Astroloģija uzņēmējdarbībā

 
©Ekrānšāviņš no avīzes

Ne­kad nav tik slik­ti, lai lie­tas la­bā ne­va­rē­tu kaut ko darīt. Ja vien gri­bam un zi­nām, ko un kā. Ja arī uzņēmu­ma as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē ir pro­ble­mā­tis­kas kombi­nā­ci­jas vai arī gai­dāms sa­rež­ģīts gads, vien­al­ga fak­tis­ki vien­mēr var at­rast po­zi­tī­vos mo­men­tus.

Ide­ālu nav

Ide­ālā pa­mat­ho­ros­ko­pa, ide­ālā ga­da vai ide­ālās die­nas faktis­ki ne­maz nav. De­be­sīs vien­mēr būs kā­das sa­sprin­gtas kom­bi­nā­ci­jas, un tās tā vai ci­tā­di at­spo­gu­ļo­sies uz­ņē­mu­ma dar­bā. Pēc ie­spē­jas la­bā­ka da­tu­ma iz­vē­le ie­dod la­bā­ku ceļavē­ju, bet ne­ga­ran­tē ab­so­lū­tu veik­smi vi­su lai­ku. Ar la­ba da­tu­ma iz­vē­li ie­spē­jams ga­ran­tēt pro­gno­zē­ja­mī­bu, bet sliņķis un muļ­ķis var sa­gan­dēt arī la­bu da­tu­mu.

Tā­tad gal­ve­nais - mē­ģi­nāt iz­da­rīt vi­su, lai jau lai­kus nodroši­nā­tos, iz­man­to­tu la­bās ie­spē­jas un cen­stos iz­vai­rī­ties no ie­spē­ja­mām pro­blē­mām.

Gads, mē­ne­sis un die­na

Biz­ne­sa as­tro­lo­ģi­jā tā­pat kā cil­vē­ka per­so­nī­bas ana­lī­zē svarīgs ir pa­mat­ho­ros­kops. As­tro­lo­ģis­kās me­to­di­kas un pieejas, kā tas tiek vei­dots, ir at­šķi­rī­gas, ta­jās neiedziļināsimies, tā­pat as­tro­lo­giem ir arī sa­vi kni­fi un cunftes no­slē­pu­mi.

Ta­ču jeb­ku­rā ga­dī­ju­mā uz­ņē­mu­ma pmat­ho­ros­ko­pā ir redzamas fir­mas ie­spē­jas un ris­ki, un vis­pirms jā­iz­ana­li­zē tie. Nā­ka­mais sva­rī­gais so­lis - ap­lū­kot fir­mas as­tro­lo­ģis­ko ga­da cik­lu jeb so­lār­ho­ros­ko­pu. Šos pe­ri­odus bū­tu vē­lams ska­tīt ne ti­kai ga­du, bet pat di­vus vai trīs uz priekš­u, lai varē­tu iz­vē­lē­ties pri­ori­tā­tes un at­tīs­tī­bas stra­tē­ģi­jas. Piemēram, ja fir­ma pie­da­lās valsts vai paš­val­dī­bu pasūtījumu kon­kur­sos, tad, zi­not, ka nā­ka­ma­jā ga­dā tam ir lab­vē­līgs pe­ri­ods, ie­spē­jams lai­kus sa­ga­ta­vo­ties. Vai, piemē­ram, ra­žo­ša­nas at­tīs­tī­bai ne­pie­cie­šams ņemt kre­dī­tu. Ša­jā ga­da cik­lā sa­ru­nām ar fi­nan­šu ie­stā­dēm ir lab­vē­līgs laiks, bet nā­ka­ma­jā ne - tas no­zī­mē, ka ar sa­ru­nām vai nu jā­pa­stei­dzas, vai tās jā­at­liek vēl uz ga­du. Tā­pat ar fi­li­āļu atvēr­ša­nu, kad­ru sa­stā­va pa­pil­di­nā­ša­nu, per­so­nā­la izglītošanu u.c. lie­tām - vē­lams iz­man­tot lab­vē­lī­gos periodus, ne­vis iet pret strau­mi un cī­nī­ties ar grū­tī­bām.

Ban­krots iet se­cen

Mēdz būt uz­ņē­mu­mi, ku­ru pa­mat­ho­ros­ko­pos jau ir iekodētas pro­ble­mā­tis­kas kom­bi­nā­ci­jas, kas no­rā­da uz cīņu par ek­sis­ten­ci un pat ie­spē­ja­mo ban­kro­tu. To­mēr bankro­ta kom­bi­nā­ci­jas (pār­sva­rā ar blo­ķē­jo­šiem as­pek­tiem ie­sais­tās Sa­turns un Plū­tons) ne vien­mēr tie­ši to arī no­zī­mē. Vai, pre­cī­zāk sa­kot, - pa­stāv ie­spē­jas mē­ģi­nāt lie­tas la­bā kaut ko da­rīt. Kā pie­mē­ru va­ru mi­nēt vie­nu ļo­ti spil­gtu gadī­ju­mu. Eko­no­mis­kās krī­zes pī­ķa stun­dā kon­sul­tā­ci­ju apmek­lē­ja kāda būv­nie­cī­bas uz­ņē­mu­ma īpaš­nieks. No­za­rē bi­ja katastro­fā­la le­jup­slī­de, tir­gus sa­bru­cis, arī uz­ņē­mu­ma astrolo­ģis­ka­jā kar­tē bi­ja pro­ble­mā­tis­kas kom­bi­nā­ci­jas, un pār­is no tām no­rā­dī­ja uz ie­spē­ja­mu ban­kro­tu. Uz­ņē­mē­jam bi­ja jā­iz­lemj - slēgt fir­mu vai mē­ģi­nāt iz­dzī­vot. Neraugoties uz vis­no­taļ pro­ble­mā­tis­ka­jām kom­bi­nā­ci­jām, la­bi stā­vok­ļi uz­ņē­mu­ma kar­tē bi­ja sais­tī­bā ar ār­ze­mēm un jaun­āka­jām teh­no­lo­ģi­jām. Sa­ru­nā at­klā­jās, ka ir va­ri­ants no ār­val­stīm im­por­tēt Lat­vi­jā maz iz­pla­tī­tas teh­no­lo­ģis­kas ierīces. Uz­ņē­mums sā­ka strā­dāt ša­jā vir­zie­nā, un dar­bī­ba ne­bi­ja jā­iz­beidz. Ja ie­spē­jas ne­iz­man­to­tu, tad, vis­ti­ca­māk, krī­ze ne­tik­tu pār­dzī­vo­ta.

Vi­su iz­šķir kad­ri?

Ir uz­ņē­mu­mi, ku­riem kad­ru jau­tā­ju­mi ir bū­tis­ki - vai nu ar per­so­nā­lu bie­ži ro­das pro­blē­mas, tas ne­strā­dā ar pil­nu atdevi, la­bi sa­ga­ta­vo­tos dar­bi­nie­kus aiz­vi­li­na kon­ku­ren­ti, vai vis­pār ir grū­ti at­rast cil­vē­kus. Ta­jā pa­šā lai­kā ir uzņēmu­mi, ku­riem kad­ru jau­tā­ju­mi gal­vas­sā­pes ne­sa­gā­dā, viss no­tiek da­bis­ki un bez pro­blē­mām. To­mēr fir­mas ga­du cik­los dar­bi­nie­ku jau­tā­jums lai­ku pa lai­kam ak­ti­vi­zē­jas. Ir pe­ri­odi, kad ir ie­spē­jas no­kom­plek­tēt lie­lis­ku dar­bi­nie­ku ko­man­du, ir pe­ri­odi, kad no dar­bi­nie­kiem lie­lā mē­rā atkarīga uz­ņē­mu­ma iz­dzī­vo­ša­na. Šīs kom­bi­nā­ci­jas jā­ņem vē­rā, jo tā ie­spē­jams uz­la­bot fir­mas dar­bu. Iz­man­to­jiet labos ga­dus, lai vei­do­tu spē­cī­gu ko­man­du.

Uz­ma­nī­gi ar struk­tū­rām!

In­te­re­san­ti, ka uz­ņē­mu­mu pa­mat­ho­ros­ko­pos un ga­da cik­la kar­tēs pa­rā­dās arī in­for­mā­ci­ja, ka jā­būt uz­ma­nī­giem ar dažā­dām valsts struk­tū­rām un lie­tas jā­tur kār­tī­bā. Tas attiecas uz grā­mat­ve­dī­bu, no­dok­ļiem, dar­ba dro­šī­bu, sanitāra­jām nor­mām u.tml. Šā­das kom­bi­nā­ci­jas ie­spē­ja­mas gan pa­mat­ho­ros­ko­pā, gan ga­du cik­los. Ja at­tie­cī­gas kombinā­ci­jas pa­rā­dās abos, tad jā­būt īpa­ši aku­rā­tam, jo var ie­ras­ties, pie­mē­ram, dar­ba in­spek­ci­ja, ras­ties pro­blē­mas ar no­dok­ļiem, VID no­blo­ķēt kon­tu u.tml.

Tā­pat arī uz­ņē­mu­mu kar­tēs var re­dzēt sī­vu un ne­go­dī­gu kon­ku­ren­ci un pe­ri­odus, kad tā var ak­ti­vi­zē­ties.

Kad ne­va­ram at­likt

Ga­da cik­lu jeb so­lār­ho­ros­ko­pu ap­lū­ko­ša­nas gal­ve­nais mērķis ir iz­vē­lē­ties pēc ie­spē­jas veik­smī­gā­kus pe­ri­odus kādām dar­bī­bām. To­mēr skaidrs, ka uz­ņē­mums ne­var pārtraukt dar­bo­ties, lai sa­gai­dī­tu ļo­ti veik­smī­go... aiznākamo ga­du. Ir jā­pie­ņem lē­mu­mi, jā­pa­rak­sta dokumenti, jā­dar­bo­jas ar fi­nan­sēm.

Ja ga­da cik­lā kā­da tē­ma ir ju­tī­ga, bet at­likt to nav iespējams, tad uz­ņē­mu­ma kar­tē var mek­lēt mi­nē­ta­jām darbī­bām pie­mē­ro­tā­ku mē­ne­si un die­nu.

UZMANĪBU!

Līdz pat 17. novembrim naudas un mīlas planēta Venera atrodas nelabvēlīgajā retrogrādajā stāvoklī.

Pārsvarā tiek runāts par iespējamām problēmām sirdslietās, taču arī lietišķajiem ļaudīm jābūt piesardzīgiem. Šajā periodā nav ieteicams reģistrēt jaunu firmu. Protams, ne visiem uzņēmumiem, kuru astroloģiskajās kartēs ir retrogrāda Venera, bijušas tādas finanšu problēmas, kas noved pie maksātnespējas vai pat bankrota. Taču lielākajai daļai maksātnespējīgo vai bankrotējušo firmu astroloģiskajās kartēs Venera ir retrogrāda.