Pļaujmašīnu izvēloties

 
VIEGLĀKAM DARBAM. Mauriņa pļaujmašīna – pašgājējs Cub Cadet. Riteņi aprīkoti ar gul­tņiem vieglākam darbam. ©Publicitātes

Vēloties saglabāt mauriņa segu skatam un pēdām tīkamu visas siltās sezonas garu­mā, pienācis laiks domāt par zāles pļaušanas tehnikas iegādi.

Ra­žo­tā­ju pie­dā­vā­tais sor­ti­ments ir te­ju bez­ga­līgs, tā­pēc jā­ap­bru­ņo­jas ar pa­mat­zi­nā­ša­nām par iz­vē­les ie­spē­jām un jā­tiek skaid­rī­bā ar sa­vām vēl­mēm un va­ja­dzī­bām.

Pļauj­ma­šī­nu ie­da­lī­jums ir daudz­vei­dīgs: elek­tris­kās, aku­mu­la­to­ra, ar deg­vie­lu dar­bi­nā­mās, kā arī – stum­ja­mās vai paš­gā­jē­jas. Ja pļau­ja­mā te­ri­to­ri­ja ir lie­lā­ka, lie­ti no­der arī mau­ri­ņa trak­tors. Sa­lī­dzi­not pla­šo pie­dā­vā­ju­mu, jā­teic, ka elek­tris­kās un aku­mu­la­to­ra pļauj­ma­šī­nas ir ēr­tāk lie­to­ja­mas un iz­de­vu­mi par to ap­ko­pi ir mi­ni­mā­li – tām nav ne­pie­cie­ša­mas eļ­ļas vai fil­tru mai­ņas, tā­pēc pie­tiks vien ar as­mens uz­asi­nā­ša­nu un tī­rī­ša­nu pēc kat­ras lie­to­ša­nas rei­zes.

Elek­tris­kās pļauj­ma­šī­nas

Elek­tris­ko pļauj­ma­šī­nu dzi­nē­ja jau­da ir ma­za, tā­pēc tās vai­rāk ir pie­mē­ro­tas ne­lie­lai pla­tī­bai ar ne pā­rāk ga­ru zā­li. Ar elek­tris­ka­jām pļauj­ma­šī­nām ēr­ti strā­dāt vie­tās, kur ir maz ko­ku un krū­mu – ja dār­zā ir daudz šķēr­šļu, būs grū­ti strā­dāt un var pat sa­pī­ties ka­be­lī. Strā­dā­jot ar elek­tris­ko pļauj­ma­šī­nu lie­lā pla­tī­bā, būs ne­pie­cie­šams garš pa­ga­ri­nā­tājs, tur­klāt jā­uz­ma­nās, lai va­dam ne­jau­ši ne­uz­brauk­tu vir­sū.

Rak­stu­ro­jot elek­tris­ko pļauj­ma­šī­nu plu­sus un mī­nu­sus, kā vie­na no priekš­ro­cī­bām jā­min to svars – tās ir div­reiz vieg­lā­kas par tā­da pa­ša lie­lu­ma mo­de­ļiem, kas dar­bi­nā­mi ar ben­zī­nu. Pir­cē­ju ie­cie­nī­tas elek­tris­kās pļauj­ma­šī­nas ir arī tā­pēc, ka tās ne­ra­da lie­lu trok­sni un ir vieg­li ie­dar­bi­nā­mas. Iekš­de­dzes dzi­nē­ju pļauj­ma­šī­nu ie­dar­bi­nā­ša­na da­žiem var būt no­pietns uz­de­vums, bet ar elek­tris­ko pļauj­ma­šī­nu var tikt ga­lā vis­i – ti­kai jā­no­spiež po­ga, un var sākt dar­bu. Tā­pat, iz­vē­lo­ties elek­tris­ko vai aku­mu­la­to­ra pļauj­ma­šī­nu, ne­būs jā­do­mā par ben­zī­nu, tur­klāt tās gla­bā­ša­nai ne­pie­cie­šams at­vē­lēt ma­zā­ku vie­tu.

Mo­dē aku­mu­la­to­ri

Strā­dā­jot ar aku­mu­la­to­ra pļauj­ma­šī­nu, jā­ņem vē­rā, ka aku­mu­la­to­ra dar­bī­bas laiks ir ie­ro­be­žots. Pil­nai aku­mu­la­to­ra uz­lā­dei pa­ras­ti ne­pie­cie­šams vai­rāk lai­ka ne­kā tā iz­lā­dei. Lai ie­tau­pī­tu lai­ku un bez rai­zēm tur­pi­nā­tu dar­bu, var ie­gā­dā­ties vēl vie­nu aku­mu­la­to­ru – ka­mēr viens tiek iz­man­tots, ot­ru var lā­dēt. Ie­gā­dā­jo­ties aku­mu­la­to­ra pļauj­ma­šī­nu, ie­tei­cams uz­reiz no­skaid­rot, vai var ie­gā­dā­ties arī pa­pil­du aku­mu­la­to­ru. Lai gan sā­ku­mā var šķist, ka tie ir lie­ki iz­de­vu­mi, var ga­dī­ties, ka būs pa­li­ku­ši ne­no­pļau­ti nie­ka 20 m2 ti­kai tā­pēc, ka aku­mu­la­tors iz­lā­dē­jies. Aku­mu­la­to­ra dar­ba­rī­ku at­tīs­tī­ba vēl ir ti­kai sā­kum­sta­di­jā, ta­ču ir iz­re­dzes, ka nā­kot­nē ie­rī­ču, kas dar­bi­nā­mas ar aku­mu­la­to­ru, kļūs ar­vien vai­rāk. Ar­vien bie­žāk ra­žo­tā­ji gā­dā, lai viens aku­mu­la­tors de­rē­tu arī ci­tām tā pa­ša ra­žo­tā­ja ie­rī­cēm: pie­mē­ram, lai pļauj­ma­šī­nas aku­mu­la­to­ru va­rē­tu ie­likt trim­me­rī un ot­rā­di.

Elek­tris­ko vai aku­mu­la­to­ra pļauj­ma­šī­nu ie­sa­ka iz­vē­lē­ties, ja pļau­ja­mā pla­tī­ba ir līdz 600 m2. Tā ir pie­tie­ka­mi ma­za te­ri­to­ri­ja, kas ir pa spē­kam vai­ru­mam aku­mu­la­to­ra pļauj­ma­šī­nu. Aku­mu­la­to­ra pļauj­ma­šī­nu lie­lā­kās priekš­ro­cī­bas – ne­liels trok­snis, vieg­la ie­dar­bi­nā­ša­na, mazs svars, kā arī nav ne­pie­cie­šams pa­ga­ri­nā­tājs. Līdz ar to tā­das pļauj­ma­šī­nas ir pie­mē­ro­tas ga­dos ve­cā­kiem cil­vē­kiem vai, pie­mē­ram, trans­por­tē­jot uz un no va­sar­nī­cas.

Mau­ri­ņa trak­tors

Ja ap­za­ļu­mo­tās te­ri­to­ri­jas ir mē­rā­mas dau­dzos kvad­rāt­met­ros, ra­žo­tā­ji ie­sa­ka iz­vē­lē­ties ar deg­vie­lu dar­bi­nā­mas paš­gā­jēj­pļauj­ma­šī­nas vai mau­ri­ņa trak­to­rus – to jau­da būs lie­lā­ka un pa­šam saim­nie­kam dar­ba veik­ša­nā būs jā­ie­gul­da ma­zāk ener­ģi­jas. Mau­ri­ņa trak­to­rus var iz­vē­lē­ties pēc pļau­ša­nas pla­tu­ma un pļau­ja­mās te­ri­to­ri­jas lie­lu­ma: pie­mē­ram, Cub Ca­det mau­ri­ņa trak­to­ru pļau­ša­nas me­hā­nis­ma iz­mērs ir no 76 līdz 137 centi­met­riem. Pie­mē­ram, ja tiek iz­man­to­ta zā­les sa­vāk­ša­nas fun­kci­ja, ar 76 cm pļau­ša­nas pla­tu­mu, iz­tuk­šo­jot gro­zu sep­ti­ņas as­to­ņas rei­zes, stun­das lai­kā var no­pļaut 1400 m2. Sa­vu­kārt, ja mau­ri­ņa trak­tors ir bez gro­za un tam ir ti­kai mul­čē­ša­nas vai iz­me­ša­nas fun­kci­ja, ar 76 cm grie­ša­nas pla­tu­mu stun­das lai­kā var no­pļaut 2000 m2. Jā­ņem vē­rā, ka ru­na ir par mau­ri­ņa, ne­vis ga­ras zā­les pļau­ša­nu.

Ja pļau­ja­mā pla­tī­ba ir ne­lie­la un ne­vien­mē­rī­ga (pie­mē­ram, te­ri­to­ri­ja ar krū­miem un pu­ķu do­bēm, kas jā­ap­brauc), var iz­vē­lē­ties mau­ri­ņa trak­to­ru ar ma­zā­ku pla­tu­mu, ta­ču ar sa­vāk­ša­nas fun­kci­ju. Sa­vu­kārt lie­lā­kā te­ri­to­ri­jā var iz­vē­lē­ties trak­to­ru ar iz­me­ša­nas fun­kci­ju.

Ko da­rīt ar no­pļau­to zā­li?

Iz­vē­lo­ties pļauj­ma­šī­nu, vērts sa­prast, ko ar no­pļau­to zā­li plā­nots da­rīt. Dār­za teh­ni­kas vei­ka­los pie­eja­ma­jām ie­rī­cēm rak­stu­rī­gas trīs fun­kci­jas – mul­čē­ša­na jeb smal­ci­nā­ša­na, sa­vāk­ša­na un iz­me­ša­na uz sā­niem. Kā tās at­šķi­ras? Mul­čē­ša­na no­zī­mē, ka no­pļau­tā zā­le ne­tiek iz­mes­ta no pļauj­ma­šī­nas, bet gan sa­smal­ci­nā­ta sī­kos ga­ba­los. Pļauj­ma­šī­nām ar mul­čē­ša­nas fun­kci­ju as­mens ir vei­dots tā, lai ra­dī­tu gai­sa plūs­mu, kā re­zul­tā­tā zā­le riņ­ķo ie­rī­ces iekš­pu­sē, līdz tiek sa­smal­ci­nā­ta sī­kos ga­ba­li­ņos un no­krīt uz mau­ri­ņa. Gai­sa plūs­ma pie­spiež no­pļau­to un sa­smal­ci­nā­to zā­li pie ze­mes virs­mas, līdz ar to no­pļau­tais zā­liens kļūst skaists un tīrs. Ja tiek pļau­ta ne pā­rāk ga­ra zā­le, no­pļau­tie zā­les stieb­ri pa­ras­ti nav re­dza­mi. Tie kļūst par mēs­lo­ju­mu augo­ša­jai zā­lei. Fun­kci­jas gal­ve­nā priekš­ro­cī­ba ir tā, ka no­pļau­tā zā­le ne­tiek iz­svai­dī­ta uz no­pļau­tā zā­lie­na, bet gan ie­spies­ta ta­jā. Vis­la­bā­kais mul­čē­ša­nas re­zul­tāts ir, pļau­jot sau­su un ne pā­rāk ga­ru zā­li, jo slap­ja un pā­rāk augst­a zā­le aiz­spros­to pļauj­ma­šī­nu un ra­da lie­lu slo­dzi dzi­nē­jam.

Pļauj­ma­šī­nas ar sa­vāk­ša­nas gro­zu īpa­ši ie­cie­nī­ju­ši saim­nie­ki, ku­riem pie mā­jas eso­šā zā­lie­na pla­tī­ba ir ne­lie­la. Sa­vāk­ša­nas gro­za gal­ve­nā priekš­ro­cī­ba ir acīm­re­dza­ma – zā­liens pa­liek tīrs, jo lie­lā­kā da­ļa no­pļau­tās zā­les tiek sa­vāk­ta gro­zā. Kā mī­nu­su var mi­nēt pa­pil­du dar­bu, kas jā­veic, iz­tuk­šo­jot gro­zu, tur­klāt dār­zā jā­at­rod vie­ta, kur likt no­pļau­to zā­li. Sa­vāk­ša­nas grozs vis­drī­zāk nav pie­mē­ro­tā­kais ri­si­nā­jums lie­lai pla­tī­bai, ta­ču tas var būt no­de­rīgs, kad zā­le iz­au­gu­si pā­rāk ga­ra un gri­bas, lai pēc pļau­ša­nas zā­liens ir tīrs. Tā­pat tas no­de­rēs ru­de­nī – ar šā­du pļauj­ma­šī­nu var vieg­li sa­smal­ci­nāt un sa­vākt no­kri­tu­šās la­pas. Vien­kār­ša fun­kci­ja ir iz­me­ša­na uz sā­niem – pļauj­ma­šī­na ar pa­rei­zi pro­jek­tē­tu iz­me­ša­nu uz sā­niem iz­svai­da no­griez­tos zā­les stieb­rus, lai tie gan­drīz ne­maz ne­bū­tu re­dza­mi. Viens no pir­cē­ju ie­cie­nī­tā­ka­jiem va­ri­an­tiem ir pļauj­ma­šī­na ar iz­me­ša­nu uz sā­niem, kam ir arī mul­čē­ša­nas fun­kci­ja. La­ba pļauj­ma­šī­nas nav lē­ta, un tā tiek ie­gā­dā­ta dau­dziem ga­diem. Tā­pēc sva­rī­gi sa­prast, ku­ra no pla­šā klās­ta būs kon­krē­ta­jām va­ja­dzī­bām vis­pie­mē­ro­tā­kā. No­teik­ti ir vērts jau­tāt pa­do­mu arī dār­za teh­ni­kas vei­ka­la spe­ci­ālis­tam!

Pie­re­dzē­ju­šu teh­ni­kas tir­go­tā­ju kon­tak­tin­for­mā­ci­ju un prak­tis­kus ie­tei­ku­mus teh­ni­kas ie­gā­dei mek­lē­jiet www.darzatehnikaseksperti.lv!