Pērn 40 gadījumos bērni piedzīvojuši vardarbību no pedagogu un skolu darbinieku puses

 
©Pixabay

Aizvadītajā gadā konstatēti 40 gadījumi, kad bērni izglītības iestādē piedzīvojuši vardarbību no pedagogu un skolu darbinieku puses, liecina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) darbības pārskats par 2019.gadu.

Lielākā daļa jeb 30 no šiem bērnu tiesību pārkāpumiem konstatēti vispārizglītojošās un speciālās skolās, deviņi - pirmsskolās un speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī viens - internātskolā.

Gana izplatīta pērn bijusi arī vienaudžu savstarpējā vardarbība, kas konstatēta 22 gadījumos vispārizglītojošajās un speciālajās skolās, 10 gadījumos - pirmsskolās un speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs, un piecos gadījumos - internātskolās un speciālajās internātskolās.

24 gadījumos pērn konstatēta nepedagoģisku metožu lietošana jeb nepiemērotu disciplinēšanas metožu lietošana darbā ar bērniem, 35 gadījumos konstatēta nepietiekama sadarbība ar vecākiem un 14 gadījumos skolā konstatēts apdraudējums bērna drošībai.

VBTAI ziņojumā minēts, ka gadījumos, kad bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu laikā tiek konstatēta emocionālā vai fiziskā vardarbība pret bērnu, ko pieļāvušas valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki, inspektoram ir tiesības pieņemt lēmumu par lietvedības uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā, kā arī inspektoram ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par iespējamu vardarbību pret bērnu.

Savukārt, konstatējot nepedagoģisku metožu izmantošanas gadījumus, iestādes vadītājs pēc savas iniciatīvas vai pēc inspektoru ieteikuma ir tiesīgs disciplināri sodīt pārkāpumu pieļāvušo personu.

Apkopojot informāciju par inspekcijas uzsāktajām administratīvo pārkāpumu lietvedībām, VBTAI secināja, ka 2019.gadā inspektori izskatīja 50 administratīvo pārkāpumu lietas, savukārt 16 lietās tika pieņemts lēmums par administratīvā soda piemērošanu.

Tāpat 2019.gadā inspektori veica sešas pārbaudes speciālajās internātskolās un internātskolās vardarbības risku izvērtēšanai skolas internātā. VBTAI norāda, ka izvērtējot bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātus, secināms, ka internātskolās un speciālajās internātskolās tiek pieļauti bērnu tiesību pārkāpumi un nepilnības.

Ziņojumā norādīts, ka četros gadījumos internātskolās un speciālajās internātskolās konstatēta nepietiekama sadarbība ar vecākiem, divos gadījumos emocionāla vardarbība no pedagoga puses, divos gadījumos emocionāla vienaudžu savstarpējā vardarbība, vienā gadījumā vienaudžu savstarpējā fiziskā vardarbība, vienā gadījumā vienaudžu savstarpējā seksuālā vardarbība un vienā gadījumā nepedagoģisku metožu pielietošana darbā ar bērniem.

VBTAI informēja, ka pēc veiktajām pārbaudēm speciālajās internātskolās un internātskolās tika uzsāktas divas administratīvā pārkāpuma lietvedības par pedagogu vardarbību pret bērnu.