Otrdiena, 21.maijs

redeem Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

arrow_right_alt Māja

Kādi dārza darbi rudenī javeic?

© SCANPIX

Pie­re­dzē­ju­ši dārz­ko­pji zi­na, ka ru­de­nī sā­kas pats īs­tā­kais dar­ba cē­liens.

Ru­dens ir ga­da­laiks, kad dār­zā dar­ba pie­tiek vis­iem. Bēr­ni ir lie­lis­ki pa­lī­gi la­pu grāb­ša­nā un zā­lie­na sa­kop­ša­nā. Ir ne­prāts la­pas de­dzi­nāt, la­bāk tās pār­vērst aug­lī­gā kom­pos­tā.

Pē­dē­jos dār­ze­ņus no­vā­cot, to lak­stus va­rat ie­zie­mot bla­kus va­gām iz­rak­ta­jās tranš­ejās - nā­kam­va­sar uz­stā­dī­tie augi par tā­du mie­las­tu būs pa­tei­cī­gi.

Lai vai cik rū­pī­gi kopts zā­liens, ta­jā to­mēr ir pa­slē­pu­šies pļau­tās zā­les stieb­ri. Skaidrs - zā­liens pirms snie­ga kār­tī­gi jā­iz­vē­di­na. Ja ne­vē­la­ties tē­rēt nau­du ae­ra­to­ra ie­gā­dei, ļau­jiet bēr­niem pa mau­ri­ņu pa­skrai­dīt nag­le­nēs vai ap­avos, kam pie­siets dē­lī­tis ar nag­lām. Ne­aiz­mir­stiet zā­li ru­de­nī pa­lu­ti­nāt ar kā­li­ju - tas pa­lī­dzēs vieg­lāk pār­laist zie­mu. To gan ne­var da­rīt no­vem­brī, jo zā­liens jau snau­dīs.

Pē­dē­jā ra­ža

Ok­tob­rī no­vāc gal­viņ­kā­pos­tus un pu­ra­vus, ie­vāc mež­ro­zī­šu aug­ļus. No­vāc arī gla­di­olu, kan­nu un ci­tu pu­ķu sī­po­lus, kas vēl pa­li­ku­ši. Ie­vāc sēk­las. Lai ne­pa­lie­li­nā­tos aug­snes skā­bums, sa­vāc vi­sus kri­tu­šos aug­ļus: ie­pu­vu­šos pa tais­no uz kom­pos­tu, bet kai­tēk­ļu bo­jā­tos - dzi­ļi zem­ē, lai tie vairs sau­li ne­re­dzē­tu.

Pie fri­zie­ra

Ap­griež no­zie­dē­ju­šās ziem­cie­tes un augus, ku­rus ie­zie­mo (ro­zes, vīn­ogas u.c.). De­ko­ra­tī­vās graud­zā­les un čīk­ste­nes gan pa­sau­dzē, jo tās vi­su zie­mu acis prie­cēs. Graud­zā­les fri­zē pa­va­sa­ros, pirms pa­rā­dās jaun­ie as­ni. Pēr­nās čīk­ste­nes būs vieg­li sa­vākt, kad pa­rā­dī­sies jaun­ie dzi­nu­mi. Sa­kopj krū­mus un ko­kiem za­ru vai­na­gus. (Spe­ci­ālis­ti ie­sa­ka kat­ram ko­kam ga­dā ne­sa­gā­dāt vai­rāk par 4 rē­tām.) Lai jaun­ko­ki ne­ap­sal­tu, tiem līdz trīs ga­du ve­cu­mam iz­grie­ža­mi vie­nī­gi bo­jā­tie za­ri. Zā­ģē­ju­ma vie­tas no­teik­ti ap­strā­dā­ja­mas ar pot­zie­di.

Par va­sa­ru do­mā­jot

Sēj auks­tum­iz­tu­rī­gās kul­tū­ras - bur­kā­nus, skā­be­nes, spi­nā­tus, zie­mas sa­lā­tus u.c. (Ru­dens sēk­las gan ne­mēr­cē.) Sēj zaļ­mēs­lo­ju­mu, ko pa­va­sa­rī ie­rok zem­ē (pie­mē­ram, ru­dzus). Stā­da zie­mas sī­po­lus un ķip­lo­kus. Pār­stā­da ze­me­nes. Ru­dens ir sī­pol­pu­ķu laiks - tās stā­da līdz pat ok­tob­ra vi­dum (tul­pes, kro­ku­sus, nar­ci­ses, hi­acin­tes, de­ko­ra­tī­vos sī­po­lus u.c.). Laiks sa­rū­pēt jaun­us aug­ļu ko­kus un krū­mus, vie­nī­gi kau­leņ­ko­ki gan la­bāk stā­dā­mi pa­va­sa­rī, lai tie zie­mā ne­iz­sal­tu. Ar skuj­ko­kiem gan jā­pa­stei­dzas, pā­rāk vē­lu ie­stā­dī­ti, tie ne­pa­spēs ie­sak­ņo­ties. Ja ziem­cie­tī­gi augi sa­stā­dī­ti po­dos, tos ie­rok zem­ē vai ap­ber vis­maz 50 centi­met­ru bie­zu mul­čas kār­tu. Ja esat sa­pra­tu­ši, ka da­ži augi dār­zā ne­sa­dzī­vo vai nu krā­sas, vai augu­ma dēļ, tos dro­ši va­rat pār­stā­dīt.

Kai­mi­ņi

Pat grū­ti ie­do­mā­ties, kas zie­mā dār­zā da­rās - za­ķis at­cil­po ābe­les pa­grauzt, gar­as­tes pe­les ko ēda­mu mek­lē. Līdz snie­gam jā­pa­spēj ko­ci­ņiem mē­te­lī­šus sa­rū­pēt, bet grau­zē­jiem jā­sa­rū­pē ēs­ma mū­ža mie­gam (jā­liek tā­dās vie­tās, kur ci­ti dzīv­nie­ki ne­tiek klāt). Pa­va­sa­rī dār­zā rūp­ju būs ga­na, tā­pēc jau ta­gad sa­ko­piet put­nu bū­rī­šus, dau­dzos pa­li­ku­šas tuk­šas lig­zdas. Pro­tams, laiks iz­kārt arī put­nu ba­ro­ta­vas. Pa­tei­cī­bā par rū­pēm spār­no­tie iz­knā­bās ne vie­nu vien ko­ku mi­zā snau­do­šu kai­tēk­li.

Ūdens prie­ki bei­gu­šies

Sa­kār­to­jiet dār­za dar­ba rī­kus un lais­tī­ša­nas ie­kār­tas, vis­maz iz­lai­diet no tām ūde­ni. Ne­aiz­mir­stiet arī ba­sei­nus un dī­ķus. Iz­vā­ciet kri­tu­šās la­pas, no dī­ķa di­be­na iz­tī­riet at­mi­ru­šos augus un iz­pļau­jiet ūdens­zā­les, lai tās pa­va­sa­rī ne­pie­sār­ņo­tu ūde­ni. Ja dī­ķī dzī­vo zi­vis, at­ce­rie­ties: vī­to­la la­pas un ozol­zī­les iz­da­la in­dī­gas miec­vie­las.