TESTS. Likteņa skaitlis un saderība ar mīļoto

 
©Pixabay

Dažkārt mēdz sacīt, ka laulības noslēgtas debesīs – tik cieši ir saistīti mīļotie (vienalga, ar vai bez juridiska «papīra»). Vieni dzīvo kā cimds ar roku, silti, cieši un maigi, citi – nebeidz risināt saspringtas situācijas savā kopdzīvē, bet vienalga viens bez otra nevar. Kas sasaista ar to īsto un vienīgo?

Nu­me­ro­lo­ģi­jā sa­de­rī­bas no­teik­ša­nai iz­man­to Lik­te­ņa skait­li (bet tas nav vie­nī­gais rā­dī­tājs). Lūk, pie­mērs: sie­vie­tei Lik­te­ņa skait­lis ir 5, vi­ņas vī­rie­tim - 4. Sie­vie­tei va­ja­dzī­gas pār­mai­ņas, brī­vī­ba, pie­dzī­vo­ju­mi, ap­brī­na, lab­vē­lī­ba. Vī­rie­tis, lai arī vi­ņam acīs ie­kri­tīs ko­mu­ni­kab­la sie­vie­te, aug­stāk no­vēr­tēs sta­bi­li­tā­ti un mie­ru. Ta­ču sie­vie­tei ar Lik­te­ņa skait­li 5 šķi­tīs, ka šis vī­rie­tis vi­ņu ie­gro­žo, sa­vu­kārt viņš ne­ju­tī­sies pār­lie­ci­nā­ti bla­kus tā­dai vē­jas­lo­tai. Vi­ņi strī­dē­sies un pār­pra­tīs viens ot­ru. Ja vi­ņa iz­vē­lē­sies vī­rie­ti ar Lik­te­ņa skait­li 3, tad at­tie­cī­bas vei­do­sies har­mo­nis­ki un vieg­li. Jo viņš būs at­vērts sa­ru­nām, iz­klai­dei, pie­dzī­vo­ju­miem, ris­kam, īs­ta kom­pā­ni­jas sirds un dvē­se­le.

Kā ap­rē­ķi­nāt: Lik­te­ņa skait­lis ir pil­ni dzim­ša­nas da­ti (die­na, mē­ne­sis un gads), kas tiek sa­skai­tī­ti līdz vien­ci­pa­ra skait­lim.

Pie­mē­ram, dzim­ša­nas da­tums ir 1985. ga­da 21. jan­vā­ris: 1+9+8+5+2+1+0+1=27=2+7=9. Lik­te­ņa skait­lis ir 9.

Lik­te­ņa skait­lis 1

Vī­rie­ša rak­stu­ro­jums

Ener­ģisks, ne­at­lai­dīgs, at­tie­cī­bās mīl ne­at­ka­rī­bu. Tāds vī­rie­tis ļo­ti im­po­nē sie­vie­tēm, jo ir ak­tīvs, mērķ­tie­cīgs un par se­vi pār­lie­ci­nāts. Šīs vi­ņa īpa­šī­bas sie­vie­ti pār­lie­ci­na, ka uz tā­du cil­vē­ku var pa­ļau­ties, daudz ne­do­mā­jot. Viņš iz­da­rīs vi­su tās sie­vie­tes dēļ, ku­ru būs ie­mī­lē­jis. Viņš var pa­zau­dēt gal­vu, tad pats sva­rī­gā­kais vi­ņam ir iz­rā­dīt sa­vas jū­tas. Sie­vie­te gan­drīz var no­slāpt no tā­das uz­ma­nī­bas un jū­tām. Tā­pēc vī­rie­tim vē­lams sa­prast, ka vi­ņa par­tne­re arī var būt ne­at­ka­rī­ga per­so­nī­ba, ar sa­vām in­te­re­sēm, dzī­ves tem­pu, vār­du sa­kot, tā­da pa­ti kā viņš.

Šāds vī­rie­tis mēdz ig­no­rēt par­tne­res vie­dok­li, vi­sus lē­mu­mus pie­ņem pats un ci­tu vie­tā. Viņš ir in­te­re­sants cil­vēks, bet dzī­ve ar tā­du ne­būs vien­kār­ša. Mēdz vieg­li uz­sprāgt, to­mēr ātr­i no­rimst. Ja uz­sla­vēs, tad iz­ku­sīs kā sal­dē­jums.

Vi­ņa me­to­de - ie­gūt un pa­kļaut, vien­lai­kus iz­rā­dot augst­sir­dī­bu. Ar lai­ku kļūst rā­māks, se­viš­ķi tad, ja pie­dzimst bēr­ni. Tie vi­ņu mai­na un no­liek pie vie­tas. Un to­mēr, un to­mēr... Vi­ņa vēl­mes būs pir­ma­jā vie­tā.

Sie­vie­tes rak­stu­ro­jums

Pār­lie­ci­nā­ta, spē­cī­ga, no­teik­ta rak­stu­ra sie­vie­te, ku­ra vī­rie­ti iz­vē­las pa­ti. Lai sa­snieg­tu mēr­ķi, vi­ņa ir ap­brī­no­ja­mi ne­at­lai­dī­ga. At­tie­cī­bās grib do­mi­nēt, bet ne­sa­pra­tī­sies ar vī­rie­ti, kurš iz­da­bās vi­ņas kap­rī­zēm un pra­sī­bām, ku­ru va­rēs pa­bāzt zem tu­pe­les. Da­žiem vī­rie­šiem vi­ņas spī­tī­ba un pat­stā­vī­ba pa­tiks, vi­ņiem iet pie sirds tā­das - ne­pa­kļā­vī­gās, ku­ras jā­šif­rē kā krust­vār­du mīk­la.

Šā­da sie­vie­te ne­kaut­rē­jas iz­rā­dīt jū­tas, bet vien­lai­kus vi­ņai pa­tīk spē­le. Vi­ņas sti­hi­ja ir ak­ti­vi­tā­te, vi­ņai ne­trūkst iz­do­mas, kā sa­vu dzī­vi pa­da­rīt in­te­re­san­tu. Ci­ti teik­tu - eks­trē­mu, bet vi­ņa uz­ska­ta - ne­kā­das gar­lai­cī­bas! Kaut arī vi­ņa ir lī­de­ra ti­pa cil­vēks, šā­da sie­vie­te mēdz sā­pī­gi pār­dzī­vot vien­tu­lī­bu, tā­pēc no­vēr­tē rū­pes un mai­gu­mu. In­te­lek­tu­āla sa­skar­sme vi­ņai nav tik sva­rī­ga, cik fi­zisks kon­takts. Rei­zēm vi­ņas im­pul­si­vi­tā­te kai­tē pa­šai.

Šī sie­vie­te pa­ļau­jas ti­kai uz se­vi un ne­vie­nam līdz ga­lam ne­uz­ti­cas. Vi­ņai de­rē­tu būt elas­tī­gā­kai un pret vī­rie­šiem iz­tu­rē­ties ma­zāk bar­gi. Jā­at­ce­ras, ka ne­viens nav ide­āls.

Lik­te­ņa skait­lis 2

Vī­rie­ša rak­stu­ro­jums

Šāds vī­rie­tis ne­spēj ie­do­mā­ties se­vi vie­nat­nē, bez kom­pā­ni­jas un sa­skar­smes ie­spē­jām. Viņš vieg­li kon­tak­tē­jas, ir at­klāts, ne­sa­rež­ģīts. Va­rē­tu pat šķist, ka pār­lie­ku uz­ti­cas ci­tiem. Viņš ir at­klāts, vi­ņu var la­sīt kā grā­ma­tu, bet vien­lai­kus viņš ir at­vērts gan kon­tak­tiem un at­tie­cī­bām, gan vis­am, ko no ap­kār­tē­jās pa­sau­les var ie­gūt. Viņš uz­trau­cas par ci­tu pro­blē­mām un pār­dzī­vo.

Vi­ņam pa­tīk sie­viš­ķī­gas, skais­tas sie­vie­tes, vi­ņu var ap­burt ar iz­ska­tu vien. Ja viņš ie­mīl, tad uz il­gu lai­ku. Šāds vī­rie­tis pie­lā­go­jas no­ti­ku­miem. Kad at­tie­cī­bas sāk ap­grū­ti­nāt, viņš no­slē­dzas se­vī un ne­ru­nā par to. Viņš spēj ap­burt, tas ir vi­ņa trum­pis. Tur­klāt viņš ap­bur ar uz­ti­cī­bu un rū­pēm. Ta­ču viņš arī ne­bīs­tas iz­rā­dīt, ka ir pra­sīgs un val­do­nīgs, un mēdz būt spī­tīgs un pa­slinks.

Lai ne­sa­bo­jā­tu at­tie­cī­bas ar šā­du vī­rie­ti, va­jag pa­cie­tī­gi no­gai­dīt un ne­for­sēt no­ti­ku­mu gai­tu. Vi­ņam va­jag sie­vie­ti, ku­rai ir lī­dzī­ga gau­me un in­te­re­ses, ku­ra ir ga­ta­va būt bla­kus un uz­mun­dri­nāt, ie­dves­mot vi­ņu. Šā­da vī­rie­ša priekš­stats par īs­tām at­tie­cī­bām - pirm­ām kār­tām jā­būt emo­ci­onā­lai sa­ska­ņai. Un viņš ne­gri­bēs upu­rēt sa­vu kom­for­tu un sta­bi­li­tā­ti. Viņš būs mī­lošs un uz­ti­cīgs par­tne­ris, bet da­žām sie­vie­tēm tie­ši tas, ka vī­rie­tis ir tik pa­re­dzams, var ap­nikt. Ne­kā­da no­slē­pu­ma, ne­kā­das ugun­ti­ņas...

Sie­vie­tes rak­stu­ro­jums

Ap­bu­ro­ša un drau­dzī­ga - lūk, šā­das sie­vie­tes trum­pji. Vi­sā pil­nī­bā vi­ņa at­klā­jas ti­kai tu­vā­kās at­tie­cī­bās. Jo lie­lā­ka uz­ti­cē­ša­nās val­da at­tie­cī­bās, jo lie­lis­kāk vi­ņa jū­tas. Vi­ņa ļo­ti iz­jūt ap­kār­tē­jo emo­ci­jas un jū­tas, tā­pēc ne­lab­vē­lī­gos ap­stāk­ļos var zau­dēt paš­pa­ļā­vī­bu. Ne­cieš uz­stā­jī­gu rī­cī­bu. Aiz­muks! At­tie­cī­bu no­skaid­ro­ša­na un kon­flik­tē­ša­na nav vi­ņas jā­jam­zir­dziņš, jū­tas slik­ti tā­dās at­tie­cī­bās.

Vi­ņa var ak­li se­kot par­tne­ra ide­jām un vēl­mēm. Ļo­ti lie­la no­zī­me ir sap­ņo­ša­nai, in­ti­mi­tā­tei. Ja vi­ņa ir ra­dī­ju­si ide­ālā vī­rie­ša tē­lu, tad to pie­lai­kos kat­ram, kurš ie­pa­tik­sies vai ku­ru sa­tiks. In­tī­ma­jā dzī­vē vi­ņai ne­pie­cie­šams sa­just kaut ko no­slē­pu­mai­nu un fan­tas­tis­ku. Kad vi­ņas sek­su­ālās fan­tā­zi­jas īs­te­no­jas (vai arī vi­ņa var tās īs­te­not), tas vi­ņu pa­da­ra ne­at­kār­to­ja­mu vī­rie­ša acīs.

Vi­ņa no­vēr­tēs uz­ma­nī­bas iz­rā­dī­ša­nu un ar lie­lu prie­ku pie­ņems no vī­rie­ša uz­ma­nī­bas ap­lie­ci­nā­ju­mus, diem­žēl spēj ļo­ti ātr­i at­salt un pār­traukt at­tie­cī­bas un kon­tak­tus. Un pa­ti ir ne­iz­prat­nē, kā­dēļ tā no­ti­cis.

Šī ir du­āla sie­vie­te: gan pa­stā­vī­ga at­tie­cī­bās, gan ne­uz­ti­cī­ga, jū­tu dzi­ļums iet rok­ro­kā ar viegl­prā­tī­bu. Vi­ņa spēj dzi­ļi just un pa­tie­si mī­lēt, bet var arī būt ne­uz­ti­cī­ga. Vi­ņas ne­pa­stā­vī­ba un ner­vo­zi­tā­te at­tie­cī­bas var pa­da­rīt sma­gas un sa­rež­ģī­tas. Vī­rie­ši ie­mīl šā­du sie­vie­ti vi­ņas sir­snī­bas dēļ, un vi­ņa var būt lie­lis­ka saim­nie­ce un sie­va. Ak, jā, dār­gas dā­va­nas vi­ņai va­rē­tu pa­tikt la­bāk ne­kā in­te­lek­tu­ālas sa­ru­nas.

Lik­te­ņa skait­lis 3

Vī­rie­ša rak­stu­ro­jums

Spē­ja sa­pras­ties ar jeb­ku­ru vi­ņam no­dro­ši­na po­pu­la­ri­tā­ti itin vi­sās kom­pā­ni­jās. Vī­rie­tis, kurš par nor­mu uz­ska­ta vai­rā­kas at­tie­cī­bas vien­lai­kus. Viņš ir ga­tavs jeb­ku­rā mir­klī do­ties uz bal­lī­ti, vi­ņam pa­tīk pie­dzī­vo­ju­mi, ris­kan­ti pa­sā­ku­mi, īs­ta kom­pā­ni­jas dvē­se­le. Bie­ži vien vi­ņu ne­ņem par pil­nu - tas jau tāds jaut­rī­tis, ne­no­pietns, klauns... Šāds vī­rie­tis gan­drīz vien­mēr jū­tas ie­dves­mots, un vi­ņam ir mēr­ķis.

Viņš bēg­šus bēg no gar­lai­cī­bas un ciest ne­var pri­vāt­īpa­šnie­cis­kas at­tie­cī­bas. At­tie­cī­bā uz se­vi, pro­tams. At­tie­cī­bās no­vēr­tē vieg­lu­mu. Ne­va­jag vi­ņam kaut ko uz­spiest! Tie­ko­ties pir­mo­reiz, vi­ņam ir ļo­ti sva­rī­gi ra­dīt par sa­vi sa­trie­co­šu ie­spai­du. Vi­ņam pa­tīk šar­man­tas sie­vie­tes, un tas ne­būt ne­no­zī­mē «pli­ku» skais­tu­mu. Vis­pirms šarms, iz­skats - pēc tam. Ne­re­ti viņš vie­dok­li par cil­vē­ku vei­do pēc pirm­ā ie­spai­da un ti­kai vē­lāk sāk ap­do­mā­ties, ka ide­āls ne­pa­stāv. At­tie­cī­bās vi­ņam sva­rīgs ir pro­cess, ne­vis re­zul­tāts. Kad ir ie­mī­lē­jies, tad ot­ram se­vi vel­ta pil­nī­bā.

Šāds vī­rie­tis mēdz sap­ņot ar atvērtām acīm. Viņš tie­cas pēc ga­rī­gas un in­te­lek­tu­ālas tu­vī­bas, ko­pī­gām in­te­re­sēm. Tik­līdz sie­vie­te sāks ie­ro­be­žot vi­ņa brī­vī­bu, vī­rie­tis ju­tī­sies kā ka­pā. Jā­zi­na, ka vi­ņa lab­sa­jū­tu ne­no­dro­ši­na kom­forts un klu­sa, mie­rī­ga un ēr­ta ģi­me­nes lig­zdi­ņa.

Ga­dās, ka šāds vī­rie­tis ir bez­at­bil­dīgs. Viņš ju­tī­sies la­bi, ja līdz­ās būs ne­vis klu­sa un pe­lē­ka pe­le, bet sa­bied­ris­ka un ak­tī­va dā­ma. Pat ļo­ti ie­spē­jams, ka par sa­vu līdz­gait­nie­ci dzī­vē viņš iz­vē­lē­sies ne­at­ka­rī­gu un iz­ska­tī­gu sie­vie­ti.

Sie­vie­tes rak­stu­ro­jums

In­te­re­san­ta, ak­tī­va sie­vie­te, ar ku­ru ne­kad ne­būs gar­lai­cī­gi. Vī­rie­šiem pa­tīk vi­ņas ne­at­ka­rī­ba, gud­rī­ba un pie­vil­cī­ba, vi­ņas jū­tī­gums un paš­pār­lie­ci­nā­tī­ba. Vi­ņiem ne­kas nav ie­bil­stams pat pret zi­nā­mām nar­ci­sis­ma ie­zī­mēm šīs būt­nes da­bā.

Vi­ņa ir pa­tie­sa, op­ti­mis­tis­ka, vi­ņa ne­zau­dē ne ce­rī­bu, ne vēl­mes. Lai jus­tos la­bi, šā­dai sie­vie­tei ir jā­jūt ap­kār­tē­jo cil­vē­ku lab­vē­lī­ba un vi­ņu ne­drīkst ie­ro­be­žot, ie­gro­žot. Ja lī­dzī­gi rī­ko­sies par­tne­ris, tad at­tie­cī­bas būs har­mo­nis­kas un cie­šas. Tas vi­ņai ir ļo­ti va­ja­dzīgs. Vi­ņa augs­tu vēr­tē drau­dzī­bu un uz­ti­cī­bu, bet sek­su šā­da sie­vie­te uz­tver kā iz­prie­cu.

Vi­ņas in­tu­īci­ja pa­sa­ka priekš­ā, ko šā­dai sie­vie­tei ir vērts vē­lē­ties un pēc kā alkt, un vi­ņa vel­ta vi­sus spē­kus, lai to vi­su ie­gū­tu. Un ie­gūst arī! Vi­ņas bū­tī­ba: sa­vu va­ja­dzī­bu ap­mie­ri­nā­ša­na pirm­ām kār­tām. Ciest ne­var at­mi­ņas par pa­gāt­nes no­ti­ku­miem.

Ja jums līdz­ās ir šā­da sie­vie­te, tad esiet uz­ma­nī­gi, lai ne­sā­pi­nā­tu se­vi! Pil­nai lai­mei vi­ņa gri­bēs iz­bau­dīt vien­lai­kus ro­man­ti­ku un in­te­lek­tu­ālas sa­ru­nas. Tik­līdz vi­ņas jū­tas at­sals, kļūs ma­zāk in­ten­sī­vas, vi­ņa zau­dēs in­te­re­si par ot­ru cil­vē­ku, un at­tie­cī­bas šā­du sie­vie­ti no­gur­di­nās tā­pat kā An­gli­jas smī­lā­jo­šais lie­tus. Ak, pat ie­mī­lē­ju­sies vi­ņa lab­prāt flir­tēs ar ci­tiem vī­rie­šiem. Vi­ņas im­pul­sī­vā da­ba pra­sī­ties pra­sī­sies pār­kāpt flir­ta ro­be­žas, ta­ču vi­ņa ne­būt ne­bai­dī­sies zau­dēt par­tne­ri.

Šā­das sie­vie­tes trum­pis - mū­žī­gā jau­nī­ba. Par­tne­ris ko­pā ar vi­ņu jū­tas lai­mīgs, jo arī vi­ņa mek­lē lai­mi. Ne­mi­tī­gi. Ie­tei­kums: šā­dai sie­vie­tei va­ja­dzē­tu ie­klau­sī­ties par­tne­ra vie­dok­lī.

Lik­te­ņa skait­lis 4

Vī­rie­ša rak­stu­ro­jums

At­tie­cī­bās vi­ņam va­jag dro­šī­bu un skaid­rus, zi­nā­mus, sa­pro­ta­mus spē­les no­tei­ku­mus. Tā­pēc mek­lē sie­vie­ti, ar ku­ru vei­dot pa­stā­vī­gas ilg­ter­mi­ņa at­tie­cī­bas, ne­vis vie­nas nakts ro­mā­ni­ņus. Viņš būs tas, kurš ie­vē­ros dzim­tas tra­dī­ci­jas, uz­tu­rēs cie­šus kon­tak­tus ar ra­diem.

Šā­dam vī­rie­tim no­tei­co­šā būs ma­te­ri­ālā sta­bi­li­tā­te, viņš ir pat su­per­prak­tisks cil­vēks. Tā­das pa­šas īpa­šī­bas viņš grib re­dzēt sa­vā sie­vā. Ja at­ra­dīs rad­nie­cis­ku dvē­se­li, tad par­tne­res dēļ būs ga­tavs pie­kāp­ties un vel­tīt vi­ņai vi­su sa­vu lai­ku.

Sie­vie­tes iz­skats nav bū­tis­kā­kais kri­tē­rijs, lai kā­da vi­ņam ie­pa­tik­tos. Sie­vu iz­vē­lē­sies ļo­ti rū­pī­gi, skru­pu­lo­zi un pie­sar­dzī­gi. Šāds vī­rie­tis ne­uz­ska­tīs par ne­ētis­ku ap­pre­cē­ties nau­das dēļ, ja vien tas pa­lī­dzēs vi­ņam sa­sniegt mēr­ķi. Po­zi­tī­vā zi­ņa: viņš ir vien­al­dzīgs pret ār­lau­lī­bas in­tri­gām, jo ne­grib sa­tri­ci­nāt jau sa­snieg­to kom­for­tu sa­vā dzī­vē. Un tad arī ne­būs ne­pie­cie­ša­mi lie­ki tē­ri­ņi dā­va­nām un zie­diem... Die­zin vai vi­ņam ie­pa­tik­sies viegl­prā­tī­gas sie­vie­tes. Vi­ņa mie­ru un no­svēr­tī­bu ir grū­ti sa­tri­ci­nāt, pat gai­sī­gām un iz­ska­tī­gām vē­jas­lo­tām.

Viņš ģi­me­nē gri­bēs plā­not pie­nā­ku­mus, tē­ri­ņus un vi­su pā­rē­jo. Vi­ņam ir sva­rīgs pres­tižs, tā­pēc ģi­me­nē šāds vī­rie­tis vē­lē­sies iz­bau­dīt uz­ma­nī­bu, rū­pes un mā­jī­gu­mu. Sa­vu­kārt viņš spēs pie­dā­vāt uz­ti­cī­bu. Arī nav slik­ti, vai ne?

Sie­vie­tes rak­stu­ro­jums

Pa gai­su ne­pli­vi­nās, ir prak­tis­ka, ap­vel­tī­ta ar skaid­ru sa­prā­tu, lab­prāt vel­ta se­vi ģi­me­nei un ir spē­jī­ga iz­vei­dot eko­no­mis­ku bu­dže­tu. Vi­ņai va­ja­dzīgs uz­ti­cams, ma­te­ri­āli no­dro­ši­nāts par­tne­ris. Sta­bi­li­tā­ti un sirds­mie­ru vi­ņa no­vēr­tē ļo­ti augs­tu. Šā­da sie­vie­te ne­žē­los nau­du sev, lai ap­mek­lē­tu la­bu skais­tum­kop­ša­nas sa­lo­nu un no­pir­ktu kva­li­ta­tī­vu kos­mē­ti­ku.

Vi­ņa mēdz būt kap­rī­za un ner­vo­za, sāk kaš­ķi sī­ku­mu dēļ. Vi­ņai sa­vu pri­vāt­īpa­šnie­cis­ko da­bu vē­lams pie­brem­zēt, tur­klāt vi­ņa ir ļo­ti greiz­sir­dī­ga. Var būt emo­ci­onā­li ne­žē­lī­ga un im­pul­sī­va, kā arī ma­ni­pu­lēt ar par­tne­ri. Šā­du tak­ti­ku vi­ņa var pie­mē­rot in­tī­ma­jās at­tie­cī­bās, lai pa­nāk­tu sev vē­la­mu si­tu­āci­jas at­ri­si­nā­ju­mu.

Šā­dai sie­vie­tei va­ja­dzīgs ener­ģē­tis­ki spē­cī­gāks par­tne­ris, tāds, ku­ra mēr­ķi ir aug­stā­ki un cē­lā­ki par vi­ņas mēr­ķiem. Ja tā ne­no­tiks, vi­ņa var vil­ties dzī­vē un ar de­pre­sī­va­jām sa­jū­tām sa­graut arī sa­vu vī­rie­ti. Ja vi­ņas vīrs būs mērķ­tie­cīgs cil­vēks, ku­ram ne­trūks ide­ju un mēr­ķu, tad vi­ņa da­rīs vi­su, lai pa­lī­dzē­tu mī­ļo­ta­jam.

Šā­dai sie­vie­tei nav pie­ņe­ma­mi ga­dī­ju­ma sa­ka­ri. To­mēr, ja vi­ņa sa­staps ne­at­vai­rā­mu vī­rie­ti, tad mo­rā­les žo­gā var pa­rā­dī­ties cau­rums... Lai no­tu­rē­tu par­tne­ri, vi­ņa ir ga­ta­va sa­raut sai­tes ar ra­diem, ar ko­lē­ģiem un drau­giem. Ja vī­rie­tis būs sva­rī­gā­kais cil­vēks vi­ņas dzī­vē, šā­da sie­vie­te pat spēs no­ro­be­žot vi­ņu no vi­ņa dzim­tas. Vi­ņas rū­pes un gā­dī­bu spēs no­vēr­tēt tāds pats cil­vēks, ie­spē­jams, ga­dos ve­cāks. Šā­da sie­vie­te var būt ko­pā ar ra­do­šu cil­vē­ku. Sa­vu­kārt tas, ko pra­sīs vi­ņa - lai par­tne­ris ap­lie­ci­na sa­vu pie­ķer­ša­nos.

Lik­te­ņa skait­lis 5

Vī­rie­ša rak­stu­ro­jums

Pār­lie­ci­nāts, pat­stā­vīgs un ap­bu­rošs - re, kā­di ir vi­ņa trum­pji. Tie­sa, vi­ņam ne­pa­tīk lūgt un pa­spē­lēt. Ne at­tie­cī­bās ar sie­vie­ti, ne dzī­vē vis­pār. Vi­ņa sek­su­ali­tā­tes pa­mats ir vis­as pie­cas ma­ņas, kas cil­vē­kam do­tas.

Viņš dzī­vo ta­gad­nē un vē­las mie­rī­gu, bez­rū­pī­gu ik­die­nu. Dra­ma­tis­kas at­tie­cī­bas viņš il­gi ne­cie­tīs. Ie­spē­jams, šāds cil­vēks at­tie­cī­bās gri­bēs do­mi­nēt un no­vēr­tēs cie­ņu un mī­les­tī­bu, ko vi­ņam iz­rā­dīs ģi­me­nē. Viņš va­rē­tu būt arī pa­slinks un ne­kri­tisks pret se­vi.

At­tie­cī­bās pirm­ām kār­tām mek­lēs sa­skar­smi, gri­bēs at­klā­tī­bu, lai ar par­tne­ri var iz­ru­nāt un no­skaid­rot vi­sus jau­tā­ju­mus. Vi­ņam pa­tīk skais­tas un in­te­lek­tu­ālas sie­vie­tes, ar ba­gā­tu iek­šē­jo pa­sau­li. Vi­ņam ir sva­rī­gi, lai arī drau­giem pa­tik­tu vi­ņa sie­vie­te. Vē­lams, lai vi­ņai pa­tīk ce­ļot ne ma­zāk kā vi­ņam.

Dzī­vē šā­dam vī­rie­tim ir bū­tis­ka bau­da un brī­vī­ba. Ja sie­vie­te būs at­klā­ta un ne­slēps, ko jūt, ko do­mā, un mī­lēs vi­ņu, ie­lā­gos vi­ņa ēša­nas pa­ra­du­mus, lo­los vi­ņu, tad vī­rie­tis at­bil­dēs ar mai­gu­mu un uz­ma­nī­bu. Viņš no­la­sīs kat­ru sie­vie­tes vēl­mi no vi­ņas acīm un vien­lai­kus būs ga­na prag­ma­tisks, lai to arī īs­te­no­tu. Jo dvē­se­lē viņš ir ro­man­ti­ķis, ne­aiz­mir­sī­sim par to!

Sie­vie­tes rak­stu­ro­jums

Pie­vil­cī­ga, skais­ta un ar­tis­tis­ka. Vi­ņu ne­var ne­pa­ma­nīt. Vi­ņai pa­tīk iz­rā­dī­ties, tīk glai­mi un flirts. Var būt ego­is­tis­ka, bet arī jū­tī­ga, tā­pēc ne­ka­vē­jo­ties uz­tver si­tu­āci­ju ap se­vi. Vi­ņa grib iz­just cie­ņu, sa­jūs­mu un lab­vē­lī­gu at­tiek­smi.

Ja kļūst mai­ga un ie­jū­tī­ga, tad vi­ņai nav ie­spē­jams pre­to­ties. At­tie­cī­bās pa­tīk at­klā­tums un go­dī­gums, un lab­prāt grib pa­le­po­ties ar sa­vu iz­vē­li - mī­ļo­tā cil­vē­ka in­te­lek­tu un iz­ska­tu. Jo vi­ņai pa­tīk in­te­lek­tu­āli cil­vē­ki.

Lē­mu­mus vi­ņa pie­ņem pa­ti un tiem se­ko. Ne­va­jag cen­sties ie­tek­mēt vi­ņas ie­ras­tos ri­tu­ālus un pa­ra­du­mus vai aiz­skart paš­cie­ņu. Vi­ņa tie­cas būt sa­bied­ris­ki ak­tī­va. Tā­pēc, ja šā­da sie­vie­te do­das uz bal­lī­tēm, uz­ņem vie­sus, lai tā bū­tu - tā­dā vei­dā vi­ņa iz­rā­da ini­ci­atī­vu kon­krē­tas sa­bied­ris­kas gru­pas ie­tva­ros.

Esot vi­ņai līdz­ās, var iz­bau­dīt dzī­ves krāš­ņu­mu un brī­vī­bas iz­jū­tu. Vi­ņas par­tne­ris lai­kam gan ne­kad ne­spēs uz­mi­nēt, par ko vi­ņa sirds­dā­ma do­mā, kā vi­ņa rī­ko­sies nā­ka­ma­jā mi­nū­tē. Mī­les­tī­bā vi­ņa ir iz­smal­ci­nā­ta. Par sa­vu mī­ļo­to rū­pē­sies un gā­dās. Ja vi­ņas par­tne­ris būs prag­ma­tisks cil­vēks - lie­lis­ki! Viņš tā­dē­jā­di nei­tra­li­zēs šīs būt­nes pār­mē­rī­go ener­ģi­ju.

Lik­te­ņa skait­lis 6

Vī­rie­ša rak­stu­ro­jums

Uz­ti­cams, ar pie­nā­ku­ma ap­zi­ņu un strā­dīgs - tā­das ir šā­da vī­rie­ša rak­stu­rī­gā­kās īpa­šī­bas. Viņš vē­las sta­bi­las at­tie­cī­bas. Un, ja ie­mīl, tad no sirds, un va­rē­tu pat teikt, ka paš­aiz­lie­dzī­gi. Jū­tīgs, at­tie­cī­bās vai­rāk dod ot­ram ne­kā pra­sa sev. Vi­ņam ne­pie­cie­ša­ma uz­ti­cī­ga, uz­ti­ca­ma un sa­pro­to­ša par­tne­re. Ja viņš sa­pra­tīs, ka līdz­cil­vēks vi­ņu cie­na kā per­so­nī­bu, tad kļūs pār­lie­ci­nā­tāks un dro­šāks. Ja ne, tad mek­lēs ci­tu. Vi­ņam ir jā­sa­jūt at­balsts!

Vi­ņa saik­ne ar mā­ti ir ļo­ti cie­ša, ne kat­ra sie­va būs ga­ta­va iz­ka­rot sa­vas po­zī­ci­jas līdz­ās tā­dam vī­rie­tim un iz­kon­ku­rēt mam­mu vi­ņa dzī­vē.

Šāds vī­rie­tis ar grū­tī­bām pie­ņem vi­su jaun­o, vi­ņam la­bāk pa­tīk zi­nā­mais, ap­ro­bē­tais. Vi­ņa cie­tok­snis ir mā­jas un ģi­me­ne.

Sie­vie­tes rak­stu­ro­jums

Šķiet, ka vi­ņu ne­kas ne­spē­tu pār­steigt. To­mēr aiz ār­ējās at­tu­rī­bas un pat tā­das kā le­dus ka­ra­lie­nes mas­kas slēp­jas sek­su­ali­tā­te un jū­tī­gums. Jau­nī­bā šā­da sie­vie­te mēdz būt nai­va un sen­ti­men­tā­la, bie­ži vien - arī kaut­rī­ga. Kļūs­tot pie­au­gu­si, vi­ņa pie­ņe­mas prā­tā (ja tā var teikt). Pre­cī­zāk lai­kam gan bū­tu sa­cīt, ka vi­ņa kļūst dzī­ves­gud­rā­ka, pie­re­dzē­ju­šā­ka.

Vi­ņa ir sap­ņo­tā­ja, ar ba­gā­tu iz­tē­li un spē­cī­gu in­tu­īci­ju. Vien­lai­kus spēj būt gan mai­ga kā pie­neņ­pū­ka un kaut­rī­ga, gan ap­bu­ro­ša, ko­ķe­ta un drais­ka. Vi­ņas pie­vil­cī­bu vai­ro tie­ši ne­prog­no­zē­ja­mī­ba. Par­tne­rim jā­zi­na, ka šā­da sie­vie­te var ātr­i ap­vai­no­ties un uz­sprē­gāt emo­ci­jās.

Ja at­tie­cī­bas tiek pār­trauk­tas, vi­ņa da­ra vi­su, lai sa­gla­bā­tu drau­dzī­gas at­tie­cī­bas ar bi­ju­šo mī­ļo­to.

Vi­ņas pri­ori­tā­te dzī­vē ir ģi­me­ne un bēr­ni.

Lik­te­ņa skait­lis 7

Vī­rie­ša rak­stu­ro­jums

Ne­at­ka­rīgs un se­vi no­dro­ši­nāt spē­jīgs vī­rie­tis. Vi­ņa sa­snie­gu­mu pa­ma­tā ir ne­at­lai­dī­ba un iz­tu­rī­ba. Dau­dziem var ras­ties ie­spaids, ka šāds vī­rie­tis vi­su ap­rē­ķi­na, ir lie­tišķs un da­rī­ju­mu cil­vēks. Un ka tāds viņš ir arī mī­les­tī­bā.

Sie­vie­tei, ku­ra res­pek­tē šā­da vī­rie­ša uz­ņē­mī­bu un ir ga­ta­va sa­prast un pie­ņemt vi­ņa iek­šē­jo pa­sau­li, pār­dzī­vo­ju­mus, šāds vī­rie­tis kļūs par uz­ti­ca­mu lau­lā­to drau­gu, kurš spēs un pra­tīs at­mak­sāt vi­ņas paš­aiz­lie­dzī­bu. In­tī­mā tu­vī­ba vi­ņam ne­re­ti ro­das tā­pēc, ka vis­pirms ir in­te­lek­tu­āla ie­in­te­re­sē­tī­ba. Vis­pirms prāts un gud­rī­ba, pēc tam - fi­zio­lo­ģis­kās un da­bas dik­tē­tās pra­sī­bas. Viņš ir jū­tīgs un tak­tisks, cie­na sie­vie­tes jū­tas. Šāds vī­rie­tis sa­vu vie­dok­li ne­uz­spie­dīs un ne­rī­ko­sies, ne­ap­sprie­dies ar par­tne­ri - tā­di no­sa­cī­ju­mi at­tie­cī­bās vi­ņam ir tas pats, kas mī­les­tī­ba.

Vi­ņu ir grū­ti aiz­vest ne­ce­ļos, ja reiz ir no­teikts mēr­ķis. Ja sie­vie­te ne­vē­las do­ties ar vi­ņu ko­pā, lai sa­snieg­tu šo mēr­ķi, tad gan viņš, daudz ne­do­mā­jot, šķir­sies no vi­ņas.

Sie­vie­tes rak­stu­ro­jums
Šā­das sie­vie­tes pie­vil­cī­ba šķiet ne­iz­skaid­ro­ja­ma, lai­kam tā­pēc vi­ņa vie­nus ap­bur, ci­tus - bie­dē. Vi­ņa ir ga­na prā­tī­ga un gud­ra, zi­na, kā se­vi «pa­sniegt» pēc ie­spē­jas la­bāk. Jau­nī­bā šā­da sie­vie­te var būt prin­ce­se, kas sap­ņo par ne­zin kā­du prin­ci bal­tā zir­gā un ir pār­ņem­ta ar ro­man­tis­ku jūs­mu, tā­pēc ne­ļau­jas re­ālām at­tie­cī­bām ar īs­tu, līdz­ās eso­šu vī­rie­ti. Vi­ņa vi­ņu ne­redz!

Vi­ņai pa­tīk sta­bi­li un res­pek­tab­li vī­rie­ši. Vi­ņa spēs no­vēr­tēt arī par­tne­ra pro­fe­si­ona­li­tā­ti un go­dī­gu­mu, to­mēr vai­rāk par vi­su - vi­ņa pres­ti­žu un sta­tu­su sa­bied­rī­bā. Šā­da sie­vie­te gri­bēs li­ku­mī­gas at­tie­cī­bas. Mī­ļā­kās vai, kā ta­gad pie­ņemts teikt, dzī­ves­drau­dze­nes sta­tuss vi­ņai ne­pa­tiks. Ja iz­šķir­sies, tad pār­dzī­vo­ju­mi būs mo­ko­ši. Bai­do­ties zau­dēt mī­les­tī­bu un pa­likt vie­na, vis­drī­zāk at­teik­sies no ide­āla, no jau­nī­bā iz­sap­ņo­tā prin­ča bal­tā zir­gā. Ja vi­ņa kļūs par sa­va par­tne­ra bai­ļu un kom­plek­su ka­ta­li­za­to­ru, tad vairs ne­spēs no­vēr­tēt vi­ņa lie­lis­kās rak­stu­ra īpa­šī­bas un cē­los no­lū­kus.

Šā­da sie­vie­te mēdz tiek­ties pēc ne­at­ka­rī­bas un pa­ļau­ties ti­kai uz se­vi.

Lik­te­ņa skait­lis 8

Vī­rie­ša rak­stu­ro­jums

Paš­pie­tie­kams, ne­at­ka­rīgs, paš­pār­lie­ci­nāts - tāds nu ir šis spil­gtais, pa­ma­nā­mais vī­rie­tis. Vi­ņam ir spē­cīgs gri­bas­spēks, viņš ir go­dīgs un ne­at­lai­dīgs. Ja tas šķiet pā­rāk sal­di, tad at­gā­di­nā­sim ne­ga­tī­vās īpa­šī­bas: vēl­me do­mi­nēt un pa­kļaut, ap­spiest par­tne­ri. To­mēr šāds vī­rie­tis var būt arī kaut­rīgs, pie­ti­cīgs un ne­lie­lī­ties ar pa­nā­ku­miem.

Viņš ir no­ska­ņots do­ties uz priekš­u, ne­vis ska­tī­ties pa­gāt­nē, tā­pēc vi­ņam ir va­ja­dzīgs kāds sti­muls, ja gri­bat, sau­ksim to par bur­kā­nu.

Pirms ap­pre­cē­ties, viņš lab­prāt sep­ti­ņas rei­zes no­mē­rīs un, kas bū­tis­ki, iz­vēr­tēs fi­nan­si­ālo sta­bi­li­tā­ti. Ta­ču, ja no­grie­zīs, pro­ti, ap­pre­cē­sies, tad sie­va var būt dro­ša, ka viņš vi­su būs iz­rē­ķi­nā­jis, pār­skai­tī­jis un no­dro­ši­nā­jis ma­te­ri­āli pat­stā­vī­gu dzī­vi. Jā­zi­na, ka šāds vī­rie­tis var būt tau­pīgs, to­mēr ne skops, un viņš ne­kad ne­zau­dēs iz­prat­ni par to, ka nau­da nav lai­mes apo­gejs, bet ti­kai lī­dzek­lis, lai vēl­mes un plā­nus īs­te­no­tu re­ali­tā­tē.

Sie­vie­tes rak­stu­ro­jums

Val­do­nī­ga, spē­cī­ga rak­stu­ra dā­ma. Da­rī­ju­mus kār­to­jot, vi­ņa ir ne­at­lai­dī­ga un stin­gra. To­mēr sirds dzi­ļu­mos šā­da sie­vie­te ir ļo­ti, ļo­ti ie­vai­no­ja­ma un vi­ņai vai­rāk par vi­su ne­pie­cie­ša­ma mī­les­tī­ba. Aiz ār­ējā mie­ra un līdz­sva­ro­tī­bas var slēp­ties vi­ņas pa­tie­sās jū­tas, tem­pe­ra­ments un sek­su­ali­tā­te. Dau­dzi par to pat ne­no­jauš (at­mi­ņā nāk sla­ve­nās fil­mas «Die­nes­ta ro­māns» mūs­die­nu ver­si­ja, ku­rā bar­gā priekš­nie­ce trans­for­mē­jas par mī­lo­šu, lai­mī­gu, greiz­sir­dī­gu un vis­no­taļ «nor­mā­lu» sie­vie­ti).

Vi­ņai va­ja­dzīgs in­te­lek­tu­āls un spē­cī­ga rak­stu­ra par­tne­ris, tāds, kurš sa­vas am­bī­ci­jas spēj sa­mē­rot ar šā­das sie­vie­tes am­bī­ci­jām un mēr­ķiem. Kat­rā zi­ņā stum­dāms un grūs­tāms mem­mes­dē­liņš vi­ņu sa­tra­ci­nās. Ja šā­da sie­vie­te sa­tiks līdz­vēr­tī­ga rak­stu­ra par­tne­ri, tad vi­ņu sa­vie­nī­ba būs līdz­vēr­tī­ga un vi­ņi spēs vie­no­ties ne ti­kai par lī­dzī­giem mēr­ķiem katrs sa­vā pro­fe­si­jā un dzī­vē, bet arī ģi­me­nē un sa­dzī­vē. Un pie­nā­ku­mu sa­da­lē mā­jās, ik­die­nā pre­va­lēs cie­ņa un vien­lī­dzī­ba, ne­vis vēl­me do­mi­nēt vai da­līt dar­bus vī­rie­šu un sie­vie­šu pie­nā­ku­mos.

Lik­te­ņa skait­lis 9

Vī­rie­ša rak­stu­ro­jums

In­te­lek­tu­ālis un ro­man­ti­ķis, eru­dīts un sa­bied­risks cil­vēks. Viņš dzī­vo ar at­vēr­tu sir­di, jo - ko lai slēp­tu? At­tie­cī­bās ar šā­du vī­rie­ti do­mi­nēs in­te­lek­tu­ālas sa­ru­nas un ga­rī­gums. Viņš būs ga­tavs at­tie­cī­bām ar tā­diem cil­vē­kiem, ku­ri ap­zi­nās sa­vas dzī­ves jē­gu, ir paš­re­ali­zē­ju­šies, bet ne­kuļ tuk­šus sa­lmus. Ja vi­ņam ir pār­lie­cī­ba, mēr­ķis, ide­ja, tad viņš tai se­ko. Ja ar par­tne­ri vai ci­tiem cil­vē­kiem ne­sa­skan pa­sau­les uz­skats, viņš at­tie­cī­bas var pār­traukt.

Šāds vī­rie­tis var uz­ska­tīt, ka viņš būs tas, kurš vir­zīs, gro­zīs un «pa­rei­zi» ie­tek­mēs gan sa­vas, gan par­tne­res jū­tas. Sekss vi­ņam no­zī­mē sa­skar­smi starp dzi­mu­miem, in­te­lek­tu­ālās sa­vie­nī­bas pār­eju fi­zis­ka­jā, kas vie­na ot­ru pa­pil­di­na.

Daudz ce­ļo - tie­ši tad lik­te­nis mēdz būt vi­ņam īpa­ši lab­vē­līgs, un viņš var sa­stapt sa­vu īs­to sie­vie­ti. Ļo­ti jū­tīgs un uz­ma­nīgs cil­vēks, mī­ļo­tā cil­vē­ka dēļ var zie­do­ties ne­do­mā­jot. Sie­vie­tei at­tie­cī­bas ar šā­du vī­rie­ti var kļūt par mū­ža lie­lis­kā­ko, ne­aiz­mir­sta­mā­ko, skais­tā­ko ro­mā­nu. Sa­vu­kārt vi­ņam va­ja­dzē­tu no­ņemt ro­zā bril­les un ap­ska­tīt sa­vu ie­ce­rē­to bez tām.

Sie­vie­tes rak­stu­ro­jums

Ne­or­di­nā­ra, dau­dziem ne­iz­pro­ta­ma sie­vie­te. Al­la­žiņ ide­ju pār­pil­na, mū­žam kus­tī­bā. Vi­ņa lab­prā­tāk uz­tu­ras iz­glī­to­tu, in­te­li­ģen­tu, ra­do­šu cil­vē­ku, fi­lo­zo­fu, māk­sli­nie­ku un kul­tū­ras no­za­res dar­bi­nie­ku sa­bied­rī­bā. Vi­ņas pie­lū­dzē­jam ir jā­dā­vi­na zie­di un dā­va­nas, ja grib, lai šā­da sie­vie­te uz vi­ņu kaut pa­ska­tī­tos. Sa­bied­rī­bā iz­ejot, vi­ņa pie­vērš lie­lu uz­ma­nī­bu sa­vam iz­ska­tam, bet mā­jās ģēr­bjas vien­kār­šāk, ēr­tāk.

Ja ra­dī­sies jū­tas, tad ļau­sies tām, ig­no­rē­jot vi­sā­das prā­ta kon­struk­ci­jas un no­sa­cī­ju­mus (eh, bū­tu vi­ņam vai­rāk nau­das; bū­tu jau nu smu­kāks vai gud­rāks). Nē, vi­ņa mī­lēs tā, ka sa­plū­dīs ar par­tne­ri! Kas par daudz, tas par skā­di, tā­lab maz­liet jau va­ja­dzē­tu ie­dar­bi­nāt arī kri­tis­ko do­mā­ša­nu... At­tie­cī­bas var būt ilg­sto­šas, ja par­tne­ris ne­būs pie­ka­sīgs un pra­sīgs, rū­pē­sies par šā­du sie­vie­ti, at­brī­vos vi­ņu no rū­pes­tiem par dzī­ves prak­tis­ko pus­i un ne­ie­ro­be­žos vi­ņas brī­vī­bas al­kas.