PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Uzzini zvaigžņu piedāvājumu februārim - ko gaidīt mīlestībā?
 
©F64

Var patikt, var nepatikt, var bozties ar tekstu: vai latviešiem savu godu un svētku trūkst? Bet tā nu tas ir – pēdējos gados stabilu vietu svētku sarakstā ieņēmusi Valentīndiena. Un – kāpēc gan ne! Mīlestības apliecinājumi, tas taču ir tik skaisti.

Leģenda par Valentīndienas rašanos ir īsa, bet aizkustinoša. Proti, kristiešu moceklis, priesteris (ap 270. gadu) vārdā Valentīns bijis iemīlējies cietuma uzrauga skaistajā meitā un rakstījis viņai vēstules, parakstoties: «No tava Valentīna.» Cietumā viņš nonācis tāpēc, ka par spīti aizliegumam laulājis mīlētāju pārus. Imperators Klaudijs II uzskatīja, ka neprecēti vīrieši ir labāki karotāji nekā tie, kam ir ģimene. Tādēļ viņš aizliedza jauniem vīriešiem precēties.

Vēlāk pagāniskos romiešu pavasara atnākšanas un auglības svētkus Luperkālijas, ko svinēja februārī, pārdēvēja par Svētā Valentīna dienu, lai piedabūtu tuvāk kristietībai. Savukārt cits nostāsts vēsta, ka 14. februārī priesterim Valentīnam izpildīts nāves sods.

Kā bijis patiesībā, to cilvēce droši vien neuzzinās, bet Valentīndienas svinēšana ir populāra teju vai visā pasaulē.

VITRĀŽA SV. VALENTĪNA BAZILIKĀ ITĀLIJĀ. Svētais Valentīns salaulā Sabino un Serafiju. Autors nav zināms / Publicitātes foto

Šoreiz par mīlestību mazliet izklaidējošā formā. Ko varam sagaidīt no sava mīļotā, ja viņa horoskopa (jeb tā dēvētā Saules) zīme ir:

Auns

Viņiem tīk ne­at­ka­rība, un viņi vien­mēr lī­de­ri. Tajā pašā laikā Auna zodiaka zīmes pārstāvji apzinās, ka attiecībās un laulībā jāievēro mierīga un gudra taktika. Auni ir fan­tas­tis­ki cil­vē­ki, ga­ta­vi at­dot pē­dē­jo sa­vai mī­les­tī­bai. Vienīgi viņi diez ko nemāk skaitīt naudu, tāpēc labāk lai ar ģimenes budžetu nodarbojas otrā pusīte.

Vēr­sis

Vēr­ša zī­mē dzi­mu­šie attiecībās vēlas stabilitāti. Viņi māk skai­tīt nau­du, un mā­jas, ģi­me­ne, ma­te­ri­ālais pa­mats vi­ņiem ir ļo­ti va­ja­dzīgi. Vēr­ši mēdz būt mai­gi. Taču, ja jūs mī­lat Vēr­si, tad ir arī jā­ņem vērā, ka ne­va­jag vi­ņu iz­vest no pa­cie­tī­bas, jo sa­tra­ci­nāts Vēr­sis mēdz zau­dēt kon­tro­li pār se­vi. At­tiek­smē pret ģi­me­ni Vēr­ši ir ļo­ti uzticami.

Dvī­ņi

Cik viņu ir - viens vai divi? Dvī­ņu zī­mē dzi­mu­ša­jos cilvēkos it kā ietvertas di­vas bū­tī­bas. Drau­dzī­bā vi­ņi ir lie­lis­ki, bet mī­les­tī­bā... Visādi var gadīties. Kad esat bla­kus, vi­ņi jūs mīl; kad at­tā­li­nāties, vi­ņi it kā piemirst. Bla­kus Dvīņiem dzī­vot ir diezgan grūti, taču par garlaicību nebūs jāsūdzas. Un, ja viņiem būs interesanti, tad savienība izveidosies stabila.

Vē­zis

Vē­ža zī­mē dzi­mu­ša­jiem ļoti svarīga ir mā­ja un ģi­me­ne. Tās labā vi­ņi izdarīs vi­su, to­mēr Vē­žiem pie­mīt svār­stīgs rak­sturs un ik pēc pus­stun­das var mainīties ga­ra­stā­vok­lis. Dažkārt Vēzītis arī vēlas, lai viņa vēlēšanās un emocijas tiktu nolasītas no acīm. Tajā pašā laikā, ja kādam pieķersies, tad no sirds un uz ilgu laiku.

Lau­va

Lau­vas zī­mē dzi­mu­šie ir ne­at­ka­rī­gi, lep­ni cil­vē­ki. Ja jūsu otrā pusīte pēc Sau­les zī­mes ir Lau­va, cil­vē­ku klāt­būt­nē ne­va­jag iz­teikt pār­me­tu­mus, jo tas vi­ņu aiz­skars. Un vispār - šīs zīmes pārstāvji kritiku uzņem diezgan jūtīgi. Lauvas diezgan bieži iemīlas, taču, ja līdzās ir īstais cilvēks, tad attiecības būs stabilas un ģimene - «svēta lieta».

Jau­na­va

Jau­na­vas ir iz­teik­tas in­di­vi­dualitātes, ar ko dzī­vot ko­pā nav vien­kār­ši. Vi­ņas var pie­sie­ties sī­ku­miem, pie­mē­ram - kā­pēc nav no­maz­gā­ta krū­zī­te. Vai arī daudz kritizēt un analizēt. Bet tas nav tāpēc, ka cilvēks jūs mazāk mīl, vienkārši viņš tā ir iekārtots. Taču saviem tuviniekiem Jau­na­va no sirds palīdz, aiz­stāv viņus un rū­pē­jas.

Sva­ri

Sva­riem ir sva­rī­ga har­mo­ni­ja, līdz­svars. Lau­lī­ba Sva­ru zī­mē dzi­mu­ša­jiem varbūt nav pa­ts gal­ve­nais, ta­ču par­tne­ra psiho­lo­ģis­kais at­balsts aiz­vien būs ļo­ti sva­rīgs. Šajā zodiaka zī­mē dzi­mu­ša­jiem ir sva­rī­gi, lai līdzās ir uzticams partneris, ar kuru iespējams saprasties no pusvārda. Reizumis gan Svari var kļūt egoistiski un pateikt arī kādu skarbāku vārdu.

Skor­pi­ons

Skor­pi­ona zī­mē dzi­mu­ša­jiem cilvēkiem ir ār­kār­tī­gi sa­rež­ģī­ta ener­ģē­ti­ka, un dzīvot ar viņiem kopā ir bez­ga­la grū­ti. Skor­pi­oniem ir la­bi at­tīs­tī­ta in­tu­īci­ja un iz­jū­tas, viņiem patīk noteikt toni un dominēt. Svarīga mīlas dzīve, kā dēļ viņi mēdz iesaistīties dēkās. Taču, ja satiek savu īsto cilvēku un izveido stabilas attiecības, tad par uzticību nav jāuztraucas.

Strēl­nieks

Strēl­nie­ka zī­mē dzimušie cilvēki vi­su lai­ku at­ro­das kus­tī­bā, ir ļo­ti ne­at­ka­rī­gi, viņus nedrīkst iegrožot, ietekmēt vai komandēt. Turklāt jārēķinās, ka cilvēks ir tiešs un dažu reizi pat nepadomā, kā otra pusīte to uztvers. Ar Strēl­nie­ku ko­pā ir jā­ce­ļo, jā­mā­cās, jā­spor­to un ļo­ti daudz jā­ru­nā, tad būs interesanti un aizraujoši. Kopā jūs gaida daudz piedzīvojumu.

Me­žā­zis

Aiz Me­žā­ža ār­ējās at­tu­rī­bas slēp­jas vieg­li ie­vai­no­ja­ma per­so­nī­ba. Šajā zodiaka zī­mē dzi­mu­šie grū­ti pie­rod pie cil­vē­kiem. Vi­ņi ir as­kē­ti, ievēro tradīcijas, vēlas stabilitāti. Dau­dzās dzī­ves jo­mās iz­pau­žas kon­ser­va­tī­visms, un pir­ma­jā vie­tā Me­žā­zim ir darbs. Taču par savējiem viņš parūpēsies un gādās, lai būtu jumts virs galvas un labklājība.

Ūdens­vīrs

Ūdens­vī­riem ir vis­grū­tāk ie­so­ļot lau­lī­bas dzī­vē, jo nereti viņi baidās no pārliekas pieķeršanās. Lau­lī­bā ar Ūdens­vī­ru var dzī­vot tāds cil­vēks, kas ciena vi­ņa ne­at­ka­rī­bu. Ūdens­vī­ri ir vien­mēr ga­ta­vi pa­lī­dzēt, bet ne­cieš, ja kāds kaut ko pa­vēl. Rei­zēm mēdz būt ne­prog­no­zē­ja­mi, jo ne­cieš vienveidību. Taču garlaicīgi nebūs.

Zi­vis

Ziv­ju zī­mē dzi­mu­šos va­jag ap­ču­bi­nāt, pa­lu­ti­nāt, daž­kārt arī pa­teikt ko mazliet tiešāku, lai sapurinātu. Ja Zi­vīm ir veik­smī­gas at­tie­cī­bas, vi­ņas jū­tas kā sep­tī­ta­jās de­be­sīs. Ja at­tie­cī­bas iz­jūk vai sāk plai­sāt, tad ša­jā zīmē dzimušajiem pa­zūd pa­mats zem kā­jām. Šā­dos ga­dī­ju­mos cilvēkam nepieciešams diez­gan ilgs laiks, lai at­gū­tos.