ASTROLOĢIJA: Tests. Iz­skait­ļo biz­ne­sa veik­smi

 
©http://www.business.mediacomcable.com

No­mai­not kaut vie­nu bur­tu uz­ņē­mu­ma no­sau­ku­mā, biz­ne­sam ie­spē­jams pie­šķirt ot­ro el­pu vai, glu­ži pre­tē­ji, to no­grem­dēt... Pro­tams, tik vien­kār­šo­ti šī for­mu­la ne­dar­bo­jas, to­mēr ar­vien bie­žāk uz­ņē­mē­ji uz­mek­lē nu­me­ro­lo­gus, lai no­skaid­ro­tu gan biz­ne­sa uz­sāk­ša­nai lab­vē­lī­gā­ko lai­ku, gan ie­spē­ja­mos zem­ūdens ak­me­ņus sa­dar­bī­bai ar par­tne­riem un in­ves­to­riem, gan veik­smī­gā­ko fir­mas no­sau­ku­mu, jo tas pa­tie­si var ie­tek­mēt uz­ņē­mu­ma dar­bī­bu.

Ap­rē­ķi­ni pats!

Iz­vē­la­mies uz­ņē­mu­ma no­sau­ku­mu at­bil­sto­ši valsts al­fa­bē­tam, ku­rā uz­ņē­mums at­ro­das. Ja uz­ņē­mums sais­tīts ar starp­tau­tis­ku dar­bī­bu jeb ir starp­tau­tisks uz­ņē­mums, tad no­sau­ku­ma skait­lis jā­rē­ķi­na pēc an­gļu al­fa­bē­ta. Tabula pielikumā.

Piemēram: uzņēmums ar nosaukumu «Dārziņš» (LV uzņēmums, tāpēc skatās pēc LV alfabēta)

D ā r z i ņ š 6 2 7 5 4 4 9 Kopsumma: 37 = 3+7= 10= 1+0=1

P ē t e r s ī l i s 6 8 1 7 7 8 5 9 4 8 Kopsumma: 63 / 9 (6+3=9)

Uzņēmējdarbību raksturojošie skaitļi:

1 Pirmrindas uzņēmums jeb uzņēmums, kas tiecas pēc iespējas vairāk būt pirmais. Tas var būt koncerns vai aģentūra, kuras darbība balstās uz novatorismu, pat uz revolucionārām idejām. Ja firma ražo kādu produkciju, tad arī produkcijai būs tādas pašas īpatnības. Reizēm aprīkojums vai preces, ko te ražo, ir jaunums tirgū, kas krasi atšķiras no visa pārējā. Ja uzņēmums ir gatavs ieguldīt jaunās lietās, spert pirmo soli, tad šī vibrācija sola panākumus. Griba, enerģija, darbīgums, dzīvīgums, veiklība, drosme, veiksmīgi aizsākumi.

2 Firma ar šādu vibrāciju bieži saskarsies ar visiespējamākajiem šķēršļiem. Šim skaitlim nav izteikti komerciāls raksturs. Tas būs labvēlīgāks uzņēmumam, kurš ieiet kādas apvienības sastāvā. Panākumi būs atkarīgi no visas apvienības panākumiem un kopējām vibrācijām. Intuīcija, intelekts, kultūra, progress, tomēr pastāv nemitīgi likteņa triecienu draudi.

3 Šis skaitlis ir labvēlīgāks uzņēmumiem, kuriem ir kāda saikne ar vispārēju dzīves uzlabošanu, kā arī ja tas saistīts ar produkciju vai darbību, kura dod cilvēkiem prieku un baudu. Tie var būt arī izklaides centri. Aktivitāte, strādātgriba, čaklums, finansiāla veiksme ļoti daudzās jomās.

4 Uzņēmumam salīdzinoši smags liktenis. Nav iespēju ātrai izaugsmei. Viss sasniegtais nāk vai nu lēni, vai ar ļoti smagu darbu. Var strādāt vairāk darba pēc, bet ne ar peļņu. Var būt labi uzņēmuma dibināšanas datumi, bet ar šo kombināciju uzņēmums pakļauts grūtībām. Nav vērts paļauties uz veiksmi vai laimīgu gadījumu, firmu finansiālajā virsotnē var uzvest tikai saskaņots darbs, veiksmīgi darījumi un uzticami partneri.

5 Pietiekami mainīga vibrācija. Uzņēmumos ar šādu vibrāciju parasti valda nemitīga kustība vai haoss. Visbiežāk šie uzņēmumi nes lielus ienākumus. Taču tajos bieži vien rodas iekšējie konflikti: administratīvie, personīgie vai saistīti ar ražoto produkciju. Tās var būt tūrisma firmas, laulību aģentūras, firmas, kas nodarbojas ar visādu veidu pretenzijām utt. Uzņēmējdarbība un risks iespējams pat uz afēras robežas, kas tomēr galu galā rada ilglaicīgus panākumus.

6 Šis skaitlis labvēlīgāks tādiem uzņēmumiem, kuri ražo pirmās nepieciešamības preces un preces, kas dod patīkamas sajūtas. Uzņēmumi var būt saistīti arī ar izglītības sistēmu vai viesnīcu biznesu. Piemērots arī firmām, kuras ražo preces bērniem, tas var būt bērnu apģērbs, ēdiens, rotaļlietas. Šādu firmu attīstība norit nevienmērīgi. Būs augšupejas un kritieni. Atklājēja talants, radošs spēks, vienmērīga, harmoniska izaugsme.

7 Šā skaitļa vibrācija labvēlīga firmām, kuras ražo skaistas un izsmalcinātas lietas. Tie var būt juvelierizstrādājumi, apģērbs, aksesuāri u.c. Produkcija bieži nes slavenu cilvēku vārdus, kas garantē labu kvalitāti. Šā skaitļa vibrācija sola vispārējo atzinību un popularitāti. Šādiem uzņēmumiem «laimes rats» ļoti bieži pagādās izdevīgus darījumus un priekšlikumus. Uzvaru nesošs cīņas spars, mērķtiecība, smaga darba ieguldījums attaisnosies. Labākais nosaukums ar garīgu un ezotērisku novirzi saistītiem uzņēmumiem.

8 Šī vibrācija būs piemērota liela mēroga projektiem. Uzņēmumi, kas tai pakļauti, parasti gūst starptautisku atpazīstamību. Šis skaitlis simbolizē augstas investīcijas, kas nes miljoniem lielu peļņu. Tomēr nozīme ir divējāda: salikumā ar labiem personas skaitļiem pozitīva, pretējā gadījumā draud neveiksme.

9 Šis skaitlis ļoti labvēlīgs firmu īpašniekiem un ražotājiem, kuri rūpējas tikai par ienākumu gūšanu. Nav arī labākas vibrācijas par šo, ja runa ir par labdarības organizācijām un institūtiem. Augstu mērķu sasniegšana, piemēroti priekšnoteikumi jauniem aizsākumiem.