MĀJOKLIS UN ASTRODIZAINS. Jau­tā­jums – at­bil­de: kā­pēc ve­ļa jā­maz­gā dil­sto­šā mē­ne­sī?

 
©Pixabay

Vai mūs­die­nās, kad iz­man­to ve­ļas ma­šī­nas, tie­šām ir sva­rī­gi ie­vē­rot la­bā­kās die­nas ve­ļas maz­gā­ša­nai un ķī­mis­ka­jai tī­rī­ša­nai? Un kas tie­ši ar drē­bēm no­tiek ta­jās «īs­ta­jās die­nās»? Vai tie­šām as­tro­lo­gu no­rā­dī­ta­jās die­nās arī mā­jas ģe­ne­rāl­tī­rī­ša­na būs liet­de­rī­gā­ka un pu­tek­ļi tik ātr­i ne­krā­sies?

At­bild ser­ti­fi­cē­ta as­tro­lo­ģe Ag­ne­se Fūr­ma­ne:

- Es­mu pār­bau­dī­ju­si dil­sto­ša Mē­ness fā­zi ve­ļas maz­gā­ša­nai - man lie­kas, ka ve­ļa ir bal­tā­ka. Es­mu ie­vē­ro­ju­si, ka bal­tā ve­ļa iz­maz­gā­jas ļo­ti bal­ta. Var­būt ne­va­ru likt ro­ku uz sirds un ap­gal­vot par vis­iem simt pro­cen­tiem, ta­ču zi­nāms, ka dil­sto­šā Mē­ne­sī viss iet prom, bet augo­šā - vei­ci­na aug­ša­nu. Tā­tad arī ne­tī­ru­mi dil­sto­šā Mē­ne­sī iet prom. Drē­bes maz­gā­jot, ne­es­mu gan ska­tī­ju­sies, kā­dā zī­mē at­ro­das Mē­ness, bet pie­ļau­ju, ka la­bāk ve­ļu maz­gāt ūdens sti­hi­jas zī­mē. Ik­die­nas drē­bes mēs maz­gā­jam kat­ru die­nu vai ik pēc pār­is die­nām, pro­tams, ne­gai­dām dil­sto­šu Mē­ne­si. Lie­lās drē­bes - aiz­ka­rus, gul­tas ve­ļu - gan var no­likt un pa­gai­dīt, lai iz­maz­gā­tu dil­sto­šā Mē­ne­sī. Arī mā­ju tī­rīt un iz­mest ve­cās lie­tas, at­tī­rī­ties ener­ģē­tis­ki va­ja­dzē­tu dil­sto­šā Mē­ne­sī. Drēb­ju maz­gā­ša­na arī ir at­tī­rī­ša­nās - no ne­tī­ru­miem, no ener­ģē­ti­kas. Pa­va­sa­ra saul­grie­ži as­tro­lo­ģis­ki ir jaun­ā ga­da sā­kums. Tad va­jag sa­kār­tot mā­ju. Daž­reiz ir tā, ka mai­si ar ve­cām man­tām stāv un ne­var tos iz­mest. Tā­pēc es mā­ju tī­ru tā­dās die­nās, kad va­jag at­brī­vo­ties no ve­cā. Tī­rī­ša­na vai­rāk sais­tī­ta ar ener­ģē­ti­ku, jo ap­lī­pam ar ener­ģē­tis­kām būt­nēm. Dil­sto­šā Mē­ne­sī iz­tī­ru is­ta­bu stū­rus un tu­ale­tes tel­pu - un šķiet, ka ie­nāk gais­ma, kļūst tī­rāks gaiss. Tad jā­veic arī lie­lā tī­rī­ša­na - lo­gu maz­gā­ša­na, mā­jas vē­di­nā­ša­na. Vē­di­nāt la­bāk tad, kad Mē­ness at­ro­das gai­sa zī­mēs. Līdz pa­va­sa­ra saul­grie­žiem ir labs laiks, lai at­tī­rī­tos, at­do­tu vi­su lie­ko, ve­co un at­tī­rī­tu ener­ģē­tis­ko lau­ku ap se­vi.