­si­nāt se­nas pro­blē­mas un ku­ri ie­dar­bo­jas uz nā­kot­ni? Pēc kā­dām pa­zī­mēm iz­vē­lē­ties kris­tā­la krā­su, un kāds ir cil­vē­ka per­so­nis­kais krā­su spektrs, kā to no­teikt? Uz kā­das ķer­me­ņa da­ļas nē­sāt ak­me­ni, un kā to «pie­slēgt» cil­vē­kam? Kā­dos ap­stāk­ļos un kā prog­ram­mēt kris­tā­lu?

Al­la Bil­de skaid­ro: «Da­ļa as­tro­lo­gu iz­vē­las sti­hi­jas, kas har­mo­ni­zē cil­vē­ku, bet šī me­to­de ne vien­mēr dod re­zul­tā­tu, jo ie­spē­ja­mo kom­bi­nā­ci­ju dau­dzums ir ie­vē­ro­jams - 256. Ci­ti ņem vē­rā vien Sau­les at­ra­ša­nos zo­di­aka zī­mē, bet šīs me­to­des mī­nuss ir zem­ā pre­ci­zi­tā­te - 12 va­ri­an­ti tiek pie­mē­ro­ti 144 psiho­ti­piem, kas vei­do 8% ti­ca­mī­bas. Pat sla­ve­nais as­tro­logs Ser­gejs Vron­skis sa­vā dar­bā «Kla­sis­kā as­tro­lo­ģi­ja» iz­ska­ta ti­kai 44 kris­tā­lus 12 zo­di­aka zī­mēm. Ko da­rīt ar pā­rē­jiem - vai­rāk ne­kā 1000 po­pu­lā­riem mi­ne­rā­liem un kris­tā­liem?»

Lab­vē­lī­gi vis­iem

Ta­jā pa­šā lai­kā dzied­nie­cī­bas prak­se un as­tro­lo­ģis­kās li­te­ra­tū­ras ana­lī­ze lie­ci­na, ka ir vai­rāk ne­kā div­des­mit mi­ne­rā­lu (kris­tā­lu), kas ir lab­vē­lī­gi, ne­at­ka­rī­gi no ho­ro­sko­pa.

Tas ir ahāts, di­mants, ama­zo­nīts, ba­zalts, ģip­sis, gra­nīts, pēr­le, zelts, sma­ragds, kvarcs, si­lī­cijs, varš, mar­mors, per­la­mutrs, ru­bīns, sa­fīrs, ser­do­liks, sud­rabs, sāls, flu­orīds, dzin­tars, jaš­ma. Al­la Bil­de pie­bilst, ka in­for­mā­ci­ja par mi­nē­ta­jiem dārg­ak­me­ņiem nāk no Bī­be­les - di­vus tūk­sto­šus ga­dus se­na avo­ta.

Lat­vi­jas te­ri­to­ri­jā at­ro­da­mie har­mo­nis­kie da­bas vei­do­ju­mi ir ba­zalts, gra­nīts, pie­jū­ras kvar­ca smil­tis, per­la­mutrs, dzin­tars. As­tro­lo­ģe teic, ka dzin­tars at­šķi­rī­bā no per­la­mut­ra, ku­ram ir in­di­vi­du­āla ie­dar­bī­ba, ie­tek­mē vi­su dzim­tu. Dzin­tars dar­bo­jas kā as­trā­lo šla­ku sa­vā­cējs un pla­ši tiek lie­tots baz­nī­cas ri­tu­ālos kā ne­ga­tī­vo strā­vo­ju­mu at­tī­rošs vī­raks. Sa­vu­kārt per­la­mutrs pa­līdz tā nē­sā­tā­jam asi­mi­lēt ie­vē­ro­ja­mas pār­mai­ņas, kad zūd ie­ras­tā dro­šī­bas iz­jū­ta un va­ja­dzīgs pa­pil­du spē­ka avots. Cil­vē­kiem, kas do­mā, ka dzī­vē nav pel­nī­ju­ši ne­ko la­bu, per­la­mut­ra krel­les, ja tās nē­sā vai­rā­kus mē­ne­šus, pa­lī­dzēs mai­nīt priekš­sta­tu par se­vi. Per­la­mutrs ir labs sa­bied­ro­tais emo­ci­onā­li ne­līdz­sva­ro­tiem cil­vē­kiem. Tas pa­lī­dzēs sa­kār­tot un no­mie­ri­nāt ha­otis­ko prā­tu. Sie­vie­tēm, kas cieš no aiz­vai­no­ju­ma, dus­mām, kau­na, skum­jām, per­la­mut­ra krel­les sa­dzie­dēs brū­ces ener­ģē­tis­ka­jā lau­kā. Al­la Bil­de pa­skaid­ro: «Aura cil­vē­ka ķer­me­ni pa­sar­gā no uz­bru­ku­miem glu­ži kā spil­vens no fi­zis­ka trie­cie­na. Šo auras spil­ve­nu ik pa lai­kam va­jag sa­bu­ži­nāt. Auras mai­go elas­tī­bu var uz­la­bot ar per­la­mut­ru. Šo pro­ce­dū­ru var veikt pats, bet la­bāk, ja to da­ra ak­mens ma­sie­ris.»

Uni­kā­lās jūr­ma­las smil­tis

Al­la Bil­de uz­ska­ta, ka Lat­vi­jā ik­vie­nam ir uni­kā­la ie­spē­ja dzie­di­nā­ties un at­jau­not or­ga­nis­ma spē­kus jūr­ma­las smil­tīs, kas ir pa­sa­kai­ni se­nas, pil­dī­tas ar gra­nī­ta un kvar­ca ga­ba­li­ņiem. Pē­tot pie­jū­ras smil­tis, pie šā­da se­ci­nā­ju­ma no­nā­ca arī Dr. phys. No­ra Vil­čin­ska Viļ­ņi jū­ras smil­tīs»). Pie­mē­ram, Spā­ni­jas plud­ma­lēs bal­tās smil­tis ir vei­do­ju­šās daudz vē­lā­kā vēs­tu­ris­kā pe­ri­odā, par ko lie­ci­na ta­jās at­ro­da­mie vul­kā­nis­kie pel­ni. «Mū­su jūr­ma­las smil­šu vib­rā­ci­ja at­bilst sirds rit­mam. Līdz ar to at­ra­ša­nās pie jū­ras vai kā­pās po­zi­tī­vi ie­dar­bo­jas uz mū­su sir­di un asins­ri­tes sis­tē­mu. Brī­dī, kad no jū­ras tu­vo­jas vil­nis, sirds­dar­bī­ba pa­stip­ri­nās. Tā ir fan­tas­tis­ka da­bas dzied­nie­cī­ba! Smil­tīs eso­šais gra­nīts no­ņem ner­vu sprie­dzi un vai­ro nau­das ener­ģi­ju. Šī ie­mes­la dēļ ban­ku fa­sā­de un grī­das ne­re­ti ir iz­lik­tas ar gra­nī­ta plāk­snēm. Bū­sim ie­vē­ro­ju­ši, ka ka­pos dau­dzi pie­mi­nek­ļi ir no gra­nī­ta. Tas ir tā­dēļ, lai aiz­gā­jējs sa­ņem­tu dvē­se­les mie­ru un ne­trau­cē­tu uz Ze­mes pa­li­ku­šos,» stās­ta eks­per­te.

Ak­mens sargs

Al­la Bil­de pa­stās­ta ga­dī­ju­mu, kas ilus­trē to, kā strā­dā as­tro­mi­ne­ra­logs, iz­vē­lo­ties klien­tam pie­mē­ro­tu ak­me­ni:

«Jauns vī­rie­tis lū­dza at­rast sie­vie­tei ak­me­ni, kas ne­stu lai­mi. Es lū­dzu pre­ci­zēt, kā­du lai­mi viņš vē­lē­tos dā­vi­nāt, jo lai­me ir dzi­ļi fi­lo­zo­fisks jē­dziens, kas jā­kon­kre­ti­zē. Pie­mē­ram, se­no ķī­nie­šu mā­cī­bas ne­ru­nā par pa­šu lai­mi, bet gan par lai­mes iz­jū­tu, to iz­prot šā­di:

var no­pirkt mā­ju, bet ne mā­jī­gu­mu;

var no­pirkt gul­tu, bet ne mie­gu;

var no­pirkt pulk­ste­ni, bet ne lai­ku;

var no­pirkt grā­ma­tu, bet ne zi­nā­ša­nas;

var no­pirkt stā­vok­li sa­bied­rī­bā, bet ne cie­ņu;

var sa­mak­sāt ār­stam, bet ne­var ie­gā­dā­ties ve­se­lī­bu;

var no­pirkt dvē­se­li, bet ne dzī­vi;

var no­pirkt sek­su, bet ne mī­les­tī­bu.

Ne­daudz pa­do­mā­jis, vī­rie­tis lū­dza iz­rau­dzī­ties ak­me­ni mā­jai, kas stip­ri­nā­tu dzim­tas pa­var­da iz­jū­tu, un sie­vie­te jus­tos mī­lē­ta, aiz­sar­gā­ta un ve­se­la.»

«Ak­mens - tas ir la­bā­kais draugs, ku­ram va­ja­dzī­ga uz­ma­nī­ba, mī­les­tī­ba, ko­mu­ni­kā­ci­ja un rū­pes. Mī­liet un sar­gā­jiet to! Un ak­mens jums at­bil­dēs. Sa­vu­kārt dā­va­na no mī­lo­šiem cil­vē­kiem - la­bā­kais, ko va­ru ie­teikt, jo ak­mens re­aģē uz mī­les­tī­bas un cie­ņas ener­ģi­ju, pie­slē­dzo­ties kon­krē­ta cil­vē­ka vib­rā­ci­jām,» sa­ka Al­la Bil­de.

*

AS­TRO­MI­NE­RA­LO­ĢI­JA

Aiz­sar­dzī­ba un at­balsts da­žā­dās si­tu­āci­jās

Gu­na Kār­kli­ņa

Ak­me­ņu (mi­ne­rā­lu, pus­dār­gak­me­ņu un dārg­ak­me­ņu) iz­vē­lei var būt da­žā­das pie­ejas. Pēc cil­vē­ka Sau­les zī­mes vien iz­vē­lē­ties nav ie­tei­cams, jo as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē ne­re­ti ie­zī­mē­jas pro­blē­mas un ak­tu­ali­tā­tes, ku­ras var ri­si­nāt, ņe­mot tal­kā pa­vi­sam ci­tus ak­me­ņus.

Ak­me­ņi ne ti­kai pil­da ta­lis­ma­na fun­kci­ju (sar­gā no ļau­nas acs, ne­lai­mēm, vai­ro tu­rī­bu), bet arī lab­vē­lī­gi ie­dar­bo­jas uz cil­vē­ka ve­se­lī­bu (ma­zi­na sā­pes, no­mie­ri­na, har­mo­ni­zē utt.) un rak­stu­ru (ma­zi­na vai pa­stip­ri­na kā­du rak­stu­ra ie­zī­mi, at­tur cil­vē­ku no pār­gal­vī­bas u.tml.). Tā­tad - vie­na no pie­ejām iz­vē­lē­ties ak­me­ņus kon­krē­tai dzī­ves si­tu­āci­jai. Tabulā piedāvājam vienkāršoto variantu - pēc vajadzības un Saules zīmēm.

Pub­li­kā­ci­jā iz­man­to­ti ma­te­ri­āli no «Ho­ro­sko­pu pa­sau­les» va­dī­tā­jas, pa­snie­dzē­jas Mā­ras Ošu­ro­kas lek­ci­jām.