Caur projektiem skolas dzīve kļūst bagātīgāka

 
©Pixabay

Dalība dažādos projektos mācību iestādēm ir kļuvusi par ierastu praksi, jo pieredze projektos ir kā jauna elpa gan pedagogiem, gan skolēniem – uz kādu laiku ir iespēja izrauties no ierastās skolas vides, lai mācītos un gūtu jaunus iespaidus, izmantojot neformālās izglītības pieejas.

Piemēram, Daugavpils tehnikumam ir ilggadēja pieredze dažādu starptautisku un lokālu projektu īstenošanā. Kā skaidro mācību iestādē, galvenais motivators ir arvien aktuālā nepieciešamība mācīties, gūt jaunu pieredzi, zināšanas un attīstīties, nodrošinot regulāru skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanu starptautiskā līmenī, kā arī augstas kvalitātes mācību procesu, kura ietvaros tehnikuma audzēkņiem ne tikai tiek sniegtas mūsdienīgas zināšanas un iespēja tās apgūt un izmantot lokālā kontekstā, bet arī iespēja attīstīt savas profesionālās prasmes un iemaņas starptautiskā kontekstā mācību mobilitāšu ietvaros.

Piemēram, pirms kāda laika skolā noslēdzās Nordplus projekts Skolotājs - uzņēmējdarbības izglītības atslēga. Projekta galvenais mērķis bija sniegt skolotājiem un pedagoģiskajam personālam iespēju turpināt attīstīt savas prasmes un iemaņas pieredzes apmaiņas ceļā, jo īpaši radošumu, uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamo domāšanas veidu un prasmes, ko tālāk nodot audzēkņiem, veicinot tādu īpašību attīstību kā radošums, inovatīvisms, pašpaļāvība, motivētība un uz rīcību vērsta darbība. Projekts tika īstenots no 2018. gada augusta līdz 2019. gada augustam.

Projektā piedalījās astoņi skolotāji no Daugavpils tehnikuma un astoņi skolotāji no Tallinas politehnikuma, kas pieredzes apmaiņā gūtās iemaņas un zināšanas tagad var iekļaut mācību programmās un nodot tālāk saviem audzēkņiem. Projekta īstenošanas gaitā tika organizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni - gan Daugavpils tehnikuma skolotāji viesojās Tallinas politehnikumā, gan arī Tallinas politehnikuma skolotāji viesojās Daugavpilī. Šo tikšanos laikā tika izstrādātas kodolīgas vadlīnijas skolotājiem, kas vēlas ieviest uzņēmējdarbības izglītību savās stundās. Pedagogi guva padziļinātu izpratni par uzņēmējdarbības izglītību, tās īstenošanas stūrakmeņiem, mācīšanas metodēm, lai audzēkņiem sniegtu iespēju attīstīt tā dēvētās uzņēmējdarbības prasmes - radošumu, inovatīvu domāšanu, motivētību uz rīcību.

Savukārt šobrīd Daugavpils tehnikums īsteno divus Erasmus+ audzēkņu un skolotāju mobilitātes projektus, kuros audzēkņiem ir iespēja gūt praktiskā darba pieredzi uzņēmumos ārzemēs, savukārt skolotājiem - iepazīt labās prakses piemērus un aktualitātes savā specifiskā darbības jomā, kā arī vairākus vietējā līmeņa ES fondu finansētus projektus. Īpaši aktuāls šobrīd ir ERAF projekts, kura ietvaros tehnikuma bijusī baseina ēka tiek pārbūvēta par dzelzceļa laboratoriju korpusu, kas būs aprīkots ar jaunāko un nozares ietvaros apmācībai nozīmīgu aprīkojumu. Tāpat šobrīd aktīvi tiek strādāts arī pie jaunu Erasmus+ projektu gatavošanas, paplašinot gan specialitāšu loku, kam būs iespēja gūt pieredzi ārzemēs, gan arī ģeogrāfiju, apgūstot arī citās ES valstīs esošo pieredzi, kā arī tiek gatavots jauns Nordplus projekts kopā ar Islandes un Lietuvas skolām, kas būs veltīts IKT mācību programmu izstrādes un īstenošanas specifikai, informē mācību iestādē.