Testi

17.jan
Biznesa numerologs Kristaps Baņķis ir daudz rakstījis un stāstījis par skaitļu izmantošanu sava «biznesa portreta» veidošanā. Var izmantot dzimšanas datus, bet var likt lietā arī pases vai ID kartes sēriju un numuru.
 
1.dec 2017
Dzimšanas datums atklāj cilvēka rakstura slēpto šķautni, ko var salīdzināt ar Mēness neredzamo pusi. Ne velti saka, ka no malas labāk redzams. Dzimšanas datums parāda to, kā mūs saskata un vērtē citi. Tie ir mūsu talanti un nereti arī neizmantotās iespējas. Tā ir mūsu dabas ēnas puse, kas liek rīkoties neizskaidrojami pretrunīgi un pieļaut nelāgas kļūdas.
 
24.nov 2017
Numeroloģijā atkarībā no dzimšanas datuma un mēneša ir nosakāms individuālais gads, mēnesis un pat diena, kas var atšķirties no reālā kalendāra datuma. Ir cilvēki, kuri individuālajai dienai un tās simboliskajai nozīmei nepievērš uzmanību, bet ir arī tādi, kuri ir pārliecināti, ka pastāv «labās» un «sliktās» dienas, un atkarībā no tām rīkojas. Piemēram, izvairās no finanšu darījumiem vai tālākiem braucieniem.
 
1.nov 2017
Šis ir tibetiešu skatījums uz to, kādi esam un kas ir mūsu Ahilleja papēdis.
 
18.okt 2017
Nauda, bizness, īpašumu iegāde vai pārdošana ir jautājumi, kas cilvēkus interesē. Viens no veidiem, kā noskaidrot, kad to labāk darīt, ir noteikt individuālā gada skaitli un noskaidrot, kad ir vērts rīkoties ar lielu naudu.
 
4.okt 2017
Numeroloģijā pastāv uzskatīts, ka cilvēka dzimšanas datuma skaitlis norāda, kā mūs vērtē citi, bet dzimšanas mēnesis – kāpēc mēs uzvedamies tieši tā, kāda ir mūsu motivācija, ko vēlamies sasniegt ar savu uzvedību. Ir vēl kāds paņēmiens, kā noskaidrot, ko par mums varētu domāt citi. Šis tests nav attiecināms uz izvērstu numeroloģisku analīzi, bet uztverams kā laika kavēklis.
 
27.sep 2017
Ne vien­mēr ap­kār­tē­jie mūs vēr­tē tā­pat kā mēs pa­ši. Tā kā ik­viens dzī­vo­jam sa­bied­rī­bā un, kā tei­cis kāds kla­si­ķis, ne­va­ram būt brī­vi no sa­bied­rī­bas, tad vēr­tē­jums ir ne­no­vēr­šams. Nu­me­ro­lo­ģi­jā per­so­nī­bas skait­lis pa­rā­da to, kā mūs uz­tver ci­ti. Ār­ējais tēls, iz­skats un ma­nie­res kal­po kā vi­zīt­kar­te, kad tie­ka­mies, sa­ru­nā­ja­mies vai vien­kār­ši esam līdz­ās ci­tiem cil­vē­kiem. Tā­pēc per­so­nī­bas skait­lis pa­līdz vis­pirms jau kat­ram pa­šam sa­prast, ko no mums gai­da ap­kār­tē­jie. Tas ļauj iz­prast, kā­pēc ar da­žiem cil­vē­kiem va­ram uz­sākt ne­pie­spies­tu sa­ru­nu, bet ci­tiem lab­prā­tāk me­tam lī­ku­mu. Vai arī – kā­lab gri­bam iz­lik­ties la­bā­ki ne­kā esam.
 
7.sep 2017
Iemīlējušos cilvēku saderību mēdz noteikt, izmantojot dažādas aprēķinu metodes numeroloģijā. Ja ļoti gribas zināt un sirdī grauž mazs šaubu ķirmis, var jau mēģināt arī ar ciparu palīdzību papētīt, kas īsti notiek. Vismaz sevī.
 
23.aug 2017
Kā­da no­zī­me dzīvē ir nau­dai? Tā paredzēta tērēšanai? Glabāšanai zeķē? Vērtīgiem ieguldījumiem? Lai to no­skaid­ro­tu, ap­rē­ķi­nā­sim dzim­ša­nas die­nas skait­li.
 
10.aug 2017
Numeroloģijā katram skaitlim atbilst savs burts, savukārt, sasaistot numeroloģiju un astroloģiju, katram skaitlim atbilst kāda planēta. Tādējādi varat izzināt, kādu «zvaigžņu kodu» nes jūsu vārds.
 
2.aug 2017
Mašīnas numeroloģiskais indekss liecina par tās uzvedību uz ceļa, ekspluatāciju un šo to – arī par tās īpašnieku.
 
26.jūl 2017
Kat­ra māj­vie­ta sā­kas ar ie­eju, tā­pēc ir in­te­re­san­ti pa­pē­tīt, ko va­rē­tu no­zī­mēt skait­ļi uz dzī­vok­ļa dur­vīm un ko tie past­ās­ta par at­mo­sfē­ru aiz tām.
 
19.jūl 2017
Nu­me­ro­lo­ģi­ja pie­dā­vā vēl pirms kā­zām pa­lū­ko­ties, kā­da ģi­me­nes dzī­ve gai­dā­ma. Joks jo­kam, bet pro­gno­zēt to ie­spē­jams pēc... kā­zu da­tu­ma un ap­rē­ķi­nāt Kā­zu skait­li. Ja da­tums vēl nav no­teikts, tad at­liek iz­vē­lē­ties skait­li, kurš vis­vai­rāk at­bilst priekš­sta­tam par ide­ālām lau­lā­to at­tie­cī­bām.
 
12.jūl 2017
Vai pa­rei­zāk rī­ko­jas tie, ku­ri sa­ka – mēs ēdam, lai dzī­vo­tu? Bet būs arī tā­di, kas ap­gal­vos – es dzī­vo­ju, lai ēs­tu, jo tā ir bau­da. Lai ko arī teik­tu, ik­viens no mums ēd. Nu­me­ro­lo­gi ir ap­rē­ķi­nā­ju­ši, kā­di pro­duk­ti uz­tu­rā bū­tu pie­mē­ro­tā­ki at­bil­sto­ši kat­ra cil­vē­ka dzim­ša­nas da­tiem un tiem at­bil­sto­ša­jai pla­nē­tai. (Nu­me­ro­lo­ģis­kā ko­da skait­ļiem no 1 līdz 9 atbilst arī konkrēti debesu ķermeņi.)
 
6.jūl 2017
Dažkārt mēdz sacīt, ka laulības noslēgtas debesīs – tik cieši ir saistīti mīļotie (vienalga, ar vai bez juridiska «papīra»). Vieni dzīvo kā cimds ar roku, silti, cieši un maigi, citi – nebeidz risināt saspringtas situācijas savā kopdzīvē, bet vienalga viens bez otra nevar. Kas sasaista ar to īsto un vienīgo?
 
28.jun 2017
Šoreiz pat rēķināt nevajadzēs, vien saskaitīt ciparus, ja kādam no lasītājiem mīļākais skaitlis sastāv no vairākiem cipariem.
 
21.jun 2017
Sa­skai­tot vi­sus skait­ļus sa­vos dzim­ša­nas da­tos līdz vien­ci­pa­ra skait­lim, no­skaid­ro­siet, kā­das ir at­tie­cī­bas ar nau­du un kurš va­da jū­su dzī­vi – nau­da vai to­mēr cil­vēks pats.
 
14.jun 2017
Gri­bam to vai ne, bet iz­skats ir glu­ži kā vi­zīt­kar­te, pēc ku­ras vis­pirms vēr­tē mūs un ci­tus vēr­tē­jam mēs. Ga­dās, ka ār­ējais iz­skats ir mal­di­nošs, bet kurš gan to kon­sta­tēs, pirms nav sā­cis sa­ru­nu un uz­zi­nā­jis par mū­su lie­lis­ko eru­dī­ci­ju, iz­ci­la­jiem ta­lan­tiem vai ap­bu­ro­ša­jām rak­stu­ra īpa­šī­bām?
 
8.jun 2017
Kat­ram no mums ir savs vārds un uz­vārds. Dau­dziem tiek do­ti arī mīļ­vār­di­ņi vai ie­sau­kas. Ne­re­ti sie­va vī­ru uz­ru­nā ti­kai uz­vār­dā. Ko vi­ņa tā­dē­jā­di ak­cen­tē? Kā­pēc bēr­nu dē­vē­jam mīļ­vār­di­ņā, ne­vis dzim­ša­nas ap­lie­cī­bā ie­rak­stī­ta­jā vār­dā? Kā­lab ci­tam pie­mē­ro­tāks šķiet pa­ša, ne­vis ve­cā­ku iz­vē­lē­tais vārds?
 
31.mai 2017
Vai pa­rei­zāk rī­ko­jas tie, ku­ri sa­ka – mēs ēdam, lai dzī­vo­tu? Bet būs arī tā­di, kas ap­gal­vos – es dzī­vo­ju, lai ēs­tu, jo tā ir bau­da. Lai ko arī teik­tu, ik­viens no mums ēd. Ir gard­ēži, un ir ēdie­nos ne­iz­vē­lī­gie. Ir tie, ku­ri bez bro­kas­tīm no mā­jas ne­iz­kust, un ir tā­di, kas ēd ti­kai va­ka­ri­ņas
 
24.mai 2017
Mēdz teikt: šī ir ma­na ot­rā pus­īte. Mans īs­tais cil­vēks – tas skan pat­stā­vī­gāk, jo – vai va­jag likt vi­su uz vie­nu kār­ti? Lai kā arī bū­tu, lai kā arī cil­vē­ki cits ci­tu dē­vē­tu, ir ta­ču jau­ki sa­stapt kā­du, ar ku­ru ko­pā dzī­ve var­būt nav ide­āla, to­ties lai­mī­ga. Pat ja dau­dziem tā­das at­tie­cī­bas ne­šķiet har­mo­nis­kas. Ta­ču tiem di­viem, par spī­ti vis­am, tās ilgst ga­du des­mi­tiem.
 
17.mai 2017
Nu­me­ro­lo­ģi­ja pie­dā­vā vēl pirms kā­zām pa­lū­ko­ties, kā­da ģi­me­nes dzī­ve gai­dā­ma. Joks jo­kam, bet pro­gno­zēt to ie­spē­jams pēc... kā­zu da­tu­ma un ap­rē­ķi­nāt Kā­zu skait­li. Ja da­tums vēl nav no­teikts, tad at­liek iz­vē­lē­ties skait­li, kurš vis­vai­rāk at­bilst priekš­sta­tam par ide­ālām lau­lā­to at­tie­cī­bām.