PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Jautājums-atbilde: kad šķi­ras vis­bie­žāk?

 
©Pexels

Bri­tu dzel­te­nā pre­se savulaik nāca kla­jā ar at­klās­mi, ka jan­vā­rī pār­i strī­doties un šķi­roties vis­bie­žāk. Tiek mi­nēts, ka viens no ie­mes­liem ir pie­ņē­mums – jaun­ā ga­dā jā­sāk jaun­a dzī­ve. Šķir­ša­nās bie­žāk ne­kā ci­tos mē­ne­šos no­tie­kot arī de­cem­brī un mar­tā. Pē­tot ci­pa­ru skaid­ro­ju­mus, «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» sa­vu­kārt uz­gā­ja in­for­mā­ci­ju, ka jū­nijs, ga­da ses­tais mē­ne­sis, esot kā­zu un šķir­ša­nās mē­ne­sis.

Gribējām no­skaid­rot, vai pa­stāv li­kum­sa­ka­rī­bas starp lau­lī­bu šķir­ša­nu skai­tu kon­krē­tos ga­da mē­ne­šos, bet, iz­rā­dās, šā­di da­ti Lat­vi­jā ne­tiek ap­ko­po­ti - esot sa­rež­ģī­ti vei­dot sta­tis­ti­ku pa mē­ne­šiem.

An­gļu psiho­lo­gi uz­ska­ta, ka jan­vā­ra šķir­ša­nos pro­vo­ka­tors va­rē­tu būt gan Zie­mas­svēt­ku brīv­die­nu ra­dī­tais stress, gan svēt­ku dā­va­nām un pa­sā­ku­miem iz­lie­to­tās ne­būt ne ma­zās nau­das sum­mas un gan arī jau mi­nē­tais ie­gansts - jā­sāk jaun­a dzī­ve. Liel­bri­tā­ni­jā 48 pro­cen­ti cil­vē­ku, ku­ri šķi­ras jan­vā­rī, pēc pār­is ne­dē­ļām jau ie­sais­to­ties jaun­ās at­tie­cī­bās.

Zi­not nu­me­ro­lo­ģi­jā pie­ņem­to skait­ļu skaid­ro­ju­mu, var mek­lēt sa­ka­rī­bas, kā­pēc vēl­me šķir­ties uz­dzirk­ste­ļo jan­vā­rī, mar­tā un de­cem­brī un kā­lab feb­ru­ārī tiek at­rasts cits sir­dsā­ķī­tis. Jā­teic, ka ne nu­me­ro­lo­ģi­jā, ne as­tro­lo­ģi­jā ap­rē­ķi­ni ne­tiek veik­ti tik pri­mi­tī­vi, ka vis­iem uz­reiz at­bilst vie­ni un tie pa­ši da­ti, jo sva­rī­ga ir gan sa­de­rī­ba ar par­tne­ri, gan nu­me­ro­lo­ģi­jā un dzī­ves lī­ni­jā no­la­sā­mā in­for­mā­ci­ja kon­krē­tā dzī­ves pos­mā un vēl ci­ti no­sa­cī­ju­mi. Tā­pēc šī in­for­mā­ci­ja var no­de­rēt at­slo­dzei.

Skait­lis 1, kas at­bilst jan­vā­rim, ga­da pir­ma­jam mē­ne­sim, ir uz­ska­tāms par jaun­u sā­ku­mu un pār­mai­ņu lai­ku. Ak­ti­vi­tā­tes mē­ne­sis, kad var rī­ko­ties iz­lē­mī­gi.

Feb­ru­āris at­bilst skait­ļa 2 vib­rā­ci­jām, tas ir laiks, kad jā­at­tīs­ta sa­dar­bī­ba un drau­dzī­ba. Mē­ne­ša ak­tu­ali­tā­te: par­tne­rī­ba vai lau­lī­ba.

Marts, tā­tad at­tie­cī­gi skait­lis 3, ir laiks, kad var mek­lēt un ie­gūt jaun­us drau­gus. Šī mē­ne­ša ak­tu­ali­tā­te: sa­bied­ris­kā dzī­ve un iz­klai­des. Arī de­cem­bra, ga­da 12. mē­ne­ša, ci­pa­ru sum­ma ir 3. At­se­viš­ķi vēr­tē­jot, 1 no­zī­mē in­di­vi­du­ali­tā­ti, bet 2 - par­tne­rī­bu. Cik vieg­li to var ap­vie­not?

Jū­nijs jeb skait­lis 6: vai­rāk uz­ma­nī­bas jā­vel­ta ģi­me­nei, mā­jai, tu­vā­ka­jai sa­bied­rī­bai. Šis esot kā­zu un šķir­ša­nās mē­ne­sis.