Gulbenes 2. vidusskolas kolektīvs pieņem izaicinājumu – kompetenču izglītības pieejas īstenošanu
 
PATEICOTIES skolotāju kolektīva un skolēnu sadarbībai, Gulbenes 2. vidusskola mērķtiecīgi pilnveido skolēnu prasmi mācīties, rosina uzņemties atbildību un sagatavo reālajai dzīvei, vēsta direktore Edīte Kanaviņa ©Publicitātes foto

Gulbenes 2. vidusskolas direktore Edīte Kanaviņa vēsta: «Aizvadītajam mācību gadam Gulbenes 2. vidusskola izvirzīja sev trīs galvenos uzdevumus: pilnveidot skolēnu pašvadības prasmes, integrēt karjeras izglītību mācību, audzināšanas un ārpusstundu darbā, attīstīt skolēnu līdzdalību, līderību un pilsonisko atbildību. Lai īstenotu plānoto, mācās gan pedagogi, gan skolēni.»

Multidisciplināru nodarbību organizēšana skolā

Skolas administrācija un metodisko komisiju vadītāji papildināja savas zināšanas, apmeklējot pedagogu profesionālās pilnveides kursus Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā. Skolas metodiskais darbs šajā mācību gadā tika organizēts mācību grupās, kurās apvienojās dažādu priekšmetu skolotāji. Kaut gan Gulbenes 2. vidusskola nav iesaistīta projektā Skola 2030, skolotāju kolektīvs ir gatavs īstenot kompetenču izglītības pieeju skolā. Par to liecina radošais mācību process - skolotāji nebaidās eksperimentēt un meklē jaunas metodes un darba formas. Piemēram, angļu valodas, ekonomikas, latviešu valodas un vizuālās mākslas multidisciplinārajās stundās 10. klases skolēni vienas dienas garumā apguva tēmu Piedāvājums un pieprasījums. Ekonomikas stundā tika apgūti jēdzieni piedāvājums un pieprasījums. Angļu valodas stundā skolēni skatījās ar šo tēmu saistītās filmas, diskutēja par redzēto, latviešu valodas stundā tika izveidots produkta apraksts un reklāmas teksts, bet vizuālajā mākslā izgatavots reklāmas plakāts.

Izlaušanās spēle ķīmijas, matemātikas, ekonomikas tēmas apguvē

Gulbenes 2. vidusskola bija pirmā, kas savā skolā mācību priekšmetu apgūšanai izveidoja tā dēvēto Izlaušanās istabu. Ja pamatā šādi projekti tiek īstenoti izklaidei, tad Gulbenē tas ir veids, kā apgūt vairāku mācību priekšmetu saturu vienlaikus. Jāpiebilst, ka par šādu darba formu interesi izrādījušas arī citas skolas no tuvākiem un tālākiem novadiem. Līdz šim skolā izveidotas četras dažādas Izlaušanās istabas. Pēdējā no tām skolēniem tika piedāvāti uzdevumi par procentu aprēķināšanu (daudziem skolēniem šīs tēmas apguve ir klupšanas akmens) matemātikā, ķīmijā un ekonomikā. Direktores vietniece izglītības darbā un matemātikas skolotāja Inese Ubaga paskaidro: «Šajā Izlaušanās istabā skolēni iejutās grāmatvežu praktikantu lomā, lai palīdzētu grāmatvedei, kura atradās komandējumā, izpildīt viņas darbu.»

Līderība, līdzdalība un pilsoniskā atbildība

Viens no veidiem, kā veicināt līderību, līdzdalību un pilsonisko atbildību skolēnos, ir projekti. Projektā Ieraugi, piedāvā, risini skolēni varēja izpētīt aktuālu un viņiem nozīmīgu problēmu tuvākajā apkārtnē, piedāvāt savu risinājumu un atrisināt to. Piemēram, lai skolas vidi padarītu estētisku, ir veikta garāžu sienu apgleznošana pēc skolēnu pašu veidotajām skicēm. Gulbenē izvietotas brīdinājuma zīmes pie pilsētas bīstamajiem objektiem. Tika iesniegts priekšlikums peldvietas iekārtošanai pie Dzirnavu dīķa.

Līderības prasmju pilnveidei skolēnos tiek piedāvāta iespēja skolā vecāko klašu audzēkņiem vadīt mācību stundas un organizēt ārpusstundu pasākumus jaunāko klašu skolēniem. Skolotāja Vita Medniece stāsta: «Skolas labā prakse šogad noteikti ir saistīta ar valsts svētku pasākuma organizēšanu, kurā vidusskolēniem un 9. klašu skolēniem bija iespēja plānot, organizēt un vadīt radošās darbnīcas mazajiem. Lielisks veids, kā nostiprināt savas zināšanas fizikā un ķīmijā, ir vadīt mācību stundas vienaudžiem un jaunāko klašu skolēniem. Tāpat vērojam, ka arī sākumskolas bērni ļoti atbildīgi izturējās pret bērnudārzniekiem, kas skolā ieradās ēnot savus lielos draugus.»

Līderība ir viena no svarīgākajām īpašībām, lai veiksmīgi konkurētu mūsdienu darba tirgū. Karjeras izglītības projekta aktivitātes skolā ir vēl viens veids, kā sagatavot skolēnus dzīvei.