Noskaidro savas labākās pro­fe­si­jas, no­dar­bes un hobijus

 
©Pixabay

Nu­me­ro­lo­ģi­ja ļauj no­teikt no­za­res un jo­mas, ku­rās cilvēkam ir iespējas gūt pa­nā­ku­mus. Atbilstošas profesijas izvēle ir atslēga uz turpmākajiem panākumiem. Ja ejam pa īsto ceļu – viss notiek, ja ne, tad cilvēks pinas kā pakulās, nav veiksmes, nav gandarījuma.

Šis tests ir ātr­ais va­ri­ants, kā iz­vēr­tēt sa­vas spē­cī­gās un uz­la­bo­ja­mās rak­stu­ra īpa­šī­bas un pa­ska­tī­ties no ma­las - vai es zi­nu, ko gri­bu, vai es da­ru, ko gri­bu, un kas man pa­do­das vis­la­bāk? Pre­cī­zā­ka «di­ag­nos­ti­ka» pie ser­ti­fi­cē­ta nu­me­ro­lo­ga būs daudz skru­pu­lo­zā­ka un ie­tvers vēl ci­tus no­sa­cī­ju­mus.

Lai ne­iz­brī­na tas, ka tes­ta at­bil­dēs da­žā­diem skait­ļiem at­bilst vie­nas un tās pa­šas pro­fe­si­jas. Pie­mē­ram, ar­hi­tek­ti uz pa­sau­li rau­gās un pret sa­vu dar­bu iz­tu­ras at­šķi­rī­gi - viens pie­vērš uz­ma­nī­bu de­ta­ļām, ot­ram sa­ru­nā­ties ar klien­tiem pa­tīk vai­rāk ne­kā vei­dot ma­ke­tus, vēl kā­dam - gro­zī­ties ci­tiem pa priekš­u un būt te­orē­ti­ķiem, vie­dok­ļu lī­de­rim, pa­snie­dzē­jam augst­sko­lā, ne­vis prak­ti­ķim. Arī ne vi­si žur­nā­lis­ta pro­fe­si­ju ap­gu­vu­šie kļūst par pēt­nie­cis­ka­jiem žur­nā­lis­tiem, kāds to­ties būs labs in­ter­vē­tājs, sa­vu­kārt cits - iz­cils re­por­tie­ris.

Kā rē­ķi­nāt? Sa­skai­tīt vi­sus ci­pa­rus dzim­ša­nas da­tos līdz vien­ci­pa­ra skait­lim. Pie­mē­ram, ja esat dzi­mis 1977. ga­da 23. no­vem­brī: 1+9+7+7+2+3+1+1= 31; 3+1=4

  1. Va­dī­tājs, va­dī­tājs un vēl­reiz priekš­nieks, at­vai­no­jiet, va­dī­tājs. Vie­ni­nie­ka cil­vēks ir iz­cils ad­mi­nis­tra­tors šā vār­da pla­šā­kajā no­zī­mē. Vi­ņam ne­pie­cie­ša­ma ra­do­ša dar­bo­ša­nās un brī­vī­ba, tā­pēc jā­iz­vē­las pro­fe­si­ja un amats, kas ne­pra­sa ie­vē­rot strik­tus no­tei­ku­mus vai reg­la­men­tu. Tad viņš strā­dās ar vis­lie­lā­ko at­de­vi un ju­tī­sies gan­da­rīts par re­zul­tā­tu. Pie­mē­ram, ar­mi­jā Vie­ni­nieks ne­pil­dīs pa­vē­les, bet lab­prā­tāk ko­man­dēs pats. Vi­ņam pa­tīk pie­ņemt lē­mu­mus. Da­bas do­tā in­tu­īci­ja no­de­rēs, ja Vie­ni­nieks kļūs par me­ne­dže­ri, rakst­nie­ku, dip­lo­mā­tu, ar­hi­tek­tu, di­zai­ne­ri, nei­ro­lo­gu, tele­vī­zi­jas vai ra­di­o sta­ci­jas va­dī­tā­ju, ki­no­re­ži­so­ru, rek­lā­mas aģen­tū­ras di­bi­nā­tā­ju, vei­ka­la di­rek­to­ru, ad­vo­kā­tu, ķi­rur­gu, gal­ve­no re­dak­to­ru, pro­du­cen­tu, māk­sli­nie­ku, ak­tie­ri, bro­ke­ri, li­do­tā­ju, iz­gud­ro­tā­ju, iz­de­vē­ju, per­so­nāl­da­ļas priekš­nie­ku, di­ag­nos­ti­kas ār­stu, ko­men­tē­tā­ju, li­te­ra­tūr­kri­ti­ķi, zi­ņu die­nes­ta va­dī­tā­ju. Vie­ni­nie­kam va­ja­dzīgs tāds darbs, kur ie­spē­jams eks­pe­ri­men­tēt un iz­vēr­sties uz pil­nu kla­pi. Va­dī­bas gro­ži gan vi­su lai­ku jā­tur ti­kai sa­vās ro­kās un jā­cen­šas ie­ņemt at­bil­dī­gu pos­te­ni, lai iz­vai­rī­tos no ne­ap­mie­ri­nā­tī­bas un vēl­mes kaš­ķē­ties ar priekš­nie­cī­bu, jo Vie­ni­nieks uz­ska­ta: es zi­nu vis­la­bāk! To­mēr ik­vie­nu ide­ju pirms tās īs­te­no­ša­nas va­ja­dzē­tu ap­do­māt, jo jā­at­ce­ras, ka kat­ru lē­mu­mu pa­va­da at­bil­dī­ba.Vie­ni­nie­ku pār­stāv ar­hi­bīs­kaps Zbig­ņevs Stan­ke­vičs, Lat­vi­jas Ban­kas pre­zi­dents Il­mārs Rim­šē­vičs.
  2. Ide­ālā no­dar­be būs tā­da, ku­rā Div­nieks va­rēs ap­lie­ci­nāt sa­vas dip­lo­mā­ta do­tī­bas. Viņš vis­la­bāk no vi­siem spēj sa­dar­bo­ties, lie­lis­ki iz­prot cil­vē­kus, ir lo­jāls un uz­ti­cams dar­bi­nieks. Bet uz­ti­cams dar­bi­nieks ir kat­ra sa­prā­tī­gi do­mā­jo­ša priekš­nie­ka sap­nis. Ja viņš jūs ne­no­vēr­tē, tad se­ci­nā­ju­mus, cie­nī­ja­mais Div­niek, iz­da­riet pats. Div­nie­kam vis­la­bāk ir at­ras­ties sa­sais­tē ar ci­tiem cil­vē­kiem, jo viņš ir ko­man­das spē­lē­tājs. No­nā­kot va­do­šā pos­te­nī, vi­ņam būs grū­ti no­tu­rēt strik­tu po­zī­ci­ju, tā­pēc tad jā­vei­do spē­cī­ga ko­man­da. To­mēr, ja dzī­ve pie­spē­lē ie­rēd­ņa vie­tu vai ju­ris­ta ama­tu, ņe­miet ciet. Div­nie­kam būs pie­mē­rots arī pro­du­cen­ta, māk­sli­nie­ka, mu­zi­kan­ta, rakst­nie­ka, iz­de­vē­ja, ne­kus­ta­mā īpa­šu­ma aģen­ta, ban­kas dar­bi­nie­ka, ko­res­pon­den­ta, pa­vā­ra, sek­re­tā­ra, re­fe­ren­ta, po­li­cis­ta, in­že­nie­ra, bio­grā­fa arods. Viņš var strā­dāt vies­nī­cā un res­to­rā­nā ar klien­tiem, kļūt par po­li­ti­ķi (tie­sa gan, ot­rā plā­na), ga­lu ga­lā - dzie­dāt ko­rī. Jo vai­rāk Div­nieks sa­dar­bo­sies un kon­tak­tē­sies ar ci­tiem cil­vē­kiem, jo lie­lā­ku mo­rā­lo gan­da­rī­ju­mu ie­gūs.Div­nie­ku pār­stāv aka­dē­mi­ķis Jā­nis Stra­diņš, bi­ju­šie ASV pre­zi­denti Ro­nalds Rei­gans un Ba­raks Ob­ama, sla­ve­nā li­do­tā­ja un fe­mi­nis­ma iko­na Amē­li­ja Mē­ri­ja Er­har­te.
  3. Šis skait­lis ap­lie­ci­na, ka jums pa­tīk iz­rā­dī­ties. Ja tā var iz­teik­ties, tad - gro­zī­ties pa priekš­u. Ne vel­ti Trij­nie­ka cil­vēks ap­dzie­dāts lat­vju tau­tas dzies­mā: man, pa priekš­u gro­zo­ties, pa­šai pir­mai ga­dī­jās. Nav sva­rī­gi, kas ga­dī­jās, gal­ve­nais, ka bi­ja ie­spē­ja pa­gro­zī­ties, pa­spī­dēt, pa­rā­dīt se­vi glu­ži kā ak­tie­rim uz ska­tu­ves. Trij­nie­kam ir ne­pie­cie­ša­ma past­āvī­ga ko­mu­ni­kā­ci­ja ar ci­tiem, tā­pēc viņš būs labs ties­ne­sis, pār­de­vējs, in­for­mā­ci­jas aģen­tū­ras va­dī­tājs, ad­vo­kāts, ak­tie­ris, rakst­nieks, te­āt­ra re­ži­sors, pro­du­cents, fo­to­grāfs, mo­de­lis, po­li­ti­ķis, sko­lo­tājs, kos­me­to­logs, fri­zie­ris, di­zai­ners, ar­hi­tekts, dārz­nieks, māk­sli­nieks de­ko­ra­tors, auk­le, ārsts, ga­rīdz­nieks, res­to­rā­na va­dī­tājs. Trā­pī­siet vis­maz de­vīt­nie­kā, ja iz­vē­lē­sie­ties ar ēdie­nu, mo­di un iz­klai­di sais­tī­tas no­dar­bes.Trij­nie­ku pār­stāv Ro­mas pā­vests Fran­cisks, mo­des māk­sli­nie­ce Eli­ta Pat­mal­nie­ce, dzej­nie­ce As­pa­zi­ja.
  4. Čet­ri­nieks pie­vērš uz­ma­nī­bu de­ta­ļām un spēj uz­cī­tī­gi un rū­pī­gi strā­dāt. Dar­ba­ho­li­ķis. Ne­bīs­tas no dar­ba, ir uz­ti­cams dar­bi­nieks - ja ap­so­la, tad iz­da­rīs. Vai viņš grib spī­dēt kā Trij­nie­ka ti­pa cil­vēks? Nē, viņš la­bāk past­āvēs ma­li­ņā un se­vi pie­rā­dīs ar dar­bu. Veik­smīgs celt­nie­ka, ar­hi­tek­ta, elek­tri­ķa, di­ag­nos­ti­kas ār­sta, bib­li­ote­kā­ra, sek­re­tā­ra, in­že­nie­ra, sko­lo­tā­ja, iz­gud­ro­tā­ja, zem­nie­ku saim­nie­cī­bas va­dī­tā­ja, dārz­ko­pja, ra­sē­tā­ja, kon­tro­lie­ra, baņ­ķie­ra, bro­ke­ra, virs­nie­ka, li­te­ra­tūr­kri­ti­ķa, sta­tis­ti­ķa, di­zai­ne­ra, mē­be­ļu gald­nie­ka, ka­sie­ra vai kre­dīt­no­da­ļas va­dī­tā­ja, ķi­rur­ga, vei­ka­la vai tā no­da­ļas va­dī­tā­ja, dra­ma­tur­ga, eko­no­mis­ta ama­tā vai pro­fe­si­jā. Ga­dās, ka Čet­ri­nie­ki ap­vai­no­jas, jo vi­ņus mēdz dē­vēt par knau­ze­riem vai knīp­stan­gām. Muļ­ķī­bas! Čet­ri­nie­kiem pie­mīt re­ti sa­sto­pa­ma spē­ja pa­cie­tī­gi iz­pē­tīt un ana­li­zēt vis­sī­kā­kās de­ta­ļas, tā­lab vi­ņi ir augst­as kva­li­fi­kā­ci­jas dar­bi­nie­ki. Ar to ir jā­le­po­jas. Čet­ri­nieks pa­ma­nīs kļū­du tur, kur ci­tiem tā pa­slī­dēs gar acīm. Čet­ri­nie­ku pār­stāv Lat­vi­jas eks­prem­jers Val­dis Dom­brov­skis, bi­ju­sī Liel­bri­tā­ni­jas prem­jer­mi­nis­tre jeb Dzelzs lē­di­ja Mār­ga­re­ta Te­če­re, po­li­ti­ķis un vien­kār­ši nau­dīgs cil­vēks Ainārs Šle­sers, dzej­nieks Rai­nis.
  5. Piec­nieks ne­ju­tī­sies lai­mīgs, ja ilg­sto­ši nāk­sies lai­ku pa­va­dīt vie­nā vie­tā, no­dar­bo­ties ar vie­nu un to pa­šu dar­bu. Vi­ņam dzī­ve šķiet iz­de­vu­sies tad, ja tā ir pār­mai­ņu pil­na. Piec­nie­kiem vien­mēr ne­pie­cie­ša­ma (tie­šā un pār­nes­tā no­zī­mē) kus­tī­ba, dar­bī­ba, iz­ai­ci­nā­jums, jaun­i ie­spai­di. Tā­pēc vi­ņi var strā­dāt par ce­ļo­ju­mu aģen­tū­ras aģen­tu, gi­du, kon­cer­tu rī­ko­tā­ju, māk­sli­nie­ku, in­spek­to­ru, rakst­nie­ku, dra­ma­tur­gu, te­āt­ra kri­ti­ķi, re­ži­so­ru, po­li­ti­ķi, spor­tis­tu, psiho­lo­gu, ko­men­tē­tā­ju, fo­to­grā­fu, re­por­tie­ri, iz­de­vē­ju, kos­me­to­lo­gu, plas­ti­kas ķi­rur­gu, li­do­tā­ju, pēt­nie­ku, ar­he­olo­gu, fi­lo­zo­fu, ad­vo­kā­tu, lek­to­ru, stju­ar­tu, mu­zi­kan­tu, de­jo­tā­ju. Piec­nie­kam pa­tīk ak­tī­vi spor­ta vei­di un ce­ļo­ju­mi. Ja nav ie­spē­jams kaut ko no ie­priekš uz­skai­tī­tā iz­vē­lē­ties kā pro­fe­si­ju, tad va­ja­dzē­tu to īs­te­not vis­maz ho­bi­ja lī­me­nī. Tur­klāt Piec­nie­kam ne­pie­cie­šams kon­tak­tē­ties ar vi­siem sa­bied­rī­bas slā­ņiem - vi­ņi ir vē­rī­gi cil­vē­ki un tā­dā sa­skar­smē spēj se­vi ba­gā­ti­nāt ar jaun­iem ie­spai­diem, se­ci­nā­ju­miem un pie­re­dzi.Piec­nie­kus pār­stāv at­rak­tī­vais uz­ņē­mējs Mā­ris Gai­lis, Saei­mas spī­ke­re Inā­ra Mūr­nie­ce, pub­li­cists un rakst­nieks Ēriks Hān­bergs.
  6. Šis ir uz­ti­cams cil­vēks, par vi­ņu sa­ka - uz tā­du gan var pa­ļau­ties. Seš­nieks no vi­sas sirds vel­ta uz­ma­nī­bu ci­tiem, pa­tie­si līdz­pār­dzī­vo, ir pa­cie­tīgs, ja kāds grib pa­rau­dāt uz ple­ca. Vi­ņam no­de­rēs pro­fe­si­jas un ama­ti, ku­ros šīs īpa­šī­bas var likt lie­tā: sko­lo­tājs, psiho­logs, psi­hi­atrs, ga­rīdz­nieks, auk­le, ārsts, lek­tors, stju­arts, ak­tie­ris, rakst­nieks, re­dak­tors, sko­las di­rek­tors, fa­kul­tā­tes de­kāns, per­so­nāl­da­ļas priekš­nieks, de­jo­tājs, dzie­dā­tājs, ap­ģēr­bu mo­de­lē­tājs, de­ko­ra­tors, kos­tī­mu māk­sli­nieks, kos­me­to­logs, sti­lists, fri­zie­ris, gu­ver­nan­te, lab­da­rī­bas fon­da va­dī­tājs, pat fi­zi­ķis. Vi­ņam pie­mī­to­šā sti­la iz­jū­ta no­de­rēs ho­bi­ja iz­vē­lē, jo ļaus at­slā­bi­nā­ties no vēt­rai­nās ik­die­nas dzī­ves. Bet kā­pēc ho­bi­ju un da­bas do­to ta­lan­tu, pie­mē­ram, lie­lis­ko krā­su iz­jū­tu, ne­pār­vērst par peļ­ņas avo­tu? La­bas ma­ni­kī­res un fri­zie­res ir zel­ta vēr­tas…Seš­nie­kus pār­stāv bijusī Mi­nis­tru pre­zi­den­te Laim­do­ta Strau­ju­ma, ak­tie­ris Egons Dom­brov­skis, vi­ce­ad­mi­rā­lis Gai­dis An­drejs Zei­bots.
  7. Sep­tīt­nieks spēj kon­cen­trē­ties, ana­li­zēt un ir vē­rīgs - pie­kri­tī­siet, ka šīs īpa­šī­bas ir ne­at­sve­ra­mas tā­dās no­dar­bēs, kur ne­pie­cie­šams ilg­sto­ši ne­at­slā­bi­nāt uz­ma­nī­bu un iz­man­tot sa­vu in­te­lek­tu. Viņš ir labs per­so­nāl­da­ļas va­dī­tājs, ko­men­tē­tājs, psiho­logs, psi­hi­atrs, in­že­nie­ris, iz­gud­ro­tājs, bro­ke­ris, eko­no­mists, vēs­tur­nieks, ķi­rurgs, zi­nāt­nieks, ar­he­ologs, fi­zi­ķis, ties­ne­sis, ad­vo­kāts, spor­tists, vi­du­tājs jeb me­di­ators, kon­sul­tants, as­tro­logs, nu­me­ro­logs, nu­mis­māts, di­zai­ners, ģe­ologs, fo­to­grāfs, mu­zi­kants, te­ologs, ga­rīdz­nieks, mūks, cil­vēk­tie­sī­bu aiz­stā­vis, ķi­rurgs, kri­ti­ķis, re­dak­tors, rakst­nieks, mo­de­lis. Sep­tīt­nieks spēj pie­slēg­ties tam, ko mēdz dē­vēt par augst­āka­jiem spē­kiem. Bez lie­kas pie­pū­les viņš var kļūt par au­to­ri­tā­ti, pie­mē­ram, anti­kvā­ro mē­be­ļu tir­go­tā­ju vi­dū, starp ju­ve­lie­riem, nu­mis­mā­ti­kā, vēs­tu­rē, eti­ķe­tē un in­ter­je­ra di­zai­nā. Stip­rā pus­e - pēt­nie­cī­ba un «ur­bša­na».Sep­tīt­nie­kus pār­stāv at­jau­no­tās Lat­vi­jas Re­pub­li­kas piekt­ais pre­zi­dents Rai­monds Vē­jo­nis, bijušais Na­ci­onā­lo bru­ņo­to spē­ku ko­man­die­ris Rai­monds Grau­be, bi­ju­šais bas­ket­bo­lists Val­dis Val­ters.
  8. Ide­āli pie­mē­ro­tas no­dar­bes, ku­rās ne­iz­tikt bez at­bil­dī­bas vai cil­vē­ku sa­prat­nes. Ja lik­siet lie­tā sa­vas rak­stu­ra īpa­šī­bas, kļū­siet ma­te­ri­āli no­dro­ši­nāts, ko, starp ci­tu, no sirds vē­la­ties. As­tot­nieks ir veik­smīgs fi­lan­trops, po­li­ti­ķis, iz­gud­ro­tājs, ad­mi­nis­tra­tors, re­dak­tors, rakst­nieks, iz­de­vējs, te­āt­ra re­ži­sors, baņ­ķie­ris, bro­ke­ris, virs­nieks vai mi­li­tā­rais eks­perts, de­tek­tīvs, iz­mek­lē­tājs, uz­ņē­mējs, eko­no­mists, fri­zie­ris, bib­li­ote­kārs, spor­tists, ķī­mi­ķis, ties­ne­sis, ad­vo­kāts, tre­ne­ris, me­ne­dže­ris, res­to­rā­na ad­mi­nis­tra­tors, ie­rēd­nis, ko­lek­ci­onārs, me­hā­ni­ķis. Ja iz­ci­lo lie­tiš­ķo tvē­rie­nu spē­siet ap­vie­not ar lab­da­rī­bu, tas nāks jums par la­bu. Va­jag at­li­ci­nāt lai­ku fi­zis­kām vai spor­tis­kām no­dar­bēm, lai va­rē­tu līdz­sva­rot pa­tē­rē­to ga­rī­go ener­ģi­ju. Esiet pie­ejams ci­tiem, pa­lī­dziet tiem, ku­riem klā­jas sū­ri un grū­ti, un jū­su dar­bi būs vis­la­bā­kais pie­mi­nek­lis.As­tot­nie­kus pār­stāv ar­hi­bīs­kaps Jā­nis Va­nags, Vents­pils mērs Aivars Lem­bergs, eks­pre­zi­den­ta dzī­ves­bied­re Li­li­ta Zat­le­re, glez­no­tājs Pa­blo Pi­ka­so.
  9. De­vīt­nie­kam ne­kad ne­pa­tiks at­ras­ties si­tu­āci­jā, ko rak­stu­ro ar vār­diem «pa pus­ei», «pa vi­du», «rem­de­nī­ba», jo viņš al­laž aiz­rau­jas ar kaut ko jaun­u un in­te­re­san­tu. Vi­ņu sma­cē at­ra­ša­nās ne­mai­nī­gā po­zī­ci­jā. De­vīt­nie­kam ir vis­pu­sī­gas in­te­re­ses, vi­ņam viss iz­do­das. Viņš var kļūt par lie­lis­ku es­trā­des zvaig­zni, fi­lo­zo­fu, psi­hi­at­ru, ko­men­tē­tā­ju, rakst­nie­ku, re­dak­to­ru, iz­de­vē­ju, māk­sli­nie­ku, ga­rī­go sko­lo­tā­ju, pub­li­cis­tu, sa­bied­ris­ko at­tie­cī­bu eks­per­tu, ad­mi­nis­tra­to­ru, ideo­lo­gu, zi­nāt­nie­ku, de­tek­tī­vu, ķi­rur­gu, ar­he­olo­gu, po­li­ti­ķi, vēs­tur­nie­ku, ra­dio­te­āt­ra un tele­vī­zi­jas se­ri­ālu ak­tie­ri, te­āt­ra re­ži­so­ru, ģe­olo­gu, mo­de­lē­tā­ju, kos­me­to­lo­gu, ezo­tē­ri­ķi un me­di­ju, rek­lā­mas me­ne­dže­ri, ce­ļo­ju­mu bi­ro­ja dar­bi­nie­ku, fri­zie­ri, di­zai­ne­ru, pa­pa­ra­ci. Vi­ņa priekš­ā vi­si šķēr­šļi pa­zūd, un De­vīt­nieks spēj ie­ka­rot vi­su pa­sau­li. Vi­ņam jā­no­dar­bo­jas ar to, kas pa­tie­si in­te­re­sē, bet ar ie­gū­ta­jām zi­nā­ša­nām un pras­mēm ie­tei­cams da­lī­ties. Tad te­ju uz kat­ra so­ļa pa­va­dīs lai­me un veik­sme.De­vīt­nie­kus pār­stāv bi­ju­sī vēst­nie­ce Aina Na­go­ba­da-Ābo­la, ak­tri­se un dzīv­nie­ku aiz­stā­ve Bri­ži­ta Bar­do, Či­kā­gas no­zie­dzī­gās pa­sau­les gal­va Als Ka­po­ne, ak­tri­se Di­ta Lū­ri­ņa, at­va­ļi­nā­tais bri­gā­des ģe­ne­rā­lis Gun­dars Ābols.