Ķekava jaunos pedagogus piesaista ar 350 eiro stipendiju

© Mārtiņš Zilgalvis/f64

Ķekavas novads maksās 350 eiro stipendijas topošajiem pedagogiem, paredz pašvaldības attiecīgie saistošie noteikumi, kas šodien stājas spēkā.

350 eiro stipendiju mēnesī varēs saņemt pilna laika augstākās izglītības programmā studējošie, bet 300 eiro - nepilna laika augstākās izglītības programmā studējošie. Pēc izglītības iegūšanas stipendiātiem būs jāslēdz darba līgums ar pašvaldību.

Noteikumi paredz, ka pašvaldība katru gadu, pamatojoties uz izglītības iestāžu iesniegto prognozi, kuru mācību priekšmetu pedagogi nepieciešami izglītības procesa nodrošināšanai turpmākajiem trim gadiem, līdz 1.jūnijam nosaka akadēmiskajā gadā stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju programmas pedagoģijā, kuru absolventiem ir tiesības strādāt izglītības iestādē un citās zinātņu nozarēs, kuru absolventiem ir tiesības strādāt izglītības iestādē.

Pēc lēmuma par stipendijas piešķiršanu pieņemšanas pretendents slēdz līgumu ar pašvaldību.

Stipendiju var piešķirt uz visu atlikušo studiju programmas apguves laiku, ja students pilda noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus.

Pašvaldība stipendiātam maksā stipendiju 10 mēnešus gadā. Pašvaldība piešķirs un izmaksās stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.

Pretendentu izvērtēšanai pašvaldības izpilddirektors izveidos komisiju piecu locekļu sastāvā.

Komisija nodrošinās un uzraudzīs ar stipendiju piešķiršanu saistītos jautājumus, tai skaitā konkursa organizēšanu un izsludināšanu.

Lai saņemtu stipendiju, stipendiātam ar pašvaldību jāslēdz līgums

Stipendiātam jāatmaksā stipendija pašvaldībai, ja pēc studiju pabeigšanas tas atsakās noslēgt darba līgumu ar pašvaldību.

Svarīgākais