"Praktiskā Astroloģija"

14.jun
Viņi vienmēr traucas steidzīgā gaitā, uz brīdi apstājas, patērzē, ievāc informāciju un atkal steidz tālāk, lai klāstītu un realizētu savas neskaitāmās idejas. Tie ir Dvīņi, patiesībā divi, dubultnieki, kuri savijas un pašķiras, radot mūžīgās mainības noskaņu.
 
14.jun
Šomēnes 21. datumā planēta Neptūns ieņems nelabvēlīgo, retrogrādo stāvokli. Pastāv uzskats, ka tā dēvētās tālās planētas ietekmē globālus procesus, nevis atsevišķus cilvēkus.
 
13.jun
Uzzini, cik kat­ras zo­di­aka zī­mes pār­stāv­ju ne­pie­cie­šams, lai ie­skrū­vē­tu elek­tris­ko spul­dzī­ti.
 
12.jun
Telp­au­gu cie­nī­tā­ji žē­lo­jas, ka daž­kārt at­se­viš­ķi telp­au­gi vi­ņu mā­jās nī­ku­ļo un ne­aug, pat vis­rū­pī­gā­kā kop­ša­na ne­pa­līdz. Mēdz būt, ka augus skar kā­da sli­mī­ba, ku­ru ne­iz­do­das uz­va­rēt pat ar paš­iem la­bā­ka­jiem kop­ša­nas lī­dzek­ļiem. Tam var būt da­žā­di ie­mes­li – viens no tiem sais­tās ar cil­vē­ka zo­di­aka zī­mes īpa­šī­bām.
 
11.jun
Jau­tā­jums – at­bil­de: kā­da no­zī­me Mē­ness fā­zēm as­tro­lo­ģi­jā?
 
10.jun
Vai mūs­die­nās, kad iz­man­to ve­ļas ma­šī­nas, tie­šām ir sva­rī­gi ie­vē­rot la­bā­kās die­nas ve­ļas maz­gā­ša­nai un ķī­mis­ka­jai tī­rī­ša­nai? Un kas tie­ši ar drē­bēm no­tiek ta­jās «īs­ta­jās die­nās»? Vai tie­šām as­tro­lo­gu no­rā­dī­ta­jās die­nās arī mā­jas ģe­ne­rāl­tī­rī­ša­na būs liet­de­rī­gā­ka un pu­tek­ļi tik ātr­i ne­krā­sies?
 
7.jun
Linda Kurmis stāsta tik trāpīgi, ka gribas pamēģināt, pacensties iebakstīt zemē ananasa cepurīti. Tikai ne pavasarī, tad neieaugšot. Ananass audzēšanai jāpērk rudens pusē. Zinu jau, ka pat kaktusus spēju nobeigt, bet Linda prot iedvesmot – nekad nav par vēlu mēģināt, šis tas zemē liekams pavasarī, šis tas – rudenī. Lai zied un zeļ, cerams, arī man izaugs ananasa stāds! Vēl viņa tā mīksti un sulīgi prot pateikt «sūds», un saproti, ka vārds vietā.
 
6.jun
Kādu enerģiju nes māja, kurā tu dzīvo? Pa pusei nopietni, pa pusei nenopietni šajā testā.
 
5.jun
Zem­ē, glu­ži kā cil­vē­kā cir­ku­lē asi­nis, at­ro­das ve­se­la dzīs­lu sis­tē­ma ar sa­viem mez­gla pun­ktiem, kas ir ar īpa­šu ener­ģē­ti­ku pil­dī­ti: ūdens āde­res un to krust­pun­kti. Vie­tas, uz ku­rām la­bāk mā­ju ne­celt un jo īpa­ši – ne­gu­lēt. Lai no tā­dām vie­tām iz­vai­rī­tos, jā­lūdz pa­lī­gā rīkst­nieks – cil­vēks, kurš ir īpa­ši ju­tīgs un spēj no­teikt, kas no­tiek zem ze­mes.
 
4.jun
Ve­cos lai­kos sie­vas nak­tī lū­ko­jās de­be­sīs ne­vis tā­dēļ, lai jūs­mo­tu par Mē­ness apa­ļu­mu, bet lai dil­sto­šā Mē­ne­sī ie­plā­no­tu lie­lo ve­ļas die­nu. Vi­ņas uz­me­ta aci ko­ķe­ti spo­ža­jam Ze­mes pa­va­do­nim un ne­kļū­dī­gi zi­nā­ja, kad jā­griež ma­ti, jā­tī­ra mā­ja, jā­stā­da aug­ļu­ ko­ki, jā­skā­bē kā­pos­ti un jā­cep pī­rā­gi. As­tro­lo­gi ap­gal­vo, ka tūk­sto­šiem ga­du se­nās gud­rī­bas ie­dar­bo­jas ne­kļū­dī­gi. At­liek vien pa­ņemt Mē­ness ka­len­dā­ru un iz­mē­ģi­nāt!
 
3.jun
Lai kok­ma­te­ri­āli kal­po­tu go­dam, to sa­ga­ta­vo­ša­nā va­ram ie­vē­rot as­tro­lo­ģis­kus prin­ci­pus. Daļa no tiem nākusi no seniem laikiem, kad cilvēki saimniecības darbos ievēroja Mēness ciklus.
 
27.mai
Pirmie mājokļi pirms miljoniem gadu – alas, nedaudz vēlāk zemnīcas bez logiem un durvīm. Šodiena – «gudrās mājas», kurās svarīgākās sistēmas darbina automātika. Bet gan toreiz, gan tagad tā ir vieta, kas pasargā, ļauj atpūsties un kur esam kopā ar saviem mīļajiem. Arī astroloģijai ir kas sakāms par cilvēku mājokļiem, to iekārtojumu, būvniecībai un iegādei labvēlīgākajiem laika periodiem.
 
24.mai
Kāpēc jālīksmo uzņēmuma dzimšanas dienā, vai tas nav bērnišķīgi?
 
23.mai
Mitoloģiskās domāšanas pamatā ir panteistiskais* pasaules redzējums. Tā dēvētās jaunās reliģijas izmantoja vecos mītus, un tie ieplūda, piemēram, kristīgajā mitoloģijā. Tāpēc arī Vecās un Jaunās derības tēlos varam skaidri redzēt seno, mitoloģisko arhetipu jau konkrētāku atspoguļojumu. Vienas vienīgās patiesības nav, arī visu izstāstīt un pat uzskaitīt nav iespējams, tikai garāmejot pieskarties un rosināt interesentus šo ārkārtīgi aizraujošo tēmu pētīt dziļāk.
 
21.mai
Sinastriskā jeb attiecību astroloģija pēta divu (vai vairāku) personu natālo karšu mijiedarbību. Vai radīsies abpusējas simpātijas? Vai draudzība pāraugs mīlestībā? Vai jūtas būs ilgstošas un noturīgas? Vai iespējams konflikts, un kāda veida konflikts tas varētu būt? Uz visiem šiem jautājumiem atbildi spēj sniegt sinastriskās astroloģijas metodes.
 
10.mai
As­tro­lo­ģi­ja ir se­na kā pa­sau­le, tās vēs­tu­re mē­rā­ma ga­du tūk­sto­šos, un grū­ti pat pa­teikt, tie­ši kur un kad tā ra­du­sies. Arī se­nie bal­ti ne­bi­ja iz­ņē­mums. Da­žas in­for­mā­ci­jas drus­kas par bal­tu as­tro­lo­ģi­ju no­nā­ku­šas arī pie mums.
 
9.mai
Klau­na tērps ga­ran­tē jaut­rī­bu, bet tēr­pa no­vil­kša­na – ek­stā­zi, ku­ras vēs­tu­ris­ki kon­krē­ta iz­paus­mes for­ma bi­ja lat­vie­šu Tre­šā at­mo­da.
 
3.mai
Līdz ar pavasara atmodu sākas arī kāzu laiks. Daudzi pāri tieši pavasari un vasaru izvēlas, lai nostiprinātu ģimeniskās saites oficiāli. Daudzi arī vēršas pie astrologiem vai numerologiem, lai izvēlētos lielajam dzīves notikumam piemērotāko dienu. Vai gan viens datums spēj garantēt laimīgu un saticīgu dzīvošanu visa mūža garumā? Protams, nē. Tad kādēļ vispār tas nepieciešams?
 
5.apr
Aprīļa astroloģiskais fons ir labvēlīgs radošām aktivitātēm un sirdslietām, bet ar darījumiem un lietišķām tēmām jābūt uzmanīgiem. Ja šovasar plānoti nopietni būvdarbi, tad tos vajadzētu iesākt līdz aprīļa beigām.
 
4.apr
Eksperimenti ar spoguļiem veikti daudzos gadsimtos, un spoguļu tēma interesējusi gan ezotēriķus, gan māksliniekus, gan zinātniekus, gan karaļus – Arhimēdu, Īzaku Ņūtonu, Leonardo da Vinči, Luiju XIV, mūsu pašu māksliniekus Gintu Gabrānu, Dmitriju Lavrentjevu.