TESTS! Nu­me­ro­lo­ģis­kā zī­lē­ša­na: no­skaid­ro at­bil­di uz ak­tu­ālu jau­tā­ju­mu!

 
©Pixabay

Klāt va­sa­ras saul­grie­žu laiks, un kā­lab gan, va­sa­ras va­ka­rā va­ka­rē­jot ar drau­giem vai ra­di­nie­kiem, ne­pa­mē­ģi­nāt nu­me­ro­lo­ģis­ko zī­lē­ša­nu ar ci­pa­riem? Jā­prot ti­kai at­šif­rēt, ko tie stās­ta. «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» maz­liet pa­lī­dzēs iz­tul­kot skait­ļu va­lo­du, to­mēr uz­sver, ka šī ir iz­klai­de lai­ka īsi­nā­ša­nai gai­ša­jās va­sa­ras no­va­ka­rēs.

KO VAR UZ­ZI­NĀT? Tiek iz­man­to­ti ci­pa­ri no 1 līdz 9. Šā­dā vei­dā ie­gū­tās at­bil­des at­tie­cas uz tu­vā­ko nā­kot­ni. Ar tes­tā iz­ma­to­to ci­pa­ru pa­lī­dzī­bu var no­skaid­rot sa­vas iz­re­dzes, bet ti­kai īsam lai­ka pos­mam - tas ne­var būt ga­rāks par vie­nu mē­ne­si.

KĀ JAU­TĀT? Jau­tāt va­jag par kā­du sva­rī­gu lie­tu, dar­bu, pro­jek­tu, ku­ru esat jau uz­sā­ku­ši, ne­vis ti­kai ie­ce­rē­ju­ši. Jau­tā­jums jā­for­mu­lē pēc ie­spē­jas kon­krē­tāk, va­do­ties no jū­su re­ālās si­tu­āci­jas no­teik­ta­jā brī­dī. Ne­va­jag fan­ta­zēt, kā bū­tu, ja bū­tu! Pie­mē­ram, ja gri­bat ie­pa­zī­ties, tad ne­va­jag jau­tāt: «Kad es ap­pre­cē­šos?», tā­pēc ka ie­gū­tā at­bil­de, vis­ti­ca­māk, ne­at­bil­dīs re­ali­tā­tei. Ja jūs ar kā­du jau tie­ka­ties, jums ir no­piet­nas at­tie­cī­bas, tad va­rat jau­tāt tā: «Vai N ma­ni bil­di­nās?», «Vai N pie­kri­tīs ma­nam bil­di­nā­ju­mam?» Jo kon­krē­tāk būs for­mu­lēts jau­tā­jums, jo pre­cī­zā­ku un «lie­tas ap­stāk­ļiem» at­bil­sto­šā­ku at­bil­di sa­ņem­siet.

KĀ RĪ­KO­TIES? Jā­sa­ga­ta­vo de­vi­ņas la­pi­ņas, jā­uz­rak­sta uz tām ci­pa­ri no 1 līdz 9 (uz kat­ras la­pi­ņas - viens ci­pars). Pēc tam ie­lie­ciet tās, kur sirds tī­ko - kaut ce­pu­rē, kaut gro­zi­ņā vai lā­dī­tē. Var iz­man­tot arī lo­to mu­ci­ņas, ku­ras ie­vie­to mai­si­ņā. Viss ir sa­ga­ta­vots! Uz­do­diet jau­tā­ju­mu, ne­ska­to­ties iz­vel­ciet la­pi­ņu vai mu­ci­ņu un iz­la­siet ci­pa­ram at­bil­stī­go at­bil­di!

1. Lie­ta, par ku­ru jau­tā­jat, ir pil­nī­gi ie­spē­ja­ma. Tā var ie­likt pa­ma­tu pa­vi­sam ci­tam, jaun­am vir­zie­nam jū­su dzī­vē un mai­nīt paš­rei­zē­jos ap­stāk­ļus.

2. Vis­ti­ca­māk, nāk­sies iz­vē­lē­ties starp di­viem ie­spē­ja­miem va­ri­an­tiem, bet tas sa­vu­kārt aiz­ka­vēs jū­su plā­nu īs­te­no­ša­nu.

3. Ir la­bas ie­spē­jas re­ali­zēt to, ko gri­bat sa­gai­dīt. Tā lie­ta, par ku­ru jau­tā­jat, ir uz­sāk­ta veik­smī­gi un ta­gad at­tīs­tī­sies pa­ti. Lai pa­stei­dzi­nā­tu ie­sāk­tā no­ve­ša­nu līdz ga­lam, jums to­mēr va­ja­dzē­tu iz­rā­dīt uz­stā­jī­bu un ne­at­lai­dī­bu.

4. Ja jau­tā­jat par kaut ko, kas paš­laik iz­si­tis no ie­ras­tā līdz­sva­ra (pie­mē­ram, sa­sli­māt un gri­bat no­skaid­rot, vai tu­vā­ka­jā lai­kā ve­se­lī­ba uz­la­bo­sies, vai arī sa­strī­dē­jā­ties un gri­bat uz­zi­nāt, kā at­ri­si­nā­sies kon­flikts), tad ci­pars 4 no­rā­da uz si­tu­āci­jas sta­bi­li­zā­ci­ju. Ja jau­tā­jat par to, kam vēl ti­kai va­ja­dzē­tu no­tikt, at­tīs­tī­ties (pie­mē­ram, vai gai­dāms pa­aug­sti­nā­jums dar­bā), tad skait­lis 4 no­rā­dīs uz stag­nā­ci­ju un vil­ci­nā­ša­nos. Ta­ču tas ne­no­zī­mē ka­te­go­ris­ku «nē», vien jā­pa­cie­šas un jā­no­gai­da.

5. Jū­su pro­blē­mā var no­tikt ne­gai­dī­tas iz­mai­ņas, diem­žēl slik­tā­ka­jā vir­zie­nā. Kat­rā zi­ņā paš­rei­zē­jais stā­vok­lis, si­tu­āci­ja tiks iz­jauk­ta, mai­nī­ta. Ie­spē­ja­mi zau­dē­ju­mi, ne­gai­dī­ta plā­nu mai­ņa vai pat pār­trauk­ša­na, ne­gai­dī­tas šķir­ša­nās. Ci­pars 5 var brī­di­nāt par ie­spē­ja­mu ne­ap­do­mī­gu, ne­prā­tī­gu rī­cī­bu vai rī­ko­ša­nos afek­ta stā­vok­lī. Vē­lāk to var nāk­ties no­žē­lot.

6. Jū­su plā­ni īs­te­no­sies bez aiz­ķer­ša­nās, un ie­ce­rē­to sa­snieg­siet bez šķēr­šļiem. Tur­klāt re­zul­tāts būs līdz­vēr­tīgs tam, cik spē­ka vai lī­dzek­ļu ie­gul­dī­jāt šī mēr­ķa sa­snieg­ša­nai. Ie­spē­ja­mi kaut kā­di no­ti­ku­mi, kas sais­tī­ti ar jū­su ģi­me­ni vai tā­lā­kiem brau­cie­niem. Var pie­ļaut, ka va­ja­dzēs iz­da­rīt iz­vē­li vai arī kļūt par kā­da cil­vē­ka par­tne­ri, ne­vis rī­ko­ties vie­nat­nē.

7. Nāk­sies pār­va­rēt grū­tī­bas, iz­man­to­jot vil­tī­bas un tri­kus, vai arī kā­du lai­ku at­ras­ties ne­no­teik­tā stā­vok­lī - ne šis, ne tas. Ja jau­tā­jat par kā­das jau uz­sāk­tas lie­tas at­ri­si­nā­ju­mu, tad, vis­ti­ca­māk, ie­gu­vums būs ma­zā­kas ne­kā iz­tē­rē­tais laiks, spēks, ener­ģi­ja un lī­dzek­ļi. Var­būt ie­gu­vums, pa­nā­ku­mi būs ti­kai da­ļē­ji, to­ties sa­ņem­siet vēr­tī­gu pie­re­dzi.

8. Paš­rei­zē­jā si­tu­āci­ja at­tīs­tī­sies strau­ji, pa­āt­ri­nā­tā tem­pā vai arī ar du­bul­tu jau­du. Va­rat ie­gūt vēr­tī­gas ie­ma­ņas un zi­nā­ša­nas, sa­ņemt kā­du ap­bal­vo­ju­mu vai at­zi­nī­bu par sa­vu ie­gul­dī­ju­mu vai arī no­pel­nīt nau­du. Ta­ču ja jū­su no­do­mi bi­ju­ši ne­jau­ki, tad sods būs du­bults.

9. Lie­ta tu­vo­jas no­slē­gu­mam. Pa­vi­sam drīz gai­dāms re­zul­tāts, kurš var būt gan ie­prie­ci­nošs, gan ne­pa­tī­kams. Lai viss beig­tos veik­smī­gi, jā­rī­ko­jas uz­ma­nī­gi un tāl­re­dzī­gi. Paš­laik gal­ve­nais ir ne­vis no­ti­ku­mi (ār­ējais fak­tors), bet jē­ga tam, ko da­rāt (iek­šē­jais fak­tors). Sva­rī­gi sa­prast, ko da­rāt un ko gri­bat sa­sniegt, ne­vis lau­zīt gal­vu par to, kā tas iz­ska­tās vai iz­do­das. Bū­tisks ir arī jū­su no­ska­ņo­jums, emo­ci­jas un fi­zis­kās sa­jū­tas.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!