IZZINI SEVI! Jautājums-atbilde: par zodiaka zīmju datumu robežām horoskopos

 
©Pixabay

Kā­pēc dau­dzos me­di­ju ho­ro­sko­pos nav no­rā­dī­tas zo­di­aka zīm­ju da­tu­mu ro­bežas?

Da­tu­mus no­rā­dīt nav īs­ti pa­rei­zi, jo Sau­le kon­krē­tā zo­di­aka zī­mē ne­iet tie­ši pus­nak­tī, kad mai­nās da­tu­mi. No rī­ta Sau­le vēl ir vie­nā zo­di­aka zī­mē, bet pēc­pus­die­nā jau var būt ie­gā­ju­si nā­ka­ma­jā. Līdz ar to in­for­mā­ci­ja būs mal­di­no­ša.

Da­ļa cil­vē­ku sa­ka: ho­ro­sko­pi ir muļ­ķī­bas, un tāds vie­dok­lis da­ļē­ji vei­do­jas no ļo­ti tri­vi­ālā pie­dā­vā­ju­ma pub­lis­ka­jā tel­pā. Pie­mē­ram, cil­vēks ir dzi­mis 26. mar­tā. Viņš se­ci­na: tā­tad - Auns. Vai tie­šām viss ir tik vien­kār­ši? Ne­būt ne. Sau­le kat­ru ga­du iet cau­ri vi­sām zo­di­aka zī­mēm, bet, pie­mē­ram, Auns var sāk­ties gan 20., gan 21. mar­tā, tas at­ka­rīgs no ga­da ga­ru­ma. Ja cil­vēks dzi­mis tu­vu ro­be­žai starp di­vām zo­di­aka zī­mēm, tad tās abas vi­ņu ie­tek­mēs. Tur­klāt pa­stāv ļo­ti daudz kom­bi­nā­ci­ju. Pat «Lat­lo­to», kur ir jā­uz­min pie­ci skait­ļi no 35, va­ri­an­tu ir mil­zums. As­tro­lo­ģi­jā, vei­do­jot ho­ro­sko­pu, vēr­tē des­mit ob­jek­tus (pla­nē­tas, Sau­li, Mē­ne­si, as­tro­lo­ģis­kos «pun­ktus»), 12 zo­di­aka zī­mes, as­cen­den­tu, un arī Mē­ness mez­gliem ir ie­tek­me. Tā­tad tie var būt dau­dzi mil­jo­ni va­ri­an­tu. Tie­ši tā­pēc at­rast di­vus vie­nā­dus cil­vē­kus prak­tis­ki nav ie­spē­jams. Vie­nī­gi tā­di va­rē­tu būt dvī­ņi, ku­ri pie­dzi­mu­ši ar ķei­zar­grie­zie­na ope­rā­ci­ju. Vi­ņiem būs ļo­ti vie­nā­di ho­ro­sko­pi. (Nu­me­ro­lo­gi teiks, ka pat šā­dos ga­dī­ju­mos vārds un uz­vārds var da­žā­di ie­tek­mēt vien­lai­kus dzi­mu­šo cil­vē­ku dzī­vi - aut.) Ta­ču ci­tā pulk­ste­ņa lai­kā vai nā­ka­ma­jā ga­dā ta­jā pa­šā da­tu­mā un lai­kā dzi­mu­ša­jam cil­vē­kam ho­ro­skops būs at­šķi­rīgs. Tur­klāt sva­rī­ga nav ti­kai tā zo­di­aka zī­me, ku­rā at­ro­das Sau­le, cil­vē­kam pie­dzim­stot, bet arī ci­tu de­bess ķer­me­ņu at­ra­ša­nās vie­tas ho­ro­sko­pā. Var būt tā, ka Sau­le ir Aunā, bet Mē­ness, pie­ņem­sim, Sva­ros vai Vē­zī. Tas no­zī­mē, šāds cil­vēks iz­tu­rē­sies ci­tā­di ne­kā ti­pisks Auns. Ja Mē­ness ir Strēl­nie­kā, tad var­būt ne­būs tik lie­las at­šķi­rī­bas, jo tās ir di­vas uguns zī­mes un abu ie­tek­mes ir da­ļē­ji lī­dzī­gas. To­ties, ja Mē­ness at­ra­dī­sies Vēr­sī vai Zi­vīs, kas ir pa­vi­sam ci­tas sti­hi­jas, tad at­šķi­rī­bas būs lie­las. Vis­maz psiho­emo­ci­onā­la­jā iz­paus­mē viņš vairs ne­būs ti­pisks Auns.

Ja vai­rā­kas pla­nē­tas at­ro­das vie­nā zī­mē, pie­mē­ram, Marss, Ve­ne­ra un Mer­kurs Vēr­sī, tad Vēr­ša zī­mes īpa­šī­bas iz­pau­dī­sies spē­cī­gi. (Zo­di­aka zīm­ju iz­paus­me ak­ti­vi­zē­jas at­ka­rī­bā no pla­nē­tas, ku­rā zī­me at­ro­das.)

Re­ti ir tā, ka cil­vē­ka as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē uz­svēr­ta ti­kai vie­na zo­di­aka zī­me. Tad, vis­ti­ca­māk, viņš ir dzi­mis sau­llēk­ta lai­kā un arī as­cen­dents ar Sau­li sa­krīt vie­nā zī­mē. Pie­mē­ram, dzim­ša­nas laiks ir 26. marts ap pulk­sten se­šiem, pus­sep­ti­ņiem no rī­ta, tu­vu sau­llēk­tam, tad as­cen­dents at­ra­dī­sies Auna zī­mē. Ja ša­jā lai­kā būs no­ti­ku­si Mē­ness fā­žu mai­ņa, tad arī Mē­ness būs Auna zī­mē. Bet pat tas vēl nav viss. Ja vēl kā­da pla­nē­ta at­ro­das Auna zī­mē, tas vēl vai­rāk pa­stip­ri­nās šīs vie­nas zo­di­aka zī­mes ie­tek­mi. Lūk, tad zī­me ir ak­cen­tē­ta un cil­vēks ir ti­pisks tās pār­stā­vis. Bet jā­at­gā­di­na vēl­reiz, ka bie­ži tā ne­ga­dās.

Vis­ne­ap­do­mī­gāk cil­vē­ki mēdz rī­ko­ties, iz­la­sot vis­pār­īgu zo­di­aka zī­mes rak­stu­ro­ju­mu un at­tie­ci­not to uz sa­vu pie­re­dzi. Pie­mē­ram, ja ne­veik­sme at­tie­cī­bās bi­ju­si ar Jau­na­vu, tā­tad - ne­dod die’s! - Jau­na­vas turp­māk ie­laist dzī­vē. Ja cil­vē­ki dzi­mu­ši vie­nā da­tu­mā, bet da­žā­dos ga­dos, tad si­tu­āci­ja vie­nā zo­di­aka zī­mē dzi­mu­ša­jiem pil­nī­gi ne­sa­kri­tīs. Va­rē­tu teikt - ja ap­de­dzi­nā­jā­ties ar vie­nu Jau­na­vu, tad nā­kam­reiz ne­bē­dziet no ci­tā ga­dā dzi­mu­šas Jau­na­vas!

Dzir­dēts arī, ka Skor­pi­oni tiek vēr­tē­ti kā cil­vē­ki ar at­rie­bī­gu rak­stu­ru. Kat­rai zo­di­aka zī­mei, ja tā ir ak­tī­va, var būt gan po­zi­tī­vas, gan ne­ga­tī­vas iz­paus­mes, ne ti­kai Skor­pi­onam. Ir zo­di­aka zī­mes, kas var at­šķi­rī­gi iz­paus­ties vī­rie­šiem un sie­vie­tēm. To var re­dzēt, iz­vei­do­jot pre­cī­zu ho­ro­sko­pu. Tā­pēc jā­zi­na arī cil­vē­ka dzim­ša­nas vie­ta un laiks, ko «ma­su ho­ro­sko­pos» ne­ņem vē­rā. Tie vai­rāk do­mā­ti iz­klai­dei, un me­di­ji tos pub­li­cē, jo ir pie­pra­sī­jums.

Kon­sul­tē­ja ser­ti­fi­cēts as­tro­logs un as­tro­noms Ju­ris Kau­liņš