Patlaban lielākā alga Latvijas Bankā - 8120 lati

 
©f64

Patlaban lielākā alga Latvijas Bankā (LB) ir par ārvalstu rezervju pārvaldīšanu atbildīgās pārvaldes vadītājam - 8120 lati.

Par to liecina LB publiskotā informācija, reaģējot uz aktīvistu grupas, kas sevi dēvē par "Ceturtās atmodas tautas armiju" (4ATA), internetā publicētajiem LB atalgojuma sarakstiem no 2007.gada septembra līdz 2009.gada decembrim.

LB sniegusi informāciju par darbinieku mēneša darba algu amata grupu dalījumā. Vadības grupā LB prezidenta atalgojums ir 6790 lati, viņa vietniekam - 5740 lati, padomes locekļiem - 4445 lati, LB valdes priekšsēdētājam - 5930 lati, viņa vietniekam - 4930 lati.

LB pārvaldes vadītājiem, vietniekiem, prezidenta padomniekiem mazākais mēneša atalgojums ir 3675 lati, lielākais - 5415 lati, pārējo struktūrvienību vadītājiem, vietniekiem - no 2150 līdz 4040 latiem, galvenajiem un vecākajiem speciālistiem - no 1320 līdz 2500 latiem, ārvalstu rezervju portfeļa vadītājiem, tirgus operāciju speciālistiem - no 1760 līdz 3170 latiem, speciālistiem - no 900 līdz 1830 latiem.

Nākamajā amatu grupā, kas nodrošina pārējās LB pamatfunkcijas (skaidrās naudas apgrozība, maksājumu sistēmas, statistika, ārējie sakari, informācijas sistēmas, finanses, audits), pārvaldes vadītājiem, vietniekiem alga ir no 2090 līdz 4545 latiem, pārējo struktūrvienību vadītājiem, vietniekiem - no 1160 līdz 3500 latiem, galvenajiem un vecākajiem speciālistiem - no 1000 līdz 2500 latiem, galvenajiem un vecākajiem informācijas sistēmu speciālistiem - no 1100 līdz 2330 latiem, speciālistiem - no 803 līdz 1450 latiem, informācijas sistēmu speciālistiem - no 780 līdz 1590 latiem, naudas apstrādātājiem, kasieriem - no 830 līdz 1300 latiem.

Amatu grupā, kurā ir pārējās funkcijas (juridiskie pakalpojumi, drošība, personāla vadība, sabiedriskās attiecības un komunikācija, saimnieciskie pakalpojumi), pārvaldes vadītājs, vietnieks saņem no 1496 līdz 3200 latiem, pārējo struktūrvienību vadītājs, vietnieks - no 1050 līdz 2200 latiem, galvenais un vecākais speciālists - no 1000 līdz 1970 latiem, speciālists - no 855 līdz 1250 latiem, apsardzes darbinieks un autovadītājs - no 750 līdz 1425 latiem, vadītāja palīgs, sekretārs, lietvedis - no 650 līdz 1375 latiem, inženiertehniskais darbinieks - no 810 līdz 1450 latiem, administratīvi saimnieciskais darbinieks - no 350 līdz 970 latiem, apkopējs, sētnieks - no 270 līdz 315 latiem.

LB mājaslapā norādīts, ka LB prezidentam, prezidenta vietniekam, padomes loceklim, valdes priekšsēdētājam un valdes priekšsēdētāja vietniekam mēneša darba algas apmēru saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" nosaka centrālās bankas padome, ievērojot principu, ka padomes loceklis, par kura atalgojumu tiek lemts, balsojumā nepiedalās.

Pārējiem LB darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku, bankas padome nosaka katrai amata vietai atbilstošu mēneša darba algas līmeni, ņemot vērā darbinieka profesionālo kvalifikāciju un darba pieredzi, veicamā darba saturu un atalgojuma apmēru salīdzinājumā ar radniecīgās amata saeimas atalgojumu darba tirgū.

Darba algas pārskatīšana LB notiek reizi gadā, vērtējot darba satura un atbildības pārmaiņas, darba rezultātu un snieguma pārmaiņas, profesionālo zināšanu un pieredzes paaugstinājumu, sociālo kompetenču pārmaiņas. Tāpat, pārskatot darba algu, tiek skatīts, vai darbinieks nodrošina kritiskas funkcijas vai īpaši svarīgus darba uzdevumus un nav īsā termiņā pilnībā aizstājams, kā arī darba tirgus atalgojuma pārmaiņas, īpaši finanšu sektorā.

LB amatpersonu un darbinieku darba algu var neplānoti pārskatīt, ja notikušas būtiskas pārmaiņas darba tirgū, mainījies darbinieka amats vai darba pienākumi vai beidzies noteiktais pārbaudes laiks.

LB struktūrvienības vadītāja, kas vienlaikus veic LB valdes locekļa pienākumus, mēneša piemaksa ir 1245 lati. LB Rīgas filiālē naudas apstrādē nodarbināto darbinieku mēneša piemaksa par darbu īpašos apstākļos ir 1,50 lati pēc nodokļu nomaksas par katru nostrādāto darbadienu.

Tāpat LB darbinieki var saņemt vienreizēju piemaksu, ja tas aizstāj prombūtnē esošu darbinieku, - līdz 50% no aizvietojamā mēneša darba algas. Šādu piemaksu var saņemt ne ilgāk kā četrus mēnešus. Ja darbinieks aizstāj prombūtnē esošu sētnieku vai apkopēju, tad var saņemt piemaksu līdz 100% no aizstājamā darbinieka mēneša darba algas, bet šādu piemaksu var saņemt vienu mēnesi.

Tāpat LB darbinieki var pretendēt uz dažādām sociālajām piemaksām, kā arī darbiniekiem var tikt segta 50% mācību maksa augstākās izglītības iegūšanai.

LB savā mājaslapā norāda, ka šogad LB amatpersonām un darbiniekiem prēmijas netiks izmaksātās.

Kā ziņots, 4ATA pārstāvis Neo sociālajā tīklā "Twitter" raksta, ka šodien "uz paplātes" tiek sniegta informācija par atalgojumu "profesionāļu rezervātā". LB un Finanšu un kapitāla tirgus komisija "nosmeļ finanšu profesionāļu krējumu", apgalvo Neo, aicinot atstāt kādu profesionāli arī privātajām institūcijām un Finanšu ministrijai.

"Ilmār [Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs], nekā personīga - 4ATA nav ne pret, ne par devalvāciju, mēs esam par atklātību, tie ir tika fakti," uzsver 4ATA pārstāvis. Neo ironiski novēl LB padomei nepārstrādāties, norādot, ka šogad plānotas tikai sešas LB padomes sēdes.

4ATA publiskojusi informāciju par atalgojumu LB no 2007.gada septembra līdz 2009.gada decembrim. Kopumā šajā laika periodā centrālā banka maksājusi atalgojumu 749 darbiniekiem.

Šoreiz 4ATA arī atklājusi vairāku LB darbinieku vārdus, ļaujot precīzi identificēt atalgojuma saņēmēju.

2007.gada septembrī lielākais atalgojums centrālajā bankā bija 9930 lati, ko saņēma "Persona 2". Sekoja LB Tirgus operāciju pārvaldes vadītājs Raivo Vanags ar 6000 latu un Rimšēvičs ar 5560 latiem. Kopumā 52 LB darbinieki saņēma algu, kas lielāka par 2000 latu.

2007.gada nogalē vadošajiem LB darbiniekiem atalgojums pieaudzis būtiski, piemēram, Rimšēvičs novembrī saņēmis 22 240 latus, bet decembrī - 16 680 latus. Decembrī atalgojums būtiski pieaudzis lielākajai daļai LB darbinieku.

"Persona 2" darbu LB pārtraukusi 2007.gada decembrī, pēdējā mēnesī atalgojumā saņemot 15 205 latus.

2008.gada beigās lielākais atalgojums LB bija Vanagam - 23 373 lati, sekoja LB valdes priekšsēdētājs Māris Kālis ar 15 879 latiem, LB valdes priekšsēdētāja vietnieks Reinis Jakovļevs ar 13 655 latiem, LB Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs Harijs Ozols ar 13 188 latiem.

2009.gada beigās atkal vērojamas svārstības LB vadošo darbinieku atalgojumā - ja, piemēram, Vanagam atalgojums samazinājies līdz 6097 latiem (salīdzinājumā ar 11 016 latiem novembrī), tad Rimšēvičam tas pieaudzis no 3995 latiem novembrī līdz 6824 latiem decembrī.

2009.gada nogalē atalgojumu, kas ir vismaz 2000 latu, saņēma aptuveni 100 LB darbinieku. Kāda persona decembrī saņēmusi 11 446 latus, cita - 10 478 latus, un tas bija vairāk nekā iepriekšējiem atalgojuma līderiem.

LB padomes locekļiem atalgojums pagājušā gada nogalē bija: Harijam Bušam - 4487 lati, Leonīdam Gricenko - 5273 lati, Vitai Pilsumai - 4487 lati, Arvilam Sautiņam - 5260 lati, Aivaram Skopiņam - 4749 lati, bet Valentīnai Zeilei - 5273 lati.