Parādnieku bērniem un mazbērniem Siguldā atņems brīvpusdienas

 
©Ģirts Ozoliņš/F64

Siguldas dome vasaras vidū pieņēma grozījumus noteikumos "Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem", kas paredz liegt brīvpusdienas daļai skolēnu.

Saskaņā ar šiem noteikumiem, pabalsts ēdināšanas pakalpojumu apmaksai Siguldas novada pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs paredzēts kā atbalsts Siguldas novadā deklarētajiem pirmsskolas vecuma izglītojamiem, klātienes 10.-12. klašu izglītojamiem no ģimenēm, kurām pašvaldība piešķīrusi statusu "Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni", kā arī klātienes 5.-9. klašu izglītojamiem. Pirmsskolas izglītības iestādēs pabalsts paredzēts izglītojamo dienas ēdienkartes (brokastis, pusdienas, launags) apmaksai un vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs komplekso pusdienu apmaksai. Pabalsts ir paredzēts 100% apmērā no ēdināšanas izdevumiem.

Grozījumos, kas stājās spēkā šā gada 30. jūlijā un ir piemērojami no 1. septembra, tāpat paredzēts, ka piešķirtais pabalsts tiek pārtraukts ar nākamā kalendārā mēneša pirmo datumu no konstatēšanas brīža vai pabalsts netiek piešķirts, ja:

  • izglītojamā vecākiem pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds, kura maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;
  • izglītojamā vecvecāku īpašumam vai tiesiskā valdījumā esošajam īpašumam, kurā ir deklarēts izglītojamais un vecāki, ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds;
  • izglītojamā vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm ir citas parādsaistības, kuru maksāšanas termiņš ir kavēts vairāk kā divus mēnešus;
  • izglītojamā vecākiem pašvaldībā vai kādā no tās iestādēm kavēts samaksas termiņš vairāk kā divus mēnešus pakalpojumam, kuru pašvaldība piesaistījusi iepirkuma ietvaros;
  • . zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu pabalsta piešķiršanai.