ASTROLOĢIJA. Oktobrī uzmanīgi pie stūres un ar tehniku

 
©Publicitātes foto

Oktobra kopējais astroloģiskais fons kopumā ir normāls – varam iet un darboties. Taču jābūt apdomīgiem pie stūres un ar tehniku, jo par šo jomu atbildīgās planētas atradīsies spriedzes kombinācijās.

Tehniskās lietās - palēnām, pamazām

Oktobrī ir diezgan daudz spriedzes kombināciju starp planētām, kas atbild par tehniku, mehānismiem, pārvietošanos, elektroniku, tehnoloģijām, arī katastrofām. T.i. - starp Merkuru un Urānu, Marsu un Saturnu, Marsu un Plūtonu. Turklāt Marss visu mēnesi ir slikts, ar spriedzes aspektiem.

Tāpēc ļoti ieteicams pie stūres (auto, moto, skūtera) uzvesties prātīgi, ievērot noteikumus un, ja kāds cits uzvedas neadekvāti, labāk palaist viņu, lai skrien. Jābūt uzmanīgiem arī ar jebkuru sadzīves tehniku, jāievēro drošība un instrukcijas un jāuzmanās no vieglprātīgas vai pārgalvīgas rīcības, vēsta žurnāls Praktiskā Astroloģija.

Savulaik biznesa numerologs un astrologs Kristaps Baņķis veica apjomīgu pētījumu, salīdzinot CSDD datus par satiksmes negadījumiem ar konkrēto periodu planētu stāvokļiem. Pētījuma rezultāti pierādīja, ka dienās, kad ir spriedzes aspekti starp iepriekš minētām tehniskajām planētām, notiek vairāk negadījumu.

Sava loma Mēnestiņam

Minētajā pētījumā tika analizēta arī Mēness ietekme uz dienu fonu.

Iz­pē­tot da­tu­mus, ku­ros re­ģis­trē­to CSN skaits bi­jis lie­lāks par ga­da vi­dē­jo, vēl at­se­viš­ķi Mē­ness zīm­ju kon­tek­stā, pa­vē­rās in­te­re­san­ta aina. Vis­vai­rāk ne­ga­dī­ju­mu no­ti­cis tad, kad Mē­ness at­ra­dies Ziv­ju, Jau­na­vas un Vē­ža zī­mē. Tas lie­ci­na, ka au­to va­dī­ša­nas spē­jas ie­tek­mē arī Mē­ness zīm­ju ener­ģē­ti­ka. Pie­mē­ram, Mē­ness Ziv­ju zī­mē pa­stip­ri­na sap­ņai­nī­bu, ne­uz­ma­nī­bu un iz­klai­dī­bu pie stū­res. Mē­ness Jau­na­vā mu­di­na šo­fe­rus «re­dzēt ko­kus me­žā» jeb pie­vērst uz­ma­nī­bu sī­ku­miem un bla­kus no­ti­ku­miem uz ie­tvēm, tā­dē­jā­di no­vēr­šot uz­ma­nī­bu no pa­ša ce­ļa, bet, kad Mē­ness Vē­ža zī­mē, virs­ro­ku pār lo­ģi­ku ņem jū­tas, kas ne­lab­vē­lī­gi ie­tek­mē re­ak­ci­jas āt­ru­mu un spē­ju kon­cen­trē­ties ti­kai uz spēk­ra­ta va­dī­ša­nu, secināja pētījuma izstrādātājs.

(P.S. Informācija par Mēness novietojumu zodiakā atrodama žurnāla Praktiskā Astroloģija kalendāros.)

Prāts uz kašķi nesas

Ja spriedzes kombinācijās iesaistās Marss, tad pastāv arī lielāki riski, ka cilvēki būs uzvilkti un strīdi var izcelties uz līdzenas vietas. To vēl pastiprina Mēness atrašanās kādā no Uguns stihijas zodiaka zīmēm.

Oktobrī datumi, kuros konflikti iespējami biežāk nekā citkārt, ir: 2.-4., 12.-14., 22.-23., 30.-31. Turklāt 14. oktobrī būs pilnmēness Auna zīmē, kas vēl jo vairāk var radīt eksplozīvas situācijas.

Labākais laiks mājas darbiem

Aplūkojot augošā Mēness periodu oktobrī, ir šādi ieteikumi:

* Ja kārtojamas darīšanas bankās vai sarunas ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, tostarp atkritumu apsaimniekotājiem, tad derēs 1., 2. (līdz plkst.14.45), 28. un 29. oktobris, kad Mēness Skorpiona zodiaka zīmē.

* Brīvdienās, 5. un 6. oktobrī, valdīs Mežāzis - tad varat veikt būvdarbus, aši izremontēt kādu telpu, sakārtot āra saimniecību un darba instrumentus. Kārtībai būs būt!

* 10. un 11. oktobrī Mēness Zivīs, kad varat eksperimentēt virtuvē, gatavot konservus un ievārījumus ziemas krājumiem, brūvēt vai pildīt pudelēs mājas vīnu.

Taču arī dilstošam Mēnesim nav ne vainas, tikai jāzina, ko tieši darīt. Dilstošs mēness visu deldē, tādējādi labs laiks, lai no kaut kā atbrīvotos. Var mazgāt veļu, rīkot ģenerāltīrīšanu - vieglāk tikt vaļā no netīrumiem, savākt putekļus, gružus.

* No 15. līdz 27. oktobrim paveiciet tos darbus, kuros no kaut kā jātiek vaļā.

Klāt ir rudens, un namsaimniekiem jāsakopj āra teritorijas. Dilstošā Mēness periodā tas veiksies labāk. Varat ieplānot lielo rudens talku!

Derētu arī pārskatīt garderobi, nolikt «ziemas guļā» vasaras apģērbu, izmest vai nodot labdarībai nevajadzīgo.