IZSKAITĻO! Ko uzdāvināt mīļam cilvēkam?

 
©Pixabay

Dāvanu izvēle reizumis mēdz būt visai sarežģīts pasākums. Izvēlēties kaut ko praktisku, simbolisku vai vienkārši skaistu? Un – vai dāvanas saņēmējs priecāsies, vai arī saņemto lietu noliks plauktā, kur tā apklāsies ar putekļu kārtu? Dāvanas izvēlē var ņemt talkā numeroloģiju, izmantojot cilvēka dzimšanas datus.

Kā to iz­da­rīt? Sa­skai­tiet vi­sus ci­pa­rus cil­vē­ka dzim­ša­nas da­tos. Pie­mē­ram, 23.11.1984.: 2+3+1+1+1+9+8+4=29; 2+9=11; 1+1=2.

Ja sa­nāk:

  1. Tā­dam cil­vē­kam vis­la­bāk no­de­rēs prak­tis­ka dā­va­na, kaut kas so­līds un dārgs, pie­mē­ram, kva­li­ta­tī­va so­ma, liels tele­vi­zors (jā, jā, ja jau vi­ņam dā­vi­nāt, tad ar vē­rie­nu!), dār­ga zī­mo­la šķil­ta­vas vai pild­spal­va. Viņš ne­smā­dēs arī la­bu un ne­būt ne lē­tu in­stru­men­tu kom­plek­tu, kā arī ro­tas­lie­tas. Jo īpa­ši, ja ta­jās ir to­pāzs vai dzin­tars. Ļo­ti sva­rī­gi, lai dā­va­na bū­tu prak­tis­ka, kva­li­ta­tī­va un pir­kta ne­vis pē­dē­jā brī­dī, bet mērķ­tie­cī­gi. Vie­ni­nieks sa­pra­tīs uz­reiz, ja bū­siet ie­skrē­ju­ši vei­ka­lā vai tir­gū un ātr­i pa­ķē­ru­ši pir­mo man­tu, kas pa­trā­pī­ju­sies pa ro­kai.

  2. Var pa­sniegt dā­va­nu kar­ti vai bi­ļe­ti uz paš­iz­glī­tī­bas kur­siem, kā­du ko­man­das spē­li, ku­rā cil­vēks var no­teikt sa­vus ta­lan­tus, stip­rās pus­es u.tml. Div­nieks prie­cā­sies par ro­man­tis­kām va­ka­ri­ņām un ie­lū­gu­mu uz sa­vie­sī­gu pa­sā­ku­mu, pie­mē­ram, nozīmīgu svētku svinēšanu pie gal­di­ņiem, vē­ro­jot kon­cer­tu vai ci­ta vei­da priekš­ne­su­mu. Šis cil­vēks būs sa­jūs­mā par dā­va­nu, ko iz­ga­ta­vo­siet pa­ši. Div­nie­kam ļo­ti no­zī­mī­ga ir ko­mu­ni­kā­ci­ja un uz­ma­nī­ba: viņš ir vi­siz­vē­lī­gā­kais «ti­pāžs» un no­teik­ti pie­vēr­sīs uz­ma­nī­bu gan dā­va­nas pa­snieg­ša­nas ma­nie­rei, gan vār­diem, ko teik­siet. Viņš vēr­tēs ne­vis pa­šu dā­va­nu, bet dā­vi­nā­tā­ja uz­ma­nī­bu. Ja gri­bat dā­vi­nāt ro­tas­lie­tu, pa­cen­tie­ties at­rast tā­du, ku­rā viens no ele­men­tiem ir pēr­le, Mē­ness ak­mens vai tī­ģe­racs.

  3. Ļo­ti pa­tīk at­ras­ties uz­ma­nī­bas cen­trā, vien­mēr uz­trau­cas par to, kā iz­ska­tās. Tā­pēc šis cil­vēks no­vēr­tēs tā­du dā­va­nu kā abo­ne­ments uz spa sa­lo­nu, kos­mē­ti­ka, par­fi­mē­ri­ja, skais­ti ak­se­su­āri. Viņš lab­prāt dāvanā saņemtu arī gal­da spē­li. Iz­vē­lo­ties ro­tu, ie­tei­cams ame­tists.

  4. Šī skait­ļa pār­stā­vis prie­cā­sies par prak­tis­ku dā­va­nu, kas būs sais­tī­ta ar vi­ņa dar­bu vai dar­bī­bas sfē­ru (var­būt ho­bi­ju). Čet­ri­nie­kam pa­tiks dā­va­na, ko va­rēs likt lie­tā mā­jās. Pie­mē­ram, ka­fi­jas au­to­māts, gais­mek­lis (ti­kai ne­va­jag iz­vē­lē­ties lē­tā­ko!) vai arī dā­va­nu kar­te pir­ku­miem ie­cie­nī­tā­ka­jā vei­ka­lā. Čet­ri­nieks die­zin vai sa­jūs­mi­nā­sies, ja uz dā­va­nu kar­tes ie­rau­dzīs vis­ma­zā­ko ie­spē­ja­mo sum­mu, teik­sim, 5 eiro… Ja iz­lem­siet kaut kur kā pārsteiguma dāvanu pa­slēpt ro­tas­lie­tu, tad ne­pie­cie­šams sa­fīrs. Kaut ne­liels…

  5. Die­vi­na ce­ļo­ša­nu. Vi­ņam var dā­vi­nāt ce­ļa­zī­mi uz kū­ror­tu vai vis­maz bi­ļe­ti li­do­ju­mam uz sil­tām zem­ēm, ek­skur­si­ju un jeb­kā­das ci­tas dā­va­nas, ja vien tās sais­tī­tas ar pie­dzī­vo­ju­miem un ak­tī­vu at­pū­tu. Pie­mē­ram, ap­mak­sā­jiet vi­ņam kai­to­ša­nas tre­ni­ņu. Piec­nieks no sirds prie­cā­sies, ja jūs vi­ņam no­or­ga­ni­zē­siet jaut­ru bal­lī­ti. Ja par la­bā­ko dā­va­nu uz­ska­tāt ju­ve­lier­iz­strā­dā­ju­mu, tad ne­sko­po­jie­ties bril­jan­tam!

  6. Cil­vēks ar smal­ku gau­mi. Uz­dā­vi­niet Seš­nie­kam glez­nu, grez­nu māk­slas al­bu­mu vai en­cik­lo­pē­di­ju, anti­kvā­ru lie­ti­ņu vai kaut ko iz­smal­ci­nā­tu mā­jas in­ter­je­ram! Vī­rie­šiem var pirkt in­stru­men­tu kom­plek­tu, ti­kai ne ie­pa­ko­tu lē­tā kar­to­na kār­bā. Iz­vē­lo­ties ju­ve­lier­iz­strā­dā­ju­mus, priekš­ro­ku do­diet tir­kī­zam un sma­rag­dam.

  7. At­tīs­tī­ta in­tu­īci­ja, pa­tīk fi­lo­zo­fēt. Cen­šo­ties sa­gā­dāt vi­ņam prie­ku, ie­tei­cams ne­sko­po­ties dār­gām, res­pek­tab­lām vai ori­ģi­nā­lām, ne­pa­ras­tām dā­va­nām. Vi­ņam va­jag, lai nav tā, kā vi­siem. Sep­tīt­nie­kam var dā­vi­nāt grā­ma­tu, ap­ģēr­bu (no da­bī­ga, kva­li­ta­tī­va audu­ma, pie­mē­ram, zī­da). Ro­tas­lie­tās ie­tei­cams Mē­ness ak­mens vai tī­ģe­racs.

  8. As­tot­nie­kam ir sva­rīgs dā­va­nas ie­sai­ņo­jums. Ir grū­ti vi­ņam iz­da­bāt, daudz vien­kār­šāk bū­tu ko­pā aiziet uz vei­ka­lu un iz­vē­lē­ties to, kas šim cil­vē­kam pa­tīk. As­tot­nie­kam va­rē­tu pa­tikt smar­žas, fo­to­apa­rāts, ro­kaspulk­ste­nis. Ie­spē­jams, ne­il­gi pirms svēt­kiem viņš pats sāks dot mā­jie­nus par to, ko lab­prā­tāk ie­rau­dzī­tu dā­va­nā. At­liek tu­rēt ausis va­ļā! Ro­tas­lie­tās vi­ņam de­rēs un pie­stā­vēs dū­ma­kains ru­bīns, tumšs sa­fīrs.

  9. Ro­man­ti­ķis ar la­bu sti­la iz­jū­tu. Pa­tīk mo­der­nas un mūs­die­nī­gas dā­va­nas. Vi­ņam gan­drīz vien­mēr ir kāds ie­cie­nī­tā­kais zī­mols vai savs ģēr­bša­nās stils. To zi­not, dā­va­nu at­rast nav grū­ti. De­vīt­nieks at­zi­nī­gi no­vēr­tēs ro­man­tis­ku dā­va­nu. Ris­kē­jiet un uz­rak­stiet vi­ņam vel­tī­tu dze­jo­li, uz­zī­mē­jiet glez­ni­ņu, iz­vei­do­jiet fo­to­ko­lā­žu! Mek­lē­jot ro­tas­lie­tu, jā­lū­ko­jas pēc ru­bī­na.