Piektdiena, 31.marts

redeem Atvars, Gvido

Lasi ērtāk format_size
arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

NRA DAUGAVPILĪ. Sociālais dienests mērķtiecīgi virzās uz mūsdienīgu sociālo aprūpi

Mūsu sociālie darbinieki mācās ne tikai teoriju, bet arī no praktiķiem – nozares speciālistiem. Strādājam, lai veidotu jaunu, augstas kvalitātes sociālo pakalpojumu sistēmu, teic Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests vadītāja Nonna Jakubovska © Publicitātes foto

Apgūst metodiku darbam ar vardarbībā cietušajiem bērniem

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde Sociālais dienests (turpmāk - Dienests) pieņem dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF projekta Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās Nr. 9.2.1.1/15/I/001 ietvaros realizētā aktivitātē Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā. Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Sociālā fonda.

No 16.05.2019. Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba sektora ģimenēm ar bērniem 2 sociālā darba speciālisti piedalās pilotprojektā - metodikas sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām aprobēšana kopā ar citiem 16 pašvaldību - Aizputes novads, Burtnieku novads, Jaunjelgavas novads, Ķekavas novads, Lielvārdes novads, Limbažu novads, Lubānas novads, Mazsalacas novads, Ozolnieku novads, Rēzeknes novads, Saldus novads, Rēzeknes pilsēta, Saulkrastu novads, Siguldas novads, Tukuma novads un Valmiera sociālo dienestu 28 sociālajiem darbiniekiem.

Apvieno teoriju un praksi

Pilotprojekts ilgst 6 mēnešus līdz 2019. gada 31. oktobrim. Tas ietver: sociālā darbinieka dalību metodikas izstrādātāju organizētās klātienes apmācībās vidēji 88-100 akadēmisko stundu apjomā, tādējādi arī aprobējot klātienes apmācību un metodiskā materiāla programmu reālā darba vidē. 2019. gada 16. un 17. maijā pilotprojektā iesaistītie sociālā darba speciālisti piedalījās klātienes apmācībās, kuru mērķis ir paaugstināt sociālā dienesta darba efektivitāti, pilnveidojot sociālo darbinieku profesionalitāti un attīstot kompetenci darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām.

Izstrādātā metodika tiks adaptēta pašvaldības sociālā dienesta ikdienas darbā un pēc pilotprojekta nobeiguma tiks ieviesta visā Latvijā.

Attīsta starpdisciplināro sadarbību

Aktivizējot darbu ar ģimenēm, kurās ir sociālās problēmas, Sociālais dienests kopā ar Bāriņtiesu, Izglītības pārvaldi veica lielu darbu Sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojumu ieviešanā. 2018. gada 27. marta starp Sociālo dienestu un nodibinājumu Sociālo pakalpojumu aģentūra (SPA) tika noslēgts iepirkuma līgums, kurā darbības termiņš bija no 2018. gada 27. marta līdz 2019. gada 26. martam.

2018. gadā SPA nodrošināja sociālā atbalsta un psihoterapeita, ģimenes terapeita, narkologa konsultācijas ģimenēm krīzes situācijā, audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Ģimenes asistentu pakalpojumu saņēma 2 ģimenes, savukārt krīzes intervences pakalpojumi īstenoti 5 gadījumos; atbalstu saņēma 10 ģimenes ar bērniem ar uzvedības grūtībām, nedēļu garā bērnu vasaras nometnē piedalījās 37 bērni. Izvērtējot rezultātus, ir pieņemts lēmums turpināt SPA pakalpojumus. Ar 2019. gada 18. aprīli pakalpojums tiek turpināts uz jauna iepirkuma līguma pamata ar SPA.

Ģimenes asistents - palīgs un draugs

Ģimenes asistenta pakalpojums Daugavpilī ieviests 2018. gadā. Tā mērķa grupas ir persona vai ģimene ar bērniem, nodrošinot atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu. Vidēji asistents ar ģimeni strādā gadu, pēc nepieciešamības pagarinot termiņu vēl uz sešiem mēnešiem. Būtiski, ka šos pakalpojumus sociālais dienests sniedz bez maksas. Dati parāda, ka 2018. gadā ģimenes asistenta pakalpojumu saņēma 12 ģimenes 313 stundu apmērā. Šobrīd sociālajam dienestam ir piesaistīti 2 ģimenes asistenti.

Mūsdienīga pieeja un jauni risinājumi

2019. gadā sociālā darba speciālistiem tiek piedāvāta individuāla supervīzija (mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts sociālā darba speciālistiem, lai pilnveidotu viņu profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti). Savukārt sociālajā mājā Šaurā ielā 28 aktīvu darbu uzsāka 2 sociālā darba speciālisti. Tiek pilnveidota iesaiste audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju un ģimeņu ar bērniem krīzes situācijās atbalsta programmas realizēšanā - Sociālais dienests, Bāriņtiesa, Izglītības pārvalde starpinstitūciju sadarbības ietvaros.

Turpmāk Dienas centrā Saskarsmē plānots ieviest jaunu pakalpojumu Sociālais darbs kopienā. Savukārt Aprūpes mājas biroja klientiem būs pieejami pavadoņa pakalpojumi un transporta pakalpojums senioriem.

Pozitīvs pieredzes stāsts

Mātei bija pārtrauktas jaunākā bērna (ar īpašām vajadzībām) aizgādības tiesības, vecākais bērns atradās mātes aprūpē un uzraudzībā. Pēc sociālās darbinieces veiktās izvērtēšanas, bērnu mātei tika piešķirts ģimenes asistenta pakalpojums uz 6 mēnešiem. Bērnu mātei, tika nodrošināts atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā. Ar Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmumu jaunākajam bērnam tika atļauts ilgstoši ciemoties mātes ģimenē. Ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanas beigās sociālā darbiniece atkārtoti izvērtēja sociālo situāciju ģimenē, līdzdarbības pienākumu izpildi no bērnu mātes puses un iesniedza atzinumu Daugavpils pilsētas bāriņtiesā. Ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanas rezultātā mātei tika atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības.