MĀJOKLIS UN ASTRODIZAINS. Mā­jas so­lis raitāks Mē­ness rit­mos

 
©Pixabay

Ve­cos lai­kos sie­vas nak­tī lū­ko­jās de­be­sīs ne­vis tā­dēļ, lai jūs­mo­tu par Mē­ness apa­ļu­mu, bet lai dil­sto­šā Mē­ne­sī ie­plā­no­tu lie­lo ve­ļas die­nu. Vi­ņas uz­me­ta aci ko­ķe­ti spo­ža­jam Ze­mes pa­va­do­nim un ne­kļū­dī­gi zi­nā­ja, kad jā­griež ma­ti, jā­tī­ra mā­ja, jā­stā­da aug­ļu­ ko­ki, jā­skā­bē kā­pos­ti un jā­cep pī­rā­gi. As­tro­lo­gi ap­gal­vo, ka tūk­sto­šiem ga­du se­nās gud­rī­bas ie­dar­bo­jas ne­kļū­dī­gi. At­liek vien pa­ņemt Mē­ness ka­len­dā­ru un iz­mē­ģi­nāt!

1.

Ve­ļas die­na. Ve­ļas maz­gā­ša­nai jā­iz­vē­las die­nas, kad Mē­ness ir dil­stošs un at­ro­das kā­dā no Ūdens sti­hi­jas zo­di­aka zī­mēm (Vē­zī, Skor­pi­onā, Zi­vīs). Ta­ču jā­ņem vē­rā, ka augošs Mē­ness ra­da pu­tas, bet ne­iz­maz­gā. Diez­gan la­bi ve­ļa maz­gā­sies arī tad, ja Mē­ness būs ie­gā­jis Gai­sa sti­hi­jas zī­mēs (Dvī­ņos, Sva­ros, Ūdens­vī­rā). Tur­pre­tim Ze­mes zī­mes (Vēr­sis, Jau­na­va, Me­žā­zis), tē­lai­ni sa­kot, ra­da smag­nē­jī­bu un dub­ļus. Ja ve­ļu maz­gā­siet die­nā, kad Mē­ness «pa­stai­gā­sies» pa Ze­mes sti­hi­jas zī­mi, jā­rē­ķi­nās ar lie­lā­ku tī­rī­ša­nas lī­dzek­ļu pa­tē­ri­ņu. Tur­klāt da­bai kai­tī­gais ve­ļas pul­ve­ris un mīk­sti­nā­ša­nas lī­dzek­ļi la­bāk sa­da­lās un audu­ma šķied­ras ne­bo­jā­jas, kad Mē­ness ir Ūdens zī­mēs - Vē­zī, Zi­vīs, Skor­pi­onā. Lie­lo ve­ļu var maz­gāt, ja Mē­ness ir ie­gā­jis Ūdens­vī­rā vai Dvī­ņos, kas ir Gai­sa sti­hi­jas zī­mes. Jo tu­vāk piln­mē­ness, jo la­bāk ve­ļa ba­li­nās. Ja kā­dā ap­ģēr­bā ir ie­ēdu­šies trai­pi, tā ir ļo­ti ne­tī­ra, pa­gai­diet, kad dil­stošs Mē­ness ir Skor­pi­onā. Pēc tam re­zul­tāts būs lie­lisks! Vis­la­bā­kā ve­ļas die­nas kom­bi­nā­ci­ja ir tad, kad dil­stošs Mē­ness ir Ziv­ju zī­mē un nā­ka­ma­jā die­nā pār­iet Aunā. Ziv­ju zī­mē ve­ļa ir jā­maz­gā, bet jā­glu­di­na, kad «ie­ra­dies» Auns. Jā­rē­ķi­nās, ka Ūdens zīm­ju die­nās ve­ļa slik­tāk žūst, tā­pēc, ja ie­spē­jams, va­ja­dzē­tu iz­vē­lē­ties die­nas, kad Mē­ness pār­iet Gai­sa vai Uguns (Auna, Lau­vas, Strēl­nie­ka) zī­mēs.

2.

Glu­di­nām ve­ļu! Mē­ness fā­zei nav lie­las no­zī­mes glu­di­nā­ša­nā, jo ša­jā pro­ce­sā vai­rāk līdz­dar­bo­jas Uguns un Gai­sa sti­hi­jas. La­bi pa­lī­gi glu­di­nā­ša­nā ir Lau­va, Strēl­nieks un Auns. To­mēr ir vie­na bū­tis­ka lie­ta, kas jā­ņem vē­rā - ne­glu­di­niet ve­ļu, kad Mē­ness ir Me­žā­zī. Ša­jā pe­ri­odā uz bal­tām blū­zēm ne­gai­dī­ti var pa­rā­dī­ties trai­pi, bet melns ap­ģērbs kļūst ne­glī­ti spī­dīgs.

3.

Maz­gā­jam grī­du! Pa­rei­za­jās Mē­ness die­nās uz­kop­tā mā­jā il­gāk tu­ras tī­rī­ba, svai­gums un po­zi­tī­va ener­ģē­ti­ka. Pie slap­jas grī­das lu­pa­tas la­bāk ķer­ties dil­sto­šā Mē­ne­sī. To­mēr mā­jas uz­kop­ša­nā jā­ņem vē­rā arī tas, no kā­da ma­te­ri­āla ir grī­da. Lai gan Ūdens sti­hi­jas die­nās pu­tek­ļi, ple­ķi un ne­tī­ru­mi pa­zu­dīs kā uz bur­vju mā­jie­nu, par­ke­ta un ko­ka grī­das Ūdens die­nās ne­va­ja­dzē­tu maz­gāt. Ko­kam la­bāk pa­tiks laiks, kad Mē­ness iet cau­ri Gai­sa zī­mēm - Ūdens­vī­ram un Dvī­ņiem. Ja grī­du klāj flī­zes vai li­no­lejs, tā jā­maz­gā die­nās, kad Mē­ness vir­zās cau­ri kā­dai Ūdens sti­hi­jas zī­mei.

4.

Dze­nā­jam pu­tek­ļus! Ko­pā ar gai­su dien­nak­tī mēs ie­el­po­jam ap di­vām ēdam­ka­ro­tēm pu­tek­ļu. Tur­klāt 10% ga­dī­ju­mu aler­ģi­ju iz­rai­sa tie­ši pu­tek­ļi - as­toņ­kā­jai­nu ra­dī­ju­mu pūz­nis, kas zem pa­lie­li­nā­mā stik­la iz­ska­tās kā īsts zoo­dārzs. «Ne­pa­rei­za­jās» die­nās pu­tek­ļi mēdz bē­gu­ļot, ne­do­ties ro­kās un, ne­rau­go­ties uz cī­tī­gu tī­rī­ša­nu, pēc brī­ža no­sē­žas ta­jās pa­šās vie­tās, bet die­nās, kad Mē­ness iet cau­ri Gai­sa zī­mēm, pu­tek­ļiem nav iz­re­džu. Mā­ju var kār­tī­gi iz­vē­di­nāt, kad Mē­ness ir Dvī­ņu zī­mē, un tad Vē­ža zī­mes dil­sto­šā Mē­ness fā­zē ķer­ties pie slo­tas, pu­tek­ļu lu­pa­tas un tī­rī­ša­nas lī­dzek­ļiem. Tel­pas ilg­sto­ši jā­vē­di­na Gai­sa un Uguns sti­hi­jas die­nās, bet Ze­mes un Ūdens sti­hi­jas die­nās tas da­rāms ātr­i.

5.

Plā­no­jam re­mont­u. Mē­ness ir drau­gos ar ma­zā­kiem vai lie­lā­kiem mā­jok­ļa re­mont­a un būv­nie­cī­bas dar­biem, tā­pēc, ķe­ro­ties pie krā­sām, lī­mes un ta­pe­tēm, tā pa­lī­dzī­go ro­ku no­teik­ti va­ja­dzē­tu iz­man­tot. Ņe­mot vē­rā, ka re­monts pa­ras­ti sā­kas ar ve­co ta­pe­šu no­plē­ša­nu, dur­vju iz­cel­ša­nu vai sie­nas iz­gā­ša­nu, tas bū­tu jā­sāk dil­sto­šā Mē­ne­sī, kad pa­do­das iz­me­ša­na, ener­ģē­tis­ka lie­tu aiz­rai­dī­ša­na. Re­mont­a sāk­ša­nas die­nai jā­būt Ze­mes zī­mē, pri­ori­tā­ri - Vēr­ša vai Me­žā­ža, jo šīs zī­mes ir sais­tī­tas ar be­to­nē­ša­nu, kon­stru­ēša­nu u.tml. Ja esat ie­ce­rē­ju­ši veikt kos­mē­tis­ko re­mont­u, ti­kai pār­lī­mē­jot ta­pe­tes, tas jā­da­ra Gai­sa zī­mē, lai ātr­āk iz­žūst ta­pe­šu lī­me. Ja iz­lī­mē­siet ta­pe­tes Ūdens sti­hi­jas die­nā, tās mai­nīs for­mu, at­lī­mē­sies, ne­žūs. Uguns zī­mēs re­mont­u var plā­not, bet jā­at­ce­ras par vie­nu iz­ņē­mu­mu - die­nām, kad Mē­ness ir Lau­vas zī­mē. Da­bas sti­hi­ju ie­tek­me var būt tik lie­la, ka ie­spē­jams sai­ndē­ties ar re­mont­ā iz­man­to­ta­jām ķi­mi­kā­li­jām - ta­pe­šu lī­mi, ace­to­nu.

Ja gri­bat mā­ju vien­kār­ši pār­kār­tot un iz­ro­tāt, jā­iz­vē­las die­na, kad Mē­ness ie­so­ļo Sva­ru vai Vēr­ša zī­mē. Šīs zī­mes pār­val­da Ve­ne­ra, kas at­bild par skais­tu­mu. Ja mā­ju ro­tā­jat, gai­dot cie­mi­ņus, la­bāk de­rēs Sva­ru die­na, ja sev un mā­ji­nie­kiem par prie­ku - īs­tais būs Vēr­sis, kam pa­tīk ēr­tī­bas un kas ir pats sev kungs. Lo­gu maz­gā­ša­nai, pa­lo­džu iz­dai­ļo­ša­nai un aiz­ka­ru mai­ņai de­rēs die­nas, kad Mē­nes­tiņš ir Gai­sa zī­mēs - Dvī­ņos, Sva­ros, Ūdens­vī­rā. Sū­nas no mā­jas jum­ta jā­tī­ra dil­sto­šā Mē­ne­sī. Ja sū­nas uz jum­ta aug daudz un in­ten­sī­vi, tas no­zī­mē, ka jumts likts lai­kā, kad Mē­ness bi­jis Ūdens zī­mē.

6.

Iz­me­tam ve­co! No ne­va­ja­dzī­gām man­tām jā­at­brī­vo­jas die­nās, kad Mē­ness iet cau­ri Ze­mes zī­mei Jau­na­vai. Lie­lā­kā da­ļa cil­vē­ku ša­jā lai­kā in­tui­tī­vi sa­jūt va­ja­dzī­bu pēc iek­šē­jas un ār­ējas sa­kop­tī­bas. Pat tie, kas ne­iz­ce­ļas ar īpa­šu rū­pī­bu, pēk­šņi vē­las ie­viest kār­tī­bu. Ne­at­ka­rī­gi no tā, vai Mē­ness ir dil­stošs vai augošs, ša­jā lai­kā lie­lis­ki pa­do­das sa­struk­tu­rēt priekš­me­tus un sa­kār­tot ne­lie­las, grū­ti pār­re­dza­mas tel­pas. Pa­ma­tī­gu mā­jas tī­rī­ša­nu Jau­na­vas die­nās gan la­bāk ne­sākt, jo pa­stāv var­bū­tī­ba, ka aiz­rau­sie­ties ar sī­ku­miem un līdz lie­liem dar­biem ne­maz ne­tik­siet.

7.

Pa­pil­di­nām mā­jas bā­ru un tai­sām uz­lē­ju­mus! Vī­nus un šam­pa­nie­ti ie­tei­cams iz­vē­lē­ties die­nās, kad Mē­ness vir­zās caur Sva­ru un Vēr­ša zī­mēm, kas skai­tās baud­kārs he­do­nis­ma laiks. Stip­ros dzē­rie­nus mīl Me­žā­zis. Šo­gad, lai­kā, kad Mē­ness ir Me­žā­zī, var ga­ta­vot da­žā­dus ārst­nie­cis­kus spir­ta uz­lē­ju­mus, pie­mē­ram, ru­mu ar pī­lā­džiem. Cit­kārt da­žā­dus ārst­nie­cis­kus uz­lē­ju­mus - gan ar spir­tu, gan ci­tām sa­stāv­da­ļām, pie­mē­ram, rut­kus ar me­du, ga­ta­vo tad, kad Mē­ness ir Skor­pi­onā. Lai­kā, kad Mē­ness ir Ziv­ju zī­mē, spir­to­tos dzē­rie­nus ne­va­ja­dzē­tu ne pirkt, ne lie­tot, jo ša­jā lai­kā ap­reib­siet du­bul­tā.

8.

Ga­ta­vo­jam mal­tī­ti! Ēdie­nus, kas sais­tī­ti ar pa­var­du, cep­ša­nu, sau­tē­ša­nu, ga­ta­vo augo­šā Mē­ne­sī, Uguns zī­mēs. Ša­jā lai­kā ga­ļa lie­lis­ki iz­ce­pas, mīk­la ātr­i pie­briest, pī­rā­gi un smalk­mai­zī­tes ir gar­das un krauk­šķī­gas. Ja ga­ta­vo­jat kaut ko, kas sais­tīts ar pie­na pro­duk­tiem - sie­nat sie­ru, tai­sāt jo­gur­tu vai biez­pie­nu, tas jā­da­ra, kad Mē­ness ir Vē­zī - «pie­na zī­mē». Jeb­ku­ra dar­bo­ša­nās ar pār­ti­ku la­bāk pa­do­das augo­šā Mē­ne­sī, bet eks­pe­ri­men­tēt ar ek­so­tis­kām re­cep­tēm ie­tei­cams lai­kā, kad Mē­ness ir Sva­ros vai Strēl­nie­kā - zī­me, ku­rai pa­tīk gar­šas eks­pe­ri­men­ti.

9.

«At­ve­se­ļo­jam» mā­ju! Ener­ģē­tis­ku mā­jas at­tī­rī­ša­nu var veikt piln­mē­ness lai­kā vai die­nā, kad piln­mē­ness pār­iet jaun­ā Mē­ne­sī. Kat­ru mē­ne­si šis laiks ie­kri­tīs ci­tā as­tro­lo­ģis­ka­jā zī­mē. At­tī­rīt un at­ve­se­ļot mā­ju vē­lams rei­zi mē­ne­sī. Ja jauns Mē­ness ir Sva­ru zī­mē, iz­man­to­jam vī­ra­ku un zva­ni­ņus - vē­ja vai ci­tus, ja Mē­ness ir Uguns zī­mē - sve­ci, ja Ze­mes - sā­li, ja Ūdens - svē­tī­tu, no­vār­do­tu ūde­ni. Ūde­ni var ne­daudz iz­šļak­stīt, bet ne­va­jag lais­tī­ties!

10.

Tī­rām «ga­dže­tus»! Da­tors (arī ci­tas teh­no­lo­ģis­kas ie­rī­ces, pie­mē­ram, «iPad» vai «iP­ho­ne») jā­la­bo, jā­tī­ra, jā­pār­in­sta­lē vai jā­liek ta­jā jaun­as prog­ram­mas tad, kad Mē­ness ir Ūdens­vī­rā, jo tas at­bild par jaun­ajām teh­no­lo­ģi­jām un re­vo­lu­ci­onā­riem ri­si­nā­ju­miem.

IETEIKUMS

As­tro­lo­ģe Aija Aus­tru­ma stās­ta, ka caur kat­ru zī­mi Mē­ness iet ap­mē­ram di­vas ar pus­i die­nas, un pie­ko­di­na: «Pēr­kot Mē­ness ka­len­dā­ru vei­ka­lā, pie­vēr­siet uz­ma­nī­bu tam, vai ir no­rā­dīts, pre­cī­zi ci­kos Mē­ness ie­iet kā­dā no zī­mēm. Ga­dās, ka ir mi­nēts ti­kai da­tums, bet zī­mes ie­dar­bī­ba sā­kas 23.30. Pēc tam cil­vēks brī­nās, kā­pēc ta­pe­tes ne­žūst ne si­ta­mas, lai gan viņš tās it kā lī­mē­jis Gai­sa sti­hi­jas die­nā. Ar dar­biem pēc Mē­ness ka­len­dā­ra ir tā, ka nav tik bū­tis­ki, vai jūs pre­cī­zi trā­pāt pa­rei­za­jā die­nā, sva­rī­gāk - ne­sākt dar­bu ne­pa­rei­zā, kon­krē­tai lie­tai ne­lab­vē­lī­gā die­nā. Pie­mē­ram, ja pie fri­zie­ra aizie­siet tad, kad Mē­ness ir Vē­zī vai Zi­vīs, ma­ti kļūs plā­ni, sau­si, lū­zīs, bo­jā­sies, var ie­mes­ties blaug­znas, jo ma­tu struk­tū­ra ne­drau­dzē­jas ar Ūdens sti­hi­jas zī­mēm. Pie fri­zie­ra jā­iet Lau­vas un Jau­na­vas zī­mes die­nās.»

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!