Galvaspilsētas iedzīvotāji var pietekties mājokļa pabalstam; kuri cilvēki to var saņemt?

 
©f64.lv, Vladislavs Proškins

Ņemot vērā komunālo izdevumu straujo pieaugumu, Rīgas pašvaldība atgādina, ka galvaspilsētā deklarētajiem rīdziniekiem ir tiesības pretendēt uz mājokļa pabalstu īres, apsaimniekošanas un komunālo maksājumu segšanai, ja pēc šiem izdevumiem paliek mazāk līdzekļu nekā valstī noteiktais Garantētā minimālā ienākuma (GMI) apmērs.

"Mājokļa pabalsts ir ļoti svarīgs atbalsta veids laikā, kad cenas aug it visam, jo īpaši energoresursiem. Mēs zinām, ka lielākā daļa šī pabalsta saņēmēju ir seniori, kas skaidri parāda, ka minimālā pensija nenodrošina cilvēka pamatvajadzības, tāpēc aicinām pievērst uzmanību saviem līdzcilvēkiem - radiniekiem, paziņām, kaimiņiem - aprunāties ar viņiem un palīdzēt ar aprēķinu veikšanu. Noskaidrojot iepriekš, vai pensionārs šim atbalstam kvalificējas, tiks ietaupīts laiks, apmeklējot Sociālo dienestu," skaidro Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.

Tāpat pašvaldība atgādina, ka iedzīvotājiem ir tiesības pretendēt arī uz citiem sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem. Plašāka informācija par pabalstiem pieejama Labklājības departamenta mājaslapā.

Kāds ir mājokļa pabalsta apmērs?

Mājokļa pabalsts = GMI sliekšņu summa mājsaimniecībai + faktiskie izdevumi mājoklim - mājsaimniecības kopējie ienākumi.

Pēc mājokļa apmaksas mājsaimniecības rīcībā ir jāpaliek valstī noteiktajam GMI, kura apmērs - 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Jāņem vērā, ka no 1.janvāra līdz 31.decembrim GMI sliekšņu summai piemēro šādus koeficientus:

 • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti - 2,5;
 • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti - 2.

Piemēram, vientuļam pensionāram, kam pensija ir 300 eiro un komunālo maksājumu summa ir 150 eiro, mājokļa pabalsts būs 2,5*109 + 150 - 300 = 122,5 eiro.

Kādus izdevumus ņem vērā, aprēķinot mājokļa pabalstu?

Atbilstoši noteikumos paredzētajam, ņem vērā šādus izdevumus (kas nepārsniedz normatīvos noteiktos) par:

 • īri;
 • apsaimniekošanu;
 • apkuri;
 • auksto un karsto ūdeni;
 • elektroenerģiju;
 • dabasgāzi;
 • kanalizāciju vai asenizāciju;
 • sadzīves atkritumiem;
 • telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu;
 • par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Kā pieteikties mājokļa pabalstam?

Lai piešķirtu pabalstu, Rīgas Sociālajam dienestam jāizvērtē mājsaimniecības materiālā situācija. Lai to varētu izdarīt:

 • persona vai mājsaimniecības pārstāvis vēršas Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā, pirms tam pierakstoties pie sociālā darba speciālista uz vizīti sava rajona teritoriālajā centrā, lai pārrunātu sociālā atbalsta saņemšanas iespējas. Līdzi jāņem visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, uzrāda mājokļa lietošanas apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
 • aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, deklarē savus ienākumus un materiālo stāvokli un uzrāda ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumu apliecinošos dokumentus;
 • aicinām iesniegt dokumentus atbilstoši "Elektronisko dokumentu likuma" prasībām parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt, nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv.

Rūpējoties par Rīgas iedzīvotāju un darbinieku veselību un drošību, Rīgas pašvaldība portālā latvija.lv ir izveidojusi e-pakalpojumu "Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā", kur attālināti var aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju.

Mājokļa pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Rīgas Sociālā dienesta lēmums par pamata sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048. Saistībā ar ārkārtīgi lielu saņemto zvanu skaitu, iedzīvotāji aicināti nesatraucieties, ja Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoru tālruņa numuri ilgstoši nav sazvanāmi. Tiklīdz būs iespējams, Rīgas Sociālā dienesta darbinieki ar Jums sazināsies.