IESKATS NĀKOTNĒ: Horoskopi līdz 28. martam

 
©Pixabay

Horoskopi no 22. līdz 28. martam.

SIRDSLIETAS. 22. martā vēl var būt jūtama 21. marta pilnmēnestiņa ietekme. Ja dvēseles stīgas uz romantiskas nots, tad tās novibrēs burvīgās skaņās. Savukārt negatīvās emocijas var uzbangot ar dubultspēku. 23. un 24. martā Mēness, kas ietekmē dienu fonu, atradīsies Skorpiona zodiaka zīmē. Kaislības dziļas, bet iespējama arī greizsirdība.

LIETIŠĶĀ JOMA. Jaunā darba nedēļa piemērota lietišķiem plāniem, vienīgi jāatceras jau iepriekš vēstītais, ka ar darījumu sarunām un dokumentiem saistītā planēta Merkurs līdz 28. martam atrodas nelabvēlīgā retrogrādā stāvoklī. Ir jābūt īpaši uzmanīgiem un precīziem. Nopietnāks un veiksmīgāks ir 27. marts, kad Mēness atrodas lietišķajā Mežāža zodiaka zīmē.

AUNS

Tava enerģija mutuļo - visur jāpaspēj un visur jāpiedalās. Kontakti ar līdzcilvēkiem veidosies viegli un nepiespiesti, tomēr būsi vērtējošs - kas un kāpēc vēlas būt tavu draugu lokā. Brīnišķīgs periods, lai spīdētu sabiedrībā, no tevis staros šarms, kas neatstāj vienaldzīgu. Sirdslietās pozitīvu emociju laiks. Tās dzirkstī kā šampanietis.

VĒR­SIS

Brīvdienās pa­re­dza­mas sabiedriskās aktivitātes, kā arī ballīte ar ģimeni. Cilvēki smaidīs, apkārt valdīs pozitīva gaisotne. Jaunajā darba nedēļā neskaitāmi pienākumi, bet tu ar savu centību un uzcītību visu paveiksi teicami. Vari iesaistīties jaunos projektos, bet viss jānoformē juridiski korekti. Ja rodas vēlme iemācīties ko jaunu - droši uz priekšu!

DVĪ­ŅI

Dar­bā izdari vi­su pēc la­bā­kās sirds­ap­zi­ņas, un ar vei­ku­mu bū­si apmierināts. Ne­va­ja­dzē­tu gan uz­sākt pā­rāk am­bi­ci­ozus projektus, jo iespējamas kļūmes un misēkļi. Tajā pašā laikā privātajā jomā lietišķie jautājumi risināsies pozitīvi. Privātajā dzīvē kā­da ie­pa­zī­ša­nās var iz­rā­dī­ties īpa­ša. Tikai neko nesasteidz.

VĒ­ZIS

Brīvdienās padari svarīgākos saimniecības darbus, kas pa nedēļas vidu iekrājušies, taču visu laiku mājās uzturēties nevajadzētu. Izejot sabiedrībā, labāk atpūtīsies un iepazīsies ar interesantiem cilvēkiem. Dar­bā vai biznesā var pa­vēr­ties jaun­as, ārkārtīgi interesantas ie­spē­jas, taču reāli kaut ko mainīt ieteicams tikai pēc 28. datuma. Lai nav lieku sarežģījumu.

LAU­VA

Nedēļas nogalē un ik brīvā brīdī esi kopā ar saviem mīļajiem, varat kopā apmeklēt pasākumus vai doties nelielā pavasara piknikā. Atpūta svaigā gaisā ir tieši tas, kas nepieciešams pirms jaunā darba cēliena. Profesionālie pienākumi prasīs iedvesmu un zināšanas. Un panākumi atkarīgi no tavas attapības. Liels pluss - draugu atbalsts.

JAU­NA­VA

Šajā periodā svarīga nozīme sirdslietām. Ja esi ar kā­du ko­pā, pa­cen­tie­s, lai at­tie­cī­bas pa­da­rī­tu cie­šā­kas. Brīvie ļaudis var lūkoties pēc stabila, uzticama partnera, kā arī doties laulības ostā. Jaunnedēļ vari ie­plā­not da­rī­ša­nas iestādēs vai ban­kās, ta­ču tām rū­pī­gi jā­sa­ga­ta­vo­jas. Vilinās tālas zemes - sāc apsvērt atvaļinājuma plānus.

SVA­RI

Sar­gies no stre­sa un ne­aiz­mir­sti par pa­va­sa­ra vi­ta­mī­nu de­vu. Dar­bā izdari tik, cik ne­pie­cie­šams, bet ar ini­ci­atī­vas iz­rā­dī­ša­nu ne­stei­dzie­s. Savukārt ārpus tiešajiem pienākumiem gan vari uzņemties kādus papildu darbus, kas paveicami brīvajā laikā. Tie dos gan finansiālo labumu, gan gandarījumu. Vari iesaistīt mājiniekus, kā arī apdomāt ģimenes biznesu.

SKOR­PI­ONS

Sirds ilgosies pēc romantikas un dvēseliskām sarunām. Esi pēc iespējas vairāk kopā ar mīļoto cilvēku, dalieties svarīgākajā un apspriediet nākotnes nodomus. Brīvdienās derētu paveikt mājas darbu «minimumu» - uzpost mājokli, sapirkt nākamai nedēļai nepieciešamās saimniecības lietas, sakārtot garderobi. Darba nedēļa solās būt ļoti aktīva.

STRĒL­NIEKS

Esi modrs un nepalaid garām peļņas iespējas. Tiekoties ar cilvēkiem, var nākt kāds izdevīgs piedāvājums. Labas iespējas var piedāvāt seni biznesa partneri. Ja čakli rosīsies, ienākumi būs. Tavs pozitīvisms palī­dzēs pa­šam un ie­dves­mos ci­tus. Sva­rī­gas sirds­lie­tas. Šajā jomā iespējami aizraujoši piedzīvojumi, kas ikdienai piešķir jaunas krāsas.

ME­ŽĀ­ZIS

Dar­bā at­bil­dī­gi pie­nā­ku­mi un vēlme iz­vir­zī­ties pir­ma­jās rin­dās. Tā­pat arī in­te­re­san­tas ide­jas par peļ­ņu. Ne­bīs­ties re­ali­zēt ori­ģi­nā­las ie­ce­res. Ienākumi būs, bet izdevumi arī. Iespējams, vairāk nekā citkārt izdosi par skaistumlietām. Brīvdienās atjauno garderobi, aizej pie friziera, pamielojies labā kafejnīcā. Šādi dzīves sīkumi iepriecina.

ŪDENS­VĪRS

Daudz saimniecisko darbu. Būsi noskaņots ģenerāltīrīšanai un dārza sakopšanai. Nepūlies viens, bet iesaisti ģimeni un pēc tam atklāj pavasara grila sezonu. Profesionālajā jomā lieli plāni, kas prasīs enerģiju. Paļaujies un prātu un intuīciju. Cil­vē­ki at­zīs tavu au­to­ri­tā­ti, ie­klau­sī­sies un ņems vērā padomus.

ZI­VIS

Daudz darīšanu un visur jāpaspēj! Mājās saimnieciskie pienākumi un jāpalīdz mīļajiem radiņiem. Darbā situācijas mainīgas. Iespējams, nebūsi mierā ar priekšnieku vēlmēm, taču ap­kārt ir cil­vē­ki, uz ku­riem vari paļauties. Brīvdienās pievērsies sabiedriskai dzīvei un ģimenei - prieku sagādās neliels izbrauciens vai ekskursija.