Letija semināri
 

LETIJA MC
Semināri, konsultācijas
piedāvā aktuālus seminārus
2018.gada februārī
----------
Viss pārējais - www.letija.lv, arī katras programmas izklāsts!

13.februārī no plkst. 10.0 līdz 14.30

Seminārs

Dokumentu pārvaldība.
Dokumentu klasifikācijas shēmas un lietu nomenklatūras izstrāde

Mērķauditorija: institūciju, uzņēmumu vadītāji, struktūrvienību vadītāji, lietveži, biroju administratori, sekretāri , kuriem ir svarīgi, lai:

 • izstrādātie dokumenti būtu atbilstoši LV normatīvajai videi un institūcijas, uzņēmuma darbību vajadzībām;
 • lietu nomenklatūra nebūtu tikai formāls dokuments, bet būtu darba instruments ar, kura palīdzību pārvaldīt institūcijas, uzņēmuma dokumentus;
 • dokumenti ir izvērtēti un noteikta to arhīviskā vērtība, lai saglabātu tos dokumentus , kas kalpo kā pierādījumi, apliecinājumi, bet lieki neglabātu tos, kuru arhīviskā vērtība ir īslaicīga.

Seminārs paredzēts visām institūcijām, kuru darbības laikā veidojas dokumenti. Kā sagrupēt dokumentus, kā tos uzskaitīt? Kāds ir katra dokumenta glabāšanas laiks? Vai jāuzskaita elektroniskie dokumenti, kā to izdarīt atbilstoši normatīvajam regulējumam, par visu runāsim semināra laikā.

Seminārs paredzēts iestāžu, uzņēmumu, nevalstisko organizāciju darbiniekiem.

Programmā:

 1. Dokumentu identifikācija un izvērtēšana.
 2. Dokumentu klasifikācijas shēmas izstrāde.
 3. Dokumentu uzskaite (papīra+ elektronisko).
 4. Lietu nomenklatūras veidi un to izstrāde, dokumentu sistematizācija lietās.
 5. Lietu nosaukumu veidošana, izmaiņu izdarīšana, pieejamība u.c.
 6. Riski un to novēršana utt.

Semināra laikā paredzēti praktiskie darbi.

Lektore: Ilga Robežniece, kurai ir vairāk, kā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā, beigusi LU, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu.

Lektore piedalījusies dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvo aktu izstrādē, sagatavojusi MK noteikumus „ Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”. 15 gadu darba pieredze strādājot Latvijas Nacionālajā arhīvā - veicot iestāžu, uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, zvērinātu notāru uzraudzību, kā arī vadot metodiskā nodrošinājuma nodaļu. Ikdienas darbā lektore palīdz praktiski izstrādāt klasifikācijas shēmas, lietu nomenklatūras, kā arī veic praktisko darbinieku apmācību- dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā iestādēs, uzņēmumos, nevalstiskajās organizācijās.

Maksa: EUR 75

-----------------------------

14.februārī no plkst.10.00 līdz 14.00

Seminārs

Komunikācija sociālajos tīklos: riski un iespējas

Mērķauditorija: preses sekretāri, sabiedrisko attiecību speciālisti, darbinieki iestādēs/pašvaldībās un jebkuri citi interesenti, kas veido komunikāciju sociālajos tīklos.

Programmā:

 1. Lietišķā saskarsme mūsdienu pasaulē. Informatizācija, komunikācija un personība tīklā un ārpus tā.
 1. Sociālie tīkli, to tipi. Negatīvā un pozitīvā sociālo tīklu ietekme. Iespējas lietišķajā vidē. Iestāžu komunikācija sociālajā tīklā.
 2. Sociālo tīklu problēmas: privātums, drošība, cenzūra, atkarības, lietderīgums / nelietderīgums, mērķauditorijas krustošanās u.c.
 3. Komunikācijas specifika sociālajā tīklā. Iestāžu komunikācijas specifika. Valodas specifika sociālajos tīklos.
 4. Komunikācijas riski sociālajā tīklā: neformāla un formāla saziņa, saziņas tēmas zaudēšana, tēla „atvieglošana” u.c.
 5. Radošuma iespējas un riski. Grafikas un infografikas potences sociālajā tīklā.

Gaidīsim iepriekš sagatavotus jautājumus!

Lektore: Inga Milēviča, Alberta koledžas docente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente, lietišķās komunikācijas, etiķetes un profesionālās ētikas, retorikas un prezentācijas mākslas, kā arī starpkultūru saskarsmes speciāliste ar 15 gadu pasniegšanas pieredzi.

Vairāk nekā 80 zinātnisku publikāciju autore, piedalījusies kā referente vairāk nekā 60 konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Polijā, Beļģijā, Itālijā, Spānijā, Azerbaidžānā, Indijā un Japānā. Bijusi vieslektore Lodzas Universitātē (Polija) un Bragas Universitātē (Portugāle). Vairāku starptautisku zinātnisku asociāciju locekle.

Maksa: EUR 75

-----------------------------

15.februārī no plkst. 10.00 līdz 14.30

Seminārs

Komunikācijas prasmes darbā ar specifiskām klientu grupām

Seminārs speciālistiem, kuru darba pienākumi saistīti ar palīdzības sniegšanu vai saskarsmi ar specifiskām klientu grupām

Mērķauditorija: sociālie darbinieki, pedagogi, bāriņtiesu darbinieki, psihologi, vienas pieturas aģentūras darbinieki u.c. ieinteresētie speciālisti.

Semināra mērķis: paplašināt zināšanas par dažādām klientu kategorijām un to specifiku. Pilnveidot praktiskās iemaņas saskarsmē ar specifiskām klientu grupām.

Klausītāji iegūs: informāciju par dažādām klientu kategorijām un to specifiku, ka arī par komunikācijas īpatnībām un palīdzības pamatnostādnēm darbā ar tiem, iespēju praktiski pielietot efektīvas komunikācijas prasmes lomu spēļu ietvaros.

Programmā:

1. Efektīvas komunikācijas prasmes.

2. Komunikācijas īpatnības un palīdzības pamatnostādnes, ja klients ir:

 • agresīvi noskaņotie klienti;
 • cilvēki ar atkarības problēmām;
 • dažādi klientu psiholoģiskie tipi (piem. pēc temperamenta);
 • bērni; pusaudži;
 • vardarbībā cietušie bērni un pusaudži;
 • likumpārkāpēji, nepilngadīgie likumpārkāpēji vai grūti audzināmie pusaudži.

3. Sociālās uzvedības korekcijas programmas, agresijas menedžments, art - terapijas u. c. metodes, kas tiek izmantotas darbā ar šo klientu kategoriju utt..

Lektore: mag. Psih. Olga Kārkliņa, praktizējoša klīniskā psiholoģe

Maksa: EUR

-----------------------------

Jaunumi likumdošanā!

20.februārī no plkst. 10.00 līdz 14.30

Seminārs

Tiesiskās aktualitātes dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos

Mērķauditorija: dzīvojamo māju īpašnieki un pārvaldnieki, pašvaldību darbinieki, kuru kompetencē ir daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana, apsaimniekotāji.

Klausītāji iegūs: informāciju par aktuālajām un sagaidāmajām izmaiņām normatīvajā regulējumā, norādes uz iespējamām problēmām un ieteikumus šo problēmu risināšanai.

Programmā:

 1. Dalītais īpašums:
  • Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”.
  • Ministru kabineta noteiktais regulējums par dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšanu.
  • Pašvaldību saistošie noteikumi par kārtību, kādā pārskatāmi dzīvojamajām mājām piesaistītie zemes gabali.
  • Dalītā īpašuma izbeigšanas likumprojekts.
 2. Izmaiņas regulējumā par pārvaldīšanas pakalpojumu aplikšanu ar PVN.
 3. Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi.
 4. Ūdenssaimniecības pakalpojumi:
  • Ministru kabineta noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu.
  • Pašvaldību saistošie noteikumi ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā.
 5. Energoefektivitātes likums un pakārtotie Ministru kabineta noteikumi.
 6. Citas spēkā esošās un gaidāmās izmaiņas normatīvajos aktos dzīvojamo māju pārvaldīšanas un dzīvokļu jomā.

Lektore: Mg. iur. Vineta Dārzniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka vietniece

Maksa: EUR 75

-----------------------------

21.februārī no plkst. 10.00 līdz 14.30

Seminārs

Dokumentu pārvaldība.
Sēžu, sanāksmju protokolēšana

Mērķauditorija: tiešās valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu vadītāji, struktūrvienību vadītāji, amatpersonas, darbinieki, kuri saistīti ar dokumentu izstrādi, noformēšanu un iekšējo normatīvo aktu izstrādi, citi interesenti

Seminārs paredzēts vadītājiem, darbiniekiem, kuri piedalās sēžu un sanāksmju organizācijā un protokolēšanā. Semināra laikā dalībnieki iegūs nepieciešamās zināšanas par sēžu un sanāksmju darba organizāciju un protokolēšanu, kā arī aktualizēs savas prasmes. Kā novērst vai nepieļaut riskus? Kā nodrošināt parakstus, cik ilgā laikā uzrakstīt protokolu? Vai var to darīt elektroniski? Kā saglabāt protokolus un kā noteikt to arhīvisko vērtību?

Tēmas:

 1. Iepazīšanās ar sēžu, sanāksmju protokolēšanas normatīvo regulējumu un tā prasībām.
 2. Sēžu un sanāksmju organizēšana.
 3. Protokolu veidi.
 4. Protokolu izstrāde (rekvizīti, atvasinājumu veidošana u.c.).
 5. Protokola aprite, uzskaite, pieejamība u.c.
 6. Risku identifikācija protokolu izstrādē un to novēršana.

Lektore: Ilga Robežniece, Mg. sc., dokumentu un arhīvu pārvaldības eksperte, vairāk kā 20 gadu pieredze dokumentu un arhīvu pārvaldībā. Dalība dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvā regulējuma izstrādē, sagatavojusi MK noteikumus Nr. 749 „ Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” , personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu sarakstu u.c. Piedalījusies darba grupā pilotprojekta ietvaros par elektronisko dokumentu saglabāšanu, arhivēšanu.

Maksa: EUR 75

-----------------------------

22.februārī no plkst. 10.00 līdz 14.30

Seminārs

Problēmu risināšanas un domāšanas prasmes

Komunikācijas un problēmu risināšanas spēju attīstīšana un domāšanas stila korekcija

Mērķauditorija: sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, psihologi, skolotāji un citi speciālisti, kas strādā ar grūtiem klientiem no tādām grupām, kā bezdarbnieki, bijušie notiesātie, atkarīgie u. c. , kā arī programma noderēs jebkuram cilvēkam komunikācijas un problēmu risināšanas spēju attīstīšanai.

1. Komunikācija:

Neverbāla komunikācija:

 • žesti, mīmika, pozas, intonācija, saskarsmes, distances un zonas,
 • pārliecināta ekspresija (pretstats nepārliecinātai un agresīvai).

Verbāla komunikācija:

 • šķēršļi komunikācijā,
 • sociālas lomas, maskas, pozīcijas,
 • sarunu vešanas prasmes:
 • efektīva komunikācija ar atgriezeniskas saiknes palīdzību. Konstruktīva kritikas sniegšana un pieņemšana,
 • metakomunikācijas izmantošana,
 • cilvēku pamatpieņēmumi (citu un savu pieņēmumu atpazīšana),
 • paužot savu redzes viedokli, uzmanības pievēršana: vārdiem, ko lietojam mēs un citi, nozīmei un jūtām, sapratnei, ka domu atšķirības ir viedokļi.

2. Problēmu risināšanas spējas:

 • nevis problēma, bet iespēja (prasmes un spējas pārvērst problēmas izdevībās),
 • problēmu atpazīšana (iekšējās un ārējās pazīmes; agrīna problēmas konstatēšana pirms tā kļūst par problēmu),
 • problēmas pieņemšana (atbildības uzņemšanos par problēmu un uzvedību, kas dod problēmas pārvaldīšanas iespējas),
 • problēmu identifikācija (pirms rīkoties: faktu un viedokļu nošķiršana, faktu pārbaude, ievērošana un ticamas informācijas iegūšana, faktu atcerēšanās, pareizo jautājumu uzdošana),
 • problēmu definēšana (precīzs problēmas formulējums ar faktu un visas situācijas ievērošanu),
 • domāšana alternatīvas; radoša domāšana; „prāta vētras” metodes izmantošana,
 • seku novērtēšana,
 • sociālās prasmes un sadarbība ar citiem problēmu risināšanās procesā (lūgt un pieņemt palīdzību; sūdzības izteikšana; citu pārliecināšana; reaģēšana uz neveiksmi).

Lektore: Natālija Praliča, izglītības psiholoģe, sociālo zinātņu maģistre sabiedrības pārvaldē

Maksa: EUR 75

-----------------------------

23.februārī no plkst. 10.00 līdz 14.30

Seminārs

Latviešu interpunkcija praksē

Mērķauditorija: projektu vadītāji, žurnālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti, korektori, literārie redaktori, tulki, personāldaļu vadītāji un darbinieki, biroju administratori, pašvaldību darbinieki, sekretāri, lietveži, reklāmas aģentūru darbinieki u.c. interesenti.

Seminārs paredzēts klausītājiem, kas grib uzlabot zināšanas latviešu interpunkcijā. Ievadā tiek piedāvāts pārskats par latviešu interpunkcijas pamatprincipiem. Galvenā uzmanība nodarbībā veltīta pieturzīmju lietojumam praksē — atsevišķu pieturzīmju lietošanas gadījumiem, pieturzīmēm teikuma beigās un vienkāršā un saliktā teikumā. Semināra nobeigumā dalībniekiem tiks apspriesti dažādi mūsdienu interpunkcijas problēmgadījumi.

Programmā:

 • atsevišķu pieturzīmju galvenie lietošanas gadījumi (punkts vai komats, domuzīme vai defise, pēdiņas, vienpēdiņas, slīpsvītra utt.);
 • svarīgākie pieturzīmju lietošanas nosacījumi lietišķajos rakstos (datuma un adreses pieraksts, uzruna un nobeigums lietišķā sarakstē u.c.);
 • pieturzīmes vienkāršā teikumā (divdabja teicieni, iespraudumi, vienlīdzīgi teikuma locekļi u. c.);
 • pieturzīmes teikumos ar tiešo runu un citātiem;
 • pieturzīmes salikta teikuma daļu atdalīšanai;
 • mūsdienu interpunkcijas problēmjautājumi (atsevišķu divdabja teicienu, palīgteikumu robežgadījumi, vienlīdzīgi palīgteikumi, ar pieturzīmēm nenošķiramas konstrukcijas utt.).

Ļoti gaidām iepriekš sagatavotus jautājumus!

Lektore: Dr. philol. Baiba Saulīte, valodniece, LU Matemātikas un informātikas institūta pētniece

Maksa: EUR 75

-----------------------------

27.februārī no plkst. 10.00 līdz 14.30

Seminārs

Lietišķā saskarsme un etiķete

Mērķauditorija: uzņēmumu un iestāžu vadītāji, ierēdņi, speciālisti, sekretāri un jebkuri citi interesenti.

Semināra mērķis: sniegt priekšstatu par mūsdienu lietišķo saskarsmi un etiķeti, veidot prasmes atpazīt galvenās problēmas un riskus lietišķajā saskarsmē un etiķetē , kā arī rast veidus tos neitralizēt.

Programmā:

 1. Lietišķā saskarsme un etiķete šodien
  1. Lietišķā saskarsme mūsdienu pasaulē
  2. Birokrātiskais žargons un politkorektums
  3. Lietišķās etiķetes galvenie principi
  4. Universālie lietišķās saskarsmes likumi
 2. Lietišķās saskarsmes problēmas un riski
  1. Problēmas un riski telefona sarunā
  2. Problēmas un riski elektroniskajā sarakstē
  3. Problēmas un riski sociālajos tīklos
  4. Problēmas un riski publiskajās prezentācijās
 3. Lietišķās etiķetes problēmas un riski
  • Problēmas un riski laipnības kategorijā
  • Problēmas un riski sarunās un pārrunās
  • Problēmas un riski apģērba etiķetē
  • Problēmas un riski neverbālajā uzvedībā

Lektore: Inga Milēviča, Alberta koledžas docente, Ekonomikas un kultūras augstskolas viesdocente, lietišķās komunikācijas, etiķetes un profesionālās ētikas, retorikas un prezentācijas mākslas, kā arī starpkultūru saskarsmes speciāliste ar 15 gadu pasniegšanas pieredzi.

Vairāk nekā 80 zinātnisku publikāciju autore, piedalījusies kā referente vairāk nekā 60 konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Krievijā, Polijā, Beļģijā, Itālijā, Spānijā, Azerbaidžānā, Indijā un Japānā. Bijusi vieslektore Lodzas Universitātē (Polija) un Bragas Universitātē (Portugāle). Vairāku starptautisku zinātnisku asociāciju locekle.

Maksa: EUR 75

-----------------------------

28.februārī no plkst. 10.00 līdz 14.30

Seminārs

Profesionālā izdegšana, tās novēršanas iespējas

Izsīkuma jeb izdegšanas sindroms jeb angļu valodā “burn out syndrome”
Seminārs speciālistiem, kuru profesija saistīta ar citu cilvēku aprūpi, emocionālo kontaktu ar cilvēkiem un tiem, kuru profesijā raksturīgs augsts stresa līmenis.

Mērķauditorija: sociālie darbinieki, skolotāji, psihologi, bibliotekāri, mediķi, interesenti, kuru profesijai raksturīgs augsts stresa līmenis (augstas prasības un zema ietekme uz darba procesu u. c.).

Programmā:

 • Profesionālās izdegšanas riska personības iezīmes
 • Profesionālās izdegšanas riska grupas
 • Profesionālo izdegšanu veicinošie faktori

1.Profesionālais stress

 • Stresa iemesli darbā
 • Darba stress un apmierinātība ar darbu

2.Darbaholisms

 • Darbaholisma veidi
 • Kā tikt galā ar darbaholismu

3.Cēloņi stresam darbā

 • Nepietiekoša iesaistīšanas darba procesā
 • Lomu problēmas
 • Lomu pārslodze
 • Lomai nepietiekoša kompetence
 • Divdomīgas lomas
 • Lomu konflikts
 • Neapmierinātība ar darbu
 • Darba vide
 • Darbaholisms
 • Profesionāla izdegšana

4.Profesionālās izdegšanas pazīmes

5.Izdegšanas pakāpes

 • 1.stadija -”Medusmēnesis”
 • 2.stadija - ”Degvielas trūkums
 • 3.stadija - ”Hroniskie simptomi
 • 4.stadija - ”Krīze”
 • 5.stadija - ”Sienas pārlaušana”

6.Profesionālās izdegšanas profilakse un novēršana

7.Stress

 • Fizioloģiskās stresa pazīmes
 • Emocionālās stresa pazīmes
 • Stresa kognitīvās un uzvedības pazīmes
 • Stresoru veidi
 • Stresa modelis

8.Stresa regulēšanas pamatpaņēmieni

 • Elpošana
 • Neiromuskulāra atslābināšanās
 • Pozitīvā pašiedvesma

9.Stresa seku neitralizācija

10.Stress un profesionālā izdegšana - atšķirības

11.Psihosomatika

12.Profesionālā stresa pārvaldīšana

 • Dzīves situāciju ietekmē
 • Uztveres ietekmē/maiņa
 • Emociju ietekmē / regulācija
 • Fizioloģiskā stāvokļa ietekmē / regulācija

13.Konflikti

 • Konfliktu tipi
 • Konfliktu analīze
 • Saskanīgas komunikācijas traucētāji
 • Efektīva komunikācija

14.Relaksācija un vizualizācija

15.Laika menedžments

16.Karpmana trijstūris (ka neefektīvs attiecību modelis)

Lektore: Olga Kārkliņa, praktizējoša klīniskā psiholoģe

Maksa: EUR 75