Zāļu tējas katrai zodiaka zīmei

 
©depositphotos.com

Kos­mis­kie rit­mi un vib­rā­ci­jas ie­dar­bo­jas ne ti­kai uz cilvēka dzī­vi, rak­stu­ru, lik­te­ni, bet arī tī­ri fi­zis­ki – uz organis­mu. Vien­kār­šo­jot var teikt, ka arī cil­vē­ka ķer­me­nis sa­stāv no 12 zo­nām, un kat­ru no tām pār­val­da kā­da pla­nē­ta un zo­di­aka zī­me. Snie­dzam vis­pā­rē­ju ie­ska­tu un da­žas recep­tes ie­ros­mei! Pro­tams, mi­nē­tos zā­ļu no­vā­rī­ju­mus nebūt nav aiz­liegts lie­tot arī ci­tu zodiaka zīm­ju pār­stāv­jiem.

Auns

Šo zodiaka zī­mi pār­val­da Marss, ķer­me­nī tā at­bild par galvu, se­ju, sma­dze­nēm, gal­vas­kau­su.

Auniem rak­stu­rī­ga ni­ci­no­ša at­tiek­sme pret sli­mī­bām. Ta­ču se­vis pa­kļau­ša­na fi­zis­ka­jai un ga­rī­ga­jai pār­slo­dzei no­vā­ji­na or­ga­nis­mu un pa­ver ce­ļu arī da­žā­dām kai­tēm: ve­ģe­ta­tī­vās ner­vu sis­tē­mas lēk­mēm, ādas sli­mī­bām, at­mi­ņas traucējumiem, rei­bo­ņiem, ate­ro­skle­ro­zei. Aunam jā­ie­vē­ro baus­lis: «Pro­fi­lak­se nav ne­kas ap­kau­no­jošs.»

* Auna zī­mē dzi­mu­ša­jiem ie­tei­cams dzert pi­par­mēt­ru, vilkā­be­ļu, bār­be­ļu, nāt­ru, ceļ­mal­la­pu, ka­di­ķu, da­dža, mežro­zī­šu, gaiļ­bik­sī­šu no­vā­rī­ju­mus.

Vēr­sis

Vēr­ša zī­mes vald­nie­ce ir Ve­ne­ra. Tā at­bild par kak­lu, rīk­li, ba­rī­bas va­du, urīn­pūs­li, kak­la skrie­me­ļiem, sma­dze­nī­tēm.

Ti­pis­ko Vēr­šu rak­stu­rī­gā­kās īpa­šī­bas ir ie­tie­pī­ba, drū­mas do­mas; diez­gan no­slēg­ti, to­mēr pēk­šņi var uz­lies­mot - gan dus­mās, gan arī līk­smī­bā. Pa­tīk kom­forts. Drī­zāk skep­tisks un būs ga­tavs uz slik­tā­ko sce­nā­ri­ju, ne­kā li­dos ne­pa­ma­to­tā op­ti­mis­mā. Dzi­ļi iek­šā vi­ņos sēž bai­les no sli­mī­bām. Iepriekšmi­nē­tās īpa­šī­bas var būt par ie­mes­lu kak­la un ausu sā­pēm, dzi­mum­or­gā­nu sli­mī­bām, as­tmai, gre­mo­ša­nas traucē­ju­miem.

* Vēr­šiem īpa­ši no­de­rī­ga būs pi­par­mēt­ra, dzied­nie­cī­bas alte­ja, ķir­sis, krust­nag­li­ņas, pī­lā­dzis, ābo­liņš, brūk­le­nes, ave­nes, vēr­me­le, ceļ­mal­la­pas, biš­krēs­liņš.

Dvī­ņi

Dvī­ņu pār­vald­nieks ir Mer­kurs, un tā ie­tek­me iz­pau­žas plecos, apakš­del­mos, ro­ku lo­cī­ta­vās, plau­šās, ner­vu un asins­ri­tes sis­tē­mās.

Dvī­ņi tiek uz­ska­tī­ti par stip­ru zī­mi, to­mēr ne­iz­ce­ļas ar īpa­ši la­bu ve­se­lī­bu. Vi­ņu tiek­sme par vi­su būt lie­tas kur­sā, nepare­dza­mās re­ak­ci­jas past­āvī­gi ra­da ner­vu sis­tē­mas izsīku­mu. Šie cil­vē­ki mēdz būt ner­vo­zi un sa­sprin­gti. «Dvī­ņu kai­tes» - bron­hi­ālā as­tma, plau­šu kar­so­nis, bron­hīts, neirīts, ādas sli­mī­bas.

* Dvī­ņiem īpa­ši jā­drau­dzē­jas ar bal­dri­ānu, vir­zu, pētersīļiem, ķi­me­nēm, dil­lēm, fen­he­li, akā­ci­ju, al­te­ju, raude­ni.

Vē­zis

Vē­ža pār­vald­nieks ir Mē­ness, tā­pēc Vē­žus īpa­ši ie­spai­do Mē­ness cik­li, vi­ņi vieg­li pa­kļau­jas skumjām, hi­po­hon­dri­jai. Mē­ness at­bild arī par gre­mo­ša­nas sis­tē­mu, tā­pēc Vē­žiem jāsau­dzē kuņ­ģis un ci­ti gre­mo­ša­nas or­gā­ni. Grau­jo­ši uz Vēžu ve­se­lī­bu ie­dar­bo­jas dis­har­mo­ni­ja at­tie­cī­bās ar mīļotajiem un tu­vi­nie­kiem, pri­vā­tās dzī­ves lik­stas. Stre­su pār­vā­ra se­vī, kas no­ved pie ner­vu dar­bī­bas trau­cē­ju­miem un fi­zis­kām kai­tēm. Iz­eju no iek­šē­jiem pār­dzī­vo­ju­miem mēdz mek­lēt glā­zī­tē kā stip­rā­ka, kas ti­kai pa­dzi­ļi­na emocionā­lo la­bi­li­tā­ti. Ie­tei­cams vai­rot op­ti­mis­mu, ga­ra mun­dru­mu, vai­rāk uz­ti­cē­ties ap­kār­tē­jiem.

* No zā­lī­tēm ie­tei­cams pie­vērst īpa­šu uz­ma­nī­bu ārstniecības iz­opam, ži­bu­lī­tim, bal­ta­jai ro­zei, da­dža sak­nei, uguns­pu­ķei.

Lau­va

Šo zī­mi pār­val­da Sau­le. Sa­vu­kārt cil­vē­ka ķer­me­nī Lau­vas zī­mes pa­kļau­tī­bā ir sirds, mu­gu­ra, mu­gur­kauls.

Lau­va ap­vel­tīts ar lie­lu dzī­vī­bas ener­ģi­ju un iz­tu­rī­bu, tieksme uz pār­mē­rī­bām gan dar­bā, gan at­pū­tā var ra­dīt vese­lī­bas trau­cē­ju­mus - ta­hi­kar­di­ju, ste­no­kar­di­ju, mu­gu­ras sā­pes, lo­cī­ta­vu sā­pes, sā­ļu no­gul­snē­ša­nos lo­cī­ta­vās. To­mēr Lau­vu kai­tēm bie­žāk ir akūts, ne­vis hro­nisks rak­sturs.

* Lau­vai jā­drau­dzē­jas ar asins­zā­li, ābo­li­ņu, si­ne­pēm, kumelī­ti, diž­zir­dze­ni, kliņ­ģe­rī­ti, māl­lē­pi, stru­te­ni, da­dzi.

Jau­na­va

Uz Jau­na­vas zī­mi at­tie­cas mu­gur­kau­la le­jas­da­ļa, gū­žas, zarnu trakts. To pār­val­da Mer­kurs.

Jau­na­vas var dē­vēt par vis­ma­zāk sli­mī­bu ap­drau­dē­to zī­mi, ta­ču tas ne­liedz tām ļoti bai­dī­ties no da­žā­dām in­fek­ci­jām. Ir di­vu vei­du ļau­dis - vie­ni, ku­ri ne­par­ko ne­ies pie ār­sta un cie­tīs klu­sē­jot, un ot­ri, ku­ri jau pie 36,9 °C tem­pe­ra­tū­ras ietī­sies se­gās un pie­pra­sīs vi­su pie­eja­mo zā­ļu ar­se­nā­lu - un, vis­ti­ca­māk, tās būs Jau­na­vas. Ap­tie­ci­ņa vi­ņām ir glu­ži kā ta­lis­mans, kas (vi­ņas tic) pa­sar­gās no vi­sa ļau­na. Tie­ši šīs bažas un ner­vu sa­sprin­gums ne­re­ti mēdz būt par vie­nu no ie­mes­liem Jau­na­vai rak­stu­rī­ga­jām sli­mī­bām: gre­mo­ša­nas trau­cē­ju­miem, aiz­cie­tē­ju­miem, ko­lī­tam.

* Bez ap­tie­ci­ņas Jau­na­vai pa ro­kai va­ja­dzē­tu tu­rēt arī pētersī­ļus, vir­zu, ķi­me­nes, dil­les, bal­dri­āna sak­ni, piparmētras, ābo­lus, ozo­la mi­zu.

Sva­ri

Šī zī­me ie­spai­do jos­tas­vie­tu, nie­res, arī nervu sistēmu. Planē­ta - Ve­ne­ra.

Paš­iem Sva­ru zī­mē dzi­mu­ša­jiem dvē­se­les līdz­sva­ru (ko vi­ņi vēr­tē augst­āk par vi­su) vieg­li var iz­jaukt strī­di, sa­rež­ģī­ju­mi, sī­kas ne­pa­tik­ša­nas. Tas ie­spai­do arī Sva­ru ju­tī­gā­ko or­gā­nu - nie­res. Sva­riem rak­stu­rī­gās kai­tes ir urīn­pūš­ļa iekaisums, nier­ak­me­ņi, lum­ba­go, ol­nī­cu cis­tas. Ne­re­ti ikvie­nas fi­zis­kās sli­mī­bas priekš­vēs­tne­sis var būt stip­ras gal­vas­sā­pes, iz­si­tu­mi, nie­ru un urīn­pūš­ļa dar­bī­bas traucējumi.

* Sva­ru zā­lī­tes ir pi­par­mēt­ra, al­te­ja, ābo­liņš, vi­jo­lī­te, bēr­zu la­pas, brūk­le­ņu la­pas, dzēr­ve­nes, vār­pa­tas sak­ne, pī­lā­dži.

Skor­pi­ons

Šīs zī­mes pa­kļau­tī­bā ir uro­ģe­ni­tā­lie or­gā­ni, gū­žu kau­li. At­bil­dī­gās pla­nē­tas - Marss un Plū­tons.

Skor­pi­ona zī­mē dzi­mu­šie spēj diez­gan la­bi un ātr­i tikt ga­lā ar sa­vām kai­tēm, ja vien ap­kārt val­da miers, ne­vis pa­ni­kas pār­ņem­ti līdz­ju­tē­ji. Skor­pi­onu ju­tī­gās vie­tas ir aug­šē­jo elpoša­nas ce­ļu gļot­ādas, dzi­mum­or­gā­ni, iz­vad­or­gā­ni. Var ap­drau­dēt arī sirds un asins­va­du sli­mī­bas, kā arī kak­la infek­ci­jas.

* Skor­pi­onam drau­dzī­gie augi: prie­de, pī­lā­dzis, al­ve­ja, mež­ro­zī­te, vilk­ābe­le, smilts­ērk­šķi, bār­be­le, sau­sser­dis, sinepes, ka­di­ķis, vēr­me­le, api­ņi.

Strēl­nieks

Strēl­nie­ka pār­zi­ņā ir gur­ni, ar­te­ri­ālās asi­nis, ner­vu sis­tē­ma. Vald­nieks - Ju­pi­ters.

Ja Strēl­nie­ki pras­tu ie­vē­rot mē­re­nī­bu, vi­ņi te­ju vis­pār neslimo­tu... To­mēr vi­ņus vil­ktin velk gan uz eks­trē­mām izklai­dēm, gan pār­mē­rī­bām. Ne­re­ti tiek sa­vil­kti mus­ku­ļi, trau­mē­ti kā­ju un gū­žu kau­li. Jā­pies­ka­ta ar­te­ri­ālais asinsspiediens, gre­mo­ša­nas sis­tē­ma, ak­nas un nie­res. Auksta­jā lai­kā jā­rau­gās, lai ne­ap­sal­dē­tu kā­du ner­vu.

* Strēl­nie­kiem ie­sa­ka lie­tot kliņ­ģe­rī­tes, ze­me­nes, piparmētras, gur­ķu mēt­ras, pie­ne­nes, skā­be­nes, da­dzi, salviju, dzied­nie­cī­bas la­ka­ci, ci­go­ri­ņus, plūš­ko­ka zie­dus, upe­ņu la­pas.

Me­žā­zis

Me­žā­zis at­bild par ceļ­ga­liem, ske­le­tu ko­pu­mā, sai­tēm, ādu. Val­do­šā pla­nē­ta ir Sa­turns.

Dau­dziem Me­žā­žiem īs­tā dzī­ve uz­ņem ap­grie­zie­nus ti­kai ar ga­diem, tad dzī­ves­spars past­ip­ri­nās. Me­žā­žiem rak­stu­rī­gi daudz prā­tot par sa­vām kai­tēm, tās «auk­lēt». Tiek­sme slēpt no­piet­nās kai­tes var no­vest pie ner­vu sis­tē­mas un gremošanas sis­tē­mas trau­cē­ju­miem.

* Me­žā­žiem sa­vā zā­ļu ska­pī­tī jā­tur smilts­ērk­šķi, brūk­le­ņu la­pas, upe­ņu la­pas, jaun­ie, za­ļie eg­ļu čie­ku­ri­ņi, prie­žu pumpu­ri, ru­dzu­pu­ķes, mau­ra sū­re­ne.

Ūdens­vīrs

Ūdens­vī­ra zī­me pār­val­da po­tī­tes, stil­bus, asins­ri­ti, re­dzi. At­bil­dī­gā pla­nē­ta ir Urāns.

Pa­ši Ūdens­vī­ri ir pil­ni pre­tru­nu, ar tiek­smi uz dzi­ļām pārdomām un iz­tē­les li­do­ju­mu. Sa­slimst vi­ņi pa­ras­ti pēk­šņi, un ne­re­ti sli­mī­bu īs­tais cē­lo­nis ir gan ne­kār­tī­gais, ne­re­ti bohē­mis­kais dzī­ves­veids, gan pār­lie­ku augst­ais ner­vu tonuss un fi­zis­kais sa­gu­rums.

* Ūdens­vī­ram la­bi der mel­nās upe­nes un to la­pas, sar­ka­nais ābo­liņš, smilts­ērk­šķis, zir­gkas­ta­ņa, vēr­me­le, ma­jo­rāns.

Zi­vis

Šī zī­me ķer­me­nī pār­val­da lim­fā­tis­ko sis­tē­mu, pē­das, kā­ju lie­los pirk­stus. Val­do­šā pla­nē­ta - Ju­pi­ters. Zivju zī­mē dzimu­šo ve­se­lī­bas stā­vok­lis vai­rāk at­ka­rīgs no iek­šē­jā emoci­onā­lā stā­vok­ļa ne­kā no ār­ējiem ap­stāk­ļiem.

* Ziv­ju zā­lī­tes ir kliņ­ģe­rī­tes, bēr­zu la­pas, pi­par­mēt­ras, gurķu mēt­ras, pie­ne­nes, skā­be­nes, da­dzis, sal­vi­ja, dziedniecī­bas la­ka­cis, plūš­ko­ka zie­di, upe­nes.

* Iz­man­to­ti ma­te­ri­āli arī no: ezo­te­ric-world.ru, tra­va-myrava, as­tre­a.at.ua.