PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA: Tests. Dzim­ša­nas da­ti un sek­su­ali­tā­te

 
©F64

Sek­su­ali­tā­te ie­tek­mē mū­su paš­sa­jū­tu, un to ie­vē­ro (vai ne­ie­vē­ro) ap­kār­tē­jie. Mēs esam pie­dzi­mu­ši ar at­šķi­rī­gu sek­su­ali­tā­tes de­vu, tā­pēc nav pa­rei­zu un ne­pa­rei­zu at­tie­cī­bu vai ka­no­nu, kā iz­tu­rē­ties, kā ie­ka­rot vai kā ļau­ties at­tie­cī­bām. Nav vērts par kat­ru ce­nu se­vi mai­nīt ti­kai tā­lab, lai at­bil­stu kā­da ci­ta priekš­sta­tiem par sek­sī­gu cil­vē­ku un mē­ģi­nā­tu spē­lēt šā­du sa­vai bū­tī­bai pre­tē­ju lo­mu.

As­tro­lo­gi ne­ļaus sa­me­lo­ties, ka par sek­su­ali­tā­ti «at­bild» gal­ve­no­kārt as­tro­lo­ģis­kie pa­ra­met­ri, bet arī nu­me­ro­lo­ģi­jai ir ko teikt. Tā­pēc, ne­daudz pa­ci­pa­ro­jot, ša­jā tes­tā «Prak­tis­kās As­tro­lo­ģi­jas» la­sī­tā­ji va­rēs uz­zi­nāt, ko par jums vai par­tne­rim pie­mī­to­šo sek­su­ālo po­ten­ci­ālu lie­ci­na skait­ļi.

Ie­tei­kums - iz­la­sī­to uz­tve­riet kā ce­ļa rā­dī­tā­ju vis­pār­īgās ten­den­cēs, ne­vis kā ab­so­lū­to pa­tie­sī­bu! Tests pie­dā­vā ie­spē­ju la­bāk iz­prast se­vi un mī­ļo­to cil­vē­ku un mu­di­na mek­lēt kom­pro­mi­su abiem pie­mē­ro­tā­ka­jam in­tī­mās uz­ve­dī­bas mo­de­lim. Ie­spē­jams, ie­gū­tie re­zul­tā­ti lie­ci­nās, ka la­bāk no­lū­ko­ta­jam cil­vē­kam mest lī­ku­mu un pat ne­sākt vi­ņu lenkt. Pat ja ne­gri­bas ti­cēt tes­ta re­zul­tā­tiem, par to vis­maz var pa­do­māt...

Nu­me­ro­lo­ģis­kais ap­rē­ķins: dzim­ša­nas die­nas, mē­ne­ša un ga­da skait­ļos vis­i ci­pa­ri ir jā­sa­skai­ta un, ja ne­pie­cie­šams, sum­mā ie­gū­tais re­zul­tāts jā­re­du­cē līdz vien­ci­pa­ra skait­lim. Tā­dē­jā­di tiek ie­gūts dzī­ves ce­ļa skait­lis. Pie­mērs: jūs in­te­re­sē­jo­šā cil­vē­ka dzim­ša­nas da­ti ir 12.07.1973.: 1+2+0+7+1+9+7+3=30=3+0=3. Tā­tad dzī­ves ce­ļa skait­lis ir 3.

Šā­dā vei­dā ap­rē­ķi­na arī sa­vu dzī­ves ce­ļa skait­li.

Kat­ram skait­lim ir savs skaid­ro­jums:

1 - skan­da­lo­zā dzie­dā­tā­ja Lē­di­ja Gā­ga

Pat­stā­vīgs, ne­at­ka­rīgs, ak­tīvs, dros­mīgs, ori­ģi­nāls, am­bi­ci­ozs un grū­ti ie­tek­mē­jams cil­vēks. Vie­ni­nieks ir par se­vi pār­lie­ci­nāts, vi­ņam nav ie­mes­la ne­ti­cēt sev, un dau­dziem tā šķiet spil­gtas sek­su­ali­tā­tes pa­zī­me. Šis cil­vēks ar sa­vu ķer­me­ņa va­lo­du de­mon­strē paš­pār­lie­ci­nā­tī­bu un ne­at­ka­rī­bu. Vi­ņu var sa­lī­dzi­nāt ar gra­ci­ozu sav­va­ļas dzīv­nie­ku, pat vi­ņa acu ska­tiens spēj ap­burt, viņš sa­vu sek­su­ali­tā­ti ne­slēpj, bet iz­ceļ, pie­mē­ram, ar ap­ģēr­bu. To­mēr jā­ņem vē­rā, ka in­tī­mās at­tie­cī­bās Vie­ni­nieks mēdz būt ego­ists, vi­ņam rūp pa­ša bau­da, un viņš vē­las sa­ņemt par­tne­ra uz­ma­nī­bu. Vai par­tne­rim arī kaut kas pa­liek? Diez vai Vie­ni­nieks par to aiz­do­mā­jas. Cil­vē­kam ar dzī­ves ce­ļa skait­li 1 pa­tīk iz­rā­dīt ini­ci­atī­vu, ie­ka­rot, viņš ne­lab­prāt pa­cieš, ja to da­ra kāds cits, un pre­to­jas, ka kāds uz­tiepj sek­su­ālas at­tie­cī­bas pre­tē­ji vi­ņa gri­bai, vēl­mēm un in­te­re­sēm. Tad pat mā­jie­nus par to, ka va­rē­tu uz­sākt kā­du mī­las in­tri­gu, viņš ne­no­vēr­tēs at­sau­cī­gi. Vi­ņam sekss no­zī­mē kār­tē­jo ie­spē­ju pa­rā­dīt sa­vu spē­ku, va­ru un ie­tek­mi.

2 - ame­ri­kā­ņu pop­dī­va Ma­don­na

Ko­man­das spē­lē­tājs. Drau­dzīgs, smalk­jū­tīgs, laipns cil­vēks, kurš cen­šas iz­vai­rī­ties no strī­diem un kon­flik­tiem. Tīk klu­sa un mie­rī­ga ģi­me­nes dzī­ve un ēr­tī­bas, un par sa­vē­jiem Div­nieks stā­vēs un kri­tīs. Vi­ņam ir va­ja­dzī­ga mī­les­tī­ba, rū­pes un sa­prat­ne. Cil­vē­kam ar dzī­ves ce­ļa skait­li 2 sva­rī­ga ir ga­rī­gā un dvē­se­lis­kā sa­ska­ņa, ko­pī­gas in­te­re­ses ar par­tne­ri un psiho­lo­ģis­kais kom­forts. Ja tā vis­a di­vu cil­vē­ku star­pā nav, arī Div­nie­ka sek­su­ali­tā­te var no­līst pa­grī­dē. Ja vis­i ie­priekš mi­nē­tie no­sa­cī­ju­mi at­tie­cī­bās ir, tad Div­nieks gul­tā spēj sa­rī­kot īs­te­nu ugu­ņo­ša­nu. Vi­ņa sek­su­ali­tā­te un sek­su­ālais po­ten­ci­āls bie­ži vien nav uz­krī­tošs, tā­pēc Div­nie­ka uz­ve­dī­bu in­tī­mos ap­stāk­ļos var no­vēr­tēt ti­kai em­pī­ris­ki. Viņš ir maigs un uz­ma­nīgs pret par­tne­ra vēl­mēm. Kā no­rā­dī­ju­ši da­ži nu­me­ro­lo­gi, cil­vēks ar dzī­ves ce­ļa skait­li 2 ne­re­ti ir ki­nes­tē­ti­ķis, tā­pēc vi­ņam ne­pie­cie­šams ciešs, tak­tils kon­takts, pie­skā­rie­ni, ilg­sto­ša mai­go­ša­nās un glās­ti. Ie­spē­jams, tā­lab Div­nie­kam (gan vī­rie­tim, gan sie­vie­tei) mē­dzot pa­tikt par­tne­ris, kurš at­brī­vo­jies no ap­ma­to­ju­ma uz ķer­me­ņa.

3 - spā­ņu glez­no­tājs, sir­re­ālists un ek­scen­tri­ķis Sal­va­dors Da­lī

Trij­nieks ir eks­tra­verts, dzī­ves­prie­cīgs op­ti­mists. Māk­sli­nie­cis­ka per­so­nī­ba. Pa­tīk ska­ļas kom­pā­ni­jas un prot iz­bau­dīt to, kas vi­ņam ir. Pie­lū­dzē­ju vi­ņam ne­trūkst. Mek­lē­jot īs­to, ro­man­tis­ko un ide­ālo mī­les­tī­bu, mēdz bie­ži mai­nīt par­tne­rus, vei­do mī­las trij­stū­rus un ci­tus at­tie­cī­bu «ģeo­met­ris­kus ķer­me­ņus», tā­pēc var ras­ties priekš­stats, ka Trij­nieks ir viegl­prā­tīgs un ne­pa­stā­vīgs. Tā­du ie­spai­du pa­stip­ri­na Trij­nie­ka flir­tē­ša­na un ko­ķe­tē­ša­na, bez kā vi­ņam grū­ti dzī­vot. Tiem, ku­rus Trij­nieks ir sa­val­dzi­nā­jis, nāk­sies pie­ciest vi­ņa sān­so­ļus. Ta­ču kad Trij­nieks ir ie­mī­lē­jies, viņš pil­nī­bā pie­der sa­vam kais­les ob­jek­tam un ir gā­dīgs un ie­jū­tīgs par­tne­ris. Trij­nie­kam pa­tīk sek­su­āli eks­pe­ri­men­ti, un par­tne­rus viņš mai­na arī tā­pēc, ka grib pa­mē­ģi­nāt kaut ko ne­bi­ju­šu. Viņš ir tāds kā Kris­to­fors Ko­lumbs sek­sā. Trij­nieks prot skais­ti ru­nāt (arī gul­tā), tā­pēc par­tne­ris vi­ņam daudz ko pie­dod, pat krāp­ša­nu. Ne­re­ti Trij­nieks kļūst par sa­vas sek­su­ali­tā­tes upu­ri, jo bie­ži vien ne­spēj iz­vei­dot no­tu­rī­gas un no­piet­nas at­tie­cī­bas. Sie­vie­tes var arī būt viegl­prā­tī­gas vē­ja­grāb­sles, bet vī­rie­ši Trij­nie­ki vai nu re­tāk ap­pre­cas, vai arī ģi­me­ni iz­vei­do vai­rā­kas rei­zes.

4 - viens no sla­ve­nā­ka­jiem re­ži­so­riem Vu­dijs Al­lens

Čet­ri­nieks gar zvaig­znēm ne­grāb­stās, drī­zāk jau no­nes tās no de­be­sīm uz ze­mes. Ār­ēji vi­ņu ir grū­ti dē­vēt par sek­su­āli pie­vil­cī­gu. Sa­tie­kot cil­vē­ku, ar ku­ru Čet­ri­nieks vē­lē­tos vei­dot at­tie­cī­bas, viņš var būt at­tu­rīgs un mī­les­tī­bā at­zī­ties ti­kai pēc il­ga ko­pā pa­va­dī­ta lai­ka. Vai arī ne­at­zī­ties ne­kad, kaut arī par­tne­ri pār­bau­dī­jis, ko­pā ejot gan caur ūde­ni, gan ugu­ni. Čet­ri­nie­ka sek­su­ali­tā­te ir, hmm... sa­rež­ģī­ta. Pir­ma­jā vie­tā vi­ņam ir darbs, nu, bet mei­te­nes, bet mei­te­nes - pēc tam... Ot­ra­jā vie­tā - diez­gan vec­mo­dī­gie priekš­sta­ti par to, kā­pēc va­ja­dzīgs sekss. Čet­ri­nieks uz­ska­ta, ka mī­lē­ties va­jag, lai ra­dī­tu pēc­nā­cē­jus un tur­pi­nā­tu dzim­tu. Jau­nī­bā gan šā cil­vē­ka dum­pi­nie­cis­kā da­ba var gūt virs­ro­ku, un tad viņš ne­res­pek­tēs ne­kā­dus aiz­lie­gu­mus un ste­reo­ti­pus. Tad cil­vēks ar dzī­ves ce­ļa skait­li 4 var iz­mē­ģi­nāt vi­su pēc pilns prog­ram­mas - ne ti­kai vi­su vei­du in­tī­mās at­tie­cī­bas, bet arī dau­dzus par­tne­rus. Ja viņš kaut rei­zi iz­ju­tīs vil­ša­nos, tad at­grie­zī­sies pie sa­viem kon­ser­va­tī­va­jiem uz­ska­tiem un sākt do­zēt sek­sa dau­dzu­mu sa­vā dzī­vē.

5 - par sek­sī­gā­ko at­zī­tā ak­tri­se An­dže­lī­na Džo­li­ja

Ne­mie­rīgs, mai­nīgs, dzī­ves­prie­cīgs, rī­ko­jas im­pul­sī­vi. Va­ja­dzī­gi dau­dzi un da­žā­di ie­spai­di. Ti­kai tā Piec­nieks spēj dzī­vot piln­asi­nī­gi. Piec­nie­ku ne­drīkst ie­ro­be­žot, ja tā no­tiks, viņš no par­tne­ra aiz­bēgs. Vi­ņam ir daudz pie­lū­dzē­ju, jo Piec­nie­ka ār­ējie do­tu­mi ir vi­li­no­ši, kār­di­no­ši un tos ne­var ne­pa­ma­nīt. Cil­vēks ar dzī­ves ce­ļa skait­li 5 sa­vu ār­kār­tī­gi spē­cī­go sek­su­ali­tā­ti de­mon­strē gan ar iz­ska­tu, gan di­vat­nē, in­tī­ma­jās at­tie­cī­bās. Vi­ņam ir ba­gā­ta pie­re­dze un viņš sek­sā gūst pa­tie­su bau­du. Vi­ņu bez pār­spī­lē­ju­ma var dē­vēt par sek­sa gard­ēdi. Ar uz­ti­cī­bu Piec­nieks gan ne­var le­po­ties. Vi­ņam ne­mi­tī­gi va­ja­dzī­gi jaun­i ie­spai­di, un, ja būs «pār­ēdies» par­tne­ri, tad do­sies me­dī­bās pēc ci­ta, vēl ne­ie­pa­zī­ta upu­ra. Ja pa­stā­vī­gu at­tie­cī­bu nav, Piec­nieks bez pro­blē­mām var sa­mek­lēt par­tne­ri vie­nas nakts sa­ka­riem. Piec­nie­kam pa­tīk daudz ce­ļot, un kat­rā pil­sē­tā vi­ņam var būt savs sir­dsā­ķī­tis. Ag­rāk tā rak­stu­ro­ja jūr­nie­kus - sak’, kat­rā os­tā vi­ņiem pa mei­te­nei. Starp Piec­nie­kiem var būt sa­mē­rā daudz bi­sek­su­āļu, un cil­vēks ar dzī­ves ce­ļa skait­li 5 bie­žāk ne­kā ci­ti var uz­sākt sek­su­ālas at­tie­cī­bas ar ci­tas ra­ses un na­ci­ona­li­tā­tes pār­stāv­jiem.

6 - «cie­tais rieksts» ak­tie­ris Brūss Vi­liss

Seš­nieks ir at­bil­dīgs, al­tru­is­tisks cil­vēks. Ja viņš ap­pre­cas vai dzī­vo sta­bi­lās part­ner­at­tie­cī­bās, tad par pa­ma­tu uz­ska­ta mī­les­tī­bu. Viņš ne­grib mai­nīt par­tne­ri, ir vien­mī­lis. Seš­nieks gan­drīz ne­kad ne­kļūst ne­uz­ti­cīgs par­tne­rim, jo uz­ska­ta, ka tas nav ētis­ki, tas sā­pi­nās ot­ru. Tur­klāt viņš ir ļo­ti pie­sar­dzīgs un īs­ti at­klā­jas ti­kai tiem, ku­riem ab­so­lū­ti uz­ti­cas. Mī­les­tī­ba un ģi­me­ne Seš­nie­kam ir svē­ta, viņš ne­šau­bī­gi šīs vēr­tī­bas ir ga­tavs aiz­stā­vēt. Ār­ēji šis cil­vēks dau­dziem šķiet sek­su­āli pie­vil­cīgs, un viņš prot iz­man­tot sa­vus vi­zu­ālos do­tu­mus. Ta­ču tas ne­no­zī­mē, ka Seš­nieks ir sav­tīgs. Vi­ņam ir sva­rī­gi, lai dzī­vē viss bū­tu har­mo­nis­ki. Cil­vē­ki ar dzī­ves ce­ļa skait­li 6 sek­su mēdz iz­man­tot gan kā pā­ta­gu, gan kā kliņ­ģe­ri. Ja par­tne­ris vi­ņu nav sa­rūg­ti­nā­jis, tad in­tī­ma­jās at­tie­cī­bās Seš­nieks par to pa­tei­cas, pil­nī­bā at­do­do­ties ot­ram. Ja par­tne­ris ir, pēc Seš­nie­ka do­mām, sa­grē­ko­jies, tad viņš in­tī­mās at­tie­cī­bas var iz­man­tot, lai so­dī­tu sa­vu mī­ļo­to cil­vē­ku. Tā uz­ve­das gan vī­rie­ši, gan sie­vie­tes.

7 - ki­no­zvaig­zne smu­ku­lī­tis Džo­nijs Deps

Uz­ti­cams, no­slēgts, sir­snīgs, sa­pro­tošs, maigs un mī­lošs cil­vēks. Spē­cī­gi at­tīs­tī­ta in­tu­īci­ja. Ne­re­ti pā­rē­jie Sep­tīt­nie­ku ne­iz­prot. No­svēr­tī­ba un no­piet­nī­ba ci­tos ra­da priekš­sta­tu, ka šis cil­vēks ir ne­sa­bied­risks. Vi­ņam var būt grū­ti at­rast par­tne­ri, jo Sep­tīt­nieks ir kaut­rīgs un pie­sar­dzīgs, tā­pēc ka ir pār­lie­ci­nā­jies - vi­ņu ļo­ti bie­ži ne­sa­prot. Ja vien Sep­tīt­nie­ku no­vēr­tē, viņš spēj pie­dā­vāt at­tu­rī­gas, ko­rek­tas un ga­rī­gas at­tie­cī­bas. Ja šāds cil­vēks ap­pre­cas, tad lau­lī­bu viņš bal­sta uz ga­rī­gu­mu un dzi­ļām jū­tām. Sep­tīt­nie­kam ne­pie­mīt uz­krī­to­ša sek­su­ali­tā­te, un, iz­vē­lo­ties par­tne­ri, viņš to ne­vēr­tē pēc flu­īdiem, iz­ska­ta, skais­tu­ma stan­dar­tiem, bet pirm­ām kār­tām no­vēr­tē in­te­lek­tu. Viņš pre­tē­jo dzi­mu­mu vēr­tē pēc prā­ta spē­jām, ne­vis pēc ār­ējiem do­tu­miem. Sep­tīt­nie­ka ero­gē­nā zo­na ir sma­dze­nes. Tā­pēc ļau­ša­nās kais­lī­bai, īs­lai­cī­gam sa­ka­ram vi­ņam šķiet ap­šau­bā­ma un ne­va­ja­dzī­ga. Viņš ir uz­ti­cīgs, pat ja pa­met aci uz kā­du ci­tu ār­pus eso­ša­jām at­tie­cī­bām. Ne­kas vai­rāk par pēt­nie­cis­ku in­te­re­si tas nav. Vi­ņu ir grū­ti krāpt, jo Sep­tīt­nie­kam ir iz­ci­las no­vē­ro­ša­nas spē­jas un viņš au­to­mā­tis­ki mēdz ana­li­zēt mī­ļo­tā cil­vē­ka rī­cī­bu. Vi­su iz­skait­ļos! Tā­pēc par­tne­rim nav ie­spē­jams no­slēpt sān­so­ļus.

8 - spā­ņu ak­tri­se un di­vu bēr­nu mā­mi­ņa Pe­ne­lo­pe Kru­sa

Spē­cī­ga rak­stu­ra cil­vēks, kurš ir spē­jīgs uz spil­gtām, no­tu­rī­gām un dzi­ļām jū­tām. As­tot­nieks ir pret­sta­tu cil­vēks, un sa­vas jū­tas viņš var ap­lie­ci­nāt gan kā uz­ti­cams draugs, gan kā vē­rā ņe­mams ie­naid­nieks. Mī­les­tī­bā viņš ir go­dīgs, pa­tiess un prin­ci­pi­āls, arī kais­līgs un ļo­ti, ļo­ti tem­pe­ra­men­tīgs. Tā­lab As­tot­nieks var bie­ži aiz­rau­ties un mai­nīt par­tne­rus. As­tot­nieks ļo­ti bie­ži ci­tus in­te­re­sē sa­va sta­tu­sa, nau­das un ma­te­ri­ālā stā­vok­ļa dēļ. Arī vi­ņu pa­šu vai­rāk uz­bu­di­na tie, ku­riem ir ie­spē­ja ie­tek­mēt, va­ra un lie­lis­ka kar­je­ra. Dā­mas iz­vē­las par­tne­rus no nau­dī­gu cil­vē­ku vi­dus, bet vī­rie­ši bie­ži vien lū­ko­jas pēc sie­vie­tēm ar biz­ne­sa hai­zivs kam­pie­nu. To­mēr ne­bū­tu pa­tie­si ap­gal­vot, ka As­tot­nie­kam sekss ne­pa­tīk. Pa­tīk, un kā vēl! To­mēr sekss vi­ņam ir ti­kai pri­ori­tā­šu sa­rak­sta tre­ša­jā vie­tā aiz dar­ba un nau­das. Vis­bie­žāk As­tot­nie­ka prā­tu no­dar­bi­na kār­tē­jais pro­jekts, kā iz­de­vī­gāk ie­gul­dīt nau­du. Bet no biz­ne­sa plā­nu bī­dī­ša­nas brī­va­jos brī­žos viņš par­tne­rim dā­vā ne­ap­rak­stā­mas ero­tis­kas sa­jū­tas. Žēl, ka tas no­tiek re­ti.

9 - lie­lis­kais Fo­res­ta Gam­pa at­vei­do­tājs Toms Henkss

De­vīgs, at­sau­cīgs, ro­man­tisks, kais­līgs, fi­lo­zo­fis­ki no­ska­ņots ide­ālists. Mēdz fan­ta­zēt. La­bi at­tīs­tī­ta in­tu­īci­ja un prāts. Šim cil­vē­kam ir mil­zī­ga ne­pie­cie­ša­mī­ba pēc brī­vī­bas, tā­pēc viņš ne­cieš ie­ro­be­žo­ju­mus vai ie­jauk­ša­nos pri­vā­tās lie­tās. De­vīt­nieks bie­ži ie­mī­las un, kā jau ide­ālists, jū­tu uz­plū­dā var būt naivs kā bērns. Mī­les­tī­bu mēdz sa­jaukt ar aiz­rau­ša­nos. Tā­pēc De­vīt­nieks bie­ži vi­ļas par­tne­rī, jo pats sa­vas jū­tas iz­rā­da bez vil­tus un slēp­tiem no­lū­kiem. Un at­kal jau - kā ide­ālists sap­ņo par ide­ālu lau­lī­bu un ide­ālu cil­vē­ku sev līdz­ās. Tā­da nav, tā­pēc se­ko kār­tē­jā vil­ša­nās. De­vīt­nieks nav tik daudz sek­su­āls, cik ro­man­tisks. Vi­ņam al­laž va­ja­dzīgs īpašs no­ska­ņo­jums, dvē­se­lis­ka tu­vī­ba un har­mo­ni­ja ar par­tne­ri. Ti­kai tad viņš var gūt bau­du in­tī­mās at­tie­cī­bās. De­vīt­nieks re­ti pie­krīt sek­su­ālām at­tie­cī­bām pir­ma­jā tik­ša­nās rei­zē. Vi­ņam ir jā­pie­rod un jā­sa­jūt otrs cil­vēks. Ja viņš pār­lie­ci­nās, ka par­tne­ris iz­tu­ras go­dī­gi, tad ir maigs un uz­ti­cīgs. De­vīt­nie­kam pie­mī­to­šo ār­ējo sek­su­ali­tā­ti ne vis­i spēj iz­prast un pie­ņemt. Var ga­dī­ties, ka pir­mais ie­spaids par De­vīt­nie­ku ir tik no­tu­rīgs, ka cil­vēks to ne­spēj mai­nīt dau­dzus ga­dus vai pat vēr­tē­ju­mu ne­mai­na ne­kad. Kāds tad tas pir­mais ie­spaids var būt? Ļo­ti pret­ru­nīgs - gan uz­reiz De­vīt­nie­kam lab­vē­līgs, gan var ras­ties it kā ne­mo­ti­vē­ta vēl­me ar šo cil­vē­ku ne­kad vairs ne­tik­ties.