PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Sirds­lie­tu ho­ro­sko­pi

 
©Pixabay

Uzzini vairāk!

AUNS

Sie­vie­te

Vi­ņu var sa­lī­dzi­nāt ar lā­pu, kas aiz­de­dzi­na kais­lī­bas sir­dīs. Šī sie­vie­te ir ne­at­ka­rī­ga un par se­vi pār­lie­ci­nā­ta. Vi­ņa pa­ti spēj spert iz­šķi­ro­šo so­li, lai sa­val­dzi­nā­tu. Vi­ņa ne­at­kāp­sies pir­mo grū­tī­bu priekš­ā. Šī sie­vie­te līdz­ās sev vē­las re­dzēt tik­pat stip­ru un ener­ģis­ku par­tne­ri.

Auna zī­mē dzi­mu­šas: Be­ta Dei­vi­sa, Klau­di­ja Kar­di­nā­le, Em­ma Tom­pso­ne

Vī­rie­tis

Kais­līgs un di­na­misks gan dzī­vē, gan mī­les­tī­bā. Lī­de­ris un ie­ka­ro­tājs. Ta­ču vi­ņa kais­lī­ba var būt arī īs­lai­cī­ga, un dzī­ves ce­ļā pa­liek sa­lauz­tas sir­dis. Vai­ru­mā ga­dī­ju­mu vi­ņam nav kom­plek­su, viņš ne­ru­nās «caur pu­ķēm», bet būs tiešs un at­klāts. At­tie­cī­bās ar Auna vī­rie­ti jā­būt ga­ta­vai uz daudz ko.

Auna zī­mē dzi­mu­ši: Mar­lons Bran­do, Aleks Bol­dvins, Ge­rijs Mūrs

*

VĒR­SIS

Sie­vie­te

Pie­mīt da­bis­ka gau­me un sti­la iz­jū­ta. No vi­ņas sta­ro sie­viš­ķī­ba, un acīs at­spo­gu­ļo­jas dvē­se­les dzi­ļums. Pat spor­ta tērps ne­no­māks vi­ņas dai­ļu­mu un ero­ti­kas sta­ro­ju­mu, bet ta­jā pa­šā lai­kā vi­ņa spēj būt arī vien­kār­ši labs draugs. Vēr­ša sie­vie­tei pa­tīk vī­riš­ķī­gi vī­rie­ši, ar ko­pā var bau­dīt dzī­vi un mī­les­tī­bas aug­stā­ko li­do­ju­mu.

Vēr­ša zī­mē dzi­mu­šas: Bar­bra Strei­zan­de, Mi­še­la Fei­fe­re, Od­ri­ja Hep­ber­na

Vī­rie­tis

No vi­ņa sta­ro spēks un ener­ģi­ja. Viņš ir da­bas bērns, dvē­se­lē at­klāts un vien­kāršs, tā­pēc iz­vai­rī­sies no sa­rež­ģī­tām at­tie­cī­bām un kap­rī­zām būt­nēm. Vi­ņa ide­āls ir ne­sa­māk­slo­ta, vien­kār­ša un da­bis­ka sie­vie­te, kas prot gan bau­dīt mī­las brī­žus, gan saim­nie­kot pie mā­jas pa­var­da un pa­rū­pē­ties par saim­nie­cī­bu.

Vēr­ša zī­mē dzi­mu­ši: Džeks Ni­kol­sons, Džordžs Klū­nijs, Pīrss Bros­nans

*

DVĪ­ŅI

Sie­vie­te

Vieg­lums, in­te­lekts un drau­dzī­gums. Ar sa­vu smai­du, as­prā­tī­bu un op­ti­mis­mu vi­ņa spēj ap­burt ik­vie­nu. At­tie­cī­bās Dvī­ņu sie­vie­tei ne­pie­cie­ša­ma krā­sai­nī­ba. Ru­tī­na, gar­lai­cī­ba un mo­no­tons die­nu ri­tums nav do­māts vi­ņai. Mī­las spē­lēs vi­ņa ie­sais­tī­sies aiz­rau­tī­gi un no sirds, ja vien tās būs ra­do­šas un aiz­rau­jo­šas.

Dvī­ņu zī­mē dzi­mu­šas: Na­omi Kem­pbe­la, Džo­an­na Ko­lin­sa, Iza­bel­la Ro­se­lī­ni

Vī­rie­tis

Dzī­ve ir kus­tī­ba, in­for­mā­ci­ja un ar­vien jaun­as tik­ša­nās. Viņš ir lie­tas kur­sā par vi­su, tos­tarp par to, kur ie­spē­jams sa­tikt vis­jau­kā­kās mei­te­nes. Flirts un pa­tī­ka­mas vār­du spē­les, viegls li­do­jums un pie­dzī­vo­ju­mi bez no­piet­nām sais­tī­bām. Ta­ču, ja iz­lems būt ar kā­du ko­pā, tad būs uz­ti­cīgs un par sa­vē­jiem rū­pē­sies.

Dvī­ņu zī­mē dzi­mu­ši: Džo­nijs Deps, Pols Ma­kar­tnijs, Klints Īs­tvuds

*

VĒ­ZIS

Sie­vie­te

Lie­la no­zī­me vi­ņas dzī­vē ir mai­gu­mam, dvē­se­les sil­tu­mam un ro­man­ti­kai. At­zī­ša­nās mī­les­tī­bā mē­nes­nī­cā zem rei­bi­no­ši smar­žo­jo­šām ie­vām ir tas, kas spēj aiz­kus­ti­nāt un sa­viļ­ņot. Vi­ņa vien­lai­kus spēj būt gan aiz­rau­tī­gi bēr­niš­ķī­ga, gan no­slē­pu­mai­na un dzi­ļa. At­tie­cī­bas vei­do tad, ja mīl pa­tie­si un ne­šau­bī­gi.

Vē­ža zī­mē dzi­mu­šas: prin­ce­se Di­āna, Dži­na Lo­lob­ri­dži­da, Iza­bel­la Adža­ni

Vī­rie­tis

Vi­ņam ne­pie­cie­ša­ma at­zi­nī­ba un no­vēr­tē­jums, kā arī pār­lie­cī­ba, ka sie­vie­te vi­ņu mīl no vis­as sirds. Ār­ējās iz­paus­mēs viņš būs ga­na re­zer­vēts, un var­būt daudz kas pa­liks ap­slēpts vien vi­ņa fan­tā­zi­jās. Šis vī­rie­tis iz­prot sie­vie­tes da­bu un prot sa­val­dzi­nāt, ta­jā pa­šā lai­kā sa­gla­bā­jot zi­nā­mu de­vu ego­is­ma.

Vē­ža zī­mē dzi­mu­ši: Toms Krūzs, Ha­ri­sons Fords, Toms Henkss

LAU­VA

Sie­vie­te

Uguns un med­nie­ces tem­pe­ra­ments, lep­nums un sek­su­ālā pie­vil­cī­ba. Sie­vie­ti Lau­vu ne­var ne­pa­ma­nīt, vi­ņas ār­ie­ne ir spil­gta un liek ska­tie­niem se­kot. Ar sa­vām gra­ci­oza­jām ma­nie­rēm un sek­sa­pī­lu vi­ņa ie­ka­ro sir­dis, ta­ču klu­sī­bā cer kād­reiz sa­tikt cil­vē­ku, kam at­dot se­vi vi­su un iz­vei­dot stip­ru ģi­me­ni.

Lau­vas zī­mē dzi­mu­šas: Ma­don­na, San­dra Bu­lo­ka, Žak­lī­na Ke­ne­di­ja-Ona­sis

Vī­rie­tis

Viņš zi­na, kas jā­da­ra, lai sa­val­dzi­nā­tu, ta­ču ne­flir­tēs ar ku­ru kat­ru, vi­ņa ie­ce­rē­ta­jai jā­būt īpa­šai un iz­ci­lai. Viņš la­bi iz­jūt un zi­na ro­be­žu starp vien­kār­šu aiz­rau­ša­nos un pa­tie­su mī­les­tī­bu. Ja mī­lēs no sirds, tad at­tie­cī­bas būs dzi­ļas, pa­tie­sas un krāš­ņas - ar šam­pa­nie­ti un mil­jo­nu ro­žu svēt­kos.

Lau­vas zī­mē dzi­mu­ši: Bils Klin­tons, Ar­nolds Švar­ce­ne­gers, Ro­berts de Ni­ro

*

JAU­NA­VA

Sie­vie­te

No­piet­na, kri­tis­ka un pe­dan­tis­ka - tā­da Jau­na­va ir gan dar­bā, gan sa­dzī­vē, gan mī­les­tī­bā. Vi­ņa die­vi­na no­teik­tu lie­tu kār­tī­bu, tī­rī­bu, skais­tu vi­di un es­tē­ti­ku. Vi­ņa no­teik­ti zi­nās, kas ir un kas nav ve­se­lī­gi, kā­dām dzī­ves bau­dām drīkst un kā­dām ne­drīkst ļau­ties. Jau­na­vas at­tie­cī­bās ir uz­ti­ca­mas un maz­liet kaut­rī­gas.
Jau­na­vas zī­mē dzi­mu­šas: Grē­ta Gar­bo, Klau­di­ja Šī­fe­re, Dži­li­ana An­der­so­ne

Vī­rie­tis

Lie­lis­kas ma­nie­res, aku­rāts un in­te­li­ģents. Vi­ņa aristo­krā­tis­kā un maz­liet at­tu­rī­gā iz­tu­rē­ša­nās var at­stāt ne­iz­dzē­ša­mu ie­spai­du. Jaun­ākos ga­dos Jau­na­vām in­tī­mā dzī­ve ne­spē­lē pā­rāk lie­lu lo­mu, ta­ču ar ga­diem mī­lē­tā­ja spē­jas pie­aug, ar ze­mes spē­ku un uguns lies­mu. Sa­vu sie­vie­ti viņš mī­lēs un ap­rū­pēs.

Jau­na­vas zī­mē dzi­mu­ši: Karls Lā­ger­felds, Ri­čards Gīrs, Ki­anu Rīvss

*

SVA­RI

Sie­vie­te

La­ba gau­me, šarms un grā­ci­ja. Vi­ņa bur­tis­ki iz­sta­ro pie­vil­cī­bas flu­īdus, un re­ti kurš to priekš­ā pa­liek vien­al­dzīgs. Mī­lā vi­ņai ne­pie­cie­šams ro­ta­ļī­gums, flir­ta aug­stā­kā māk­sla un krā­sai­nī­ba. Sva­ru sie­vie­tes vā­jī­ba - skais­ti vī­rie­ši. Ta­jā pa­šā lai­kā arī tiek­ša­nās pēc līdz­sva­ra un har­mo­ni­jas at­tie­cī­bās. Vai­rāk at­plauks, ja līdz­ās būs «stip­rais plecs».

Sva­ru zī­mē dzi­mu­šas: Bri­ži­ta Bar­do, Kat­rī­na De­ne­va, Ro­mi­ja Šnai­de­re

Vī­rie­tis

Vi­ņa šar­mam un bur­vī­ga­jam smai­dam ir grū­ti pre­to­ties. Flir­ta aug­stā­kā māk­sla un tās ro­be­žas vi­ņa iz­pil­dī­ju­mā ir vi­sai iz­plū­du­šas - grū­ti sa­prast, ku­rā brī­dī viņš spers kā­du so­li tā­lāk. Vi­ņam ir sva­rī­gi la­bi iz­ska­tī­ties un at­stāt ie­spai­du. Ta­jā pa­šā lai­kā drau­dze­ni viņš iz­vē­lē­sies pēc vis­stin­grā­ka­jiem mo­rā­les kri­tē­ri­jiem. Tur­klāt tas ne­būs ātrs lē­mums.

Sva­ru zī­mē dzi­mu­ši: Maikls Dug­lass, Stings, Ro­džers Mūrs, Ralfs Zī­gels


SKOR­PI­ONS

Sie­vie­te

Ne­pie­eja­mi at­tu­rī­ga, vē­sa un re­zer­vē­ta... Ko­ķe­tē­ri­ja, «ac­ti­ņu tai­sī­ša­na», ro­man­tis­ki sap­ņai­nas un traus­las būt­nes tēls vi­ņai ir svešs. Ta­jā pa­šā lai­kā vi­ņai pie­mīt no­slē­pu­mai­nī­ba un lik­te­nī­gās sie­vie­tes imidžs. Vi­ņas «upu­ris» nak­tīs ne­gu­lēs, mo­cī­sies un degs kais­lī­bu ugu­nīs. Sa­tie­kot īs­to cil­vē­ku, šī sie­vie­te vē­lē­sies būt ar to ko­pā die­nu un nak­ti, līdz mū­ža ga­lam.

Skor­pi­ona zī­mē dzi­mu­šas: De­mi­ja Mū­ra, Va­ne­sa Me­ja, Džū­li­ja Ro­ber­tsa

Vī­rie­tis

Vul­kāns, ku­rā ap­slēp­ta ver­smai­na la­va. Ār­ēji var būt vēss un ne­pie­ejams, ta­ču dvē­se­lē kais­līgs un aiz­rau­jo­ši bīs­tams. Viņš mā­cēs būt straujš vai pie­mī­līgs... kat­rai si­tu­āci­jai sa­va pie­eja. Kais­lī­bas un sekss spē­lē sva­rī­gu lo­mu, bet, ja Skor­pi­ons sa­ti­cis sa­vu īs­to sie­vie­ti, viņš mir­kļa iz­jū­tu dēļ ci­tiem brun­čiem pa­kaļ ne­skries.

Skor­pi­ona zī­mē dzi­mu­ši: Le­onar­do di Kap­ri­o, Alēns De­lons, prin­cis Čārlzs

STRĒL­NIEKS

Sie­vie­te

Brī­vī­ba, ne­at­ka­rī­ba un li­do­jums. Vi­ņai ne­pie­cie­ša­mi pla­ši ap­vār­šņi un ļau­ša­nās uz­ban­go­ju­šām jū­tām un dvē­se­les im­pul­siem. Vi­ņa bau­da dzī­vi ar pil­nu krū­ti un par kat­ru sī­ku­mu ne­sa­trau­cas. Šai sie­vie­tei tēls ir di­vē­jāds. Vi­ņa spēj būt gan lie­lisks biedrs, ar ko ko­pā var do­ties uz ho­ke­ju vai fut­bo­la ma­ču, bet ta­jā pa­šā lai­kā - arī ugu­nī­ga un aiz­rau­jo­ša lies­ma, kas līdz­ās sev vē­las īs­te­nu bru­ņi­nie­ku.

Strēl­nie­ka zī­mē dzi­mu­šas: Ki­ma Be­sin­dže­re, Brit­ni­ja Spīr­sa, Pa­trī­ci­ja Kā­sa, Šai­ne­da O’Konora

Vī­rie­tis

Viņš aiz­rauj ar sa­vu op­ti­mis­mu un dzī­ves­prie­ku, kas pu­to, rei­bi­na un ie­dves­mo. Ir grū­ti no­tu­rē­ties pre­tī tik lie­lam po­zi­tī­vis­ma lā­di­ņam. Strēl­nie­ka uguns sa­sil­da - ar vi­ņu ko­pā ir tik vieg­li un jaut­ri. Ta­ču var ga­dī­ties, ka jau nā­ka­ma­jā vai aiz­nā­ka­ma­jā rī­tā viņš vē­lē­sies do­ties tā­lāk. Lai ar šo vī­rie­ti bū­tu ko­pā, jā­būt ga­ta­vai do­ties pie­dzī­vo­ju­mos un ne­pie­pra­sīt sais­tī­bas uz mū­žu.

Strēl­nie­ka zī­mē dzi­mu­ši: Stī­vens Spīl­bergs, Vu­dijs Al­lens, Ozijs Os­borns, Ho­sē Ka­re­rass

ME­ŽĀ­ZIS

Sie­vie­te

Kā tīrs un dzidrs, maz­liet vēss kris­tāls - vi­ņa šķiet ne­pie­eja­ma, tā­la un ne­tve­ra­mi skais­ta. Šīs sie­vie­tes sim­pā­ti­ju un uz­ti­cī­bas ie­ka­ro­ša­nai jā­vel­ta zi­nā­mas pū­les un jā­būt pa­cie­tī­gam. Vi­ņa at­ve­ras lē­nī­tēm un tad uz­plaukst vi­sā krāš­ņu­mā. Kais­lī­bas vi­ņai nav sve­šas, bet daž­kārt vi­ņa sa­vu per­so­nis­ko lai­mi būs ga­ta­va pa­kār­tot kar­je­rai un dar­ba lie­tām.

Me­žā­ža zī­mē dzi­mu­šas: Kei­ta Mo­sa, Mar­lē­na Dīt­ri­ha, Kris­tī­na Kauf­ma­ne

Vī­rie­tis

At­tie­cī­bās re­zer­vēts, no­pietns un kon­ser­va­tīvs. Diez vai būs se­re­nā­des zem lo­ga un ne­prā­tī­gi pie­dzī­vo­ju­mi. Ta­jā pa­šā lai­kā gu­ļam­is­ta­bā, pro­tams, viss būs vis­la­bā­ka­jā kār­tī­bā. Ti­kai viens mī­nuss - ja nā­ka­ma­jā rī­tā būs plā­no­ta sa­nāk­sme, lie­tiš­ķa tik­ša­nās vai biz­ne­sa da­rī­jums, tad mī­ļo­tā sie­vie­te pa­liks ot­ra­jā plā­nā.

Me­žā­ža zī­mē dzi­mu­ši: Ke­vins Kos­tners, El­viss Pres­lijs, En­to­nijs Hop­kinss

ŪDENS­VĪRS

Sie­vie­te

Vi­ņa ir kus­tī­ga kā dzīv­sud­rabs, ie­in­te­re­sē­ta vi­sā jaun­ajā, no­va­to­ris­ka­jā un aiz­rau­jo­ša­jā. Vi­ņai pa­tīk at­klā­ju­mi, tos­tarp mī­les­tī­bā. Vi­ņa brī­vi eks­pe­ri­men­tē gan dzī­vē, gan gu­ļam­is­ta­bā. Sir­dī vi­ņa ir un pa­liks mū­žam jaun­a, ne­sot sa­vu ide­ālis­mu un ti­cī­bu brī­nu­mam cau­ri vi­sai dzī­vei. Bet dzī­ve... ban­gos kā jū­ra.

Ūdens­vī­ra zī­mē dzi­mu­šas: Sin­di­ja Krau­for­de, Mo­na­ko prin­ce­se Ste­fā­ni­ja

Vī­rie­tis

Viņš ir ne­at­ka­rīgs un drau­dzīgs, pra­tīs vieg­li un ne­pie­spies­ti ri­si­nāt sa­ru­nas pa­ve­die­nu. Vi­ņu sais­ta in­te­re­san­tas un ne­pa­ras­tas sie­vie­tes, ku­rās ir daudz no­slē­pu­mu. Mī­las lie­tās lie­la no­zī­me ir iz­tē­lei un no­va­to­ris­mam. Šis vī­rie­tis ir mek­lē­tājs un at­klā­jējs. Viņš ir at­klāts un ne­slēpj sa­vus no­do­mus, ne­cen­šas aiz­mā­lēt acis un ir par go­dī­gu­mu, at­klā­tī­bu, ja arī tas ir ti­kai vie­na va­ka­ra flirts.

Ūdens­vī­ra zī­mē dzi­mu­ši: Džons Tra­vol­ta, Fils Ko­linss, Ro­bijs Vil­jamss

ZI­VIS

Sie­vie­te

Kurš at­klās vi­ņas ro­man­tis­kā mai­gu­ma un pie­vil­cī­bas no­slē­pu­mu? Tik daudz­krā­sai­na jū­tu gam­ma slēp­jas ša­jā sie­vie­tē. Vi­ņa gan­drīz vien­mēr kā­du mīl, sap­ņo un il­go­jas, kaut arī ār­ēji rei­zu­mis ie­ņem strik­tu un ne­pie­eja­mu po­zī­ci­ju. Vi­ņai ne­pa­tīk pār­lieks tie­šums un at­klā­ta ne­at­lai­dī­ba, ta­ču, ja vi­ņa ie­mīl no sirds, tad viss ap­kār­tē­jais kļūst maz­sva­rīgs.

Ziv­ju zī­mē dzi­mu­šas: Šā­ro­na Sto­una, Eli­za­be­te Tei­lo­re, Lai­za Mi­nel­li

Vī­rie­tis

Ie­pa­zī­ša­nās ar šo vī­rie­ti sie­vie­tei pa­ver fan­tas­tis­ku pa­sau­li - arī viņš il­go­jas pēc ro­man­ti­kas un ir sap­ņo­tājs, ka mek­lē sa­vu ide­ālu pie­pil­dī­ju­mu dzī­vē. Ar vi­ņu ko­pā ie­spē­jams pie­dzī­vot ne­aiz­mir­sta­mus brī­žus, ti­kai jā­cen­šas šo ro­man­tis­ko no­ti sa­gla­bāt. Ik­die­nī­ba var likt vi­ņam do­ties jaun­os sap­ņu pie­pil­dī­ju­ma mek­lē­ju­mos. Vi­ņā slēp­jas liels tī­ras mī­les­tī­bas spēks.

Ziv­ju zī­mē dzi­mu­ši: Brūss Vi­liss, Džons Bon Džo­vi, Ēriks Kes­tners

 

Abonē