"Praktiskā Astroloģija"

11.jūl
Starptautiskā Astronomijas savienība piedāvā iespēju arī Latvijas iedzīvotājiem izvēlēties vārdus vienai citplanētai jeb eksoplanētai un zvaigznei, ap kuru tā riņķo. Visu vasaru varēs pieteikt ierosinājumus, bet septembrī notiks balsošana.
 
10.jūl
Jūliju vajadzētu pavadīt rāmā solī, neplānojot svarīgus darbus un nerisinot sasāpējušus attiecību jautājumus. Šajā mēnesī būs Saules un Mēness aptumsums un veselas piecas planētas retrogrādā stāvoklī!
 
9.jūl
Ar modes analītiķi Konstantīnu Bogomolovu esam vienisprātis – gribētu piedzīvot to laiku, kad vīrieši būs atkarojuši no sieviešu modes to, ko dāmas viņiem ir atņēmušas. Būtu aizraujoši tāpēc, ka nav iespējams atgriezties 200–300 gadu senā pagātnē.
 
8.jūl
«Nevēlos nevienu biedēt, taču kopējā sociālā un pasaules karma norāda, ka gaidāmas ekonomiskās problēmas, bet Latvijā tas asi izpaudīsies kā divas problemātiskākās sfēras,» prognozējot tuvākā laika ekonomikas un politikas norises, saka vēdiskais astrologs JĀNIS RIEŽNIEKS.
 
5.jūl
As­tro­lo­ģis­ka­jos skaid­ro­ju­mos pla­nē­tām ir ne ti­kai sa­vas pār­val­dī­ša­nas jo­mas, bet arī sa­va «da­ba».
 
5.jūl
Viņš sargā savu dzimto alu, sēž tur savā bruņu čaulā un raugās Mēnesī – bieži vien tas ir viņa visdziļākais un ilgotākais dzīves piepildījums. Vēži ir īsteni mājinieki, un savējie viņam ir svarīgākais uz pasaules. «Vaīīī» tam, kurš aizskars šo svēto teritoriju. Tad inteliģentais, labdabīgais un miermīlīgais Vēzis var iekniebt, nu, ļoti sāpīgi. Vēžu zīmē dzimušās mammas rūpējas par saviem bērniem kā cāļu mātes.
 
5.jūl
Saskaņā ar astroloģijas teoriju saspringtas planētu kombinācijas kosmosā ietekmē procesus uz zemes, tostarp pastiprina dažādu avāriju un katastrofu riskus. Šī ir daļa no pētījuma, kurā analizēju pasaules traģiskāko kodolkatastrofu astroloģisko fonu.
 
4.jūl
Mēs zi­nām, ka «nav stās­ta skum­jā­ka ar mī­las me­tu kā stāsts par Ro­me­o un par Džul­je­tu». To­mēr tas jo­pro­jām sa­viļ­ņo, kaut arī no­brie­dis cil­vēks die­zin vai sev vai sa­viem bēr­niem no­vē­lēs tā­du mī­las stās­tu. Re­āla­jā dzī­vē vē­ro­jam, cik daudz trans­for­mā­ci­ju ir li­te­rā­ro tē­lu Sol­vei­gas un Pē­ra Gin­ta at­tie­cī­bām, bet ne­sa­pro­tam, kad pa­šas uz­kāp­jam uz Sol­vei­gas grā­bek­ļa. Par ne­lai­mī­gu mī­les­tī­bu rau­dam, bet lai­mī­gu ne­re­ti ne­spē­jam no­vēr­tēt. Un bie­ži vien ti­kai ar «at­pa­kaļ­ejo­šu da­tu­mu» at­zīs­tam – tā bi­ja lik­te­nī­gā mī­les­tī­ba.
 
3.jūl
Ūdens sti­hi­jas ie­tek­mē tiek sa­gla­bā­ta zem­ap­zi­ņas lī­me­ņa at­mi­ņa. Zem­ap­zi­ņa gla­bā in­for­mā­ci­ju no ie­priek­šē­jām re­in­kar­nā­ci­jām. Bez ūdens nav ie­spē­jams iz­tikt ne­vie­nā lī­me­nī, tas pie­velk, spēj mag­ne­ti­zēt tik dzi­ļi, ka pa­šam grū­ti pēc tam iz­kļūt, pie­dot, aiz­mirst.
 
2.jūl
«Es sa­pra­tu, ka ne­va­ru at­kār­to­ties, jo ne­var ko­pi­ja būt la­bā­ka par ori­ģi­nā­lu. Kas der vie­nam cil­vē­kam, ci­tam ne­der, lai vi­ņam pa­lī­dzē­tu. Pie­mē­ram, jūs. Jū­tot arī ci­tos lī­me­ņos, es sa­pro­tu, ka jums va­jag kaut ko tā­du, par ko va­rat pār­lie­ci­nā­ties, sa­taus­tīt, sa­prast uz­reiz – lai nav jā­gai­da mē­ne­sis, di­vi vai trīs,» sā­kot sa­ru­nu ar «Prak­tis­ko As­tro­lo­ģi­ju», sa­ka Bal­ti­jas Psiho­lo­gu aso­ci­āci­jas pre­zi­dents, psiho­logs un nu­me­ro­logs Jā­nis Caics, pa­ma­to­jot, kā­pēc sa­vā dar­bā iz­man­to gan nu­me­ro­lo­ģi­jas, gan as­tro­lo­ģi­jas zi­nā­ša­nas. «Var iz­man­tot da­žā­dus pa­ņē­mie­nus at­bil­sto­ši tai pro­blē­mai, kas jā­ri­si­na, un tam mo­men­tam, ku­rā at­ro­das cil­vēks.»
 
1.jūl
Klāt va­sa­ras saul­grie­žu laiks, un kā­lab gan, va­sa­ras va­ka­rā va­ka­rē­jot ar drau­giem vai ra­di­nie­kiem, ne­pa­mē­ģi­nāt nu­me­ro­lo­ģis­ko zī­lē­ša­nu ar ci­pa­riem? Jā­prot ti­kai at­šif­rēt, ko tie stās­ta. «Prak­tis­kā As­tro­lo­ģi­ja» maz­liet pa­lī­dzēs iz­tul­kot skait­ļu va­lo­du, to­mēr uz­sver, ka šī ir iz­klai­de lai­ka īsi­nā­ša­nai gai­ša­jās va­sa­ras no­va­ka­rēs.
 
27.jun
Parasti, runājot par zodiaka zīmju saderību, cilvēki domā tikai vienu debesu spīdekli – Sauli. Taču, lai izvērtētu divu vai vairāku cilvēku savstarpējo mijiedarbību, nepieciešams ņemt vērā arī Mēnesi un citas planētas. Katra no tām atbild par kādu no attiecību līmeņiem.
 
26.jun
Par Taizemes jauno karali maija sākumā oficiāli kronēts Rama X jeb Maha Vačiralongkorns, kurš troni mantoja pēc sava tēva nāves 2016. gada rudenī. Varas pārņemšanas tradīcijas Taizemē ir ļoti komplicētas, paredz veselu virkni ceremoniju, un tajās lielu lomu spēlē karaliskā galma astrologi, kuri ne tikai piedalās dažādos rituālos, bet arī uzrauga, lai tie notiktu pareizajā laikā un vietā. Astrologu padomus bieži ņem vērā arī Taizemes politiķi un vienkāršie ļaudis.
 
25.jun
Grozies kā gribi, pat vislielākais ideālists bez naudas dzīvot nevar. Numeroloģijā iespējams saskatīt cilvēka potenciālu, tajā skaitā attiecības ar naudu. Hirologi zina, kāda izskatās tā dēvētā miljonāra zīme cilvēka plaukstā. Tie, kuriem tāda zīme ir, ir spējuši iegūt lielu naudu. Arī numerologs spēj atšifrēt naudīga un beznaudīga cilvēka ciparu kombinācijas.
 
21.jun
Cilvēks jau izsenis lietojis zīmes un simbolus – kā informācijas nesējus un enerģijas izteiksmes formu. Latviešiem cauri gadsimtiem ir izdevies saglabāt šo bagātīgo mantojumu par spīti tam, ka iekarotāji visiem spēkiem nīcināja baltu cilšu kultūras vērtības un dzīvesziņu un uzspieda savējo. Tiesa, daudz kas pa šo laiku ir zudis šo zīmju izpratnē, taču intuitīvi tās uzrunā tos, kas tuvojas ar atklātu sirdi un pietāti. Arī Ārija Vērse baltu zīmes izjūt kā savas sargātājas, palīdzes un padomdevējas. Tāpēc tās dzīvo viņas mājā un sētā.
 
20.jun
Jānis Martinsons ir gan IT speciālists, gan pirtnieks un rīkstnieks. Viens otram netraucē, drīzāk papildina. Pirmoreiz satiekot, viņš izskatās nepiedienīgi jauns pirtniekam. Kad ierunājos par Jāņa gadiem, viņš smejas. Cik tad došot? Nūū… minstinos. Trīsdesmit. Viņš atkal smejas: trīsdesmit astoņi. Jānis ir arī baltu dzīvesziņas praktizētājs, bet apguvis dažādas prasmes un prakses, kas viņu pilnveido – biodeja, neirografika ir tikai pāris no tām. Viņš man parāda enerģētiski spēcīgu vietu pašā Rīgas centrā, un es, vairāk skeptiķe nekā uz vārda ticoša, pastiepju rokas un sajūtu siltumu. Nevar būt! Pārbaudu vēlreiz – uguns ādere tiešām izstaro siltumu.
 
14.jun
Drīz Līgo svētki ar dažādām lustēm, ugunskuru dedzināšanu, alu, dziesmām un dančiem. Šogad īstenais saulgriežu laiks ir ļoti piemērots pasākumiem domubiedru pulkā, savukārt Jāņos jābūt uzmanīgiem – pārlieka bohēma nav vēlama.
 
14.jun
Viņi vienmēr traucas steidzīgā gaitā, uz brīdi apstājas, patērzē, ievāc informāciju un atkal steidz tālāk, lai klāstītu un realizētu savas neskaitāmās idejas. Tie ir Dvīņi, patiesībā divi, dubultnieki, kuri savijas un pašķiras, radot mūžīgās mainības noskaņu.
 
14.jun
Šomēnes 21. datumā planēta Neptūns ieņems nelabvēlīgo, retrogrādo stāvokli. Pastāv uzskats, ka tā dēvētās tālās planētas ietekmē globālus procesus, nevis atsevišķus cilvēkus.
 
13.jun
Uzzini, cik kat­ras zo­di­aka zī­mes pār­stāv­ju ne­pie­cie­šams, lai ie­skrū­vē­tu elek­tris­ko spul­dzī­ti.