PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Skais­tum­kop­ša­nā ir sva­rī­gi ie­vē­rot Mē­ness fā­zes

 
©Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency

Lai sa­snieg­tu vē­la­mo efek­tu, skais­tum­kop­ša­nā ir sva­rī­gi ie­vē­rot Mē­ness fā­zes un tā at­ra­ša­nos zo­di­aka zī­mēs. Zi­not šos «kni­fi­ņus», ie­spē­jams uz­la­bot iz­ska­tu un līdz ar to arī lab­sa­jū­tu.

Dzī­ves un ēša­nas re­žīms

«Āda ir cil­vē­ka lie­lā­kais or­gāns, kas dar­bo­jas vie­no­tā sis­tē­mā ar pā­rē­jiem or­gā­niem un pa­līdz mū­su ķer­me­nim tikt ga­lā ar to, ko tas uz­ņē­mis gan ar pār­ti­ku, gan ci­tā­di. Ādas stā­vok­lis lie­lā mē­rā at­ka­rīgs no at­in­dē­jo­šo un at­tī­ro­šo or­gā­nu - nie­ru un ak­nu - dar­bī­bas. Vis­la­bāk ādas un or­ga­nis­ma vis­pā­rē­jo stā­vok­li uz­la­bot ne­vis ar kos­me­to­lo­ģis­ka­jām pro­ce­dū­rām, bet gan ar ēša­nas un dzī­ves­vei­da re­gu­lē­ša­nu at­bil­sto­ši as­tro­lo­ģis­ko sti­hi­ju sa­da­lī­ju­mam ho­ro­sko­pā,» ir pār­lie­ci­nā­ta ser­ti­fi­cē­ta as­tro­lo­ģe Lī­ga Šī­ro­na.

Mē­ness zo­di­akā

«Ko­pē­jie ie­tei­ku­mi par kos­me­to­lo­ģis­ko pro­ce­dū­ru veik­ša­nu gal­ve­no­kārt būs at­ka­rī­gi no Mē­ness cik­la un Mē­ness at­ra­ša­nās kon­krē­tā zo­di­aka zī­mē, ma­zāk - no kat­ra in­di­vi­du­ālās as­tro­lo­ģis­kās kar­tes. Ko­pē­jā li­kum­sa­ka­rī­ba: augo­ša Mē­ness cik­la lai­kā (no sā­ku­ma līdz piln­mē­ness fā­zei) or­ga­nisms uz­ņem to, kā tam trūkst, tā­tad ša­jā pe­ri­odā la­bāk veikt kos­me­to­lo­ģis­kās pro­ce­dū­ras, ku­ru mēr­ķis ir dot or­ga­nis­mam kaut ko klāt - lu­ti­nāt se­vi ar ba­ro­jo­šiem krē­miem, skā­bek­ļa mas­kām, vi­ta­mī­nu un ci­tām pro­ce­dū­rām. Sa­vu­kārt tad, kad Mē­ness sāk dilt (no piln­mē­ness ie­stā­ša­nās brī­ža līdz jaun­ā Mē­ness cik­la sā­ku­mam), or­ga­nisms ori­en­tēts uz at­brī­vo­ša­nos no tā, kas tam lieks. Tas ir veik­smīgs laiks at­tī­ro­šām pro­ce­dū­rām (ta­jā skai­tā arī ma­ti­ņu lik­vi­dē­ša­nai), po­ru tī­rī­ša­nai, šlak­vie­lu iz­va­dī­ša­nai utt.,» stās­ta as­tro­lo­ģe. Par pa­šu ādu as­tro­lo­ģi­jā vis­vai­rāk at­bil­dī­ga Sva­ru zī­me, bet tās rag­vei­da virs­kār­tu (tā­pat kā na­gus un cie­tās struk­tū­ras) pār­val­da Me­žā­ža zī­me - šīs tad bū­tu di­vas vis­pie­mē­ro­tā­kās zī­mes jeb­ku­ra vei­da ādas pro­ce­dū­rām, pro­tams, ie­vē­ro­jot Mē­ness cik­la li­kum­sa­ka­rī­bas. Lab­vē­lī­ga būs arī Vēr­ša zī­mes ie­dar­bī­ba, tās pār­zi­ņā - vi­su vei­du fi­zis­kā kon­tak­ta ma­sā­žas.

Kas «pie­stāv» ta­vam ho­ro­sko­pam

Vis­skais­tā­kais cil­vē­kā, ne­at­ka­rī­gi no zo­di­aka zī­mes, ir mir­dzo­šas acis, sa­vu­kārt mir­dzo­šas acis var ie­gūt har­mo­nis­kā die­nu ri­tu­mā, no po­zi­tī­vas at­tiek­smes pret dzī­vi un ie­mī­lē­ša­nās. Bet, ja no­piet­ni - tad, ru­nā­jot par skais­tu­mu un gau­mi, sie­vie­šu ho­ro­sko­pos ir jā­ņem vē­rā ne­vis Sau­les at­ra­ša­nās zo­di­aka zī­mē, bet gan Ve­ne­ras no­vie­to­jums. Šī pla­nē­ta vei­do skais­tu­ma fi­zio­lo­ģis­ko fo­nu. Val­da uz­skats, ka sie­vie­te ir vis­ap­bu­ro­šā­kā tad, kad vi­ņas in­di­vi­du­āla­jā as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē Ve­ne­ra at­ro­das ta­jā pa­šā zo­di­aka zī­mē, kur Sau­le. To­mēr pa­vi­sam vien­no­zī­mī­gi to ap­gal­vot ne­var. Tur­pi­nā­ju­mā par to, kā Ve­ne­ra - skais­tu­ma, gau­mes un mī­les­tī­bas pla­nē­ta - «uz­ve­das» da­žā­dās zo­di­aka zī­mēs.

Ve­ne­rai Aunā pie­stā­vēs «kau­jas» krā­so­jums, kas iz­ceļ vi­ņas ap­ņē­mī­bu - sar­ka­nas lū­pas un košs, pār­lie­ci­nošs mei­kaps.

Ve­ne­ra Vēr­sī - mie­rī­gi to­ņi, ļo­ti kla­sis­kas krā­sas, kas pie­ska­ņo­tas ma­tu un acu krā­sai, pie­vil­cīgs un mie­rīgs kop­tēls.

Ve­ne­ra Dvī­ņos - ja vi­ņai vis­pār ir laiks uz­krā­so­ties, tad drī­zāk stei­gā un ar to, kas ga­dās pie ro­kas. Bie­žāk de­ko­ra­tī­vā kos­mē­ti­ka ne­maz ne­pa­tīk, ik­die­nā ne­lie­to, la­bāk jū­tas ar svai­gi maz­gā­tu se­ju un ma­tiem.

Ve­ne­rai Vē­zī pa­tīk pie­sā­ti­nā­ti to­ņi. De­ko­ra­tī­vo kos­mē­ti­ku drī­zāk lie­tos maz, bet gau­mī­gi. Ak­cen­tēs gal­ve­no pie­vil­cī­bas jos­lu se­jā - acis vai mu­ti, vai pie­ri, pā­rē­jo at­stā­jot ēnā. Iz­vē­las no­tu­rī­gu lū­pu krā­su un arī iz­tu­rī­gu acu tu­šu, jo... acis bie­ži ir slap­jā vie­tā.

Ve­ne­rai Lau­vā rak­stu­rīgs te­at­rāls, ne­re­ti pār­spī­lēts grims, iz­celts se­jā viss, kas vien iz­ce­ļams, tur­klāt vien­lai­kus. Daudz un lab­prāt spē­lē­jas ar gri­ma ie­spē­jām, kat­ru die­nu vei­do­jot sa­vu tē­lu ci­tā­du, tā­pēc pa­ti pie­ska­ņo­jas šo­dien uz­zī­mē­ta­jai se­jai. Kos­mē­ti­kas ar­se­nāls plašs, vē­lams - ar pa­zīs­ta­miem un dār­giem bren­diem.

Ve­ne­ra Jau­na­vā - drī­zāk pie­ti­cī­ga de­ko­ra­tī­vās kos­mē­ti­kas lie­to­ša­nā, pa­ras­ti ap­ro­be­žo­jas ar acu zī­mu­li vai tu­šu un lū­pu spī­du­mu. Ja ir ādas pro­blē­mas, rū­pī­gi mē­ģi­na tās no­tu­šēt ar ko­ri­ģē­jo­šo krē­mu. Ta­ču daž­kārt de­ko­ra­tī­vās kos­mē­ti­kas vi­ņas skais­tum­kop­ša­nas lī­dzek­ļu plauk­tā ne­maz nav.

Ve­ne­ra Sva­ros - gau­mes un sti­la die­vie­te. Ļo­ti la­ba ie­dzim­ta iz­jū­ta par kat­ra kos­mē­tis­kā lī­dzek­ļa lie­to­ša­nas pa­rei­zo vie­tu un vei­du. Ga­ta­va stun­du pa­va­dīt pie spo­gu­ļa, lai ti­kai iz­ska­tī­tos da­bis­ka. Prot da­bas do­to skais­tu­mu gan iz­celt, gan pie­klu­si­nāt pēc va­ja­dzī­bas. Plašs kos­mē­tis­ko lī­dzek­ļu klāsts kat­ram dzī­ves ga­dī­ju­mam, arī drau­dze­nēm.

Ve­ne­ra Skor­pi­onā - lik­te­nī­gās sie­vie­tes tē­lam at­bil­sto­ša kos­mē­ti­ka un tās iz­man­to­jums. Tur­klāt lik­te­nī­ga­jai sie­vie­tei pie­stāv pat no­te­cē­ju­si acu tu­ša un iz­smē­rē­ta lū­puk­rā­sa. Dzi­ļie, asins­krā­su at­gā­di­no­šie to­ņi.

Ve­ne­ra Strēl­nie­kā ik­die­nā kos­mē­ti­ku lie­tos mi­ni­mā­la­jā ne­pie­cie­ša­ma­jā lī­me­nī, bet uz svēt­kiem un bal­lī­tēm sa­po­sī­sies tā, ka vis­iem mu­tes pa­liks va­ļā. Ga­ta­va iz­mē­ģi­nāt ar­vien jaun­us kos­mē­ti­kas vei­dus, tā­pēc ar­se­nāls vi­ņai diez­gan plašs, pras­mes un lai­ka to adek­vā­ti lie­tot - kā ku­ru rei­zi.

Ve­ne­rai Me­žā­zī de­ko­ra­tī­vā kos­mē­ti­ka ir, ik­die­nā tiek gan diez­gan rū­pī­gi uz­lik­ta, gan no­ņem­ta, diem­žēl tā iz­ska­tās tā­pat kā va­kar, pirms ga­da vai div­des­mit ga­diem. Ļo­ti kon­ser­va­tī­va kos­mē­ti­kas lie­to­ša­nas pa­ra­du­mos - vie­na un tā pa­ti krā­sa un mar­ka.

Ve­ne­ra Ūdens­vī­rā - ne­or­di­nā­ra at­tiek­sme pret dzī­vi iz­rai­sa arī tā­du pa­šu at­tiek­smi pret de­ko­ra­tī­vo kos­mē­ti­ku. Var to ne­lie­tot vis­pār, var lie­tot ti­kai tu­šu vai lū­puk­rā­su, ta­ču drī­zāk kā­dā ne­pa­ras­tā vei­dā - kā pun­kti­ņu, ie­zī­mē­jot ti­kai skrop­stu apakš­ējo ma­lu vai ci­tā­di iz­ce­ļo­ties no pe­lē­kās ma­sas.

Ve­ne­ra Zi­vīs - sap­ņai­nu, pas­te­ļu to­ņu pil­ni de­ko­ra­tī­vās kos­mē­ti­kas ma­ci­ņi. Mil­zu ne­kār­tī­ba kos­mē­ti­kas plauk­tā, sen bei­gu­šies ter­mi­ņi, ie­sāk­ti pa­rau­dzi­ņi, iz­lie­to­tās va­tes pi­ci­ņas... un tam pār­i sie­viš­ķī­gi smai­do­ša un sil­ta e­ne­ra Ziv­ju zī­mē.

«Rei­zi mē­ne­sī var se­vi pa­lu­ti­nāt, do­do­ties uz skais­tum­kop­ša­nas ka­bi­ne­tu, kad spe­ci­ālists no­vēr­tēs ādas stā­vok­li un ie­teiks pie­mē­ro­tā­ko pro­ce­dū­ru. Vis­iem vie­na re­cep­te ne­der. Ja nav pār­lie­cī­bas par pa­šas zi­nā­ša­nām, tad jā­kon­sul­tē­jas ar spe­ci­ālis­tiem,» sa­ka kos­me­to­lo­ģe Gi­ta Vi­len­so­ne. «Ir ga­dī­ju­mi, kad ma­nas dā­mas, iz­vē­lo­ties de­ko­ra­tī­vo kos­mē­ti­ku, cen­šas ie­vē­rot, kā­dā as­tro­lo­ģis­ka­jā zī­mē ir dzi­mu­šas. Man pa­šai pa­tīk spil­gti pret­sta­ti, un, iz­rā­dās, tas ir arī rak­stu­rīgs ma­nai as­tro­lo­ģis­ka­jai Auna zī­mei. To­mēr ne­at­ka­rī­gi no zo­di­aka zī­mes pa­ma­tu pa­mats se­jas kop­ša­nā ir to­nā­lā krē­ma iz­vē­le. Sa­vu­kārt ar acu ēnām ir ie­spē­jams va­ri­ēt, kom­bi­nēt un spē­lē­ties pēc pa­ti­kas. Dros­mī­gā­kās pa­šas at­ra­dīs sev tī­ka­mā­kās kom­bi­nā­ci­jas, ci­tas var kon­sul­tē­ties ar drau­dze­nēm vai spe­ci­ālis­tiem. Ēnas, ku­rās ir daudz per­la­mut­ra, ne­re­ti acīm liek iz­ska­tī­ties sa­rau­dā­tām. Bet, ja uz aug­šē­jā plak­sti­ņa ār­ējās ma­las treš­da­ļas uz­klā­siet ne­daudz sār­to ēnu, tas at­dzī­vi­nās acis un pa­da­rīs ska­tie­nu mir­dzo­šā­ku. Pēc va­ja­dzī­bas var lie­tot vai ne­lie­tot acu zī­mu­li. Skrop­stu tu­šu lie­to gan­drīz kat­ra sie­vie­te. Ja kād­reiz gri­bas iz­mē­ģi­nāt ko in­te­re­san­tu, do­do­ties uz pa­sā­ku­mu, tad skrop­stas var krā­sot kā pa­ras­ti (ar mel­nu vai brū­nu tu­šu) un ti­kai pa­šus skrop­stu ga­li­ņus ār­ējā treš­da­ļā no­krā­sot ci­tā krā­sā, pie­mē­ram, zi­lā, za­ļā vai ro­zī­gi sar­ka­nā. Tu, pie­mē­ram, esi Ūdens­vīrs, un es jau re­dzu, ka vai nu gri­bē­si ļo­ti ak­cen­tēt sa­vas acis, vai arī ne­krā­so­sies vis­pār. Tā­tad zvaig­znes ne­me­lo. Kos­me­to­lo­ģi­jā se­jas ādas kop­ša­nu iz­vē­las at­ka­rī­bā no ādas ti­pa, stā­vok­ļa un in­di­vi­du­āla­jām vēl­mēm. Tau­kai­nai ādai va­ja­dzī­gas re­gu­lā­ras at­tī­rī­ša­nas un nor­ma­li­zē­jo­šas pro­ce­dū­ras. Nor­mā­lai ādai ne­pie­cie­ša­ma mit­ri­nā­ša­na, ba­ro­ša­na un pēc va­ja­dzī­bas - arī at­jau­no­ša­na. Sau­sai ādai no­de­rēs in­ten­sī­va ba­ro­ša­na un mit­ri­nā­ša­na, un re­ģe­ne­rā­ci­ja, ja sa­sniegts no­teikts brie­dums un pa­rā­dās krun­ci­ņas. Un tas, ma­nu­prāt, der pil­nī­gi vi­sām ho­ro­sko­pa zī­mēm. Dau­dzas dā­mas dzir­dē­ju­šas, ka vak­sā­ci­ju va­ja­dzē­tu veikt dil­sto­šā Mē­ne­sī, bet re­tā tam strik­ti se­ko līdz­i. Se­vi pa­lu­ti­nāt ar mas­kām un se­jas pī­lin­gu var kat­ru ne­dē­ļu, un es uz­ska­tu, ka nav ne­pie­cie­ša­mī­bas ana­li­zēt, vai esi Uguns, Ūdens, Gai­sa vai Ze­mes sti­hi­jas sie­vie­te. To var da­rīt gan mā­jās, gan ka­bi­ne­tā. Zie­mas pe­ri­odā se­jas pī­lin­gu ne­va­ja­dzē­tu veikt pā­rāk bie­ži - zie­mā to var da­rīt rei­zi di­vās ne­dē­ļās.»

Pub­li­kā­ci­jā iz­man­to­ti arī ma­te­ri­āli no «www.dve­se­le.lv»

 

Rīgas namu pārvaldnieks