Pirmdiena, 22.aprīlis

redeem Armanda, Armands

arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

Ogres novads vidusskolēnu sociālo stipendiju fondam rezervēs 4000 eiro

© Kaspars Krafts / F64

Ogres novada vidusskolēnu sociālo stipendiju fondam šogad no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiks rezervēti 4000 eiro, informēja pašvaldībā.

Ogres novada pašvaldības domes sēdē ceturtdien pieņemts lēmums par sociālo stipendiju piešķiršanu Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēniem.

Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs atgādina, ka Ogres novada pašvaldības dome 2022.gada 24.februāra sēdē pieņēma lēmumu "Par informatīvā ziņojuma par vispārējās vidējās izglītības attīstību Ogres novadā "Mūsdienīgas vidusskolas pieredze Ogres novadā" pieņemšanu". Ziņojumā konstatēts, ka periodā no 2019. līdz 2021.gadam 58% Ogres novada vidējās izglītības iestāžu un tikai 32% pamatizglītības iestāžu absolventu pēc pamatskolas absolvēšanas turpina iegūt vispārējo vidējo izglītību. Izglītības iestāžu vadītāju intervijās konstatēts, ka būtisks ierobežojums vispārējās vidējās izglītības izvēlei ir skolēnu mājsaimniecību sociālekonomiskie apstākļi.

Atbilstoši Ogres novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem "Par naudas balvu piešķiršanu Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem" Ogres novada Izglītības pārvaldei līdz augustam ir jāizstrādā iekšējie noteikumi par mērķstipendijām Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.-12.klašu izglītojamajiem.

Izglītības pārvalde secinājusi, ka lai veicinātu izglītojamo ar sociāli un materiāli apgrūtinātiem apstākļiem iekļaušanos un veiksmīgu izglītošanos Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs, ir lietderīgi sniegt materiālo atbalstu ikmēneša stipendiju formā.

Sociālās stipendijas piešķirs Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.-12.klašu skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvajā teritorijā un kuri atbilst vairākiem kritērijiem.

Stipendiju piešķirs skolēniem, kuri ir ievietoti audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, izglītojamais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, skolēna mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, mājsaimniecībā ir persona ar invaliditāti vai persona ar smagām veselības problēmām, kuras ir apstiprinājis ģimenes ārsts, vai ir persona, kurai tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums. Tāpat stipendija pienāksies skolēniem, kuru mājsaimniecībai ir sociāli un materiāli apgrūtināti apstākļi, ko apliecinājis Ogres novada Sociālais dienests.

Skolēns stipendiju varēs saņemt, ja sekmīgi apgūs izglītības programmu, proti, nav nesekmīgu vērtējumu nevienā mācību priekšmetā un vidējais aritmētiskais vērtējums mācību priekšmetos nav zemāks par 7 ballēm. Tāpat nedrīkst būt būtiski izglītības iestādes iekšējo noteikumu pārkāpumu.

Stipendijas piešķirs konkursa kārtībā desmit skolēniem ar augstāko vidējo aritmētisko vērtējumu mācību priekšmetos 100 eiro apmērā ik mēnesi mācību gada laikā. Stipendijas plānots piešķirt jau 2022./2023.mācību gadā, izveidojot 2022.gada budžetā stipendiju fondu 4000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

2022./2023. mācību gada sociālajai stipendijai var pieteikties arī 9.klašu absolventi, kuri sāks mācības Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs 10.klasē.

Pieteikšanās sociālajai stipendijai notiks laikā no 1.augusta līdz 31.augustam.

Līdztekus pieteikuma anketai stipendijas pieteicējam jāiesniedz arī izglītības iestādes apliecinājumu, ka izglītojamajam nav būtisku izglītības iestādes iekšējo noteikumu pārkāpumu un izglītības iestādes izsniegtu sekmju izrakstu.

Pieteikšanās anketu un izglītības iestādes apliecinājumu var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu "izglitiba@ogresnovads.lv", vai papīra formātā Ogres novada Izglītības pārvaldē.