\\Māja
Padoms: Vienkārši veidi, kā pa­lī­dzēt or­ga­nis­mam tikt va­ļā no sār­ņiem
 
©F64

Vai, pa­va­sa­ri sa­gai­dot, ir ne­pie­cie­ša­ma or­ga­nis­ma tī­rī­ša­na? Zi­nāt­nie­ki jo­pro­jām ne­var sniegt skaid­ru at­bil­di, bet dau­dzi cil­vē­ki zi­na no sa­vas pie­re­dzes, ka paš­sa­jū­ta pēc zie­mas se­zo­nas nav tik la­ba, kā gri­bē­tos, jo dzī­ves­veids bi­jis maz­kus­tī­gāks, to­ties ēsts trek­nāks, sā­ļāks, ar kon­ser­van­tiem un ci­tām ne pā­rāk ve­se­lī­gām vie­lām ba­gāts uz­turs. Līdz ar to ak­nām, nie­rēm, gre­mo­ša­nas trak­tam un ci­tiem or­gā­niem jā­strā­dā ar lie­lā­ku slo­dzi, lai tik­tu ga­lā ar or­ga­nis­ma de­tok­si­kā­ci­ju.

Par to, ka sār­ņu uz­krā­jies par daudz, sig­na­li­zē ne­liels no­gu­rums, mie­gai­nī­ba, sma­gu­ma sa­jū­ta, bie­žā­ka tūs­ku vei­do­ša­nās un ādas pro­blē­mas; ie­spē­jams, ātr­āk sāk pie­ķer­ties sa­auk­stē­ša­nās sli­mī­bas. Ja šīs pro­blē­mas ir iz­teik­tas, pro­tams, jā­iet pie ār­sta, jo tās var lie­ci­nāt par kā­du no­piet­nu sli­mī­bu, bet, ja vien­kār­ši cil­vēks uz pa­va­sa­ra pus­i jū­tas ne­daudz sa­gu­ris, viņš var pa­lī­dzēt or­ga­nis­mam tikt va­ļā no sār­ņiem, iz­man­to­jot vien­kār­šus un pie­eja­mus lī­dzek­ļus.

Ūdens. Auk­stā lai­kā pa­ras­ti ma­zāk gri­bas dzert, tā­pēc spe­ci­āli jā­se­ko sa­vam šķid­ru­ma pa­tē­ri­ņam, lai tas ne­kļū­tu pā­rāk mazs. Var dzert sil­tas tē­jas, mi­ne­rāl­ūde­ni, aug­ļu su­las, bet nav ie­tei­ca­mas gā­zē­tās cu­ku­ro­tās li­mo­nā­des. Un, pro­tams, pa­va­sa­rī jā­dzer bēr­zu su­las.

Ūdens pro­ce­dū­ras un vin­gro­ša­na. Kla­sis­kā pirts, tur­ku pirts, sau­na, da­žā­da vei­da van­nas un du­šas, arī ap­lais­tī­ša­nās, ie­rī­vē­ša­nās - tas stip­ri­na imūn­sis­tē­mu, at­tīs­ta or­ga­nis­ma spē­ju pre­to­ties sli­mī­bām, stre­sam, slik­tiem lai­ka ap­stāk­ļiem, pa­līdz at­brī­vo­ties no lie­kā sva­ra un ce­lu­lī­ta, jo uz­la­bo asins­ri­ti un ak­ti­vi­zē viel­mai­ņu, re­zul­tā­tā sāk no­ār­dī­ties tau­ki, pa­lie­li­nās mus­ku­ļu to­nuss. Vis­la­bā­kais efekts ir tad, ja ūdens pro­ce­dū­ras ap­vie­no ar vin­gro­ša­nu, jo lie­lā­ka­jai da­ļai cil­vē­ku ik­die­nā fi­zis­kā slo­dze ir ne­pie­tie­ka­ma vai vien­vei­dī­ga.

Pie­ne­nes. Pie­ne­ņu tē­jai un da­žā­diem pre­pa­rā­tiem, kas tiek ra­žo­ti no pie­ne­nēm, pie­mīt žult­sdze­no­šas īpa­šī­bas - tie vei­ci­na žults sek­rē­ci­ju, sti­mu­lē gre­mo­ša­nu, ma­zi­na ho­les­te­rī­na lī­me­ni asi­nīs. Kad pa­va­sa­rī iz­aug jaun­ās pie­ne­ņu la­pi­ņas, tās ie­tei­cams iz­man­tot sa­lā­tiem.

Ķip­lo­ki. Arī tie ak­ti­vi­zē viel­mai­ņas pro­ce­sus, sti­mu­lē gre­mo­ša­nas su­lu sek­rē­ci­ju, stip­ri­na imu­ni­tā­ti un pa­ze­mi­na ho­les­te­rī­na lī­me­ni asi­nīs.

Sar­ka­nais ābo­liņš. Ja va­sa­rā sa­la­sī­tas un iz­kal­tē­tas ābo­li­ņa zied­gal­vi­ņas, ta­gad ir īs­tais laiks likt tās lie­tā. Ābo­li­ņa ie­dar­bī­ba ir to­ni­zē­jo­ša un spē­ci­no­ša, tas pa­līdz pret vi­ta­mī­nu trū­ku­mu un vis­pā­rē­ju spē­ku iz­sī­ku­mu, ir arī urīn­dze­nošs, ne­re­ti no­der elp­ce­ļu in­fek­ci­ju ār­stē­ša­nai. Pa­tī­ka­mu efek­tu dod ābo­li­ņa tē­jas pie­vie­no­ša­na van­nai.

Pek­tīn­vie­las. Tās ir augu valsts re­cekļ­vie­las, kas spēj pie­sais­tīt un iz­va­dīt no or­ga­nis­ma sma­gos me­tā­lus un tok­sī­nus, arī lie­ko ho­les­te­rī­nu, lab­vē­lī­gi ie­tek­mē zar­nu dar­bī­bu. Ba­gā­ti ar pek­tīn­vie­lām ir ābo­li, apel­sī­ni, dzēr­ve­nes, bak­la­žā­ni, ķir­bji, bie­tes u.c.

Šķiedr­vie­las. Šķiedr­vie­las, sau­ktas arī par balast­vie­lām, or­ga­nis­mā ne­tiek pil­nī­gi sa­gre­mo­tas, bet vei­ci­na ak­tī­vā­ku gre­mo­ša­nas trak­ta dar­bī­bu, pa­līdz efek­tī­vāk iz­va­dīt no or­ga­nis­ma kai­tī­gos viel­mai­ņas ga­la­pro­duk­tus, no­dro­ši­na il­gā­ku sā­ta iz­jū­tu un kal­po par ba­rī­bu zar­nu trak­ta la­ba­jām bak­tē­ri­jām. Ar šķiedr­vie­lām ba­gā­tas ir kli­jas, piln­grau­du mai­ze un put­ras, pu­pas, zir­ņi, bur­kā­ni, kā­pos­ti.

Mār­da­dži. Pē­dē­jā lai­kā ar­vien po­pu­lā­rā­ki kļūst da­žā­di mār­da­džu pre­pa­rā­ti, jo ta­jos ir vie­lu kom­plekss, kas vei­ci­na žults ra­ša­nos un iz­da­lī­ša­nos, aiz­sar­gā ak­nu šū­nas un pa­līdz tām re­ģe­ne­rē­ties.